Brinkweg 10, DELDEN

Object informatie

de woning met verdere opstallen gelegen aan de Brinkweg 10, 7491 ET Delden
Bezichtiging:
Niet mogelijk
Soort eigendom:
Vol eigendom
Gebruik:
Bewoond/in eigen gebruik
Kadastrale omschrijving:
kadastraal bekend gemeente Stad-Delden sectie B nummer 1433, groot 7.88 aren (zeven aren, achtentachtig centiaren)

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Veiling
Regioveiling:
Inzet:
donderdag 08 maart 2018 vanaf 13:30 uur
Afslag:
donderdag 08 maart 2018 vanaf 13:30 uur
Veilinglocatie:
Lumen Hotel & Events Zwolle
Stadionplein 20
8025 CP Zwolle
Kantoor:
Kuhlmann, Hulshof & De Kok notarissen
Bekenhorst 15
7622 CJ Borne
T: 074 266 13 93
F: 074 266 42 33
E: info@khdk.nl
Behandelaar:
J.G.A. Kuhlmann

Financieel

Indicatie veilingkosten:
€ 4.579,00  (per 06-02-2018 om 15:39 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF  (per 06-02-2018 om 15:39 uur)
Lasten:
waterschapslasten € 235,75  jaarlijks
ozb-belasting € 668,90  jaarlijks

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (42751_Overijssel.Omgevingsrapport.PDF) Download pdf
 • Download informatiebrochure (42751_Bestemmingsrapport.PDF) Download pdf
 • Download informatiebrochure (42751_Bodemloketrapport.PDF) Download pdf
 • Download informatiebrochure (42751_Ruimtelijke plannen check.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (42751_informatie bestemming.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (42751_voorschriften.pdf) Download pdf
 • Bijzondere veilingvoorwaarden:
  veilingvoorwaarden vastgesteld bij akte op 2 februari 2018

