Groenloseweg 104 104a, WINTERSWIJK

Object informatie

Bezichtiging:
Soort eigendom:
Vol eigendom
Gebruik:
Gedeeltelijk verhuurd
Kadastrale omschrijving:
- Winterswijk, sectie S nummer 516, kadastraal groot 7a 50 ca;
- Winterswijk, sectie S nummer 518, kadastraal groot 6a 50 ca;
- Winterswijk, sectie S nummer 558, kadastraal groot 1 ha 26a 20 ca

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Gegund
Regioveiling:
Inzet:
dinsdag 16 oktober 2018 vanaf 13:30 uur
Afslag:
dinsdag 16 oktober 2018 vanaf 13:30 uur
Veilinglocatie:
Hotel Congrescentrum Papendal
Papendallaan 3
6816 VD Arnhem
Kantoor:
Hekkelman Advocaten & Notarissen (Nijmegen)
Prins Bernhardstraat 1
6521 AA NIJMEGEN
T: 024 382 84 86
F: 024 382 84 88
E: notariaat@hekkelman.nl
Behandelaar:
mr. W.U. Dijkstra
Opbrengst veiling:
€ 215.000,00

Financieel

Inzetpremie:
1% voor rekening verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 9.900,00  (per 13-09-2018 om 10:20 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF  (per 12-09-2018 om 11:13 uur)

