Grote Kerkstraat 10, WIJK EN AALBURG

Object informatie

het woonhuis met koetshuis en bijgebouwen, erf, tuin en verder toebehoren, plaatselijk bekend Grote Kerkstraat 10 te 4261 BD Wijk en Aalburg, kadastraal bekend gemeente Aalburg, sectie F, nummer 2146, groot twintig aren en achtennegentig centiaren.
Bezichtiging:
vrijdag 16 februari 2018, van 11:00 tot 12:00 uur
dinsdag 6 maart 2018, van 11:00 tot 12:00 uur

Soort eigendom:
Vol eigendom
Gebruik:
Bewoond/in eigen gebruik
Kadastrale omschrijving:
Kadastraal bekend gemeente Aalburg, sectie F, nummer 2146, groot 20 aren en 98 centiaren

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Veiling
Regioveiling:
Inzet:
woensdag 07 maart 2018 vanaf 13:30 uur
Afslag:
woensdag 07 maart 2018 vanaf 13:30 uur
Veilinglocatie:
Vendu Rotterdam
Kipstraat 54
3011 RT Rotterdam
Kantoor:
RoX Legal
Weena 220
3012 NJ Rotterdam
T: 010 200 17 00
E: rogier.vanheeswijk@roxlegal.nl
Behandelaar:
mw. V.D. Sibbes
Opbrengst veiling:
€ 545.000,00

Financieel

Indicatie veilingkosten:

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (42693_AVVE 2017.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (42693_BAG.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (42693_Bodemloketrapport.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (42693_Brondocument_Hyp4_5675_23.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (42693_Energielabel.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (42693_Kadastrale_Kaart_AALBURG_F_2146_28-12-2017_11-28-03.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (42693_kostenoverzicht Grote Kerkstraat 10 te WIjk en Aalburg.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (42693_Ruimtelijke plannen.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (42693_bijzondere veilingvoorwaarden.pdf) Download pdf
 • Bijzondere veilingvoorwaarden:
  Er is een aantekening bij het Kadaster: Besluit op basis van monumentenwet 1988
  Betrokken bestuursorgaan: De Staat (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen)
  Ontleend aan: Hyp4 5675/23 reeks Breda d.d. 25-04-1979

  De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: volgens verkregen informatie woont de debiteur niet meer op dit adres.

  Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

  Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

  Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches en de eventuele ontruimingskosten.

  De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

  De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

  Tot en met 20 februari 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

  Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

  Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

  De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 17 april 2018.

  Info: www.veilingbiljet.nl
  Van Heeswijk Notarissen N.V., Weena 592, Postbus 1330, 3000 BH Rotterdam,
  tel. 010-22 40 931, fax 010-22 40 901, in behandeling bij mw. V.D Sibbes.

  Veiling

  7 maart 2018 vanaf 13:30 uur
  Vendu Rotterdam
  Kipstraat 54
  3011 RT Rotterdam

  Vrijstaand
  Executieveiling (hypotheek)
  Status: Veiling
  Dossiernummer: 42693

   

  Notaris

  RoX Legal
  mw. V.D. Sibbes
  Weena 220
  3012 NJ Rotterdam
  T: 010 200 17 00
  E: rogier.vanheeswijk@roxlegal.nl

   

  Onderhands bod

  Tot en met 20 februari 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

  Doe een bod

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
  Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 20-02-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.