Mijnsherenlaan 54 D, ROTTERDAM

Object informatie

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Charlois, sectie G, complexaanduiding 4237-A, appartementsindex 4, omvattende:
a. het drie tachtigste (3/80) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit de panden met ondergrond, erf en verder toebehoren plaatselijk bekend te Rotterdam aan de Mijnsherenlaan 54 tot en met 68 (even nummers), ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Charlois, sectie G, nummers 3508, 3509, 3510 en 3511 tezamen groot elf are zevenenvijftig centiaren (11 a 57 ca);
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de trap van de eerste verdieping naar de tweede verdieping, de trap van de tweede verdieping naar de vierde verdieping en de woning op de tweede verdieping en een gedeelte op de vierde verdieping met afzonderlijke berging in de kelder en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 3081 CC Rotterdam, Mijnsherenlaan 54D;
Bezichtiging:
De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.
Gebruik:
Onbekend
Kadastrale omschrijving:
Bijzonderheden:
De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
in gebruik bij één van debiteuren.

Op verzoek van de executant wordt het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 3110,94
Bijdrage VvE per maand €113,85. Mutatiekosten € 50,00.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 23 oktober 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 18 december 2018.

Info:
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 2001 717, in behandeling bij Demi Hansum.

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Veiling
Regioveiling:
Inzet:
woensdag 07 november 2018 vanaf 13:30 uur
Afslag:
woensdag 07 november 2018 vanaf 13:30 uur
Veilinglocatie:
Vendu Rotterdam
Kipstraat 54
3011 RT Rotterdam
Kantoor:
RoX Legal
Weena 220
3012 NJ Rotterdam
T: 010 200 17 00
E: rogier.vanheeswijk@roxlegal.nl
Behandelaar:
D. Hansum demi.hansum@RoXlegal.nl

Financieel

Inzetpremie:
1% van de inzetsom
Indicatie veilingkosten:
Specificatie indicatie kosten in PDF  (per 06-11-2018 om 10:50 uur)

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (43523_AVVE 2017.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43523_bag-viewer-Mijnsherenlaan 54 D Rotterdam.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43523_Bodemloketrapport Dossier Mijnsherenlaan 54 D Rotterdam.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43523_energielabel.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43523_ruimtelijke plannen Mijnsherenlaan 54 D Rotterdam.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43523_splitsingsakte.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43523_uittrekselkadastralekaart Charlois-G-4237-4.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43523_BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43523_opgaaf vve.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43523_gemeente, ontvangen mail wkpb.pdf) Download pdf
 • Bijzondere voorwaarden:

  Veiling

  7 november 2018 vanaf 13:30 uur
  Vendu Rotterdam
  Kipstraat 54
  3011 RT Rotterdam

  Appartement
  Executieveiling (hypotheek)
  Status: Veiling
  Dossiernummer: 43523

   

  Notaris

  RoX Legal
  D. Hansum demi.hansum@RoXlegal.nl
  Weena 220
  3012 NJ Rotterdam
  T: 010 200 17 00
  E: rogier.vanheeswijk@roxlegal.nl

   

  Inzetpremie

  1% van de inzetsom

   

  Onderhands bod

  Tot en met 23 oktober 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

  Doe een bod

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
  Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 23-10-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.