De La Reyweg 6, 'S-GRAVENHAGE

Object informatie

het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van bovenwoning op de eerste en tweede verdieping en verder toebehoren, plaatselijk bekend De La Reyweg 6 te 2571 GC Den Haag, uitmakende het acht / drieëndertigste (8/33) aandeel in de gemeenschap
Bezichtiging:
De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.
Soort eigendom:
Vol eigendom
Gebruik:
Verhuurd
Kadastrale omschrijving:
kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage sectie AB complexaanduiding 6250 A, appartementsindex 3
Bijzonderheden:
INFORMATIE BETREFFENDE HET PAND
Volgens opgave van de afdeling Burgerzaken staan er andere personen dan de eigenaar ingeschreven op het adres.
Mogelijk is er verhuurd in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend en is inmiddels verleend. De termijn van de ontruiming is bepaald op één maand na betekening van de beschikking. Er is nog niet betekend. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van koper.
De Vereniging van Eigenaren is actief. De maandelijkse bijdrage aan de Vereniging van Eigenaren bedraagt € 44,00. De achterstanden voor lopend en voorafgaand boekjaar bedragen € 368,13 en komen volledig voor rekening van de veilingkoper. De Vereniging van eigenaren heeft een collectieve opstalverzekering. Het aandeel in het reservefonds van de Vereniging van Eigenaren bedraagt voor dit appartementsrecht € 867,15.
ENERGIELABEL
Er is geen geldig definitief energielabel, dan wel een gelijkwaardig document. Koper verklaart zich in de veilingakte hiermee volledig bekend en vrijwaart de verkoper voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. Koper is zich ervan bewust, dat indien hij een geldig definitief energielabel dan wel een gelijkwaardig document wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf zorg dient te dragen.
ONDERZOEK KOPER
Van koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar het verkochte, dan wel dat hij als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de verkoper of notaris.
ONTRUIMING
Het risico van de ontruiming van het verkochte en de daaraan verbonden kosten komen geheel voor rekening van de koper.
KOSTEN VEILING
Voor rekening van de koper komen de volgende kosten:
1. de overdrachtsbelasting en/of de omzetbelasting;
2. het honorarium van de Notaris;
3. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche; en
4. de kosten van ontruiming.
ONDERHANDS BOD
Tot en met 27 augustus 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht. Zo een bod zou leiden tot onderhandse verkoop geschiedt deze na voorafgaande rechterlijke goedkeuring en is er niettemin sprake van een executieverkoop.
VEILINGVOORWAARDEN
De veilingvoorwaarden zijn vanaf 10 augustus 2018 beschikbaar.
RECHT VAN BERAAD EN GUNNING
Het recht van beraad wordt voorbehouden en eindigt op de zesde werkdag volgende op de afslag om 17.00 uur of zoveel eerder als de verkoper heeft gegund.
Tot gunning zal eerst worden overgegaan nadat de koper in de veiling de verschuldigde waarborgsom bij de notaris heeft gestort, c.q. door de koper aan de notaris een bankgarantie is gesteld ter grootte van de waarborgsom.
LEGITIMATIE EN VERKLARING VAN FINANCIELE GEGOEDHEID/WAARBORGSOM
Kopers moeten zich bij de openbare verkoop legitimeren en een verklaring van een reguliere bank overleggen, waaruit de financiële gegoedheid blijkt, welke verklaring niet ouder is dan één maand. Het is mogelijk om een waarborgsom te storten op kwaliteitsrekening van de notaris. Deze waarborgsom moet op de dag van de veiling zichtbaar zijn op de rekening van de veilende notaris.

