Velderwoude 26, 'S-HERTOGENBOSCH

Object informatie

Bezichtiging:
dinsdag 3 april 2018, van 16:00 tot 17:00 uur
dinsdag 17 april 2018, van 16:00 tot 17:00 uur

Soort eigendom:
Vol eigendom
Gebruik:
Leegstaand
Kadastrale omschrijving:
kadastraal bekend gemeente ‘s Hertogenbosch sectie R nummer complexaanduiding 2349-A appartementsindex 65
Bijzonderheden:
Bieden voor een ander niet toegestaan bij de veiling (zie bijzondere veilingvoorwaarden)

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Gegund
Regioveiling:
Inzet:
donderdag 19 april 2018 vanaf 13:30 uur
Afslag:
donderdag 19 april 2018 vanaf 13:30 uur
Veilinglocatie:
Golden Tulip Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Kantoor:
Huijbregts Notarissen & Adviseurs
Zuiderparkweg 280
5216 HE 'S-HERTOGENBOSCH
T: 073 691 87 87
E: veiling@huijbregtsnotarissen.com
Behandelaar:
mw E. Schellekens/L. Pennings

Financieel

Indicatie veilingkosten:
€ 6.063,00  (per 19-03-2018 om 16:52 uur)
incl BTW achterstallige servicekosten en waterschapslasten  (per 19-03-2018 om 16:59 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF  (per 19-03-2018 om 16:51 uur)
Lasten (k.k.):
Zie veilingvoorwaarden

