Polslandstraat 121 A, ROTTERDAM

Object informatie

Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Charlois, sectie H, complexaanduiding 3230-A, appartementsindex 1, welk appartementsrecht omvat:
a.)) het negentien/éénhonderdtweede (19/102) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het dubbele pand met ondergrond, erf en tuin te Rotterdam, aan de Polslandstraat 121 en 123, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Charlois, sectie H, nummer 1692, groot twee are en vijfenzeventig centiare (2 a 75 ca);
b.)) het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de eerste woonlaag met balkon en achterliggende tuin, alsmede een bergruimte in de kelder met verder toebehoren, plaatselijk bekend Polslandstraat 121a te 3081 TL Rotterdam,
alsmede alle roerende zaken zoals bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek.

De algemene- en bijzondere veilingvoorwaarden alsmede de brochure inzake het onderhavige registergoed is verkrijgbaar bij voornoemde notaris en tevens geüpload op www.veilingbiljet.nl. Iedere bieder zowel bij onderhandse executiebiedingen als ter veiling wordt geacht van voormelde documenten kennis te hebben genomen.


Koper wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat met betrekking tot het onderhavige registergoed door de Gemeente Rotterdam een onteigeningsprocedure is opgestart.
Bezichtiging:
Niet mogelijk

De kosten van de veiling die voor rekening van de veiling koper bedragen circa € 7.200,=
inclusief achterstand en mutatiekosten Vereniging van Eigenaars (wijzigingen uitdrukkelijk voorbehouden).
Tevens zijn voor rekening van koper alle kosten verband houdende met de ontruiming van het onderhavige registergoed, die worden geschat op circa PM en de overdrachtsbelasting over de koopsom vermeerderd met de bijkomende kosten.
Indien u biedt voor een nader te noemen meester dient u binnen 6 dagen na de akte van gunning mede te delen wie de nader te noemen meester is. De notariskosten van een akte de command bedragen € 395,= (excl. BTW).
Soort eigendom:
Vol eigendom
Gebruik:
Overig
Kadastrale omschrijving:
Gemeente Charlois, sectie H, complexaanduiding 3230-A, appartementsindex 1;
Bijzonderheden:
Informatie met betrekking tot het huurbeding:

De voorzieningenrechter heeft op 3 augustus jl. toestemming verleend om het huurbeding in te roepen tegen de onbekende huurders c.q. onderhuurders. De termijn waarbinnen geen ontruiming mag plaatsvinden is gesteld op 30 dagen na betekening van de beschikking, welke beschikking betekend is op 15 augustus 2018.


De kosten van de veiling die voor rekening van de veiling koper bedragen circa € 7.200,=
inclusief achterstand en mutatiekosten Vereniging van Eigenaars (wijzigingen uitdrukkelijk voorbehouden).
Tevens zijn voor rekening van koper alle kosten verband houdende met de ontruiming van het onderhavige registergoed, die worden geschat op circa PM en de overdrachtsbelasting over de koopsom vermeerderd met de bijkomende kosten.
Indien u biedt voor een nader te noemen meester dient u binnen 6 dagen na de akte van gunning mede te delen wie de nader te noemen meester is. De notariskosten van een akte de command bedragen € 395,= (excl. BTW).

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Gegund
Regioveiling:
Inzet:
woensdag 05 september 2018 vanaf 13:30 uur
Afslag:
woensdag 05 september 2018 vanaf 13:30 uur
Veilinglocatie:
Vendu Rotterdam
Kipstraat 54
3011 RT Rotterdam
Kantoor:
Fokkema Linssen Notarissen
Heemraadssingel 131
3022 CD Rotterdam
T: 010 476 26 88
F: 010 477 12 02
E: info@fokkemalinssen.nl
Behandelaar:
mw. mr. P. van Biezen/ mw. I. Bhawan
Opbrengst veiling:
€ 128.100,00

Financieel

Indicatie veilingkosten:
Lasten:
OZB € 147,71  jaarlijks
Rioolrecht € 198,20  jaarlijks
Waterschapslasten € 53,89  jaarlijks
VvE bijdrage per maand € 41,46  jaarlijks Achterstallig:   PM
Lasten (k.k.):
Zie veilingvoorwaarden

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (43271_uittreksel 1 vaststelling veilingvoorwaarden Polslandstraat 121a.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43271_diverse informatie gemeente.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43271_Eigendomsbewijs deel 68732 nummer 40.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43271_Informatie VvE.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43271_Opgave BAG.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43271_OPGAVE BESTEMMING.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43271_OPGAVE BODEM.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43271_opgave dataland basisrapport .pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43271_OPGAVE FUNDERING.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43271_Opgave zelftoets.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43271_SPL Hyp4 dl 6440 nr 46 reeks ROTTERDAM.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43271_voorschriften behorende bij de bestemming.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43271_631_Plankaart.pdf) Download pdf
 • Bijzondere veilingvoorwaarden:
  Koper wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat met betrekking tot het onderhavige registergoed door de Gemeente Rotterdam een onteigeningsprocedure is opgestart.

  Veiling

  5 september 2018 vanaf 13:30 uur
  Vendu Rotterdam
  Kipstraat 54
  3011 RT Rotterdam

  Appartement
  Executieveiling (hypotheek)
  Status: Gegund
  Dossiernummer: 43271

   

  Notaris

  Fokkema Linssen Notarissen
  mw. mr. P. van Biezen/ mw. I. Bhawan
  Heemraadssingel 131
  3022 CD Rotterdam
  T: 010 476 26 88
  F: 010 477 12 02
  E: info@fokkemalinssen.nl

   

  Onderhands bod

  Tot en met 21 augustus 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

  Doe een bod

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
  Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 21-08-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.