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (43477_20160922 Brief provincie Gelderland - Bodemverontreiniging.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43477_20180125 asbestinventarisatie stallen.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43477_20180529 asbestinventarisatie woning nr 104A R2018-130-1_Asbest_V1.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43477_20180613 asbestinventarisatie woning nr 104 R2018-130_Asbest_V1 .pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43477_20180518 Bodemonderzoek.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43477_20180709 offerte asbestsanering Dusseldorp.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43477_20180717 offerte asbestsanering Rouwmaat.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43477_20180717 offerte bodemsanering Rouwmaat.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43477_20140331 huurcontract Stortelers ongetekend.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43477_informatie Gemeente Winterswijk.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43477_181002 Partij onderzoek Besluit Bodemkwaliteit Grond (incl. asbest).pdf) Download pdf
 • Bijzondere veilingvoorwaarden:
  III BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN A en B
  De navolgende bijzondere veilingvoorwaarden worden gesplitst in:
  A. Bijzondere veilingvoorwaarden in geval van een Veiling; en
  B. Bijzondere veilingvoorwaarden in geval van een Onderhands Bod op grond van artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek, dat door de Eigenaar, Verkoper of een beslaglegger is geaccepteerd, waarna een verzoekschrift bij de voorzieningenrechter zal worden ingediend om de gesloten koopovereenkomst goed te laten keuren (Onderhandse verkoop).
  A. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN VEILING
  In afwijking van- en aanvulling op de AVVE zijn op deze Veiling van toepassing de volgende bijzondere voorwaarden:
  1. Wijze van veilen
  De Inzet en Afslag vinden plaats op dezelfde dag, aansluitend aan elkaar.
  2. Wijze van bieden
  Biedingen geschieden op de wijze zoals door de veilingmeester voorafgaand aan de Bieders kenbaar zal worden gemaakt.
  3. Bieden voor een ander
  In aanvulling op artikel 5 lid 4 van de AVVE wordt de Akte de command alleen opgemaakt als de Verkoper de vertegenwoordigde schriftelijk heeft geaccepteerd.
  4. Inzetpremie
  Deze inzetpremie wordt conform het bepaalde in artikel 9 lid 7 AVVE uit de koopprijs voldaan en komt derhalve voor rekening van Verkoper.
  De inzetpremie als bedoeld in artikel 7 lid 1 van de AVVE wordt slechts aan één persoon (de Inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
  Als de Inzetter ook de Koper is, wordt de inzetpremie niet met de Koopprijs verrekend.
  5. Eigenaarslasten, achterstallige lasten en veilingkosten
  Voor rekening van koper komen:
  a. de overdrachtsbelasting en de verschuldigde omzetbelasting;
  b. het honorarium van de notaris;
  c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
  d. de kosten van ontruiming;
  e. de achterstallige bijdragen bij de vereniging van eigenaars die het lopende of voorafgaande boekjaar opeisbaar zijn geworden of nog zullen worden, op grond van artikel 5:122 lid 3 Burgerlijk Wetboek;
  f. de (eventueel) achterstallige waterschapslasten;
  g. eventueel verschuldigde omzetbelasting over de hiervoor genoemde bedragen.
  Voor een specificatie van het honorarium en de kosten wordt verwezen naar de na te vermelden veilingsite.
  In aanvulling op artikel 9 van de AVVE geldt het volgende. De eigenaarslasten en de eventuele huurtermijnen terzake het Registergoed worden niet verrekend, met uitzondering van de hierna vermelde eventueel achterstallige lasten. De volgende eigenaarslasten en achterstanden betreffende het Registergoed komen voor rekening van de Koper:
  - de (overige) lasten waarvoor de Koper krachtens de wet aansprakelijk is.
  Volgens kadastrale informatie bestaat voorts ten aanzien van de percelen
  518 en 558 herinrichtingsrente.
  6. Betaling waarborgsom, Koopprijs en kosten
  1. In afwijking op artikel 10 lid 1 onder c van de AVVE geldt dat, in het geval artikel 3:270 lid 3 Burgerlijk Wetboek van toepassing is en de Verkoper te kennen heeft gegeven de in dat artikel bedoelde verklaring aan de Notaris te willen overleggen, de Koopprijs en de overige nog niet betaalde kosten en heffingen niet eerder betaald dient te worden dan dat de voorzieningenrechter de in dat artikel bedoelde goedkeuring aan de verklaring heeft verleend.
  2. Als de Verkoper niet tot gunning overgaat, wordt, tenzij de bieder/koper in gebreke is:
  - de waarborgsom terugbetaald; en/of
  - de bankgarantie teruggestuurd.
  - de gestelde Internetborg vrijgegeven.
  3. In afwijking van artikel 12 lid 3 van de AVVE geldt het volgende. Indien de Koper na in gebreke te zijn gesteld gedurende acht (8) dagen nalatig blijft in de nakoming van zijn verplichtingen, zal de Koper ten behoeve van de wederpartij een zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terstond opeisbare boete gelijk aan tien procent (10%) van de koopsom verbeuren, onverminderd het recht op verdere schadevergoeding en vergoeding van kosten en verhaal zoals vermeld in de AVVE. De Notaris wordt bij deze verplicht en voor zover nodig door de Verkoper en de Koper onherroepelijk gemachtigd om de door de Koper verbeurde boete uit de bij de Notaris gestorte waarborgsom dan wel het aan deze notaris uitgekeerde bedrag van de garantie aan de Verkoper te betalen, onverminderd het bepaalde in artikel 18 lid 14 van deze akte.