Voorwaarden

Bijzondere veilingvoorwaarden:
BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
1. Wijze van veiling
De veiling vindt plaats bij inzet en afslag als zaal-/internetveiling en wel op donderdag negentien april tweeduizendachttien om dertien uur dertig minuten (13:30), in Golden Tulip Jagershorst Leende, Valkenswaardseweg 44 te Leende.
2. Betaling koopsom
De koopsom moet worden betaald uiterlijk zes (6) weken na de Gunning.
3. Kosten
a. De kosten en heffingen die ingevolge het bepaalde in artikel 9 van de AVVE 2017 bij de koper in rekening zullen worden gebracht bedragen bij benadering: zesduizenddrieënzestig euro en drie eurocent (€ 6.063,03).
b. Bij betaling van de kooppenningen dient gelijktijdig door de koper te worden voldaan een bedrag aan rente berekend over de koopsom op basis van de wettelijke rente over de periode welke verstrijkt tussen de datum van toewijzing en de dag van betaling.
4. Belastingen
Voor zover aan de bank bekend is ter zake van de levering van het registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
5. Bewoning en gebruik. Eigenaar
Het registergoed wordt bewoond door de eigenaar.
Het registergoed dient bij de aflevering vrij van bewoners en gebruikers te zijn.
Blijkens beschikking van de rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s Hertogenbosch de dato zeven maart tweeduizendachttien is verlof voor het beheer- en ontruimingsbeding ingeroepen en verleend.
Het registergoed zal in opdracht van verkoper worden ontruimd.
6. Huurbeding uit hypotheekakte
De hypotheekakte op grond waarvan de veiling bij executie plaatsvindt bevat het huurbeding bedoeld in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek. Blijkens beschikking van de rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s Hertogenbosch de dato zeven maart tweeduizendachttien is het huurbeding ingeroepen en verleend.
7. Voorbehoud recht van beraad
De verkoper maakt, tenzij hij blijkens het proces-verbaal van de afslagveiling direct tot gunning overgaat, gebruik van zijn recht van beraad als vermeld in artikel 8 lid 2 AVVE 2017. Indien de verkoper vervolgens wil gunnen zal hij daarvan doen blijken uit een, vóór het verstrijken van de beraadstermijn, op te maken akte van gunning.
8. Inbegrepen in koop
Bij de koop is (zonder bijbetaling) inbegrepen de roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek.
9. Energielabel
Verkoper beschikt niet over een energielabel danwel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen. Verkoper zal te dezer zake geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart opdrachtgever voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. Koper is zich ervan bewust, dat indien hij een energielabel dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
10. Onderzoeksplicht koper
Van koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar het gekochte, dan wel dat hij als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico's aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de opdrachtgever of de notaris.
11. Voorwaarden in verband met internetbieden en internetborg.
De onderhavige Veiling is een Zaal-/Internetveiling. Het bieden tijdens de Veiling kan ook via de website www.vastgoedveilingzuid.nl en www.openbareverkoop.nl plaatsvinden.
Aanvulling begrippen:
In deze Bijzondere Veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:
1. www.vastgoedveilingzuid.nl en www.openbareverkoop.nl:
de algemeen toegankelijke website of een daaraan gelieerde website, bedoeld in begrip 27 van de AVVE 2017, via welke website een Bod via internet kan worden uitgebracht.
2. NIIV:
“Stichting Notarieel Instituut Internetveilen”, statutair gevestigd in de gemeente Baarn, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52037098, rechthebbende van www.vastgoedveilingzuid.nl en/of www.openbareverkoop.nl.
3. Handleiding
de “handleiding online bieden” vermeld op www.vastgoedveilingzuid.nl en/of www.openbareverkoop.nl.
4. Registratienotaris:
een notaris die de via www.vastgoedveilingzuid.nl en/of www.openbareverkoop.nl in te vullen registratieverklaring en het geldige identiteitsbewijs van een natuurlijke persoon die wil bieden via internet, in ontvangst neemt en controleert (i) ter vaststelling van diens identiteit, (ii) het opgegeven telefoonnummer en (iii) ter legalisatie van diens handtekening onder de registratieverklaring.
