Van der Pijlweg 5 en 5 A, BERGENTHEIM

Object informatie

Woonhuis met bedrijfshal en verdere opstallen, ondergrond erf en tuin, Van der Pijlweg 5 en (bij Van der Pijlweg 5) Van der Pijlweg 5a, 7691 CK in Bergentheim
Bezichtiging:
De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.
Soort eigendom:
Vol eigendom
Gebruik:
Leegstaand
Kadastrale omschrijving:
Twee percelen grond ter gezamenlijke grootte van één duizend twee honderd vijftien vierkante meter met het daarop staande woonhuis met bedrijfshal en alles wat daar verder bij hoort, plaatselijk bekend als Van der Pijlweg 5 en (bij Van der Pijlweg 5) Van der Pijlweg 5a, 7691 CK in Bergentheim, kadastraal bekend als gemeente Ambt-Hardenberg sectie T nummer 1826 en 1829
Bijzonderheden:
Een gedeelte van de koopsom zal als maatstaf worden gehanteerd voor het tarief van 2% (woning) en een gedeelte van de koopsom zal als maatstaf worden gehanteerd voor het tarief van 6% (niet-woning).

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Veiling
Regioveiling:
Inzet:
donderdag 08 maart 2018 vanaf 13:30 uur
Afslag:
donderdag 08 maart 2018 vanaf 13:30 uur
Veilinglocatie:
IJsseldelta Center
Stadionplein 20
8025 CP Zwolle
Kantoor:
Van Grafhorst notarissen
Bemuurde Weerd oz 19
3514 AN UTRECHT
T: 030 271 92 27
F: 030 271 93 64
E: info@vangrafhorst.nl
Behandelaar:
S. Lapien

Financieel

Indicatie veilingkosten:
€ 6.300,00  (per 30-01-2018 om 15:36 uur)
Lasten:
OZB € 430,39  jaarlijks
Rioolheffing € 482,00  jaarlijks
Watersysteemheffing € 111,07  jaarlijks
Lasten (k.k.):
Zie veilingvoorwaarden

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (42778_Beheerverordening.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (42778_Van der Pijlweg 5 en 5A plankaart met legenda.pdf) Download pdf
 • Bijzondere voorwaarden:
  Bijzondere veilingvoorwaarden:
  De kosten van de veiling zal overeenkomstig de wet vastgesteld worden. Voor rekening van
  de koper komen de volgende kosten:
  *. Honorarium notaris begroot op € 5.000,- exclusief BTW;
  *. Kadastraal recht begroot op € 126,- (niet belast met BTW);
  *. Kosten kadastrale recherche begroot op € 75,- exclusief BTW.

  Bestemming
  De van toepassing zijnde Beheersverordening wordt op de site gepubliceerd.

  Bedingen
  Het huurbeding en het beheer- en ontruimingsbeding worden niet ingeroepen.

  Wettelijke rente
  Er is door de veilingkoper een bedrag aan rente verschuldigd over de koopsom verschuldigd
  op basis van de wettelijke rente over de periode tussen de datum van toewijzing en de dag
  van betaling.

  Algemene veilingvoorwaarden
  De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene
  Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2017 de Algemene Veilingvoorwaarden Voor
  Executieveilingen, zoals opgenomen in een akte, op vijf december tweeduizend zestien
  verleden voor mr. J.H. Oomen, notaris te 's-Hertogenbosch, van welke akte een afschrift is
  ingeschreven bij het Kadaster op zeventien maart tweeduizend vijftien in het register
  Hypotheken 4 deel 69567 nummer 129, voor zover daarvan in de Bijzondere
  Veilingvoorwaarden, zoals opgenomen in de akte van bijzondere veilingvoorwaarden, niet is
  afgeweken.

  Risico overgang
  Het risico van de koper gaat over op het moment van inschrijving van het proces verbaal van toewijzing (eigendomsovergang)
  De bijzondere veilingvoorwaarden zijn uiterlijk vanaf 6 februari 2018 ter inzage bij ons kantoor.
  Tot en met 21 februari 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht
  ten kantore van bovengenoemde notarissen. Zo een bod zou leiden tot onderhandse
  verkoop, geschiedt deze na voorafgaande rechterlijke goedkeuring en is er niettemin sprake
  van executieverkoop. Ten tijde van ondertekening van de koopovereenkomst dient een
  waarborgsom te zijn gestort danwel een bankgarantie te zijn gesteld ter grootte van 10%
  van de koopprijs.

  Legitimatie en bankverklaring
  Bieders dienen zich bij de openbare verkoop te legitimeren en een verklaring van hun
  bankrelatie te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. De bieders ''in de
  veilingzaal'' kunnen ook voorafgaande aan de veiling een internetborg storten bij Stichting
  Notarieel Instituut Internetveilen (NIIV), in plaats van een financiële gegoedheidsverklaring
  van een geldverstrekkende instelling.
  waarborgsom en betaling koopprijs
  Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door koper een waarborgsom te worden
  gestort danwel een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs.
  De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden zes weken na de gunning.
  begroting totale kosten executoriale verkoop (zowel via de veiling ex artikel 3: 268 lid 1 BW
  als via de
  onderhandse verkoop ex artikel 3: 268 lid 2 BW)
  De bijkomende totale veilingkosten voor de koper (zoals hiervoor omschreven) worden op dit
  moment BEGROOT op ongeveer € 6.300,- inclusief BTW en uitdrukkelijk exclusief de
  volgende kosten:
  - de overdrachtsbelasting
  - wettelijke rente
  - kosten ontruiming
  - kosten akte de command € 350,- exclusief BTW
  Deze opgave is een schatting van de kosten en met zorg berekend. Mogelijk zijn de kosten
  hoger dan begroot. Dat is voor risico van de koper.

  Veiling

  8 maart 2018 vanaf 13:30 uur
  IJsseldelta Center
  Stadionplein 20
  8025 CP Zwolle

  Bedrijfspand / woonhuis
  Executieveiling (hypotheek)
  Status: Veiling
  Dossiernummer: 42778

   

  Notaris

  Van Grafhorst notarissen
  S. Lapien
  Bemuurde Weerd oz 19
  3514 AN UTRECHT
  T: 030 271 92 27
  F: 030 271 93 64
  E: info@vangrafhorst.nl

   

  Onderhands bod

  Tot en met 21 februari 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

  Doe een bod

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
  Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 21-02-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.