  4. Bij betaling van de Koopprijs dient gelijktijdig door de Koper te worden voldaan een bedrag aan rente berekend over de koopsom op basis van de wettelijke rente over de periode welke verstrijkt tussen de datum van toewijzing en de dag van betaling.
  7. Omzetbelasting en/of overdrachtsbelasting
  Voor zover de Verkoper bekend, is ter zake van de levering géén omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. Mocht evenwel omzetbelasting verschuldigd zijn dan is dit voor rekening van de Koper en niet in het Bod begrepen.
  De notaris is bevoegd aan de hand van de totale bieding een splitsing daarin aan te brengen in koopsommen per object, voor zover dit mogelijk en noodzakelijk is voor de richtige heffing van overdrachtsbelasting, eveneens onder voorbehoud goedkeuring Belastingdienst.
  8. Legitimatie, verklaring van financiële gegoedheid, aanvullende zekerheden
  1. De Bieder, Koper, vertegenwoordigde en alle anderen die aan de biedingen deelnemen dienen zich, in aanvulling op artikel 14 van de AVVE, tegenover de notaris te legitimeren door een geldig identiteitsbewijs te overleggen.
  2. Om te kunnen nagaan of de desbetreffende persoon in staat is tot nakoming van al zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de reeds gesloten of nog te sluiten koopovereenkomst met betrekking tot het Registergoed (“de gegoedheid”), dienen zij, in aanvulling op artikel 14 van de AVVE, een verklaring van een in Nederland toegelaten bankinstelling te overleggen, waaruit blijkt dat zij over voldoende financiële middelen beschikken om de Koopprijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen.
  3. De financiële gegoedheid van bieders is uitsluitend ter beoordeling van de notaris. Het staat de notaris vrij tijdens de veiling aanvullende zekerheden te verlangen.
  9. Overige informatie betreffende het Registergoed
  Milieu
  Ten aanzien van bodemverontreiniging met betrekking tot het Registergoed wordt verwezen naar een schrijven van de Provincie Gederland de dato tweeëntwintig september tweeduizend zestien (22-09-2016) (bijlage 2).
  Het is de Verkoper bekend dat er diverse mestkelders aanwezig zijn in het Registergoed. Deze mestkelders zijn niet zuigleeg.
  Het is de Verkoper niet bekend of het Registergoed is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere gevaarlijke stoffen. Het is de Verkoper echter wel bekend dat zich in het Registergoed asbesthoudende en/of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden.
  In dit kader wordt gemeld dat Verkoper bekend is met asbestproblematiek ten aanzien van het Registergoed. Verkoper heeft een volledige asbestinventarisatie laten uitvoeren, zowel boven-als ondergronds. De rapporten daarvan zijn als bijlagen aan deze akte gehecht (bijlagen 3, 4, 5 en 6). Het rapport ten aanzien van het bodemonderzoek is zonder bijlagen aan deze akte gehecht, doch het integrale rapport zal op voormelde website worden gepubliceerd.
  Voorts heeft de Verkoper een aantal offertes aangevraagd ten aanzien van sanering, zodat inzicht bestaat in deze kosten van sanering. Deze offertes zijn eveneens als bijlage aan deze akte gehecht (samen bijlage 7).
  Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen
  Zoals blijkt uit de informatie afgegeven door het Kadaster op heden zijn geen publiekrechtelijke beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie.
  De Verkoper verklaart voorts dat hem geen feiten of omstandigheden bekend zijn, waaruit blijkt dat er inschrijfbare publiekrechtelijke beperkingen zijn die niet zijn ingeschreven.
  De Verkoper is niet aansprakelijk voor de juistheid en/of volledigheid van de verkregen informatie.
  Wet voorkeursrecht gemeenten
  Voor zover aan de Verkoper bekend is het Registergoed niet opgenomen in een aanwijzing of een voorlopige aanwijzing in de zin van de Wet voorkeursrecht gemeenten, als bedoeld in die wet.
  Energielabel
  De Eigenaar is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan de Koper. De Verkoper beschikt niet over een energielabel als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen. De Koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de Verkoper voor alle (eventuele) aanspraken ter dier zake. De Koper is zich ervan bewust, dat indien hij een energielabel als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf zorg dient te dragen.
  10. Erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen
  Het Registergoed wordt in eigendom overgedragen met alle daarbij behorende rechten en aanspraken, heersende erfdienstbaarheden en kwalitatieve rechten.
  Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar de hiervoor genoemde akte tot levering (deel 64127 nummer 42), waarin staat vermeld, woordelijk luidende:
  (begin aangehaalde tekst)
  “ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE BEDINGEN EN/OF
  BIJZONDERE VERPLICHTINGEN
  1. Met betrekking tot aan verkopers bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen wordt inzake het perceel Winterswijk S 516 verwezen naar een akte van ruilverkaveling (Winterswijk- West), op achttien september negentienhonderd acht en negentig (18-09-1998) voor mr. G.J. Hobbelink, destijds notaris te Winterswijk, verleden, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Arnhem op diezelfde dag in Register Hypotheken 4, deel 16974, nummer 1, in welke akte onder meer -voor zover te dezen van belangwoordelijk staat vermeld:
  ''I24 Ten behoeve van het heersend erf en ten laste van de dienende
  erven wordt gehandhaafd de erfdienstbaarheid van weg om te komen en te gaan van en naar de openbare weg, de Groenloseweg, naar en van het heersend erf, uit te oefenen op de minst bezwarende wijze over een strook grond ter breedte van twee meter, zoals is aangegeven op de aan de akte, ingeschreven ten hypotheekkantore te Zutphen in deel 1551 nummer 106, gehechte situatie-tekening (volgnr. 319-042A).
