Tichelweg 7, NIEUWESCHANS

Omschrijving

het woonhuis met ondergrond en verder toebehoren gelegen te 9693 CG Bad Nieuweschans, Tichelweg 7, kadastraal bekend gemeente Nieuweschans, sectie C, nummer 1017 ter grootte van twee are en twee centiare (2 a 2 ca).

Kenmerken

Type registergoed
Woonhuis
Gebruik
Onbewoond
Soort eigendom
Vol eigendom
Oppervlakte perceel
202 m2
Kadastrale omschrijving
Nieuweschans C 1017, groot 202 m2

Informatie

Bezichtiging

Geen bezichtiging mogelijk

Bijzondere veilingvoorwaarden
Openbare executoriale verkoop
(ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)
op 13 februari 2019 bij inzet en afslag vanaf 13:30 uur,
via het internetplatform van www.openbareverkoop.nl

ten overstaan van een van de (toegevoegd) notarissen verbonden aan Veldkamp Elzinga Koster Notarissen

het woonhuis met ondergrond en verder toebehoren gelegen te 9693 CG Bad Nieuweschans, Tichelweg 7, kadastraal bekend gemeente Nieuweschans, sectie C, nummer 1017 ter grootte van twee are en twee centiare (2 a 2 ca).

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: administratief onbewoond.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;


De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 29 januari 2019 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van openbare verkoop en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 26 maart 2019.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Gegund
Veilinglocatie
Van der Valk Hotel Drachten
Lavendelheide 4
9202 PD Drachten
Kantoor
Veldkamp Elzinga Koster Notarissen
mr. M.J.J. Bolt
Meint Veningastraat 121
9601 KE HOOGEZAND
T: 0598 39 98 80
F: 0598 39 19 56
E: secretariaat@veldkampnotarissen.nl
Bijzondere voorwaarden

Openbare executoriale verkoop
(ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)
op 13 februari 2019 bij inzet en afslag vanaf 13:30 uur,
via het internetplatform van www.openbareverkoop.nl

ten overstaan van een van de (toegevoegd) notarissen verbonden aan Veldkamp Elzinga Koster Notarissen

het woonhuis met ondergrond en verder toebehoren gelegen te 9693 CG Bad Nieuweschans, Tichelweg 7, kadastraal bekend gemeente Nieuweschans, sectie C, nummer 1017 ter grootte van twee are en twee centiare (2 a 2 ca).

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: administratief onbewoond.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;


De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 29 januari 2019 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van openbare verkoop en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 26 maart 2019.

Financieel

Inzetpremie:
1% t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 4.869,00 (per 11‑02‑2019 om 16:05 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 11‑01‑2019 om 16:21 uur)

Veiling

Van der Valk Hotel Drachten
Lavendelheide 4
9202 PD Drachten
Executieveiling hypotheek
Status: Gegund
Veilingdossiernummer: 43716

Notaris

mr. M.J.J. Bolt
Meint Veningastraat 121
9601 KE HOOGEZAND
T: 0598 39 98 80
F: 0598 39 19 56

Inzetpremie

1% t.l.v. verkoper

Onderhands bod

Tot en met 29 januari 2019 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 29-01-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.