Livingstonelaan 562, UTRECHT

Object informatie

GEGEVENS UIT EEN GEVELTAXATIERAPPORT. DE VERKOPER EN DE NOTARIS AANVAARDEN GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID OMTRENT DE JUISTHEID VAN DEZE GEGEVENS

"Een twee kamer appartement op de 6e verdieping met berging op de begane grond

Volgens aanmelding uit 2008:
Entree, lange gang met meterkast, woonkamer (ca. 16m²), eenvoudige keuken (ca. 4m²) met witte keukenopstelling en losse apparatuur, eenvoudige badkamer voorzien van douchehoek, vaste wastafel en toilet, slaapkamer (ca. 10m²) voorzien van vaste kast. Vanuit de woonkamer is toegang tot het balkon gelegen op het oosten. De berging (ca. 6m²) is gelegen in de onderbouw."
Bezichtiging:
Niet mogelijk
Soort eigendom:
Vol eigendom
Gebruik:
Bewoond/in eigen gebruik
Kadastrale omschrijving:
het appartementsrecht, dat recht geeft op het exclusief gebruik van de woning op de zesde verdieping en alles wat daar verder bij hoort, plaatselijk bekend als Livingstonelaan 562, 3526 JD Utrecht, kadastraal bekend als gemeente Utrecht sectie S complexaanduiding 981-A appartementsindex 48;
dit appartementsrecht maakt het dertien/eenduizend achthonderdste (13/1800ste)
aandeel uit in de gemeenschap, die bestaat uit een perceel grond ter grootte van 899 m² (acht honderd negenennegentig vierkante meter) met de daarop staande flatgebouw en alles wat daar verder bij hoort aan Livingstonelaan 468 tot en met 646 (even nummer) in Utrecht; voor de splitsing was dit perceel kadastraal bekend als gemeente Utrecht sectie S nummer 919.

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Gegund
Regioveiling:
Inzet:
dinsdag 18 september 2018 vanaf 13:30 uur
Afslag:
dinsdag 18 september 2018 vanaf 13:30 uur
Veilinglocatie:
Hotel Congrescentrum Papendal
Papendallaan 3
6816 VD Arnhem
Kantoor:
Van Grafhorst notarissen
Bemuurde Weerd oz 19
3514 AN UTRECHT
T: 030 271 92 27
F: 030 271 93 64
E: info@vangrafhorst.nl
Behandelaar:
Stef Lapien

Financieel

Inzetpremie:
1% voor rekening verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 7.434,00  (per 14-09-2018 om 14:42 uur)
zeven duizend vier honderd drieëndertig euro en vijfenvijftig eurocent  (per 14-09-2018 om 14:42 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF  (per 07-08-2018 om 11:42 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF  (per 08-08-2018 om 11:04 uur)
Lasten:
OZB € 90,29  jaarlijks
Watersysteemheffing € 26,04  jaarlijks
Servicekosten € 1.581,72  jaarlijks Achterstallig:   € 2.899,82
Lasten (k.k.):
Zie veilingvoorwaarden

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (43324_Akte van splitsing.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43324_Beschikking 29 augustus 2018.pdf) Download pdf
 • Bijzondere voorwaarden:
  Bijzondere veilingvoorwaarden:
  De kosten van de veiling zal overeenkomstig de wet vastgesteld worden. Voor rekening van de koper komen de volgende kosten:
  *. Ontruimingskosten volgens opgave van de deurwaarder begroot tussen € 2.000,- en € 3.500,- (afhankelijk van de achtergelaten inboedel, het aantal sloten op de woning en het verloop van de ontruiming) Let op! Dit is een schatting, er kunnen geen rechten aan deze mededeling worden ontleend. Let op, met het voorgaande moet men rekening houden met het hierna genoemde onder ''huurbeding'' en het-geen hierover in de veilingvoorwaarden is opgenomen;
  *. Honorarium notaris begroot op € 3.500,- exclusief BTW;
  *. Kadastraal recht begroot op € 126,- (niet belast met BTW);
  *. Kosten kadastrale recherche begroot op € 75,- exclusief BTW;
  *. Achterstallige servicekosten ad €2.899,82;
  *. Mutatiekosten VvE ad €81,98.