  Ten behoeve van de naamloze vennootschap ''N.V. NUON Energieonderneming voor Gelderland, Friesland en Flevoland gevestigd te Arnhem, en ten laste van de kavel: 051006 wordt gehandhaafd een beperkt recht als bedoeld in (voorheen) artikel 5, lid 3, sub b der Belemmeringenwet Privaatrecht, strekkende tot het leggen, hebben, houden, onderhouden, repareren en eventueel vervangen en verwijderen van kabels met toebehoren, één en ander zoals omschreven in de hierboven vermelde akte. '' en
  ''R14Ten behoeve van het heersend erf en ten laste van het dienend erf
  wordt gevestigd een erfdienstbaarheid van weg naar en vanaf de Groenloseweg over de bestaande weg ter breedte van ongeveer zes meter, welke erfdienstbaarheid wordt gevestigd onder bepaling dat verandering van bestemming van het heersend erf, noch de splitsing daarvan in meerdere percelen, noch het stichten daarop van nieuwe of meerdere gebouwen, als een verzwaring der erfdienstbaarheden kan worden aangemerkt, terwijl bedoelde weg niet zal mogen worden gebruikt als berg- of opslagplaats en zich op bedoelde weg niets zal mogen bevinden hetgeen de uitoefening van bedoelde erfdienstbaarheid zou kunnen belemmeren of verzwaren, zoals omschreven in de akte, ingeschreven ten hypotheekkantore te Zutphen in deel 1669 nummer 110.''
  Voor zover in bovengenoemde akten bepalingen, verplichtingen
  voorkomen welke de verkopers verplicht zijn aan de koper op te leggen,
  doen zij dat hierbij en wordt één en ander hierbij door de koper
  uitdrukkelijk aanvaard.
  Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn
  bedongen, worden die rechten hierbij door de verkopers voor die
  derden aangenomen.
  2. Blijkens een kadastraal extract is het perceel Winterswijk S 516 niet belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder b van de Belemmeringenwet Privaatrecht, zoals deze wet luidde tot één januari negentienhonderd twee en negentig (01-01-1992).
  3. Met betrekking tot aan verkopers bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen wordt inzake het perceel Winterswijk S 518 verwezen naar een akte van ruilverkaveling (Winterswijk- West), op achttien september negentienhonderd acht en negentig (18-09-1998) voor mr. G.J. Hobbelink, destijds notaris te Winterswijk, verleden, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Arnhem op diezelfde dag in Register Hypotheken 4, deel 16974, nummer 1, in welke akte onder meer -voor zover te dezen van belangwoordelijk staat vermeld:
  ''I24 Ten behoeve van het heersend erf en ten laste van de dienende erven wordt gehandhaafd de erfdienstbaarheid van weg om te komen en te gaan van en naar de openbare weg, de Groenloseweg, naar en van het heersend erf, uit te oefenen op de minst bezwarende wijze over een strook grond ter breedte van twee meter, zoals is aangegeven op de aan de akte, ingeschreven ten hypotheekkantore te Zutphen in deel 1551 nummer 106, gehechte situatie-tekening (volgnr. 319-042A).
  Ten behoeve van de naamloze vennootschap ''N.V. NUON Energieonderneming voor Gelderland, Friesland en Flevoland gevestigd te Arnhem, en ten laste van de kavel: 051006 wordt gehandhaafd een beperkt recht als bedoeld in (voorheen) artikel 5, lid 3, sub b der Belemmeringenwet Privaatrecht, strekkende tot het leggen, hebben, houden, onderhouden, repareren en eventueel vervangen en verwijderen van kabels met toebehoren, één en ander zoals omschreven in de hierboven vermelde akte.''
  Voor zover in bovengenoemde bepalingen, verplichtingen voorkomen welke de verkopers verplicht zijn aan de koper op te leggen, doen zij dat hierbij en wordt één en ander hierbij door de koper uitdrukkelijk aanvaard. Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden die rechten hierbij door de verkopers voor die derden aangenomen.
  4. Blijkens een kadastraal extract is het perceel Winterswijk S 518 (kavel
  nummer 051.006) bezwaard met een opstalrecht nutsvoorzieningen ten behoeve van de naamloze vennootschap: Liander Infra Oost N.V., gevestigd te Arnhem (Utrechtseweg 68, 6812 AH Arnhem), gevestigd bij voormelde akte van ruilverkaveling (Winterswijk-West), oorspronkelijk gevestigd bij de onder R14 vermelde akte, ingeschreven ten hypotheekkantore te Zutphen in deel 1551, nummer 106.
  5. Met betrekking tot aan verkopers bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen wordt inzake het perceel Winterswijk S 558 verwezen naar een akte van ruilverkaveling (Winterswijk-West), op achttien september negentienhonderd acht en negentig (18-09-1998) voor mr. G.J. Hobbelink, destijds notaris te Winterswijk, verleden, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Arnhem op diezelfde dag in Register Hypotheken 4, deel 16974, nummer 1, in welke akte onder meer -voor zover te dezen van belangwoordelijk staat vermeld:
  ''R14Ten behoeve van het heersend erf en ten laste van het dienend erf wordt gevestigd een erfdienstbaarheid van weg naar en vanaf de Groenloseweg over de bestaande weg ter breedte van ongeveer zes meter, welke erfdienstbaarheid wordt gevestigd onder bepaling dat verandering van bestemming van het heersend erf, noch de splitsing daarvan in meerdere percelen, noch het stichten daarop van nieuwe of meerdere gebouwen,als een verzwaring der erfdienstbaarheden kan worden aangemerkt, terwijl bedoelde weg niet zal mogen worden gebruikt als berg- of opslagplaats en zich op bedoelde weg niets zal mogen bevinden hetgeen de uitoefening van bedoelde erfdienstbaarheid zou kunnen belemmeren of verzwaren, zoals omschreven in de akte, ingeschreven ten hypotheekkantore te Zutphen in deel 1669 nummer 110.''