  Artikel 3. Veilingvoorwaarden
  Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2017 (de ''AVVE''), opgenomen in een notariële akte op vijf december tweeduizend zestien verleden voor mr. J.H. Oomen, notaris te 's-Hertogenbosch, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op vijf december tweeduizend zestien in register Hypotheken 4, deel 69567 nummer 129, welke worden geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en van toepassing te zijn, voor zover daarvan bij deze akte niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.
  Op deze openbare verkoop zijn bovendien van toepassing de navolgende bijzondere veilingvoorwaarden.
  HOOFDSTUK II. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
  Artikel 1. Wijze van veiling
  De veiling geschiedt in een zitting bij inzet en afslag en wel op acht maart tweeduizend achttien vanaf dertien uur dertig (13.30 uur) in IJsseldelta Center aan het Stadionplein 20 te 8025 CP Zwolle.
  Artikel 2. Betaling koopsom
  In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 onder c AVVE dient de koopsom uiterlijk vier weken na veiling te worden betaald.
  Artikel 3. Kosten
  Conform het bepaalde in artikel 9 lid 1 van de AVVE komen voor rekening van koper:
  a. de overdrachtsbelasting;
  b. het honorarium van de notaris;
  c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
  d. de kosten van ontruiming;
  e. de achterstallige bijdragen bij de vereniging van eigenaars die het lopende of voorafgaande boekjaar opeisbaar zijn geworden of nog zullen worden, op grond van artikel 5:122 lid 3 Burgerlijk Wetboek;
  f. eventueel verschuldigde omzetbelasting over de hiervoor genoemde bedragen.
  De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge deze bijzondere veilingvoorwaarden de koopprijs moet worden betaald.
  Voor een specificatie van het honorarium en de kosten wordt verwezen naar de na te vermelden veilingsite.
  Artikel 4. Belastingen
  Voor zover aan Schuldeiseres bekend is ter zake van de levering van het Registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
  Artikel 5. Aanvaarding, gebruikssituatie, ontruiming/overgang risico
  De Schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed.
  Voor zover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed in gebruik bij Rechthebbende en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan.
  De Schuldenaar/Rechthebbende, alsmede degenen die zich op het moment van de inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing zonder recht of titel in het Registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan koper, zijn op grond van het bepaalde in artikel 525 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering genoodzaakt tot ontruiming.
  De Schuldenaar/Rechthebbende zal op enkel vertoon van het voormelde proces verbaal tot ontruiming worden genoodzaakt op de wijze als bepaald in de artikelen 556 en 557 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
  De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
  De Schuldenaar/Rechthebbende is verplicht op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden het Registergoed voor de aanvang van de veiling geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen.
  Voor het geval dat het Registergoed toch aan derden in huur of gebruik is afgestaan dan zal Schuldeiseres niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
  Gelet op het bovenstaande is lid 2 van artikel 24 AVVE van toepassing, woordelijk luidend als volgt:
  ''2. Indien het Registergoed ten tijde van de levering:
  - is verhuurd op basis van een huurovereenkomst die niet vermeld is in de Bijzondere Veilingvoorwaarden omdat de Verkoper niet met deze huurovereenkomst bekend was; of
  - op andere wijze is verhuurd dan vermeld in de Bijzondere Veilingvoorwaarden,
  komt het risico van de betreffende huurovereenkomst desalniettemin voor rekening van de Koper en aanvaardt de Koper het Registergoed onder gestanddoening van de betreffende huurovereenkomst, onverminderd de eventuele mogelijkheid voor de Koper om de betreffende huurovereenkomst te vernietigen op grond van artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek.''
  Conform het bepaalde in artikel 18 van de AVVE is vanaf het moment van de inschrijving van het proces verbaal van toewijzing het risico van het Registergoed voor de koper.
  Artikel 6. Voorbehoud recht van beraad
  Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVE.
  Conform het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVE eindigt de termijn van beraad de zesde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de Verkoper al dan niet mocht hebben gegund.
  Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.
  Artikel 7. Voldoening kosten / informatieplicht / waarborgsom
