Locht 42 B3B4, KERKRADE

Object informatie

twee units van tezamen drie units/loodsen met ondergrond en verdere aanhorigheden
Bezichtiging:
Niet mogelijk
Soort eigendom:
Vol eigendom
Gebruik:
Verhuurd
Kadastrale omschrijving:
twee units van tezamen drie units/loodsen met ondergrond en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Locht 42 B 3 en B4 te Kerkrade (postcode 6466 GW), kadastraal bekend gemeente Kerkrade sectie M nummer 627, groot achttien are en vijftig centiare (18 a en 50 ca)
Bijzonderheden:
Pand is verhuurd aan twee huurders, de bij de executant bekende informatie omtrent de verhuur is dat de huursom per jaar bedraagt respectievelijk € 16.200,- per jaar en € 18.000,- per jaar. Deze informatie is niet geverifieerd.

In het pand met adres Locht 42 B3 hangt een CV-toestel dat gehuurd wordt van Hesi met inbegrip van standaard montage. Te weten:
Merk en Type: Bosch 30 HR Combi I. Dit toestel behoort niet tot het pand, maar is gehuurd van Hesi. De huidige eigenaar betaald hiervoor € 38,94 per maand.
De totale looptijd van dit huurcontract is 15 jaar, uitgaande van de plaatsingsdatum zijnde 02-11-2007. Indien de huur niet wordt voortgezet heeft Hesi het recht het toestel te verwijderen.


Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Regioveiling:
Inzet:
donderdag 17 mei 2018 vanaf 13:30 uur
Afslag:
donderdag 17 mei 2018 vanaf 13:30 uur
Veilinglocatie:
Golden Tulip Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Kantoor:
Aitton notarissen
Stationsstraat 2
4001 CE TIEL
T: 0344 67 71 77
F: 0344 67 71 66
E: info@aittonnotarissen.nl
Behandelaar:
mw. mr. S.C. Matulessy

Financieel

Indicatie veilingkosten:
€ 6.873,00  (per 13-04-2018 om 15:31 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF  (per 13-04-2018 om 15:30 uur)
Lasten (k.k.):
Zie veilingvoorwaarden