  Voor zover in bovengenoemde bepalingen, verplichtingen voorkomen welke de verkopers verplicht zijn aan de koper op te leggen, doen zij dat hierbij en wordt één en ander hierbij door de koper uitdrukkelijk aanvaard. Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden die rechten hierbij door de verkopers voor die derden aangenomen.
  6. Verkopers verklaarden inzake voormelde erfdienstbaarheden:
  - dat voormelde erfdienstbaarheid I24 is gevestigd ten laste van kavelnummers 051.005 en 051.006, zijnde de aan koper verkochte percelen Winterswijk S 516 en 518 en ten behoeve van kavel 051.007, zijnde het perceel Winterswijk S 520, groot zes en twintig centiare (transformatorhuisje) en eigendom van de naamloze vennootschap:
  Liander Infra Oost N.V., gevestigd te Arnhem (Utrechtseweg 68, 6812 AH Arnhem), welke erfdienstbaarheid blijft gelden;
  - dat voormelde erfdienstbaarheid R14 is gevestigd ten laste van kavelnummer 051.005, zijnde het aan koper verkochte perceel Winterswijk S 516 en ten behoeve van kavelnummer 051.509, zijnde het aan koper verkochte perceel Winterswijk S 558.
  Partijen verklaarden dat -voor zover te dezen nog noodzakelijk- dat voormelde erfdienstbaarheid van weg (R14) door vermenging teniet gaat, daar koper door de inschrijving van deze akte van levering bij het kadaster eigenaar wordt van zowel het dienend- en heersend erf.
  7. Voor zover partijen bekend bestaan met betrekking tot het verkochte geen (andere) erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen. Ter zake is geen verder onderzoek verricht dan gebruikelijk (te weten het onderzoeken van de voorgaande akte van levering). Geen van partijen heeft mij, notaris, een opdracht gegeven tot nader onderzoek en er zijn geen aanwijzingen dat een nader onderzoek noodzakelijk is.”
  (einde aangehaalde tekst)
  Genoemde verplichtingen zullen door Verkoopster aan koper bij de levering worden opgelegd en dienen door Verkoopster ten behoeve van rechthebbende bedoeld in de hiervoor aangehaalde bepalingen voor deze te worden aangenomen.
  De Koper aanvaardt ook de aan het Registergoed verbonden erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen welke de Verkoper niet bekend zijn en achteraf wel blijken te bestaan.
  De Koper aanvaardt zonder voorbehoud dat de Verkoper en de Notaris zich bij hun onderzoek naar deze lasten en beperkingen beperken tot hetgeen voorkomt in de laatste titel van aankomst (Akte van levering) en hetgeen zij feitelijk uit andere bronnen van het Registergoed weten met betrekking tot deze lasten en beperkingen.
  11. Onderzoek koper
  Van de Koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt op alle in artikel 15, lid 1, van de AVVE genoemde punten, dan wel – indien en voor zover de Koper dit onderzoek geheel of gedeeltelijk achterwege heeft gelaten – de Koper welbewust de daaraan verbonden risico's aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de Verkoper of de Notaris.
  12. Geen garanties Verkoper
  In aanvulling op artikel 15 van de AVVE geldt dat:
  1. De Koper zonder voorbehoud aanvaardt dat de Verkoper en de Notaris bij hun onderzoek naar de in artikel 15 bedoelde lasten en beperkingen zich beperken tot hetgeen voorkomt in de laatste titel(s) van aankomst van de Eigenaar en hetgeen zij feitelijk uit andere bronnen omtrent het Registergoed weten met betrekking tot deze lasten en beperkingen.
  2. de Verkoper geen aansprakelijkheid aanvaardt omtrent datgene dat hij ter zake het Registergoed meedeelt of waarvan mededeling achterwege blijft. Indien de Verkoper verklaart dat hem met betrekking tot het Registergoed iets niet bekend is, dan wordt daarmee uitsluitend bedoeld dat in het door hem aangelegde veilingdossier geen andersluidende informatie voorkomt en dat hij ter zake geen verder onderzoek heeft ingesteld.
  13. Feitelijk gebruik en bestemming van het Registergoed
  Het Registergoed is, voor zover de Verkoper bekend, thans in gebruik als woonruimte c.q agrarisch object.
  Bestemming of toegestaan gebruik volgens gemeentelijke informatie is agrarisch cultuurlandschap.
  In dit kader wordt nog verwezen naar een schrijven van de gemeente Winterswijk de dato vijf september tweeduizend achttien (05-09-2018), waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage 8).
  De Verkoper heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed.
  Het agrarisch bedrijf alsmede de woning Groenloseweg 104 te Winterswijk
  Voor zover aan Verkoper bekend is het Registergoed (voor zover het betreft het agrarisch bedrijf alsmede de woning Groenloseweg 104) in gebruik bij Rechthebbende en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan.
  De Schuldenaar/Rechthebbende, alsmede degenen die zich op het moment van de inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing zonder recht of titel in het Registergoed (voor zover het betreft het agrarisch bedrijf alsmede de woning Groenloseweg 104) bevinden en als zodanig niet bekend waren aan koper, zijn op grond van het bepaalde in artikel 525 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering genoodzaakt tot ontruiming.
  De Schuldenaar/Rechthebbende zal op enkel vertoon van het voormelde proces verbaal tot ontruiming worden genoodzaakt op de wijze als bepaald in de artikelen 556 en 557 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
  De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
  De Schuldenaar/Rechthebbende is verplicht op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden het Registergoed (voor zover het betreft het agrarisch bedrijf alsmede de woning Groenloseweg 104) voor de aanvang van de veiling geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen.