  In afwijking van artikel 10 AVVE dient de koper uiterlijk negen maart tweeduizend achttien om veertien uur bij de notaris te storten een bedrag ter grootte van tien procent van de koopprijs ter voldoening van de kosten als vermeld onder artikel 9 lid 1 van de AVVE.
  Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVE dient door de koper uiterlijk vijf werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVE te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.
  Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te vervallen indien Verkoper schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
  Op grond van artikel 14 AVVE dienen bieders, kopers en vertegenwoordigden zich bij de openbare verkoop tegenover de notaris te legitimeren door een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Bieders dienen hun financiële gegoedheid tijdens de openbare verkoop te kunnen aantonen door een verklaring van een geldverstrekkende instelling met een vergunning in de zin van de Wet op het financieel toezicht te overleggen, waaruit blijkt dat zij over voldoende financiële middelen beschikken om de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen. De bieder ''in de veilingzaal'' die zich geregistreerd heeft als bieder kan ook voorafgaande aan de veiling een internetborg storten, zoals hierna beschreven in artikel 11.15 van deze voorwaarden, in plaats van een financiële gegoedheidsverklaring van een geldverstrekkende instelling.
  Voor bepaalde met name genoemde kopers heeft Verkoopster bepaald dat zij deze verklaring van gegoedheid niet behoeven over te leggen of de hiervoor bedoelde waarborgsom niet hoeven te storten.
  Artikel 8. Onderhandse biedingen
  Na ontvangst door de notaris van een schriftelijk bod door een bieder ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, zendt de notaris een ontvangstbevestiging aan de betreffende bieder. Indien de bieder geen ontvangstbevestiging ontvangt kan de reden daarvan zijn, dat het bod de notaris, door welke oorzaak dan ook, niet heeft bereikt. De bieder dient voor het geval hij geen ontvangstbevestiging ontvangt, zelf te informeren bij de notaris of zijn bod de notaris wel heeft bereikt. Indien de bieder nalaat te informeren draagt hij zelf het risico voor het geval het bod de notaris niet of niet tijdig heeft bereikt.
  Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
  Artikel 9. Inzetpremie
  Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVE heeft de inzetter recht op inzetpremie. In afwijking van artikel 5 lid 3 AVVE wordt de inzetpremie uitbetaald aan de inzetter.
  Deze inzetpremie wordt conform het bepaalde in artikel 9 lid 7 AVVE uit de koopprijs voldaan en komt derhalve voor rekening van Verkoper.
  Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
  Artikel 10. Bieden voor een ander
  Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt nadrukkelijk gewezen op lid 3, lid 4 en lid 5 woordelijk luidend:
  ''3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopprijs door de Bieder aan de Notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring, bevestiging en de acceptatie bedoeld in lid 4 dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de Notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen van de Bieder treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, onverminderd het hierna in lid 5 bepaalde.
  4. De Verkoper heeft het recht de vertegenwoordigde te accepteren of niet te accepteren. Als de Verkoper de vertegenwoordigde niet accepteert, wordt de Bieder geacht uitsluitend voor zichzelf te hebben geboden. Als de Verkoper de vertegenwoordigde wel accepteert, wordt de vertegenwoordigde geacht zelf het Bod te hebben uitgebracht, behoudens het hierna in lid 5 van dit artikel bepaalde. In dat geval zal de Notaris een Akte de command passeren met vermelding van de vertegenwoordigde.
  5. De Bieder is, naast de vertegenwoordigde, hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen die op de Koper rusten. Indien de Bieder, ingeval de vertegenwoordigde in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de Levering van het Registergoed aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend.
  Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken. Dit lid laat onverlet de rechten die de Bieder eventueel jegens de vertegenwoordigde kan doen gelden.''
  Artikel 11. Begrippen en voorwaarden in verband met internetbieden en internetborg
  11.1 De onderhavige veiling is een zaal-/internetveiling. Het bieden tijdens de veiling kan ook via de website www.openbareverkoop.nl plaatsvinden.
  11.2 In deze bijzondere veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:
  (a) Openbareverkoop.nl: de algemeen toegankelijke website of een daaraan gelieerde website, bedoeld in begrip 27 van de AVVE, via welke website een bod via internet kan worden uitgebracht;