5. Registratie:
het geheel van de door NIIV voorgeschreven handelingen, ter identificatie van een natuurlijke persoon die via www.vastgoedveilingzuid.nl en/of www.openbareverkoop.nl wil bieden, bestaande uit de invoer via internet van diens persoonsgegevens en controle door de Registratienotaris van diens identiteit en het door die persoon opgegeven mobiele telefoonnummer.
6. Deelnemer:
een natuurlijk persoon die de procedure van Registratie heeft doorlopen, tijdig voor de Veiling een Internetborg heeft gestort en tijdens de Veiling van het Registergoed is ingelogd op www.vastgoedveilingzuid.nl en/ of www.openbareverkoop.nl.
7. Internetborg:
een bedrag dat door een Deelnemer is gestort, zoals beschreven in de Handleiding. De hoogte van de Internetborg bedraagt één procent (1 %) van de biedlimiet zoals bedoeld in de Handleiding met een minimum van vijfduizend euro (€ 5.000,00) per registergoed, en geldt als een afdoende “gegoedheid” in de zin van artikel 14 van de AVVE 2017.
Aanvulling voorwaarden:
1. In aanvulling op de AVVE 2017 kan tijdens de Veiling door een Deelnemer via internet worden geboden. Als “Bod” in de zin van de AVVE 2017 wordt derhalve ook een Bod via internet aangemerkt, mits dit Bod is uitgebracht door een Deelnemer op de door NIIV in de Handleiding voorgeschreven wijze. De hoogte van het Bod dat de Deelnemer uitbrengt wordt bepaald door het bedrag waarop hij klikt of drukt.
2. Als de Deelnemer een Bod heeft uitgebracht en volgens de Notaris de hoogste Bieder is, kan de Internetborg op verzoek van de Deelnemer ook worden gebruikt als (deel)betaling voor de ingevolge artikel 12 AVVE 2017 na de Veiling te betalen waarborgsom, waarbij de Deelnemer ermee instemt dat de notaris (dit deel van) de waarborgsom pas vrijgeeft indien de Deelnemer al zijn verplichtingen die uit het doen van een Bod voortvloeien is nagekomen.
3. In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet, ofwel in de zaal, de Notaris hebben bereikt, alsmede in geval van storing aan en/of het uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de Veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de Notaris.
4. Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee wordt niet gegarandeerd dat de Deelnemer permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid van de internetverbinding(en), alsmede storingen en uitval van deze verbinding(en) komen geheel voor rekening en risico van de Deelnemer.
5. Tenzij de Notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan tot de Inzet en de Afslag, dan nadat de Notaris genoegzaam zal zijn gebleken dat via internet biedingen kunnen worden uitgebracht.
6. In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE 2017 kan de Afmijning door de Deelnemer elektronisch geschieden door te klikken of te drukken op het woord “bied”.
7. Als Afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de Deelnemer tijdens de Afslag wordt geklikt of gedrukt op het moment waarop een zaalbieder kan afmijnen.
8. Wanneer de Deelnemer tijdens de Veiling overgaat tot het uitbrengen van een Bod via internet en het Bod de Notaris heeft bereikt, heeft dit Bod gelijke rechtsgevolgen als een Bod dat vanuit de veilingzaal wordt uitgebracht.
9. De Deelnemer die tijdens de Veiling overgaat tot het uitbrengen van een Bod via internet dient gedurende het verdere verloop van de Veiling voor de Notaris telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, en wel op het mobiele telefoonnummer dat de Deelnemer heeft ingevuld op diens registratieformulier. Voor het geval de Deelnemer gedurende het verdere verloop van de Veiling niet of slechts ten dele voor de Notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de Veiling op enig moment telefonisch overleg tussen de Notaris en de Deelnemer noodzakelijk wordt geacht door de Notaris, dan is de Notaris bevoegd om het Bod van de Deelnemer niet als zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
10. In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE 2017 is de Deelnemer die het hoogste Bod heeft uitgebracht tot het moment van Gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens een rechtspersoon of personenvennootschap, mits die Deelnemer vóór de Gunning:
- naar het oordeel van de Notaris genoegzaam aantoont volledig bevoegd te zijn tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenven¬noot¬schap; en