  Huurbeding
  Het huurbeding is ingeroepen.De beschikking staat op de deze site gepubliceerd.

  Beheer- en ontruimingsbeding
  Het beheer- en ontruimingsbeding is niet ingeroepen.

  De begrote/geschatte kosten van ontruiming zijn hiervoor genoemd en zijn dus voor rekening van de koper.

  Algemene veilingvoorwaarden
  De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden Voor Executieverkopen 2017 (AVVE 2017), zoals opgenomen in een akte, op vijf december tweeduizend zestien verleden voor mr. J.H. Oomen, notaris te 's-Hertogenbosch, van welke akte een afschrift is ingeschreven bij het Kadaster op zeventien maart tweeduizend vijftien in het register Hypotheken 4 deel 69567 nummer 129, voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden, zoals opgenomen in de akte van bijzondere veilingvoorwaarden, niet is afgeweken.

  Risico overgang
  Onder andere is in de algemene veilingvoorwaarden dwingendrechtelijk geregeld dat het risico van de koper pas overgaat op het moment van inschrijving van het proces verbaal van toewijzing (eigendomsovergang).

  Bijzondere veilingvoorwaarden
  De bijzondere veilingvoorwaarden zijn uiterlijk vanaf 18 augustus 2018 ter inzage bij ons kantoor. Tot en met 3 september 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen. Zo een bod zou leiden tot onderhandse verkoop, geschiedt deze na voorafgaande rechterlijke goedkeuring en is er niettemin sprake van executieverkoop. Ten tijde van ondertekening van de koopovereenkomst dient een waarborgsom te zijn gestort danwel een bank-garantie te zijn gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs.

  Legitimatie en bankverklaring
  In aanvulling op artikel 14 van de AVVE geldt dat bieders, de kopers de vertegenwoordigde die hun financiële gegoedheid tijdens de veiling willen aantonen dit moeten doen door het overleggen van een verklaring van een geldverstrekkende in-stelling met een vergunning in de zin van de Wet op het financieel toezicht te over-leggen, waaruit blijkt dat zij over voldoende financiële middelen beschikken om de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen. De bieder/koper ''in de veiling-zaal'' kan ook voorafgaande aan de veiling een internetborg storten, zoals hierna beschreven in artikel 7 leden 2 en 13 van deze voorwaarden, in plaats van een financiële gegoedheidsverklaring van een geldverstrekkende instelling.

  Waarborgsom en betaling koopprijs
  In aanvulling op artikel 12 lid 1 van de AVVE geldt dat er een waarborgsom voldaan moet worden ten bedrage van 10% (tien procent) van de Koopprijs. Het voorgaande geldt eveneens voor de hoogte van de garantieverklaring als de bankgarantie als bedoeld in artikel 12 lid 4 van de AVVE.

  De waarborgsom moet uiterlijk 5 werkdagen na de dag waarop de afslag heeft plaatsgevonden bij de notaris aanwezig zijn.

  Fotogalerij

  Veiling

  18 september 2018 vanaf 13:30 uur
  Hotel Congrescentrum Papendal
  Papendallaan 3
  6816 VD Arnhem

  Galerijwoning
  Executieveiling (hypotheek)
  Status: Gegund
  Dossiernummer: 43324

   

  Notaris

  Van Grafhorst notarissen
  Stef Lapien
  Bemuurde Weerd oz 19
  3514 AN UTRECHT
  T: 030 271 92 27
  F: 030 271 93 64
  E: info@vangrafhorst.nl

   

  Inzetpremie

  1% voor rekening verkoper

   

  Onderhands bod

  Tot en met 3 september 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

  Doe een bod

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
  Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 03-09-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.