  Voor het geval dat het Registergoed (voor zover het betreft het agrarisch bedrijf alsmede de woning Groenloseweg 104) toch aan derden in huur of gebruik is afgestaan dan zal Verkoper niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
  Gelet op het bovenstaande is lid 2 van artikel 24 AVVE van toepassing, woordelijk luidend als volgt:
  ''2. Indien het Registergoed ten tijde van de levering:
  - is verhuurd op basis van een huurovereenkomst die niet vermeld is in de Bijzondere Veilingvoorwaarden omdat de Verkoopster niet met deze huurovereenkomst bekend was; of
  - op andere wijze is verhuurd dan vermeld in de Bijzondere Veilingvoorwaarden,
  komt het risico van de betreffende huurovereenkomst desalniettemin voor rekening van de Koper en aanvaardt de Koper het Registergoed onder gestanddoening van de betreffende huurovereenkomst, onverminderd de eventuele mogelijkheid voor de Koper om de betreffende huurovereenkomst te vernietigen op grond van artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek.''
  De woning Groenloseweg 104a te Winterswijk
  Gebleken is dat het Registergoed (voor zover het betreft de woning Groenloseweg 104a) aan derden in huur of gebruik is afgestaan.
  De Koper moet het Registergoed (voor zover het betreft de woning Groenloseweg 104a) aanvaarden onder gestanddoening van eventueel lopende huur- of gebruiksovereenkomsten betreffende het Registergoed.
  Verkoper is overigens niet bekend met de inhoud van dergelijke huur- of gebruiksovereenkomsten en heeft enkel een ongetekende huurovereenkomst in haar bezit, welke ongetekende overeenkomst op voormelde website zal worden gepubliceerd.
  Voor het overige geldt onverkort het in artikel 24 van de AVVE bepaalde.
  Conform het bepaalde in artikel 18 van de AVVE is vanaf het moment van de inschrijving van het proces verbaal van toewijzing het risico van het Registergoed voor de koper.
  14. Huurbeding
  De Akte van hypotheek op grond waarvan deze veiling bij executie plaatsvindt, bevat het huurbeding bedoeld in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek.
  De Verkoper roept (voor zover het betreft de woning Groenloseweg 104a) het huurbeding niet in, omdat de Verkoper bekend is en heeft ingestemd met de huidige verhuursituatie. De Koper moet daarom het Registergoed (voor zover het betreft de woning Groenloseweg 104a) aanvaarden onder gestanddoening van eventueel lopende huur- of gebruiksovereenkomsten betreffende het Registergoed, zoals uitgewerkt in artikel 24 van de AVVE en artikel 13 van deze akte.
  Het bestaan en de inhoud van de (eventuele) huurovereenkomst(en) is mij, notaris, alsook Verkoper niet bekend. Verkoper zal dan ook niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van dergelijke overeenkomsten en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
  Deze omstandigheid komt dus volledig voor rekening en risico van de Koper.
  Verkoper heeft enkel een ongetekende huurovereenkomst in haar bezit, welke ongetekende overeenkomst op voormelde website zal worden gepubliceerd.
  15. Naleving bepalingen
  De Koper is verplicht tot naleving van al zodanige bepalingen als bij de verkrijging van het Registergoed op de Eigenaar overgingen, voor zover de Eigenaar gehouden is deze verplichtingen op te leggen.
  16. Volmacht tot zuivering
  Door het uitbrengen van een Bod verklaart de Koper bekend te zijn met het feit dat hij door het ondertekenen van de volmacht (bij de Inzet en/of Afslag) ten tijde van de Veiling of het ondertekenen van de koopovereenkomst bij de Onderhandse verkoop, mij, Notaris voor zoveel nodig onherroepelijk volmacht geeft een verzoek tot zuivering als bedoeld in artikel 3:273 van het Burgerlijk Wetboek bij de voorzieningenrechter in te dienen, zodra de koper aan al zijn verplichtingen uit deze Veiling of Onderhandse verkoop voortvloeiende zal hebben voldaan.
  17. Voorwaarden in verband met internetbieden en internetborg
  De onderhavige Veiling is een Zaal-/Internetveiling.
  1. In aanvulling op de AVVE kan tijdens de Veiling door een Deelnemer via internet worden geboden. Als “Bod” in de zin van de AVVE wordt derhalve ook een Bod via internet aangemerkt, mits dit Bod is uitgebracht door een Deelnemer op de door NIIV in de Handleiding voorgeschreven wijze. De hoogte van het Bod dat de Deelnemer uitbrengt wordt bepaald door het bedrag waarop hij klikt of drukt.
  2. Als de Deelnemer een Bod heeft uitgebracht en volgens de Notaris de hoogste Bieder is, kan de Internetborg op verzoek van de Deelnemer ook worden gebruikt als (deel)betaling voor de ingevolge artikel 12 van de AVVE na de Veiling te betalen waarborgsom, waarbij de Deelnemer ermee instemt dat de notaris (dit deel van) de waarborgsom pas vrijgeeft indien de Deelnemer al zijn verplichtingen die uit het doen van een Bod voortvloeien is nagekomen.
  3. In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet, ofwel in de zaal, de Notaris hebben bereikt, alsmede in geval van storing aan en/of het uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de Veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de Notaris.
  4. Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee wordt niet gegarandeerd dat de Deelnemer permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid van de internetverbinding(en), alsmede storingen en uitval van deze verbinding(en) komen geheel voor rekening en risico van de Deelnemer.
  5. Tenzij de Notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan tot de Inzet en de Afslag, dan nadat de Notaris genoegzaam zal zijn gebleken dat via internet biedingen kunnen worden uitgebracht.
  6. In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE kan de Afmijning door de Deelnemer elektronisch geschieden door te klikken of te drukken op het woord “bied”.