Voorwaarden

Bijzondere veilingvoorwaarden:
HOOFDSTUK II. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
Artikel 1. Wijze van veiling
De veiling geschiedt in een zitting bij inzet en afslag en wel op zeventien mei tweeduizend achttien vanaf dertien uur dertig (13.30 uur) in het Hotel Golden Tulip Jagershorst aan de Valkenswaardseweg 44 te Leende.
Artikel 2. Betaling koopsom
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 onder c AVVE 2006 dient de koopsom uiterlijk vier weken na veiling te worden betaald.
Artikel 3. Kosten
In afwijking van het bepaalde in artikel 9 lid 1 van de AVVE komen voor rekening van koper:
a. de overdrachtsbelasting en de verschuldigde omzetbelasting;
b. het honorarium van de notaris;
c. de inzetpremie;
d. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
e. de kosten van ontruiming.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge deze bijzondere veilingvoorwaarden de koopsom moet worden betaald.
Voor een specificatie van het honorarium en de kosten wordt verwezen naar de na te vermelden veilingsite.
Artikel 4. Belastingen
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is terzake van de levering van het Regis-tergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Artikel 5. Aanvaarding, gebruikssituatie, ontruiming/overgang risico
De Schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed.
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed in gebruik bij Recht-hebbende en tevens aan derden in huur of gebruik afgestaan.
De Verkoper staat niet in voor de juistheid van deze informatie.
De koper moet het Registergoed aanvaarden onder gestanddoening van eventueel lopende huur- of gebruiksovereenkomsten betreffende het Registergoed.
De Verkoper roept het huurbeding niet in, omdat er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat ook met instandhouding van een eventuele huurovereenkomst kennelijk een voldoende opbrengst zal worden verkregen om alle hypotheekhouders die het beding hebben gemaakt en dit jegens de huurder kunnen inroepen, te voldoen. De koper moet daarom het Registergoed aanvaarden onder gestanddoening van eventueel lopende huur- of gebruiksovereenkomsten betreffende het Registergoed, zoals uitgewerkt in artikel 24 van de AVVE en artikel 13 van deze akte.
De Schuldenaar/Rechthebbende, alsmede degenen die zich op het moment van de inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing zonder recht of titel in het Registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan koper, zijn op grond van het bepaalde in artikel 525 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering genoodzaakt tot ontruiming.
De Schuldenaar/Rechthebbende zal op enkel vertoon van het voormelde proces verbaal tot ontruiming worden genoodzaakt op de wijze als bepaald in de artikelen 556 en 557 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
De Schuldenaar/Rechthebbende is verplicht op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden het Registergoed voor de aanvang van de veiling geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen.
Voor het geval dat het Registergoed toch aan derden in huur of gebruik is afgestaan dan zal Schuldeiseres niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
Gelet op het bovenstaande zijn sub b en g van lid 2 van artikel 20 AVVE van toepassing, woordelijk luidend als volgt:
''b. De koper aanvaardt het verkochte in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden en overigens is de Verkoper niet be-kend met huurovereenkomsten inzake het verkochte.
g. De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
Indien het Registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De Verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.''
In afwijking van het bepaalde in artikel 18 lid 1 van de AVVE is vanaf het mo-ment van de inschrijving van het proces verbaal van toewijzing het risico van het Registergoed voor de koper.
De koper op de veiling aanvaardt het Registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden.
De Verkoper doet bij dezen een beroep op de nietigheid van huur, pacht- of andere gebruiksrechten alsmede van de vooruitbetaling van huur- of pachtpenningen, alles voor zover deze zijn aangegaan of verricht in strijd met het huurbeding ten behoeve van de Verkoper.
Artikel 6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVE.
In afwijking van het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVE eindigt de termijn van beraad de vijfde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de Verkoper al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.
Artikel 7. Voldoening kosten / informatieplicht / waarborgsom
De koper moet uiterlijk achttien mei tweeduizend achttien om veertien uur bij de notaris storten een bedrag ter grootte van tien procent van de koopsom ter voldoening van de kosten als vermeld in deze bijzondere veilingvoorwaarden.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVE dient door de koper uiterlijk zes werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVE te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.
Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te vervallen indien Verkoper schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Bieders dienen zich bij de openbare verkoop tegenover de notaris te legitimeren door een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Bieders dienen hun financiële gegoedheid tijdens de openbare verkoop kunnen aantonen door een verklaring van een geldverstrekkende instelling met een vergunning in de zin van de Wet op het financieel toezicht te overleggen, waaruit blijkt dat zij over voldoende financiële middelen beschikken om de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen. De bieder ''in de veilingzaal'' kan ook voorafgaande aan de veiling een internetborg storten, zoals hierna beschreven in artikel 11.3 en 11.14 van deze voorwaarden, in plaats van een financiële gegoedheidsverklaring van een geldverstrekkende instelling.
Voor bepaalde met name genoemde kopers heeft Verkoper bepaald dat zij deze verklaring van gegoedheid niet behoeven over te leggen.
Artikel 8. Onderhandse biedingen
Na ontvangst door de notaris van een schriftelijk bod door een bieder ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, zendt de notaris een ontvangstbevestiging aan de betreffende bieder. Indien de bieder geen ontvangstbevestiging ontvangt kan de reden daarvan zijn, dat het bod de notaris, door welke oorzaak dan ook, niet heeft bereikt. De bieder dient voor het geval hij geen ontvangstbevestiging ontvangt, zelf te informeren bij de notaris of zijn bod de notaris wel heeft bereikt. Indien de bieder nalaat te informeren draagt hij zelf het risico voor het geval het bod de notaris niet of niet tijdig heeft bereikt.
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechts-vordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
Artikel 9. Inzetpremie
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVE heeft de inzetter recht op inzetpremie. In afwijking van artikel 5 lid 3 wordt de inzetsom uitbetaald aan de inzetter.
Deze inzetpremie wordt in afwijking van het bepaalde in artikel 9 lid 1 sub c aan de koper in rekening gebracht.
Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankreke-ningnummer uitbetaald.
Artikel 10. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt lid 3 gewijzigd als volgt:
''3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopsom door de bieder aan de notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring en bevestiging dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen krachtens de veiling treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, behoudens het hierna in lid 4 bepaalde''.
Artikel 11. Extra voorwaarden in verband met internetbieden
Het bieden op deze openbare verkoop vindt tevens plaats via internet, www.openbareverkoop.nl. Onderstaande voorwaarden zijn hierop van toepas-sing.
11.1In aanvulling op de AVVE kan ook via internet worden geboden. Als “bod” in de zin van de AVVE wordt derhalve ook een bod via internet aangemerkt, mits dit bod is uitgebracht op de door de Stichting Notarieel Instituut Internetveilen (NIIV) voorgeschreven wijze, door een deelnemer die aan de door het NIIV omschreven registratieprocedure heeft voldaan. Het bedrag waarop de internetbieder klikt is daarbij in de inzetfase beslissend. Als “bieder” in de zin van de AVVE heeft ook te gelden de deelnemer die heeft voldaan aan de door de regioveiling in de brochure ‘Online meebieden op de veiling’ en de hieronder in de leden 11.3 en 11.4 gestelde voorwaarden.
11.2In aanvulling op de AVVE wordt onder registratienotaris verstaan: de notaris bij wie de deelnemer zich voorafgaande aan de veiling volgens de procedure beschreven in de brochure ‘Online meebieden op de veiling’ en hieronder in de leden 11.3 en 11.4 heeft geregistreerd.
11.3Om mee te kunnen bieden op de veiling via internet dient de deelnemer een borg (internetborg) te betalen op de wijze als beschreven in de brochure ‘Online meebieden op de veiling’. De hoogte van de internetborg per aangeboden object is een procent (1%) van de biedlimiet met een minimum van vijfduizend euro
(EUR 5.000,00). Deze internetborg heeft dezelfde rechtskracht als een ‘verklaring van gegoedheid’ als bedoeld in artikel 14 AVVE. Als de internetbieder als hoogste bieder wordt aangemerkt, kan de internetborg uitsluitend op verzoek van de deelnemer worden gebruikt voor de ingevolge artikel 12 AVVE na de veiling te betalen waarborgsom. De door de deelnemer aan de notaris te betalen waarborgsom wordt dan dus lager. Het bod dat is ontvangen door gebruik van de inloggegevens van de deelnemer wordt aangemerkt als een bod van de deelnemer. De deelnemer is steeds aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die uit het doen van een bod voortvloeien.
11.4In aanvulling op artikel 14 AVVE dient de deelnemer, om mee te kunnen bieden op de veiling via de hiervoor onder 11.1 genoemde website de deelnemersverklaring in te vullen, zich te laten identificeren bij een registratienotaris (als bedoeld in lid 11.2 hierboven) en aldaar de registratieverklaring te ondertekenen, alsmede de internetborg te betalen.