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Veiling
Regioveiling:
Inzet:
dinsdag 11 september 2018 vanaf 13:30 uur
Afslag:
dinsdag 11 september 2018 vanaf 13:30 uur
Veilinglocatie:
Venduehuis der Notarissen te 's-Gravenhage
Nobelstraat 5
2513 BC 's-Gravenhage
Kantoor:
Notariaat De Gier
Statenlaan 1
2582 GA 's-Gravenhage
T: 070 306 04 57
E: info@notariaatdegier.nl
Behandelaar:
mevrouw A. Zonneveld-Brand

Financieel

Indicatie veilingkosten:

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (43158_Bodemloketrapport.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43158_Energielabel E.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43158_splitsingsakte met tekening.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43158_bestemmingsrapport De La Reyweg 6 te Den Haag.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43158_Bodeminformatie De la Reyweg 6.pdf) Download pdf
 • Bijzondere voorwaarden:
  Bijzondere veilingvoorwaarden:
  INFORMATIE BETREFFENDE HET PAND
  Volgens opgave van de afdeling Burgerzaken staan er andere personen dan de eigenaar ingeschreven op het adres.
  Mogelijk is er verhuurd in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend en is inmiddels verleend. De termijn van de ontruiming is bepaald op één maand na betekening van de beschikking. Er is nog niet betekend. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van koper.
  De Vereniging van Eigenaren is actief. De maandelijkse bijdrage aan de Vereniging van Eigenaren bedraagt € 44,00. De achterstanden voor lopend en voorafgaand boekjaar bedragen € 368,13 en komen volledig voor rekening van de veilingkoper. De Vereniging van eigenaren heeft een collectieve opstalverzekering. Het aandeel in het reservefonds van de Vereniging van Eigenaren bedraagt voor dit appartementsrecht € 867,15.
  ENERGIELABEL
  Er is geen geldig definitief energielabel, dan wel een gelijkwaardig document. Koper verklaart zich in de veilingakte hiermee volledig bekend en vrijwaart de verkoper voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. Koper is zich ervan bewust, dat indien hij een geldig definitief energielabel dan wel een gelijkwaardig document wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf zorg dient te dragen.
  ONDERZOEK KOPER
  Van koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar het verkochte, dan wel dat hij als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de verkoper of notaris.
  ONTRUIMING
  Het risico van de ontruiming van het verkochte en de daaraan verbonden kosten komen geheel voor rekening van de koper.
  KOSTEN VEILING
  Voor rekening van de koper komen de volgende kosten:
  1. de overdrachtsbelasting en/of de omzetbelasting;
  2. het honorarium van de Notaris;
  3. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche; en
  4. de kosten van ontruiming.
  ONDERHANDS BOD
  Tot en met 27 augustus 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht. Zo een bod zou leiden tot onderhandse verkoop geschiedt deze na voorafgaande rechterlijke goedkeuring en is er niettemin sprake van een executieverkoop.
  VEILINGVOORWAARDEN
  De veilingvoorwaarden zijn vanaf 10 augustus 2018 beschikbaar.
  RECHT VAN BERAAD EN GUNNING
  Het recht van beraad wordt voorbehouden en eindigt op de zesde werkdag volgende op de afslag om 17.00 uur of zoveel eerder als de verkoper heeft gegund.
  Tot gunning zal eerst worden overgegaan nadat de koper in de veiling de verschuldigde waarborgsom bij de notaris heeft gestort, c.q. door de koper aan de notaris een bankgarantie is gesteld ter grootte van de waarborgsom.
  LEGITIMATIE EN VERKLARING VAN FINANCIELE GEGOEDHEID/WAARBORGSOM
  Kopers moeten zich bij de openbare verkoop legitimeren en een verklaring van een reguliere bank overleggen, waaruit de financiële gegoedheid blijkt, welke verklaring niet ouder is dan één maand. Het is mogelijk om een waarborgsom te storten op kwaliteitsrekening van de notaris. Deze waarborgsom moet op de dag van de veiling zichtbaar zijn op de rekening van de veilende notaris.

  Veiling

  11 september 2018 vanaf 13:30 uur
  Venduehuis der Notarissen te 's-Gravenhage
  Nobelstraat 5
  2513 BC 's-Gravenhage

  Appartement
  Executieveiling (hypotheek)
  Status: Veiling
  Dossiernummer: 43158

   

  Notaris

  Notariaat De Gier
  mevrouw A. Zonneveld-Brand
  Statenlaan 1
  2582 GA 's-Gravenhage
  T: 070 306 04 57
  E: info@notariaatdegier.nl

   

  Onderhands bod

  Tot en met 27 augustus 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

  Doe een bod

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
  Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 27-08-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.