  (b) NIIV: ''Stichting Notarieel Instituut Internetveilen'', statutair gevestigd in de gemeente Baarn, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52037098, rechthebbende van Openbareverkoop.nl;
  (c) Handleiding: de ''handleiding online bieden'' vermeld op Openbareverkoop.nl;
  (d) Registratienotaris: een notaris die de via Openbareverkoop.nl in te vullen registratieverklaring en het geldige identiteitsbewijs van een natuurlijke persoon die wil bieden via internet, in ontvangst neemt en controleert (i) ter vaststelling van diens identiteit, (ii) het opgegeven telefoonnummer en (iii) ter legalisatie van diens handtekening onder de registratieverklaring;
  (e) Registratie: het geheel van de door NIIV voorgeschreven handelingen, ter identificatie van een natuurlijke persoon die via Openbareverkoop.nl wil bieden, bestaande uit de invoer via internet van diens persoonsgegevens en controle door de Registratienotaris van diens identiteit en het door die persoon opgegeven mobiele telefoonnummer;
  (f) Deelnemer: een natuurlijk persoon die de procedure van Registratie heeft doorlopen, tijdig voor de veiling een Internetborg heeft gestort en tijdens de veiling van het Registergoed is ingelogd op Openbareverkoop.nl.;
  (g) Internetborg: een bedrag dat door een Deelnemer is gestort, zoals beschreven in de Handleiding. De hoogte van de Internetborg bedraagt een procent (1%) van de biedlimiet zoals bedoeld in de Handleiding met een minimum van vijfduizend euro (EUR 5.000,00) per registergoed, en geldt als een afdoende ''gegoedheid'' in de zin van artikel 14 van de AVVE;
  11.3 In aanvulling op de AVVE kan tijdens de veiling door een Deelnemer via internet worden geboden. Als ''bod'' in de zin van de AVVE wordt derhalve ook een bod via internet aangemerkt, mits dit bod is uitgebracht door een Deelnemer op de door NIIV in de Handleiding voorgeschreven wijze. De hoogte van het bod dat de Deelnemer uitbrengt wordt bepaald door het bedrag waarop hij klikt of drukt.
  11.4 Als de Deelnemer een bod heeft uitgebracht en volgens de notaris de hoogste bieder is, kan de Internetborg op verzoek van de Deelnemer ook worden gebruikt als (deel)betaling voor de ingevolge artikel 12 AVVE na de veiling te betalen waarborgsom, waarbij de Deelnemer ermee instemt dat de notaris (dit deel van) de waarborgsom pas vrijgeeft indien de Deelnemer al zijn verplichtingen die uit het doen van een bod voortvloeien is nagekomen.
  11.5 In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet, ofwel in de zaal, de notaris hebben bereikt, alsmede in geval van storing aan en/of het uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de notaris.
  11.6 Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee wordt niet gegarandeerd dat de Deelnemer permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid van de internetverbinding(en), alsmede storingen en uitval van deze verbinding(en) komen geheel voor rekening en risico van de Deelnemer.
  11.7 Tenzij de notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan tot de inzet en de afslag, dan nadat de notaris genoegzaam zal zijn gebleken dat via internet biedingen kunnen worden uitgebracht.
  11.8 In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE kan de afmijning door de Deelnemer elektronisch geschieden door te klikken of te drukken op het woord ''bied''.
  11.9 Als afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de Deelnemer tijdens de afslag wordt geklikt of gedrukt op het moment waarop een zaalbieder kan afmijnen.
  11.10 Wanneer de Deelnemer tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een bod via internet en het bod de notaris heeft bereikt, heeft dit bod gelijke rechtsgevolgen als een bod dat vanuit de veilingzaal wordt uitgebracht.
  11.11 De Deelnemer die tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een bod via internet dient gedurende het verdere verloop van de veiling voor de notaris telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, en wel op het mobiele telefoonnummer dat de Deelnemer heeft ingevuld op diens registratieformulier. Voor het geval de Deelnemer gedurende het verdere verloop van de veiling niet of slechts ten dele voor de notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de veiling op enig moment telefonisch overleg tussen de notaris en de Deelnemer noodzakelijk wordt geacht door de notaris, dan is de notaris bevoegd om het bod van de Deelnemer niet als zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
  11.12 In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de Deelnemer die het hoogste bod heeft uitgebracht tot het moment van gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens een rechtspersoon of personenvennootschap, mits die Deelnemer vóór de gunning:
