Juliana van Stolbergstraat 34 H, AMSTERDAM

Object informatie

Het appartementsrecht in de zin van artikel 5:106 van het Burgerlijk Wetboek, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de begane grond en van de daarbij behorende tuin en berging, plaatselijk bekend Juliana van Stolbergstraat 34 H te 1055 RN Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Sloten (N.H.), sectie C, nummer complexaanduiding 10664, appartementsindex 6, welk appartementsrecht omvat: het één/honderd achttiende (1/118) onverdeelde aandeel in de gemeenschap, bestaande uit de drieëntwintig voortdurende rechten van erfpacht op de percelen grond, eigendom van de gemeente Amsterdam, gelegen aan de Juliana van Stolbergstraat, Bestevaerstraat en Bos en Lommerweg te Amsterdam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Sloten, sectie C, nummers 9810 tot en met 9832, tezamen groot negen en dertig are één en zeventig centiare met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen, éénhonderd negen woningen, vijf winkels, drie restaurants en één café, gelegen aan de Juliana van Stolbergstraat, Bestevaerstraat en Bos en Lommerweg te Amsterdam;
de verplichting tot betaling van de erfpachtscanon is afgekocht tot en met vijftien augustus tweeduizend achtenvijftig; de erfpachtscanon ten tijde van de afkoop bedroeg zesendertig euro en vierentwintig eurocent (€ 36,24) per jaar.

Voor alle overige informatie wordt verwezen naar deze site, het Veilingnieuws van De Eerste Amsterdamse, terwijl deze informatie tevens bij de notaris verkrijgbaar is.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken. Een ieder die een bieding (onderhands of ter veiling) doet wordt geacht van de inhoud van deze documenten kennis te hebben genomen.

Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de koper een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs.

Bieders en mijners dienen zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.
Bezichtiging:
De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.
Soort eigendom:
Erfpacht
Gebruik:
Onbekend
Kadastrale omschrijving:
Sloten (N.H.), sectie C, nummer complexaanduiding 10664, appartementsindex 6
Bijzonderheden:
De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden zijn op de www.veilingbiljet gepubliceerd en op te vragen ten kantore van de executerende notaris.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden 6 weken na gunning.

Blijkens verklaring van de gemeente Amsterdam is het registergoed administratief onbewoond; mocht blijken dat het registergoed toch door derden bewoond wordt dan aanvaardt de executant/notaris hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijkheid; een eventuele ontruiming is voor rekening en risico van koper;

De inzetpremie (1% van het hoogste bod bij inzet), komt voor rekening van de verkoper.

Voor rekening van koper:
- het honorarium van de notaris;
- de overdrachtsbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten waarvoor een koper krachtens de wet aansprakelijk is.

Bieders en mijners dienen zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.

Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de koper een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs.

De termijn van beraad als bedoeld in artikel 8 lid 2 AVVE eindigt op de zesde werkdag volgende op de afslag om vijf (5) uur in de middag of zoveel eerder als de verkoper al dan niet mocht hebben gegund.

De verkoper beschikt niet over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen. Koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de bank voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. Koper is zich ervan bewust, dat indien hij een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen;

Informatie terzake het milieu, de fundering, de bestemming en/of aanschrijvingen is geplaatst op www.veilingbiljet.nl en kan worden opgevraagd bij de notaris.
Van koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar het onderhavige registergoed, dan wel dat hij als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de verkoper/bank of de notaris.

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (beslag)
Status:
Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Regioveiling:
Inzet:
maandag 16 april 2018 vanaf 16:30 uur
Afslag:
maandag 16 april 2018 vanaf 16:30 uur
Veilinglocatie:
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Kantoor:
De Randamie & Verstoep Notarissen
Posthoornstraat 13-15
3011 WD Rotterdam
T: 010 433 03 55
F: 010 414 92 16
E: notaris@drv-notarissen.nl
Behandelaar:
Mr B.R. de Randamie

Financieel

Inzetpremie:
1% van het hoogste bod bij inzet tlv verkoper.
Indicatie veilingkosten:
€ 6.475,00  (per 15-03-2018 om 13:22 uur)
Lasten:
Bijdrage VVE € 922,92  jaarlijks
Waterschapslasten p.m.
OZB € 91,63  jaarlijks
Rioolrecht € 128,40  jaarlijks
Lasten (k.k.):
Zie veilingvoorwaarden

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (42833_akte van splitsing met tekening.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (42833_baginformatie.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (42833_basisinformatie gemeente Amsterdam.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (42833_erfpachtsinformatie.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (42833_informatie gemeente Amsterdam verblijfsobject.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (42833_informatie van de gemeente Amsterdam 14032018.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (42833_mail van de gemeente Amsterdam ivm artikel 43 en 44.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (42833_regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2013.pdf) Download pdf
 • Bijzondere voorwaarden:
  Bijzondere veilingvoorwaarden:
  worden nader opgegeven

  Veiling

  16 april 2018 vanaf 16:30 uur
  Café-Restaurant Dauphine
  Prins Bernhardplein 175
  1097 BL Amsterdam

  Appartement
  Executieveiling (beslag)
  Status: Vervallen (deze veiling gaat niet door)
  Dossiernummer: 42833

   

  Notaris

  De Randamie & Verstoep Notarissen
  Mr B.R. de Randamie
  Posthoornstraat 13-15
  3011 WD Rotterdam
  T: 010 433 03 55
  F: 010 414 92 16
  E: notaris@drv-notarissen.nl

   

  Inzetpremie

  1% van het hoogste bod bij inzet tlv verkoper.

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Beslagveiling

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.