- de waarborgsom wordt gestort als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVVE 2017.
Het bepaalde in artikel 5 lid 4 AVVE 2017 is in deze situatie ook van toepassing (acceptatie door de Verkoper) tenzij dit elders in de Bijzondere Veilingvoorwaarden is uitgesloten.
Van een en ander dient uit de notariële akte van Gunning te blijken.
Indien met inachtneming van het vorenstaande een rechtspersoon of personenvennootschap heeft te gelden als vertegenwoordigde van de Deelnemer, komt aan die rechtspersoon of personenvennootschap het recht toe vóór de betaling van de Koopprijs te verklaren dat hij het Bod heeft uitgebracht namens één of meer anderen als bedoeld in artikel 5 lid 2 AVVE 2017.
11. De in lid 10 bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of personenvennootschap hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen ten gevolge van de Gunning. Indien die Deelnemer, ingeval de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap in verzuim is, de Koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de Levering aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de Notariële verklaring van betaling te blijken.
12. Door het uitbrengen van een Bod via internet, op de wijze zoals door NIIV omschreven, verleent de Deelnemer, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 10, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de Notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van Veiling en in en bij het proces-verbaal van Veiling:
a. te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende Bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van Veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de Notaris ter zake van de Veiling.
De gevolmachtigde kan op grond van deze volmacht voorts het proces-verbaal van Veiling ondertekenen en ter zake hiervan datgene te doen wat hij nodig en nuttig acht. De gevolmachtigde heeft de macht tot substitutie, zodat hij onder zijn verantwoordelijkheid een ander in zijn plaats kan stellen.
13. Indien een Deelnemer niet via internet, maar vanuit de veilingzaal als zaalbieder een Bod uitbrengt kan de Internetborg gebruikt worden ten bewijze van zijn gegoedheid als bedoeld in artikel 14 AVVE 2017 én als betaling van een door deze Deelnemer, of, indien van toepassing, de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap bedoeld in lid 8, verschuldigde waarborgsom of een gedeelte daarvan.
14. In geval van niet-nakoming van een of meer verplichtingen uit de tussen de Verkoper en een Deelnemer tot stand gekomen koopovereenkomst, wordt (onverminderd het bepaalde in artikel 26 AVVE 2017) de Internetborg door de Notaris geïncasseerd bij NIIV en geheel of gedeeltelijk gebruikt ter betaling van (een deel van) de kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming.
Afmijnen zonder afroepen
Indien de regioveiling daartoe tijdens de Veiling de mogelijkheid biedt, dan kan, in aanvulling op artikel 3 lid 2 AVVE 2017, de Afmijning door een zaalbieder door het roepen van het woord ''mijn'' ook plaatsvinden zonder afroeping door de afslager, zodra (en gedurende de tijd dat) een bedrag waarop kan worden geboden voor zowel de zaalbieders als de Notaris zichtbaar is op een scherm in de veilingzaal. Indien er wordt afgemijnd op het moment dat er sprake is van een wisseling van bedragen op het scherm, geldt als Afmijnbedrag het laatste bedrag dat vóór die wisseling voor de notaris zichtbaar was, onverminderd het bepaalde bij artikel 3 lid 5 AVVE 2017 laatste zin.
Akte de command: bieden voor een ander
In afwijking van het bepaalde in artikel 5 AVVE 2017 dient lid 3 te worden gewijzigd en zal luiden als volgt:
3. De AVVE bepaalt in artikel 5 dat iedere bieder op een veiling het recht heeft om vóór de betaling van de koopprijs te verklaren dat hij zijn bod heeft uitgebracht voor een ander, de ''vertegenwoordigde''. Om dit bieden voor een ander te formaliseren moet de notaris een Akte de command opmaken. Omdat bij het bieden voor een ander de uiteindelijke koper niet direct bekend is, kiest de bank vanuit het oogpunt van transparantie ervoor om bieden voor een ander niet toe te staan bij de veiling. In plaats daarvan kan de bieder gebruik maken van een doorlevering. Na levering van de onroerende zaak aan de bieder levert deze de zaak weer door aan de uiteindelijke koper.