  - naar het oordeel van de notaris genoegzaam aantoont volledig bevoegd te zijn tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenvennootschap; en
  - de waarborgsom wordt gestort als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVVE.
  Het bepaalde in artikel 5 lid 4 AVVE is in deze situatie ook van toepassing (acceptatie door de Verkoper) tenzij dit elders in de bijzondere veilingvoorwaarden is uitgesloten.
  Van een en ander dient uit de notariële akte van gunning te blijken.
  Indien met inachtneming van het vorenstaande een rechtspersoon of personenvennootschap heeft te gelden als vertegenwoordigde van de Deelnemer, komt aan die rechtspersoon of personenvennootschap het recht toe vóór de betaling van de koopprijs te verklaren dat hij het bod heeft uitgebracht namens één of meer anderen als bedoeld in artikel 5 lid 2 AVVE.
  11.13 De in lid 12 bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of personenvennootschap hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen ten gevolge van de gunning. Indien die Deelnemer, ingeval de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de levering aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken.
  11.14. Door het uitbrengen van een bod via internet, op de wijze zoals door NIIV omschreven, verleent de Deelnemer, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 12, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van veiling en in en bij het proces-verbaal van veiling:
  a. te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende bod heeft uitgebracht; en
  b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de notaris ter zake van de veiling.
  11.15. Indien een Deelnemer niet via internet, maar vanuit de veilingzaal als zaalbieder een bod uitbrengt kan de Internetborg gebruikt worden ten bewijze van zijn gegoedheid als bedoeld in artikel 14 AVVE én als betaling van een door deze Deelnemer, of, indien van toepassing, de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap bedoeld in lid 10, verschuldigde waarborgsom of een gedeelte daarvan.
  11.16 In geval van niet-nakoming van een of meer verplichtingen uit de tussen de Verkoper en de Deelnemer tot stand gekomen koopovereenkomst, wordt (onverminderd het bepaalde in artikel 26 AVVE) de Internetborg door de notaris geïncasseerd bij NIIV en geheel of gedeeltelijk gebruikt ter betaling van (een deel van) de kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming.
  Artikel 12. Afmijnen zonder afroepen
  Indien de veilingorganisatie daartoe tijdens de veiling de mogelijkheid biedt, dan kan, in aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE, de Afmijning door een zaalbieder door het roepen van het woord ''mijn'' ook plaatsvinden zonder afroeping door de afslager, zodra (en gedurende de tijd dat) een bedrag waarop kan worden geboden voor zowel de zaalbieders als de notaris zichtbaar is op een scherm in de veilingzaal. Indien er wordt afgemijnd op het moment dat er sprake is van een wisseling van bedragen op het scherm, geldt als afmijnbedrag het laatste bedrag dat vóór die wisseling voor de notaris zichtbaar was.
  Artikel 13. Omschrijving erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen
  Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar de hiervoor genoemde akte tot levering, waarin staat vermeld:
  ''BEDINGEN MET KWALITATIEVE WERKING
  Verwezen wordt naar artikel 2.11 en 3.16 van voormelde Algemene Voorwaarden en woordelijk luidende:
  ''Artikel 2.11: kapverbod
  De wederpartij verklaard ermee bekend te zijn dat het zich op de te verkopen grond bevindende boombestand zoveel mogelijk moet worden gespaard. Zich op deze grond bevindende bomen mogen niet worden gekapt tenzij daarvoor door burgemeester en wethouders een kapvergunning is verleend.''
  en
  ''Artikel 3.16: verplichting zelfbewoning en verbod doorverkoop
  a. De wederpartij verplicht zich de op de verkochte grond te bouwen woning uitsluitend te zullen gebruiken om die zelf (met zijn eventuele gezinsleden) te bewonen en die woning met de daartoe behorende grond niet aan derden te zullen doorverkopen, een en ander behoudens het vermelde in de hierna volgende leden. Artikel 2.5 is van toepassing.
  b. Het bepaalde in het vorige lid is niet van toepassing in geval van:
  1. verkoop op grond van een machtiging van de rechter als bedoeld in artikel 3:174 BW;
  2. executoriale verkoop door hypothecaire schuldeisers (artikel 3:268 BW);
  3. schriftelijke ontheffing door burgemeester en wethouders als bedoeld in lid d.
  c. Het bepaalde in lid a. en b. vervalt nadat de wederpartij de desbetreffende woning gedurende 5 achtereenvolgende jaren heeft bewoond. Als maatstaf geldt hierbij de datum waarop en de tijd gedurende de wederpartij als bewoner van het desbetreffende adres in het bevolkingsregister is ingeschreven.
