Oosterstraat 59, STADSKANAAL

Object informatie

het woonhuis met bedrijfsgedeelte, ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Oosterstraat 59, 9502 EE Stadskanaal, kadastraal bekend gemeente Onstwedde, sectie B, nummer 7459, groot acht aren (8a) zestig centiaren (60ca),
Bezichtiging:
Niet mogelijk
Soort eigendom:
Vol eigendom
Gebruik:
Bewoond/in eigen gebruik
Kadastrale omschrijving:
Onstwedde B 7459

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Gegund
Regioveiling:
Inzet:
woensdag 14 februari 2018 vanaf 13:30 uur
Afslag:
woensdag 14 februari 2018 vanaf 13:30 uur
Veilinglocatie:
Van der Valk Hotel Drachten
Lavendelheide 4
9202 PD Drachten
Kantoor:
Veldkamp Elzinga Koster Notarissen
Meint Veningastraat 121
9601 KE HOOGEZAND
T: 0598 39 98 80
F: 0598 39 19 56
E: secretariaat@veldkampnotarissen.nl
Behandelaar:
M.J.J. Bolt

Financieel

Inzetpremie:
1% t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 4.724,00  (per 09-02-2018 om 15:28 uur)

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (41586_BAG.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (41586_bodemloket.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (41586_Brondocument_Hyp4_70697_17.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (41586_Brondocument_Hyp4_70697_19.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (41586_Kostenoverzicht.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (41586_voorlopig energielabel.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (41586_info gemeente.pdf) Download pdf
 • Bijzondere voorwaarden:
  Bijzondere veilingvoorwaarden:
  Er is een aantekening bij het Kadaster:
  ''Besluit op grond van artikel 110 I wet geluidhinder''
  bij de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers:
  op achttien mei tweeduizend zeventien, in register Hypotheken 4, deel 70697, nummer 17; en
  op negentien mei tweeduizend zeventien, in register Hypotheken 4, deel 70697, nummer 19.

  De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: de debiteur staat ingeschreven.

  Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend. Op verzoek van de executant wordt voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

  Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% (woongedeelte) en 6% (bedrijfsgedeelte) over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

  Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches en de eventuele ontruimingskosten.

  De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

  De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

  Tot en met 30 januari 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

  Zoals bekend dienen alle bieders en mijners zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van
  € 5.000,00.

  Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

  De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 13 maart 2018.

  Info: WWW.VEILINGNOTARIS.NL

  Fotogalerij

  Veiling

  14 februari 2018 vanaf 13:30 uur
  Van der Valk Hotel Drachten
  Lavendelheide 4
  9202 PD Drachten

  Bedrijfspand / woonhuis
  Executieveiling (hypotheek)
  Status: Gegund
  Dossiernummer: 41586

   

  Notaris

  Veldkamp Elzinga Koster Notarissen
  M.J.J. Bolt
  Meint Veningastraat 121
  9601 KE HOOGEZAND
  T: 0598 39 98 80
  F: 0598 39 19 56
  E: secretariaat@veldkampnotarissen.nl

   

  Inzetpremie

  1% t.l.v. verkoper

   

  Onderhands bod

  Tot en met 30 januari 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

  Doe een bod

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
  Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 30-01-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.