12. Vereniging van eigenaars/lidmaatschap
1. Voorzover de koper hoofdelijk aansprakelijk is ingevolge artikel 122 lid 3 boek 5 Burgerlijk Wetboek voor de voor rekening van de verkoper komende bijdragen terzake van het verkochte die in het lopende en/of voorafgaande kalenderjaar opeisbaar zijn geworden of nog zullen worden, komen deze bijdragen voor rekening van koper.
2. Het reglement van de vereniging van eigenaars luidt thans zoals het is vastgesteld bij de desbetreffende akte van splitsing in appartementsrechten, op zeventien juli tweeduizend verleden voor mr. J.G. Gräler, notaris te 's-Hertogenbosch, ingeschreven ten kantore van de landelijke Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers, ten tijde van de inschrijving gevestigd te Eindhoven in het register Hypotheken 4, op achttien juli tweeduizend in deel 15142, nummer 12. Krachtens het daarbij bepaalde is de bestemming van het appartementsrecht met index 65 : woonruimte met parkeerplaats en berging.
In gemelde akte is tevens opgericht de vereniging van eigenaars, met de naam: ''VERENIGING VAN EIGENAARS KASTEEL VELDERWOUDE'', gevestigd te 's-Hertogenbosch.
3. De administratie van de vereniging van eigenaars wordt thans gevoerd door Panen Vastgoed B.V., Onderwaard 2, 5324 JV Ammerzoden.
4. Aan deze akte is een verklaring gehecht van de Vereniging van Eigenaars, waaruit blijkt dat verkoper per heden aan de Vereniging van Eigenaars verschuldigd is een bedrag groot éénduizend vijfhonderdéénenzestig euro en negentig eurocent (€ 1.561,90).
5. Tevens blijkt uit de verklaring dat het aandeel van de verkoper in het aanwezige reservefonds is een bedrag groot vierduizend éénhonderdtwee euro en vier eurocent (€ 4.102,04).
EINDE KEUZE APPARTEMENTSRECHT
ERFDIENSTBAARHEDEN/BIJZONDERE LASTEN EN VERPLICHTINGEN
Voor het bestaan van erfdienstbaarheden, bijzondere lasten en beperkingen met betrekking tot het verkochte wordt te dezen verwezen naar een akte van levering, verleden voor mr. J.G. Gräler, notaris te 's-Hertogenbosch op dertig november tweeduizend, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de landelijke Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers, ten tijde van de inschrijving gevestigd te Eindhoven, op één december tweeduizend in register Hypotheken 4 in deel 15353 nummer 43, waarin woordelijk staat vermeld:
''Voor het bestaan van erfdienstbaarheden, bijzondere lasten en beperkingen met betrekking tot het verkochte wordt te dezen verwezen naar de voormelde akte van splitsing, waarin woordelijk is vermeld:
“Vestiging erfdienstbaarheden
Vervolgens vestigt Haverleij hierbij, onder de opschortende voorwaarde dat het betreffende dienend erf juridisch wordt overgedragen aan een derde, de volgende erfdienstbaarheden:
1. Horizontale natrekking
Ten behoeve van de kadastrale percelen gemeente 's-Hertogenbosch sektie R nummers 2335 en 2336, als heersend erf en ten laste van toekomstige gemeentelijke weg, thans kadastraal bekend gemeente 's Hertogenbosch sectie R nummer 2334, als dienend erf, wordt hierbij gevestigd de erfdienstbaarheid van overbouwing, zulks onder de opschortende voorwaarde dat het heersende en dienende erf niet langer toebehoren aan één eigenaar.
De erfdienstbaarheid houdt in:
dat de eigenaar(s) en gebruiker(s) van het dienend erf moeten gedogen, dat de strook grond die deel uitmaken van het dienend erf en gelegen is tussen de opstallen van het complex, wordt gebruikt voor over- en onderbouwing, ten behoeve van een ondergrondse en bovengrondse verbinding tussen de beide opstallen.
Met betrekking tot de hiervoor bedoelde onder- en overbouwing wordt hierbij nog uitdrukkelijk geconstateerd dat deze onder- en overbouwing door horizontale natrekking deel uitmaakt van het totale complex en mitsdien in eigendom toebehoort aan de eigenaar van het complex.
2. Boombeplanting
Ten laste van de kadastrale percelen gemeente 's-Hertogenbosch sektie R nummers 2335 en 2336, als dienend erf en ten behoeve van de aangrenzende toekomstige gemeentelijke weg, thans kadastraal bekend gemeente ‘s Hertogenbosch sectie R nummer 2334, als heersend erf, wordt hierbij gevestigd de erfdienstbaarheid van boombeplanting.
De erfdienstbaarheid houdt in:
a. dat de eigenaar van het dienend erf moet dulden, dat op de gemeentelijke eigendom bomen worden geplant en in stand gehouden op een afstand van minder dan twee meter alsmede hagen op minder dan vijftig centimeter uit de erfgrens tussen het dienend erf en de gemeentelijke eigendom.