  d. Burgemeester en wethouders kunnen schriftelijk ontheffing verlenen van het bepaalde in dit artikel. Deze ontheffing wordt echter steeds verleend in geval van:
  1. verandering van werkkring van de wederpartij op grond waarvan redelijkerwijs verhuisd dient te worden;
  2. overlijden van de wederpartij of diens echtgeno(o)te of partner;
  3. ontbinding van het huwelijk van de wederpartij door echtscheiding of ontbinding van een samenlevingsverband;
  4. verhuizing waartoe wordt genoodzaakt door de gezondheid van de wederpartij of van een van zijn gezinsleden.''
  Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 7 van de koopovereenkomst en artikel 3:13 van de Algemene Voorwaarden zullen de hiervoor aangehaalde bedingen in artikel 2.11 en 3.16 van de Algemene Voorwaarden overgaan op degenen die het goed onder bijzondere titel zullen verkrijgen en dat medegebonden zullen zijn degenen die van de rechthebbende een recht tot gebruik van het goed zullen verkrijgen.
  (Bedingen met kwalitatieve werking artikel 6:252 Burgerlijk Wetboek).
  De hiervoor omschreven verplichtingen zullen overgaan op al degenen die het registergoed zullen verkrijgen, hetzij onder algemene titel, hetzij onder bijzondere titel.
  Degenen die van de koper een recht tot gebruik van het goed zullen verkrijgen zijn eveneens aan de hiervoor omschreven verplichtingen gebonden.
  Gemelde verplichting wordt door koper aangenomen terwijl zij zich verplichten deze verplichting op de volgende eigenaar op te leggen en namens de gemeente Hof van Twente te aanvaarden.
  KETTINGBEDINGEN
  Verwezen wordt naar artikel 3.20 en 3.21 van voormelde Algemene Voorwaarden en artikel 5 van de koopovereenkomst, en woordelijk luidende:
  '' Artikel 3.20: peil
  De wederpartij verplicht zich de hoogte van de aan te leggen '' afgewerkte begane grondvloer te brengen op het in de overeenkomst bepaalde N.A.P.-peil. Dit peil wordt gelijktijdig met het uitzetten van de rooilijnen door de gemeente aan de wederpartij aangewezen. Slechts in bijzondere omstandigheden, kan, na goedkeuring door burgemeester en wethouders, besloten worden hiervan af te wijken.''
  en
  Artikel 3.21: afwateringsplan
  Ten tijde van de aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning dient wederpartij een afgerond afwateringsplan ter goedkeuring in te dienen bij burgemeester en wethouders, waarop is aangegeven op welke wijze de eventuele hoogteverschillen, zowel ten aanzien van de bouwwerken als van de tuinen, worden opgevangen.''
  en
  Artikel 5
  5.1. In aanvulling op artikel 3.21 van de Algemene Verkoopvoorwaarden zal door koper gelijktijdig met de aanvraag om bouwvergunning een afwateringplan worden overlegd.
  Het afwateringsplan dient in ieder geval te voldoen aan de volgende eisen:
  - afvoer van regenwater moet zoveel mogelijk aan de straatzijde van het gebouwde plaatsvinden via open goten aan het maaiveld, vanwaar het wordt afgevoerd naar de Wadi's;
  - indien de achterzijde van het gebouwde niet naar de voorkant kan afwateren via open goten, dan is het toegestaan de regenwaterafvoer op eigen terrein te infiltreren middels een zakput met voldoende capaciteit (op eigen kosten), waarbij het aanbeveling verdient vooraf door middel van grondboring de doorlatendheid te onderzoeken (geen leemlagen), waaruit dan dient te blijken dat voldoende infiltratie mogelijk is;
  - bestratingsaanleg in de achtertuin dient zodanig te worden aangelegd dat hemelwater in de tuin middels infiltratie wordt afgevoerd in de bodem;
  - van het niveau van afgewerkte kavels mag max. 10 cm. naar boven of naar beneden worden afgeweken;
  5.2 Koper is verplicht dit goedgekeurde afwateringsplan te realiseren en in stand te houden;
  5.3 In verband met de milieuvriendelijke wijze van omgaan met regenwater in het plan dient het navolgende in acht te worden genomen:
  - het is verboden, anders dan bij normaal huishoudelijk gebruik, op de rioleringstoffen te lozen, die voor de riolering of voor de daarop aangeslotenen gevaar, schade of hinder opleveren. Onder voor de riolering of de daarop aangeslotenen gevaar, schade of hinder opleverende stoffen worden verstaan:
  a. stoffen, die verstopping of beschadiging van de riolering of van daaraan verbonden installaties kunnen veroorzaken;
  b. oliën, vetten en andere niet met water mengbare vloeistoffen en emulsies;
  c. stoffen, die brand- of explosiegevaar en/of stankoverlast kunnen veroorzaken;
  - in het op de gemeentelijke riolering aangesloten of aan te sluiten rioolstelsel mogen geen septictanks, beerputten, zakputten of andere vergaarbakken voorkomen;