  7. Als Afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de Deelnemer tijdens de Afslag wordt geklikt of gedrukt op het moment waarop een zaalbieder kan afmijnen.
  8. Wanneer de Deelnemer tijdens de Veiling overgaat tot het uitbrengen van een Bod via internet en het Bod de Notaris heeft bereikt, heeft dit Bod gelijke rechtsgevolgen als een Bod dat vanuit de veilingzaal wordt uitgebracht.
  9. De Deelnemer die tijdens de Veiling overgaat tot het uitbrengen van een Bod via internet dient gedurende het verdere verloop van de Veiling voor de Notaris telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, en wel op het mobiele telefoonnummer dat de Deelnemer heeft ingevuld op diens registratieformulier. Voor het geval de Deelnemer gedurende het verdere verloop van de Veiling niet of slechts ten dele voor de Notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de Veiling op enig moment telefonisch overleg tussen de Notaris en de Deelnemer noodzakelijk wordt geacht door de Notaris, dan is de Notaris bevoegd om het Bod van de Deelnemer niet als zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
  10. In aanvulling op artikel 5 lid 3 van de AVVE is de Deelnemer die het hoogste Bod heeft uitgebracht tot het moment van Gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens een rechtspersoon of personenvennootschap, mits die Deelnemer vóór de Gunning:
  - naar het oordeel van de Notaris genoegzaam aantoont volledig bevoegd te zijn tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenvennootschap; en
  - de waarborgsom wordt gestort als bedoeld in artikel 12 lid 1 van de AVVE.
  Het bepaalde in artikel 5 lid 4 van de AVVE is in deze situatie ook van toepassing (acceptatie door de Verkoper) tenzij dit elders in de Bijzondere Veilingvoorwaarden is uitgesloten.
  Van een en ander dient uit de notariële akte van Gunning te blijken.
  Indien met inachtneming van het vorenstaande een rechtspersoon of personenvennootschap heeft te gelden als vertegenwoordigde van de Deelnemer, komt aan die rechtspersoon of personenvennootschap het recht toe vóór de betaling van de Koopprijs te verklaren dat hij het Bod heeft uitgebracht namens één of meer anderen als bedoeld in artikel 5 lid 2 van de AVVE.
  11. De in lid 10 bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of personenvennootschap hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen ten gevolge van de Gunning. Indien die Deelnemer, ingeval de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap in verzuim is, de Koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de Levering aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de Notariële verklaring van betaling te blijken.
  12. Door het uitbrengen van een Bod via internet, op de wijze zoals door NIIV omschreven, verleent de Deelnemer, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 10, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de Notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van Veiling en in en bij het proces-verbaal van Veiling:
  a. te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende Bod heeft uitgebracht; en
  b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van Veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de Notaris ter zake van de Veiling.
  De gevolmachtigde kan op grond van deze volmacht voorts het proces-verbaal van Veiling ondertekenen en ter zake hiervan datgene te doen wat hij nodig en nuttig acht. De gevolmachtigde heeft de macht tot substitutie, zodat hij onder zijn verantwoordelijkheid een ander in zijn plaats kan stellen.
  13. Indien een Deelnemer niet via internet, maar vanuit de veilingzaal als zaalbieder een Bod uitbrengt kan de Internetborg gebruikt worden ten bewijze van zijn gegoedheid als bedoeld in artikel 14 van de AVVE én als betaling van een door deze Deelnemer, of, indien van toepassing, de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap bedoeld in lid 8, verschuldigde waarborgsom of een gedeelte daarvan.
  14. In geval van niet-nakoming van een of meer verplichtingen uit de tussen de Verkoper en een Deelnemer tot stand gekomen koopovereenkomst, wordt (onverminderd het bepaalde in artikel 26 van de AVVE) de Internetborg door de Notaris geïncasseerd bij NIIV en geheel of gedeeltelijk gebruikt ter betaling van (een deel van) de kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming.
  Afmijnen zonder afroepen
  Indien de regioveiling daartoe tijdens de Veiling de mogelijkheid biedt, dan kan, in aanvulling op artikel 3 lid 2 van de AVVE, de Afmijning door een zaalbieder door het roepen van het woord ''mijn'' ook plaatsvinden zonder afroeping door de afslager, zodra (en gedurende de tijd dat) een bedrag waarop kan worden geboden voor zowel de zaalbieders als de Notaris zichtbaar is op een scherm in de veilingzaal. Indien er wordt afgemijnd op het moment dat er sprake is van een wisseling van bedragen op het scherm, geldt als Afmijnbedrag het laatste bedrag dat vóór die wisseling voor de notaris zichtbaar was, onverminderd het bepaalde bij artikel 3 lid 5 van de AVVE laatste zin.
  18. Aflevering
  In aanvulling op artikel 22 lid 2 en artikel 25 van de AVVE geldt dat het Registergoed wordt afgeleverd in de feitelijke toestand waarin het zich op het moment van de Aflevering blijkt te bevinden; ook indien die feitelijke toestand afwijkt ten tijde van de levering.
  Door de Aflevering wordt geacht dat de Koper daardoor afstand heeft gedaan van diens rechten jegens de Verkoper tot het vorderen van enige schade, vergoeding en/of kosten wegens eventuele materiële en/of immateriële gebreken ter zake van het Registergoed, terwijl voorts wordt geacht dat de Verkoper bedoelde afstand onverwijld heeft aanvaard.
