Toutenburgstraat 17, AMSTERDAM

Object informatie

Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Weesperkarspel, sectie L, complexaanduiding 8112-A, appartementsindex 225, omvattende:
a. het tweeënzeventig / negentienduizend honderd vijftiende (72/19.115e) aandeel in de gemeenschap bestaande uit het voortdurend recht van erfpacht van een perceel grond - in eigendom toebehorend aan de gemeente Amsterdam - met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen, zijnde een flatgebouw bevattende tweehonderd zestien meergezinswoningen, drie ateliers, één kantoorruimte en parkeerplaatsen, plaatselijk bekend te Amsterdam als Toutenburgstraat 1 tot en met 115 (even en oneven nummers), Tielstraat 1 tot en met 116 (even en oneven nummers) en Tolkamerstraat 2A en 2B, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Weesperkarspel, sectie L, nummer 5231, groot een hectare een are negenennegentig centiare (1 ha 1 a 99 ca);
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de derde verdieping met berging op de begane grond, plaatselijk bekend te 1107 PT Amsterdam, Toutenburgstraat 17.

Ten aanzien van het Registergoed bestaat blijkens aantekening gesteld bij de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers de volgende publiekrechtelijke beperking:
"Publiekrechtelijke beperking Sluiting object, Opiumwet
Landelijke voorziening
Betrokken gemeente Amsterdam
Afkomstig uit stuk 8536 ingeschreven op 30-07-2018"
Het aan deze publiekrechtelijke beperking ten grondslag liggende bevel is gepubliceerd op www.veilingbiljet.nl.

Oppervlakte volgens BAG: 59 m².
Bezichtiging:
Niet mogelijk
Soort eigendom:
Erfpacht
Gebruik:
Onbekend
Kadastrale omschrijving:
Gemeente Weesperkarspel, sectie L, complexaanduiding 8112-A, appartementsindex 225

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Veiling
Regioveiling:
Inzet:
maandag 05 november 2018 vanaf 16:30 uur
Afslag:
maandag 05 november 2018 vanaf 16:30 uur
Veilinglocatie:
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Kantoor:
RoX Legal
Weena 220
3012 NJ Rotterdam
T: 010 200 17 00
E: rogier.vanheeswijk@roxlegal.nl
Behandelaar:
Behandelaar is Mevr. S. de Jong

Financieel

Inzetpremie:
1 % over inzetsom
Indicatie veilingkosten:
Specificatie indicatie kosten in PDF  (per 02-10-2018 om 11:54 uur)

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (43454_Bijzondere veilingvoorwaarden_2.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43454_Bevel tot sluiting gemeente Amsterdam_2.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43454_Van VVE ontvangen informatie.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43454_Zoek uw energielabel (C).pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43454_kostenoverzicht Toutenburgstraat 17 Amsterdam_2.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43454_Opgave erfpachtgegevens_2.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43454_splitsing erfpacht.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43454_algemene bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Amsterdam_1.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43454_verbetering splitsingsakte.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43454_splitsingsakte.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43454_Ruimtelijke plannen Toutenburgstraat 17 Amsterdam_1.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43454_Bodemloketrapport Toutenburgstraat 17 Amsterdam_2.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43454_bag-viewer-Toutenburgstraat 17 Amsterdam_2.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43454_AVVE 2017_1.pdf) Download pdf
 • Bijzondere voorwaarden:
  Bijzondere veilingvoorwaarden:
  Ten aanzien van het Registergoed bestaat blijkens aantekening gesteld bij de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers de volgende publiekrechtelijke beperking:
  ''Publiekrechtelijke beperking Sluiting object, Opiumwet
  Landelijke voorziening
  Betrokken gemeente Amsterdam
  Afkomstig uit stuk 8536 ingeschreven op 30-07-2018''
  Het aan deze publiekrechtelijke beperking ten grondslag liggende bevel is gepubliceerd op www.veilingbiljet.nl

  Het recht van erfpacht is voortdurend.
  De erfpachtcanon is afgekocht tot en met éénendertig oktober tweeduizend vierendertig.
  Per één november tweeduizend vierendertig zal de canon worden herzien conform de procedure zoals vastgelegd in artikel 11 van de Algemene Bepalingen 2000.

  De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: in gebruik bij de debiteur.

  Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend.
  Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

  Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
  De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

  Voor rekening van koper komt:
  - het notarieel honorarium;
  - de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
  - de eventuele ontruimingskosten;
  - de eventuele achterstallige erfpachtscanon;
  - de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

  Achterstand VvE volgens opgave van de VvE: € 1.830,13
  Bijdrage VvE per maand: € 103,11.
  Mutatiekosten pro memorie.

  De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

  De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

  Tot en met 21 oktober 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

  Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

  Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

  De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 14 december 2018.

  RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 2001 708, in behandeling bij mevrouw Sabina de Jong.

  Fotogalerij

  Veiling

  5 november 2018 vanaf 16:30 uur
  Café-Restaurant Dauphine
  Prins Bernhardplein 175
  1097 BL Amsterdam

  Appartement
  Executieveiling (hypotheek)
  Status: Veiling
  Dossiernummer: 43454

   

  Notaris

  RoX Legal
  Behandelaar is Mevr. S. de Jong
  Weena 220
  3012 NJ Rotterdam
  T: 010 200 17 00
  E: rogier.vanheeswijk@roxlegal.nl

   

  Inzetpremie

  1 % over inzetsom

   

  Onderhands bod

  Tot en met 21 oktober 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

  Doe een bod

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
  Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 21-10-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.