Dr Abraham Kuyperlaan 130, BUSSUM

Object informatie

Het betreft een penthouse gelegen op de derde en vierde verdieping van een in 2004 opgeleverd appartementencomplex genaamd ‘’Frija’’. De bruto woonoppervlakte van het penthouse is ca. 200 m². Er zijn twee dakterrassen en er is een loggia. In de onderbouw zijn twee parkeerplaatsen en een berging. Het penthouse is gunstig gelegen op ca. 5 minuten rijden van de dorpskern van Bussum en tegenover een sportveldencomplex en nabij theater ’t Spant en de Bussumerheide.

oplevering
Het penthouse is voor zover bekend in gebruik bij de Hypotheekgever en is volgens verkregen informatie, niet verhuurd of in gebruik bij derden. De hypotheekgever is op grond van de hypotheekvoorwaarden en de algemene bepalingen van geldlening en zekerheidstelling van de schuldeiseres verplicht het registergoed bij de levering op eerste verzoek van de verkoper of de koper te ontruimen. Het registergoed is thans in gebruik middels een anti-kraakmaatregel, maar zal leeg opgeleverd worden bij levering.

energie (EPA)
Met betrekking tot het Registergoed verklaart Verkoper dat hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen; de koper wordt geacht hiermee in te stemmen.

NEN 2580
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij niet zelf in de mogelijkheid is gesteld het registergoed volgens de NEN2580 op te meten en dat de eventueel vermelde bvo volgens informatie is verkregen. De makelaar is wel in het bezit van een meetrapport die d.d. 24 juni 2013 is opgesteld door derden. Hieraan kunnen echter geen rechten worden verleend en er wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt.

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed meedeelt of waarvan mededeling achterwege blijft.

aanschrijvingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 25 april 2018 zijn er geen inschrijvingen bekend.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 25 april 2018 zijn er geen publiekrechtelijke beperkingen bekend.

milieu
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat er geen milieumelding bekend is. De verkoper aanvaardt evenwel geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid casu quo gevolgen van stoffen in, onder of aan het registergoed welke volgens de geldende milieumaatstaven schadelijk zouden kunnen zijn voor mens en milieu of die ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of het nemen van andere maatregelen.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn van de inschrijving van de gunning af voor rekening van de koper.

ontruiming
Ontruiming en kosten voor de ontruiming komen voor rekening en risico van de koper.
Indien het Registergoed niet vrij van gebruik wordt geleverd, kan de koper de ontruiming bewerkstelligen uit kracht van de grosse van de daartoe benodigde akte(n), desnoods met behulp van de sterke arm. In dat geval is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het Registergoed te bewerkstelligen. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.
De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.

VvE
Gegevens zijn op te vragen bij de makelaar.

overige bepalingen
Er loopt momenteel een splitsingswijziging. De concept-wijzigingsplitsingsakte en tekening zijn op te vragen bij de makelaar. Koper verklaart toestemming te verlenen tot het aangaan van de wijziging van de akte van splitsing.

erfpacht
Niet van toepassing.

gunning
Verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van het appartement.
Bezichtiging:
dinsdag 22 mei 2018, van 12:00 tot 14:00 uur
donderdag 24 mei 2018, van 12:00 tot 14:00 uur
maandag 28 mei 2018, van 12:00 tot 14:00 uur

De directie makelaar heeft de mogelijkheid het penthouse te bezichtigen. Overige bezichtigingsafspraken zijn in goed overleg met het makelaarskantoor mogelijk.
Gebruik:
Bewoond/in eigen gebruik
Kadastrale omschrijving:
Het penthouse met terras en ruimte op de derde en de vierde verdieping alsmede de berging in de onderbouw:
Kadastraal bekend gemeente Bussum
Sectie: D
Nummer: 6850
Indexnummer: A-32
(er loopt en splitsingswijzing. Indexnummer A-32 komt te vervallen en het nieuwe indexnummer wordt A-78).

Parkeerplaats 1:
Kadastraal bekend gemeente Bussum
Sectie: D
Nummer: 6850
Indexnummer: A-39

Parkeerplaats 2:
Kadastraal bekend gemeente Bussum
Sectie: D
Nummer: 6850
Indexnummer: A-40

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Onderhands verkocht (deze veiling gaat niet door)
Regioveiling:
Inzet:
maandag 28 mei 2018 vanaf 16:30 uur
Afslag:
maandag 28 mei 2018 vanaf 16:30 uur
Veilinglocatie:
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Kantoor:
Van Doorne NV Advocaten en Notarissen
Jachthavenweg 121
1081 KM AMSTERDAM
T: 020 678 91 23
F: 020 678 95 89
E: info@vandoorne.com
Behandelaar:
Mevr. Mr. A.M.J.M. Ploumen

Financieel

Inzetpremie:
€ 5.500 exclusief BTW ten laste van verkoper.
Indicatie veilingkosten:
Specificatie indicatie kosten in PDF  (per 26-04-2018 om 19:15 uur)

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (43076_Veilingbrochure Dc. Abraham Kuyperlaan 130.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43076_180515 bijzondere bepalingen.pdf) Download pdf
 • Fotogalerij

  Veiling

  28 mei 2018 vanaf 16:30 uur
  Café-Restaurant Dauphine
  Prins Bernhardplein 175
  1097 BL Amsterdam

  Appartement
  Executieveiling (hypotheek)
  Status: Onderhands verkocht (deze veiling gaat niet door)
  Dossiernummer: 43076

   

  Makelaar

  Straathof Makelaars o.g. (contactpersoon is dhr. M.G. Straathof)
  Jacob Obrechtstraat 24hs
  1071 KM Amsterdam
  T: 020 675 74 66
  E: info@straathofmakelaars.nl

   

  Notaris

  Van Doorne NV Advocaten en Notarissen
  Mevr. Mr. A.M.J.M. Ploumen
  Jachthavenweg 121
  1081 KM AMSTERDAM
  T: 020 678 91 23
  F: 020 678 95 89
  E: info@vandoorne.com

   

  Inzetpremie

  € 5.500 exclusief BTW ten laste van verkoper.

   

  Onderhands bod

  Tot en met 13 mei 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

  Doe een bod

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
  Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 13-05-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.