b. dat de eigenaar van het dienend erf moet dulden dat de takken van de bomen uitsteken boven het dienend erf en de wortels van de bomen doorgroeien in het dienend erf.
3. Architectuur
Bij deze wordt verleend, gevestigd en aangenomen, zowel ten laste als ten behoeve van de na te melden appartementsrechten en ten laste en ten behoeve van alle andere registergoederen behorend tot het bouwproject Velderwoude, alle deel uitmakende van het kadastrale perceel gemeente ‘s Hertogenbosch sectie R nummer 2334, over en weder de erfdienstbaarheid tot het niet wijzigen, maar handhaven en instandhouden van het architectonisch uiterlijk van het gehele bouwperceel en de gebouwde en nog te bouwen opstallen, met inbegrip van de kleurstelling en/of de constructie ervan, zulks conform de situatie zoals die volgens de thans door of namens Heijmans opgemaakte tekeningen, technische beschrijving, overeenkomstig de verleende bouwvergunning en dergelijke, zal ontstaan.
Nabuurschap (kwalitatieve verplichting)
1. De eigenaren van de na te melden appartementsrechten zijn verplicht tegenover Haverleij tot het handhaven en instandhouden van het architectonisch uiterlijk van het gehele bouwperceel en de gebouwde en nog te bouwen opstallen, met inbegrip van de kleurstelling en/of de constructie ervan, alsmede de inrichting van het gebied en de aanduidingsbordjes voor huisnummers, straten en dergelijke, zulks conform de situatie zoals die zal zijn bij de oplevering van het gehele bouwcomplex. Zonwering aan de buitenzijde van het complex mag uitsluitend worden aangebracht overeenkomstig de specificaties (model en kleurstelling) van Haverleij. Haverleij zal deze specificaties voorschrijven overeenkomstig het daartoe gegeven advies architect van het bouwcomplex.
De bovenstaande verplichting van de appartementseigenaren is voor zoveel mogelijk een kwalitatieve verbintenis als bedoeld in artikel 252 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en deze verplichting zal derhalve overgaan op degenen die een appartementsrecht onder bijzondere titel zullen verkrijgen, en dat mede gebonden zullen zijn degenen die van de rechthebbende tot een appartementsrecht een recht tot gebruik van het appartementsrecht zullen verkrijgen.
2. De eigenaren van de appartementsrechten zijn bovendien verplicht krachtens verbintenis ten opzichte van de gerechtigden tot het opleggen van het onder 1 gestelde en van deze onder 2 gestelde verplichting aan rechtsopvolgers in de eigendom of aan degenen die het appartementsrecht huren of anderszins in gebruik hebben, op verbeurte van een terstond, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, opeisbare boete aan de gerechtigden van éénhonderd gulden (f. 100,00) per dag, na constatering door de gerechtigden dat één van deze verplichtingen niet of niet-behoorlijk is of wordt nagekomen. De gerechtigden zullen alsdan echter verplicht zijn de nalatige een redelijke termijn te stellen om alsnog aan de betreffende verplichting te voldoen”.
UITDRUKKELIJKE AANVAARDING
Koper dient uitdrukkelijk die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers, maar voor de koper kenbaar zijn uit de feitelijke situatie en/of voor de koper geen wezenlijk zwaardere belasting betekenen.
PUBLIEKRECHTELIJKE BEPERKINGEN
In de openbare registers zijn de navolgende publiekrechtelijke beperking vermeld:
'Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingswet Ontleend aan: BPR0001374 datum in werking 1-5-2015 (Gegevens conform de gemeentelijke beperkingenregistratie) Betrokken bestuursorgaan, de gemeente: ’s Hertogenbosch''

Veiling

19 april 2018 vanaf 13:30 uur
Golden Tulip Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende

Portiekwoning
Executieveiling (hypotheek)
Status: Gegund
Dossiernummer: 41584

 

Makelaar

Boumij Makelaars
Hekellaan 6
5211 LX 's-Hertogenbosch
T: 073 612 23 44

 

Notaris

Huijbregts Notarissen & Adviseurs
mw E. Schellekens/L. Pennings
Zuiderparkweg 280
5216 HE 'S-HERTOGENBOSCH
T: 073 691 87 87
E: veiling@huijbregtsnotarissen.com

 

Onderhands bod

Tot en met 4 april 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Doe een bod

 

Delen

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 04-04-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.