Waltastate 10, LEEUWARDEN

Object informatie

Bezichtiging:
De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.
Soort eigendom:
Vol eigendom
Gebruik:
Onbewoond
Kadastrale omschrijving:
kadastraal bekend als gemeente Leeuwarden, sektie K nummer 715, groot 1 are en 55 centiare

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Veiling
Regioveiling:
Inzet:
woensdag 14 februari 2018 vanaf 13:30 uur
Afslag:
woensdag 14 februari 2018 vanaf 13:30 uur
Veilinglocatie:
Van der Valk Hotel Drachten
Lavendelheide 4
9202 PD Drachten
Kantoor:
Harmsma Notarissen
Marconiweg 8
8501 XM JOURE
T: 0513 41 36 85
F: 0513 41 68 02
E: info@notarisjoure.nl
Behandelaar:
mw. mr. H.R. Harmsma

Financieel

Inzetpremie:
1% t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 4.900,00  (per 09-01-2018 om 17:01 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF  (per 11-01-2018 om 13:02 uur)

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (42642_info gemeente Leeuwarden.pdf) Download pdf
 • Bijzondere voorwaarden:
  Bijzondere veilingvoorwaarden:
  Het registergoed is op 9 juli 2017 voor 3 maanden gesloten op grond van de Opiumwet. Voor zover Executant bekend is de sluiting thans voorbij.
  Blijkens het gepubliceerde bericht van de gemeente hebben de door de gemeente genomen maatregelen geen verdere gevolgen voor de koper op de veiling.

  De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: administratief onbewoond.

  Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend. Op verzoek van de executant wordt voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

  *** NB: 09-02-2018: de voorzieningenrechter heeft verlof verleend tot het inroepen van het huurbeding. Na een termijn van 14 dagen na betekening van de beschikking mag er ontruimd worden ***

  Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

  Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches en de eventuele ontruimingskosten.

  De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

  De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

  Tot en met 30 januari 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

  Zoals bekend dienen alle bieders en mijners zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van
  € 5.000,00.

  Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

  De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 27 maart 2018.

  Info: WWW.VEILINGBILJET.NL

  Veiling

  14 februari 2018 vanaf 13:30 uur
  Van der Valk Hotel Drachten
  Lavendelheide 4
  9202 PD Drachten

  Tussenwoning
  Executieveiling (hypotheek)
  Status: Veiling
  Dossiernummer: 42642

   

  Notaris

  Harmsma Notarissen
  mw. mr. H.R. Harmsma
  Marconiweg 8
  8501 XM JOURE
  T: 0513 41 36 85
  F: 0513 41 68 02
  E: info@notarisjoure.nl

   

  Inzetpremie

  1% t.l.v. verkoper

   

  Onderhands bod

  Tot en met 30 januari 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

  Doe een bod

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
  Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 30-01-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.