  - in afwijking van artikel 3.20 van de Algemene Verkoopvoorwaarden dient de koper de peilhoogte en rooilijnen zelf uit te zetten en op het moment van bouwen wordt deze uitzetting door de afdeling Vergunningen & Handhaving gecontroleerd;
  - de terreinhoogte van de kavels wordt in het bouwrijpbestek zodanig afgewerkt, dat vanaf de voorkant van het gebouwde (rooilijn) het terrein afwaterend naar de straat wordt gemaakt;
  - de weg- en vloerpeilen staan aangegeven op bijgesloten kaart;
  - de bouwkavel achter de bebouwing wordt zoveel mogelijk vlak afgewerkt, rekening houdend met de natuurlijke ligging van het gebied;''
  Kettingbeding
  a. De wederpartij is verplicht en verbindt zich jegens de gemeente, die dit voor zich aanvaardt, het bepaalde in de artikelen 3.20 en 3.21 van de Algemene Verkoopvoorwaarden en artikel 5 van de koopovereenkomst, alsmede de onderhavige bepaling, bij overdracht van het geheel of een gedeelte van de onroerende zaak, alsmede bij de verlening daarop van een zakelijk recht, aan de nieuwe eigenaar of zakelijk gerechtigde op te leggen en in verband daarmee, om het in die artikelen bepaalde in de notariële akte of verlening van zakelijk recht woordelijk op te nemen, zulks op verbeurde van een direct opeisbare boete van vijfentwintig duizend euro (€ 25.000,00) ten behoeve van de gemeente, met behoud van de bevoegdheid voor de gemeente om daarnaast nakoming of eventueel meer geleden schade te vorderen
  b. Op gelijke wijze als hierboven in lid a. bepaald, verbindt de wederpartij zich jegens de gemeente om bij wijze van derdenbeding van de nieuwe eigenaar of zakelijk gerechtigde te bedingen dat ook deze zowel het bepaalde in de in lid a. bedoelde artikelen, als de in lid a. en het onderhavige lid b. opgenomen verplichting tot wederoplegging om dit door te geven zal opleggen aan diens rechtsopvolgers/zakelijk gerechtigden. Elke opvolgende vervreemder neemt daarbij namens en ten behoeve van de gemeente het beding aan.''
  De hiervoor aangehaalde bepalingen onder Artikel 3.16 ten aanzien van verplichting zelfbewoning en verbod doorverkoop is door het verstrijken van de daarin genoemde termijn vervallen.
  Genoemde verplichtingen zullen verder door Verkoper aan koper bij de levering worden opgelegd en dienen door Verkoper ten behoeve van rechthebbende bedoeld in de hiervoor aangehaalde bepalingen voor deze te worden aangenomen.
  Artikel 14. Energielabel
  De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper. Verkoper verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. De koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de Verkoper voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. De koper is zich ervan bewust dat indien hij een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
  Artikel 15. Publiekrechtelijke beperkingen
  Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld.
  Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde Openbare Registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.
  Artikel 16. Bestemming en gebruik / bodeminformatie
  Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed / bodeminformatie wordt te dezen verwezen naar:
  (a) de relevante voorschriften van het bestemmingsplan Delden Zuid 2015 van de gemeente Hof van Twente, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
  (b) het rapport van het Bodemloket de dato elf januari tweeduizend achttien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage).
  Artikel 17. Garanties
  De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het ''as is, where is'' principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het Registergoed – behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen in deze akte – geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens Verkoper dan wel jegens de notaris.
  In aanvulling op het vorenstaande geven de Verkoper en de notaris geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake juistheid van het Registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.
  Artikel 18. Uitdrukkelijke aanvaarding
  Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.
  Artikel 19. Woonplaatskeuze
  Partijen kiezen woonplaats ten kantore van de bewaarder van deze akte.

  Veiling

  8 maart 2018 vanaf 13:30 uur
  Lumen Hotel & Events Zwolle
  Stadionplein 20
  8025 CP Zwolle

  Vrijstaand
  Executieveiling (hypotheek)
  Status: Veiling
  Dossiernummer: 42751

   

  Notaris

  Kuhlmann, Hulshof & De Kok notarissen
  J.G.A. Kuhlmann
  Bekenhorst 15
  7622 CJ Borne
  T: 074 266 13 93
  F: 074 266 42 33
  E: info@khdk.nl

   

  Onderhands bod

  Tot en met 21 februari 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

  Doe een bod

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
  Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 21-02-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.