Diepenbrockweg 270, DORDRECHT

Object informatie

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie K,
complexaanduiding 9408-A, appartementsindex 35, omvattende:
a. het tienduizend vijfhonderd/vierhonderd dertigduizendste (10.500/430.000ste)
aandeel in de gemeenschap bestaande uit het appartementencomplex, omvattende
veertig etagewoningen met inpandige bergingen, negen inpandige autoboxen
(garages) en zestien uitpandige autoboxen (garages) met ondergrond, erf, tuin en
verder toebehoren, plaatselijk bekend te Dordrecht als Diepenbrockweg 202 tot en
met 280 (even nummers) respectievelijk Diepenbrockweg G1 tot en met G26, ten
tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente
Dordrecht, sectie K, nummer 8909, groot achtentwintig are en dertig centiare (28
are en 30 ca);
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de vierkamerwoning op de eerste woonlaag
en de berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend
Diepenbrockweg 270 te 3314 CE Dordrecht.

Bezichtiging:
Niet mogelijk
Soort eigendom:
Vol eigendom
Gebruik:
Verhuurd
Kadastrale omschrijving:
kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie K, complexaanduiding 9408-A, appartementsindex 35
Bijzonderheden:
De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie.
Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 18 september 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 30 oktober 2018.

Info: www.veilingnotaris.nl

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Veiling
Regioveiling:
Inzet:
woensdag 03 oktober 2018 vanaf 13:30 uur
Afslag:
woensdag 03 oktober 2018 vanaf 13:30 uur
Veilinglocatie:
Vendu Rotterdam
Kipstraat 54
3011 RT Rotterdam
Kantoor:
RoX Legal
Weena 220
3012 NJ Rotterdam
T: 010 200 17 00
E: rogier.vanheeswijk@roxlegal.nl

Financieel

Indicatie veilingkosten:

Veiling

3 oktober 2018 vanaf 13:30 uur
Vendu Rotterdam
Kipstraat 54
3011 RT Rotterdam

Portiekwoning
Executieveiling (hypotheek)
Status: Veiling
Dossiernummer: 43389

 

Notaris

RoX Legal
Weena 220
3012 NJ Rotterdam
T: 010 200 17 00
E: rogier.vanheeswijk@roxlegal.nl

 

Onderhands bod

Tot en met 18 september 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Doe een bod

 

Delen

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 18-09-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.