11.5Door mee te bieden in de zaal accepteert de zaalbieder deze veilingvoor-waarden, waarin het bieden via internet mogelijk wordt gemaakt. Voor wat betreft de geldigheid van de binnengekomen biedingen, zowel via internet als in de zaal, geldt dat zij voor hun werking de notaris moeten hebben bereikt in de zin van artikel 3:37 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek.
11.6In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet, ofwel in de zaal, zijn binnengekomen, alsmede in geval van het uitvallen van de internetverbinding tijdens de veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de notaris.
11.7Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee wordt niet gegarandeerd dat de bieder permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. De snelheid van de internetverbinding van de bieder, alsmede storingen en uitval van deze verbinding komen voor rekening en risico van de bieder.
11.8In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE kan het bieden bij afmijning ook elek-tronisch geschieden door het klikken op het woord “bied” bij het afroepen van het bedrag door de afslager.
11.9Als afmijnbedrag geldt het bedrag dat de afslager roept op het moment dat “mijn” wordt geroepen of dat wordt geklikt, ook wanneer de afslager zijn zin nog niet heeft afgemaakt of het bedrag nog niet volledig heeft uitgesproken.
11.10Wanneer de deelnemer op de regioveiling overgaat tot het doen van een bieding via internet, heeft deze bieding gelijke rechtskracht als het doen van een bieding in de zaalveiling.
11.11In geval van niet-nakoming van de verplichtingen uit de veilingkoop door de bieder is artikel 22 AVVE van overeenkomstige toepassing en wordt de in artikel 3 genoemde internetborg door de notaris ingehouden en geheel of gedeeltelijk gebruikt ter betaling van (een deel van) de kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming.
11.12In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de bieder tot het moment van gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens één of meer anderen (hierna: vertegenwoordigde), bijvoorbeeld een rechtspersoon, mits de bieder aantoont vertegenwoordigingsbevoegd te zijn en vóór het moment van gunning voldoet aan zijn verplichting tot het storten van een waarborgsom in de zin van artikel 12 lid 1 AVVE. Ondanks deze verklaring blijft de bieder, naast de vertegenwoordigde, hoofdelijk verbonden voor de nakoming van zijn verplichtingen. De bieder die niet aan zijn verplichting tot betaling van een waarborgsom voldoet wordt zelf aangemerkt als koper, tenzij hij en de vertegenwoordigde door de notaris na de gunning een akte de command als bedoeld in artikel 5 lid 3 AVVE laten opmaken. Voor het overige geldt onverkort het in artikel 5 AVVE bepaalde.
11.13Door het uitbrengen van een bod op een veilingobject via internet, op de wijze zoals door het NIIV omschreven, verleent de Deelnemer tevens vol-macht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de veilingnotaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om namens de Deelnemer het proces-verbaal van veiling ten aanzien van het betreffende veilingobject te ondertekenen. De gevolmachtigde kan op grond van deze volmacht het proces-verbaal ondertekenen en ter zake hiervan datgene te doen wat zij nodig en nuttig acht. De gevolmachtigde heeft de macht tot substitutie, zodat hij onder zijn verantwoordelijkheid een ander in zijn plaats kan stellen.
11.14Indien een deelnemer niet via internet, maar in de veilingzaal een bod uitbrengt kan de hiervoor in artikel 11.3 bedoelde (en door de deelnemer gestorte) internetborg gebruikt worden ten bewijze van zijn gegoedheid zoals bedoeld in artikel 14 AVVE én als betaling van een door deze deelnemer verschuldigde waarborgsom of een gedeelte daarvan.
Artikel 12. Afmijnen zonder afroepen
Indien de veilingorganisatie daartoe tijdens de veiling de mogelijkheid biedt, dan kan, in aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE, de Afmijning door een zaalbieder door het roepen van het woord ''mijn'' ook plaatsvinden zonder afroeping door de afslager, zodra (en gedurende de tijd dat) een bedrag waarop kan worden geboden voor zowel de zaalbieders als de notaris zichtbaar is op een scherm in de veilingzaal. Indien er wordt afgemijnd op het moment dat er sprake is van een wisseling van bedragen op het scherm, geldt als afmijnbedrag het laatste bedrag dat vóór die wisseling voor de notaris zichtbaar was.
Artikel 13. Omschrijving erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen
(A) Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar de hiervoor genoemde akte tot levering (deel 54224 nummer 147), waarin staat vermeld:
''OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE BEDINGEN EN/OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar gemelde titel van aankomst, waarin ondermeer woordelijk staat vermeld:
“Ten deze worden voorzoveel nodig van toepassing verklaard de Algemene Voorwaarden voor verkoop van gemeente gronden vermeld in besluit van de Raad der Gemeente Heerlen de dato twee juli negentienhonderd drie en zeventig, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Limburg bij hun besluit van dertig juli daarna Tweede Afdeling nummer BC 19623 welke bepalingen zijn opgenomen in een akte verleden voor notaris G.G.P.M. Tomlow te Heerlen op vijftien augustus negentienhonderd drie en zeventig in deel 3069 nummer 26 wordende gemelde bepalingen, waarmee de komparanten verklaarden volledig bekend te zijn geacht woordelijk in deze akte zijn opgenomen en daarvan deel uit te maken.
Ten deze wordt verwezen naar voormelde titel van aankomst (zeventien november negentienhonderd achtenzeventig deel 4083 nummer 90) waarin letterlijk staat alsvolgt:”
“”a. eventueel aan te leggen talud mag niet op het aangrenzende terrein worden aangelegd, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Burgemeester en Wethouders;
b het gekochte mag onverminderd het vereiste van wettelijke vergunnin-gen, slechts zodanig worden gebruikt dat daardoor jegens bedrijven, woningen of verkeer in de omgeving, geen gevaar of hinder – met inbegrip van het veroorzaken van stof of stank – wordt veroorzaakt, een en ander naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders.
c. op de gekochte grond mogen geen detailhandelsfuncties worden uitgeoefend, met uitzondering van ambachtsbedrijven, in zoverre deze detailhandelsfunctie noodzalijkerwijze verband houdt met de ambachtsuitoefening en tevens niet als hoofdactiviteit kan worden aangemerkt;
d. overtreding van deze voorwaarden kan leiden tot verbeuren van een eenmalige boete van minimaal vijfduizend gulden (f. 5.000,--) en maximaal vijf en twintig duizend gulden (f 25.000,--) zulks ter beoordeling van Burgemeester en Wethouders; met betrekking tot welke bijzondere voorwaarden bovendien het bepaalde 4a tot en met e van voormelde Algemene Voorwaarden bij deze uitdrukkelijk van overeenkomstige toepassing wordt verklaard.””
Voor zover in bovengenoemde bepalingen verplichtingen voorkomen, welke de verkoper verplicht is aan de koper op te leggen, doet zij dat bij deze en wordt één en ander bij deze uitdrukkelijk door de koper aanvaard, met dien verstande dat bedragen die in gulden zijn vermeld geacht worden te zijn vermeld in euro, nadat zij zijn omgerekend tegen de officiële koers van één/twee en twintigduizend driehonderd éénenzeventig/honderdduizendste (1/2,20371).
Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden die rechten bij deze tevens door verkoper voor die derden aangenomen.
VESTIGING KWALITATIEVE VERPLICHTING DANWEL KETTINGBEDING
De comparanten, handelend als gemeld, verklaren een overeenkomst te hebben gesloten tot het vestigen van een kwalitatieve verplichting danwel kettingbeding over en weer met de navolgende inhoud:
''1. Indien uit de feitelijke situatie ter plaatse blijkt dat er nutsvoorzieningen worden gebruikt in het verkochte of in het aan verkoper resterende gedeelte zullen daarvoor erfdienstbaarheden, kettingbedingen en/of kwalitatieve verplichtingen worden beschreven:
a. waardoor die leidingen en voorzieningen kunnen en moeten blijven gehandhaafd en zonodig worden vervangen uitgebreid of verlegd; en/of
b. waardoor een redelijke en billijke bijdrage in de kosten voor de verschillende percelen wordt beschreven.
2. In de akte van levering kan tevens worden opgenomen dat koper de verplichting heeft aan een redelijke uitwerking van het in lid 1 bedoelde mee te werken.''
Tevens zijn zij overeengekomen als volgt:
''Verkoper zal geen bezwaar maken tegen eventuele toekomstige bouwplannen in of op of nabij het verkochte. Koper kan verlangen dat daartoe een kettingbeding of kwalitatieve verplichting in de akte van levering wordt opgenomen.''
Ter uitvoering hiervan verklaren de verkoper en de koper over en weer voormelde afpraken als kwalitatieve verplichting danwel indien dit gezien de aard en inhoud van de afspraken niet mogelijk zou zijn als kettingbeding te beschrijven.
De in het vorenstaande vermelde verplichtingen voor zover deze verplichtingen strekken om te dulden of niet te doen, worden bij deze aangemerkt als kwalitatieve verplichtingen als bedoeld in artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek. Deze kwalitatieve verplichtingen zullen derhalve ten aanzien van het registergoed ook overgaan op degene(n) die het registergoed onder algemene of bijzondere titel zullen verkrijgen en mede gebonden zullen zijn degene(n) die van de rechthebbende(n) een beperkt recht of een recht op gebruik op respectievelijk van het registergoed zullen verkrijgen, alles indien en voor zover de toepasselijke wetten dit zullen toestaan.
De in het vorenstaande vermelde verplichtingen voor zover deze verplichtingen niet kunnen worden aangemerkt als kwalitatieve verplichtingen, worden als kettingbeding opgelegd aan koper als volgt:
1. De koper is verplicht en verbindt zich jegens de verkoper dit kettingbeding bij overdracht van het geheel of een gedeelte van het verkochte, alsmede bij de verlening daarop van een zakelijk recht, aan de nieuwe eigenaar of zakelijk gerechtigde op te leggen en in verband daarmee, om het in die artikelen bepaalde in de akte van levering of verlening van zakelijk recht in woorden van gelijke strekking op te nemen. Bij overtreding van enige vorenstaande bepaling verbeurt de koper een direct opeisbare boete van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) ten behoeve van de verkoper, met bevoegdheid voor deze laatste om daarnaast nakoming en/of eventuele meer geleden schade te vorderen.
2 Op gelijke wijze als onder lid 1 is bepaald, verbindt koper zich jegens de verkoper tot het bedingen bij wijze van derdenbeding van de nieuwe eigenaar of zakelijk gerechtigde dat ook deze zowel het bepaalde in de in lid 1 bedoelde artikelen, als de in lid 1 en in het onderhavige lid 2 opgenomen verplichting oplegt aan diens rechtsopvolgers of opvolgende zakelijk gerechtigden. Elke opvolgende vervreemder neemt daarbij namens en ten behoeve van de verkoper het beding aan.
Het bepaalde in de vorige zin is van overeenkomstige toepassing in geval van het verlenen van een zakelijk genotsrecht ten aanzien van het verkochte en dient zoveel mogelijk naar de aard en de strekking van het bovenstaande te worden opgelegd aan de gebruiker die een persoonlijk recht van gebruik verkrijgt ten aanzien van het verkochte.
De rechten voortspruitende uit het vorenstaande worden over en weer aangenomen. Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden die rechten bij deze tevens door verkoper voor die derden aangenomen.
VESTIGING ERFDIENSTBAARHEDEN
De comparanten, handelend als gemeld, verklaren dat onderdeel van de koopovereenkomst is de afspraak om de nodige bestemmingserfdienstbaarheden en een recht van weg te beschrijven:
Ter uitvoering van het overeengekomene verlenen verkoper -als eigenaar van het aan hem blijvende gedeelte van het kadastrale perceel Kerkrade M 141 en koper als de enige andere eigenaar van een gedeelte van het perceel Kerkrade M 141 elkaar over en weer:
a. de erfdienstbaarheden, voor het hebben, houden en onderhouden van rioolbuizen en andere rioleringswerken en overige nutsleidingen in de grond van het lijdend erf en het afvoeren van hemelwater, gootwater en fecaliën door deze buizen naar het gemeente riool en al zodanige overige erfdienstbaarheden, waardoor de toestand zoals die thans bestaat en voorzover die alsdan in strijd zou zijn met het burenrecht blijft gehandhaafd, speciaal voor wat betreft eventuele inbalking en inankering, overbouw toevoer van licht en lucht, in welke erfdienstbaarheden niet is begrepen een verbod om te bouwen of te verbouwen en meerdere bebouwing wordt niet aangemerkt als verzwaring van deze erfdienstbaarheden.
b. een erfdienstbaarheid van weg om te komen en met een gemotoriseerd voertuig te komen en te gaan van en naar de openbare weg, een en ander zoals thans reeds ter plaatse geschied.
Deze erfdienstbaarheden worden ook over en weer aanvaard.''
Genoemde verplichtingen zullen door Verkoper aan koper bij de levering worden opgelegd en dienen door Verkoper ten behoeve van rechthebbende bedoeld in de hiervoor aangehaalde bepalingen voor deze te worden aangenomen.
Artikel 14. Energielabel
De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper. Verkoper ver-klaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. De koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de Verkoper voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. De koper is zich ervan bewust dat indien hij een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
Artikel 15. Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde Openbare Registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.
Artikel 16. Bestemming en gebruik / bodeminformatie
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed / bodeminformatie wordt te dezen verwezen naar:
./. (a) een bericht van de gemeente Kerkrade de dato elf april tweeduizend achttien waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
./. (b) de relevante voorschriften van het bestemmingsplan Beitel-Locht van de gemeente Kerkrade, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
./. (c) het rapport van het Bodemloket de dato zeven maart tweeduizend achttien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage).
./. (d) een bericht van de gemeente Kerkrade de dato elf april tweeduizend achttien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage).
Artikel 17. Uitdrukkelijke aanvaarding
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.
Artikel 18. Woonplaatskeuze
Partijen kiezen woonplaats ten kantore van de bewaarder van deze akte.

Veiling

17 mei 2018 vanaf 13:30 uur
Golden Tulip Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende

Bedrijfspand
Executieveiling (hypotheek)
Status: Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Dossiernummer: 42957

 

Notaris

Aitton notarissen
mw. mr. S.C. Matulessy
Stationsstraat 2
4001 CE TIEL
T: 0344 67 71 77
F: 0344 67 71 66
E: info@aittonnotarissen.nl

 

Onderhands bod

Tot en met 2 mei 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Doe een bod

 

Delen

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 02-05-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.