Mari Andriessenrade 27, CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Object informatie

1. het appartementsrecht, rechtgevend op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op laag 6, plaatslijk bekend Mari Andriessenrade 27 te 2907 MA Capelle aan den IJssel

2. de berging, gelegen op laag 1, plaatselijk bekend Mari Andriessenrade ongenummerd te Capelle aan den IJssel
Bezichtiging:
De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.
Soort eigendom:
Vol eigendom
Gebruik:
Bewoond/in eigen gebruik
Kadastrale omschrijving:
1. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Capelle aan den IJssel, sectie D, complexaanduiding 4352-A, appartementsindex 236, omvattende:
a. het negentien/één duizend éénhonderd veertigste (19/1140e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, omvattende het appartementsrecht, ten tijde van de ondersplitsing kadastraal bekend gemeente Capelle aan den IJssel, sectie D, complexaanduiding 4352-A, appartementsindex 4, omvattende:
(i) het vijfentwintig/éénhonderdste (25/100e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het gebouwencomplex, bestaande uit het winkelcentrum ''Schollevaar'' omvattende een supermarkt, winkels, overdekte parkeerruimte op de begane grond, met woningen en bergingen, alles plaatselijk bekend Capelle aan den IJssel, Mari Andriessenrade 1 tot en met 113 (oneven nummers) en Zadkinerade 1 tot en met 109 (alle nummers), Picassopassage 1,2,3,5,6A,8,9,12,13,15,17,18,19,21 tot en met 29 (alle nummers), 31,32 tot en met 38 (even nummers), ten tijde van splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Capelle aan den IJssel, sectie D, nummers 3138 en 3718, tezamen groot één hectare vijfendertig are drie centiare (1 ha. 35 a. 3 ca.);
gelegen te 2907 MA CAPELLE AAN DEN IJSSEL, Mari Andriessenrade 27, kadastraal bekend gemeente Capelle aan den IJssel, sectie D, complexaanduiding 4352-A, appartementsindex 236; en:
(ii) het uitsluitend gebruik van de zevenenvijftig (57) woningen op de lagen één tot en met tien, bergingen op laag één, het dak en de dakopbouwen boven deze woningen, liftmachinekamer laag elf, hallen, trappenhuizen, trappen, liften, galerijen, technische installaties, leidingen en toebehoren, plaatselijk bekend Capelle aan den IJssel, Mari Andriessenrade 1 tot en met 113 (oneven nummers); en:
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op laag 6 van het gebouwencomplex, plaatselijk bekend 2907 MA Capelle aan den IJssel, Mari Andriessenrade 27; en
2. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Capelle aan den IJssel, sectie D, complexaanduiding 4352-A appartementsindex 293, omvattende:
a. het één/éénduizend éénhonderd veertigste (1/1140e) onverdeeld aandeel in de hiervoor onder sub 1.a. omschreven gemeenschap;
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de berging gelegen op laag 1 van het gebouwencomplex, gelegen aan de Mari Andriessenrade (ongenummerd) te Capelle aan den IJssel.
Bijzonderheden:
De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: in gebruik bij de debiteur.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 3.729,00.
Bijdrage VvE per maand € 169,50. Mutatiekosten € 90,75.
Op 14 augustus 2018 bedraagt de omvang het reservefonds 5 236.590,39.
Het aandeel hierin voor de appartementsrechten bedraagt € 4.449,43.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie.
Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 21 augustus 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 9.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 16 oktober 2018.

Info: www.veilingbiljet.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010-2001715, e-mail: vera.sibbes@roxlegal.nl, in behandeling bij mw. V.D. Sibbes

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Onderhands verkocht (deze veiling gaat niet door)
Regioveiling:
Inzet:
woensdag 05 september 2018 vanaf 13:30 uur
Afslag:
woensdag 05 september 2018 vanaf 13:30 uur
Veilinglocatie:
Vendu Rotterdam
Kipstraat 54
3011 RT Rotterdam
Kantoor:
RoX Legal
Weena 220
3012 NJ Rotterdam
T: 010 200 17 00
E: rogier.vanheeswijk@roxlegal.nl
Behandelaar:
mw. V.D. Sibbes

Financieel

Inzetpremie:
1% van de inzetsom
Indicatie veilingkosten:
Specificatie indicatie kosten in PDF  (per 17-08-2018 om 15:40 uur)

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (43237_Afschrift openbaar register Hyp4 dl 3738 nr 149 reeks ROTTERDAM.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43237_Afschrift openbaar register Hyp4 dl 19179 nr 2 reeks ROTTERDAM (1).pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43237_Afschrift openbaar register Hyp4 dl 18766 nr 15 reeks ROTTERDAM (1).pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43237_BAG.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43237_Bodemloketrapport.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43237_Ruimtelijke plannen.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43237_Hoofsplitsing.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43237_Ondersplitsing.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43237_Zoek uw energielabel.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43237_AVVE 2017.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43237_VVE verklaring.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43237_180717 kostenoverzicht WONINGEN.pdf) Download pdf
 • Bijzondere voorwaarden:

  Veiling

  5 september 2018 vanaf 13:30 uur
  Vendu Rotterdam
  Kipstraat 54
  3011 RT Rotterdam

  Appartement
  Executieveiling (hypotheek)
  Status: Onderhands verkocht (deze veiling gaat niet door)
  Dossiernummer: 43237

   

  Notaris

  RoX Legal
  mw. V.D. Sibbes
  Weena 220
  3012 NJ Rotterdam
  T: 010 200 17 00
  E: rogier.vanheeswijk@roxlegal.nl

   

  Inzetpremie

  1% van de inzetsom

   

  Onderhands bod

  Tot en met 21 augustus 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

  Doe een bod

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
  Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 21-08-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.