  19. Niet nakoming
  In aanvulling op artikel 26 lid 2 onder b is de onmiddellijk opeisbare boete vijftien procent (15%) van de Koopprijs met een minimum van tienduizend euro (€ 10.000,00).
  Ingeval van niet-nakoming door de Verkoper is het bepaalde in artikel 26 lid 3 van de AVVE niet van toepassing.
  B. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN ONDERHANDSE VERKOOP
  Ten aanzien van de Onderhandse verkoop is voorts het volgende in bijzonder van toepassing:
  1. Voorwaarden Onderhandse verkoop
  Bij een Onderhandse verkoop zijn van toepassing de AVVE, de hiervoor onder A. vastgestelde en voorzover van toepassing zijnde bijzondere veilingvoorwaarden Veiling en de hierna vermelde bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing, voor zover de aard van een Onderhandse verkoop zich daar niet tegen verzet.
  Voor zover de hierna opgenomen bepalingen afwijken van de AVVE en bijzondere veilingvoorwaarden zoals onder A. vermeld, prevaleren derhalve de volgende bepalingen in geval van een Onderhandse verkoop.
  2. Uitbrengen Bod
  In aanvulling op artikel 27 van de AVVE geldt het volgende.
  De Verkoper is niet verplicht op het Bod in te gaan of dat te accepteren.
  Ondertekening koopovereenkomst
  Op eerste verzoek van de Notaris moet de Koper daartoe in eigen persoon verschijnen op het kantoor van de Notaris om een geldig identificatiebewijs en een verklaring van gegoedheid als bedoeld in artikel 14 van de AVVE en artikel 8 lid 2 van deze akte te overleggen.
  Opschortende voorwaarde
  - In aanvulling op artikel 27 lid 6 van de AVVE is de opschortende voorwaarde niet van toepassing op de verplichting van de Koper tot betaling van de waarborgsom in de zin van artikel 12 en artikel 27 lid 5 van de AVVE en op het hierna bepaalde. In aanvulling op artikel 27 lid 5 van de AVVE moet de Koper eerst de waarborgsom voldoen voordat het verzoekschrift tot onderhandse verkoop op de griffie wordt ingediend.
  - De Koper is verplicht om alles te doen dat nodig is om de koopovereenkomst tijdig in te dienen. De Koper zal niets doen of laten dat tot gevolg kan hebben dat het hiervoor bedoelde verzoekschrift in de zin van artikel 3:268 lid 2 BW juncto artikel 548 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering niet op tijd kan worden ingediend of dat dit verzoekschrift zal worden afgewezen. In dat geval is de Koper verantwoordelijk voor de daardoor ontstane schade, in de ruimste zin van het woord.
  - Partijen kunnen geen rechten aan de koopovereenkomst ontlenen als de voorzieningenrechter het verzoek tot Onderhandse verkoop afwijst.
  - Als de Verkoper de aan deze overeenkomst ten grondslag liggende veilingopdracht na ondertekening van de koopovereenkomst intrekt, zal geen van de partijen enig recht aan deze koopovereenkomst kunnen ontlenen waaronder het recht op enigerlei (schade)vergoeding.
  - In aanvulling op artikel 27 lid 7 van de AVVE geldt dat als het verzoek niet tijdig wordt ingediend, wordt afgewezen of als de Verkoper de koopovereenkomst ontbindt, de Bieder/Koper de waarborgsom geheel terug ontvangt.
  - De koper is zich ervan bewust dat de Verkoper te allen tijde het recht heeft de executieprocedure te staken indien er zich na het sluiten van deze overeenkomst nieuwe feiten of omstandigheden voordoen die naar de mening van de Verkoper de belangen van de Eigenaar/Schuldenaar laten prevaleren boven de belangen van de koper om het Registergoed te verwerven. Als zich dit voordoet zal de koper geen rechten meer kunnen ontlenen aan de (beoogde) overeenkomst onder opschortende/ontbindende voorwaarden.
  Geen verplichting tot indiening verzoek
  Ondertekening door de Verkoper houdt niet een verplichting in van de Verkoper om deze overeenkomst inderdaad aan de rechter ter goedkeuring aan te bieden. Het staat de Verkoper vrij geen of enig andere overeenkomst (al dan niet eveneens) ter goedkeuring aan te bieden.
  Intrekken verzoek
  De Verkoper is te allen tijde bevoegd en gerechtigd het verzoekschrift in te trekken zonder verdere opgave van reden tot het moment waarop de voorzieningenrechter de koopovereenkomst heeft goedgekeurd, zonder dat deze intrekking kan leiden tot financiële aanspraken over en weer.
  Levering
  In afwijking van artikel 17 lid 1 en 2 van de AVVE komt de eigendomsoverdracht van het Registergoed tot stand, door ondertekening van de daartoe bestemde notariële akte waarin ook de notariële verklaring van betaling is opgenomen, gevolgd door inschrijving van een afschrift van die akte in het Kadaster.
  Risico-overgang
  In aanvulling op artikel 18 van de AVVE, is het Registergoed voor risico van de Koper vanaf het moment van de inschrijving in het Kadaster van de tot eigendomsoverdracht bestemde notariële akte waarin ook de notariële verklaring van betaling is opgenomen.

  Veiling

  16 oktober 2018 vanaf 13:30 uur
  Hotel Congrescentrum Papendal
  Papendallaan 3
  6816 VD Arnhem

  Agrarisch object
  Executieveiling (hypotheek)
  Status: Gegund
  Dossiernummer: 43477

   

  Makelaar

  Wormgoor Agrarische Makelaardij/Ing. R.W.M. Klein Gunnewiek RM RT
  Borculoseweg 1
  7161 GP Neede
  T: 0545 28 00 40

   

  Notaris

  Hekkelman Advocaten & Notarissen (Nijmegen)
  mr. W.U. Dijkstra
  Prins Bernhardstraat 1
  6521 AA NIJMEGEN
  T: 024 382 84 86
  F: 024 382 84 88
  E: notariaat@hekkelman.nl

   

  Inzetpremie

  1% voor rekening verkoper

   

  Onderhands bod

  Tot en met 1 oktober 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

  Doe een bod

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
  Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 01-10-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.