Olympiastraat 6, LANDGRAAF

Object informatie

tussenwoning met ondergrond, tuin en verdere aanhorigheden

Indeling:
provisiekelder
achtertuin met berging
begane grond: entree, hal, toiletruimte, meterkast, woonkamer en gesloten keuken
1e verdieping: overloop, 3 slaapkamers, badkamer met douche en wastafel
2e verdieping: middels vlizotrap bereikbare bergzolder met cv-combiketel
Bezichtiging:
De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.
Soort eigendom:
Vol eigendom
Gebruik:
Onbewoond
Kadastrale omschrijving:
gemeente Nieuwenhagen, sectie B nummer 5246, groot 1.71 are
Bijzonderheden:
Dit object is tevens gepubliceerd op veilingnotaris.nl onder nummer 27279.

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Veiling
Regioveiling:
Inzet:
donderdag 15 november 2018 vanaf 13:30 uur
Afslag:
donderdag 15 november 2018 vanaf 13:30 uur
Veilinglocatie:
Golden Tulip Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Kantoor:
Hendriks & Fleuren Zuyd notarissen
Akerstraat 138
6417 BR HEERLEN
T: 045 560 98 70
F: 045 571 15 50
E: info@zuydnotarissen.nl
Behandelaar:
Chantal Smeets

Financieel

Inzetpremie:
1% voor rekening van verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 4.428,00  (per 09-10-2018 om 10:23 uur)
excl. overdr. bel. en ontruimingskosten (geschat € 1.500,00)  (per 09-10-2018 om 10:23 uur)
Lasten:
Water € 26,15  jaarlijks
Riool € 99,68  jaarlijks
OZBE € 188,06  jaarlijks

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (43566_bodemloket.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43566_bestemmingsrapport_olympiastraat_6_6373nw_landgraaf.PDF) Download pdf
 • Bijzondere veilingvoorwaarden:
  HOOFDSTUK II. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
  Artikel 1. Wijze van veiling
  De veiling geschiedt in een zitting bij inzet en afslag en wel op vijftien november tweeduizend achttien om dertien uur dertig (13:30 uur) in Hotel Golden Tulip de Jagershorst, Valkenswaardseweg 44 te 5595 XB Leende.
  Artikel 2. Betaling koopsom
  In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 onder c AVVE dient de koopsom uiterlijk vier weken na veiling te worden betaald.
  Artikel 3. Kosten
  Conform het bepaalde in artikel 9 lid 1 van de AVVE komen voor rekening van koper:
  a. de overdrachtsbelasting en de verschuldigde omzetbelasting;
  b. het honorarium van de notaris;
  c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
  d. de kosten van ontruiming;
  e. eventueel verschuldigde omzetbelasting over de hiervoor genoemde bedragen.
  De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge deze bijzondere veilingvoorwaarden de koopsom moet worden betaald.
  Voor een specificatie van het honorarium en de kosten wordt verwezen naar de na te vermelden veilingsite.
  Artikel 4. Belastingen
  Voor zover aan Schuldeiseres bekend is ter zake van de levering van het Registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
  Artikel 5. Aanvaarding, gebruikssituatie, ontruiming/overgang risico
  De Schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed.
  Voor zover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed in gebruik bij Rechthebbende en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan. Verkoper heeft niet het verlof tot het inroepen van het huurbeding verzocht aan de voorzieningenrechter, omdat in voldoende mate vast staat dat er geen sprake is van verhuur of onderhuur.
  De Schuldenaar/Rechthebbende, alsmede degenen die zich op het moment van de inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing zonder recht of titel in het Registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan koper, zijn op grond van het bepaalde in artikel 525 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering genoodzaakt tot ontruiming.
  De Schuldenaar/Rechthebbende zal op vertoon van het voormelde proces verbaal tot ontruiming worden genoodzaakt op de wijze als bepaald in de artikelen 556 en 557 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
  De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
  De Schuldenaar/Rechthebbende is verplicht op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden het Registergoed voor de aanvang van de veiling geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen.
  Voor het geval dat het Registergoed toch aan derden in huur of gebruik is afgestaan dan zal Schuldeiseres niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
  Gelet op het bovenstaande is lid 2 van artikel 24 AVVE van toepassing, woordelijk luidend als volgt:
  ''2. Indien het Registergoed ten tijde van de levering:
  - is verhuurd op basis van een huurovereenkomst die niet vermeld is in de Bijzondere Veilingvoorwaarden omdat de Verkoopster niet met deze huurovereenkomst bekend was; of
  - op andere wijze is verhuurd dan vermeld in de Bijzondere Veilingvoorwaarden,
  komt het risico van de betreffende huurovereenkomst desalniettemin voor rekening van de Koper en aanvaardt de Koper het Registergoed onder gestanddoening van de betreffende huurovereenkomst, onverminderd de eventuele mogelijkheid voor de Koper om de betreffende huurovereenkomst te vernietigen op grond van artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek.''
  Conform het bepaalde in artikel 18 van de AVVE is vanaf het moment van de inschrijving van het proces verbaal van toewijzing het risico van het Registergoed voor de koper.
  Artikel 6. Voorbehoud recht van beraad
  Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVE.
  Conform het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVE eindigt de termijn van beraad de zesde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de Verkoopster al dan niet mocht hebben gegund.
  Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.
  Artikel 7. Voldoening kosten / informatieplicht / waarborgsom
  In afwijking van artikel 10 AVVE dient de koper uiterlijk zestien november tweeduizend achttien om veertien uur bij de notaris rekeningnummer NL73INGB0672858800 onder vermelding van ''aanbetaling kosten veiling Olympiastraat 6'' te storten een bedrag ter grootte van tien procent van de koopprijs ter voldoening van de kosten als vermeld onder artikel 9 lid 1 van de AVVE.
  In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVE dient door de koper uiterlijk vijf werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVE te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.
  Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te vervallen indien Verkoopster schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
  Op grond van artikel 14 AVVE dienen bieders, kopers en vertegenwoordigden zich bij de openbare verkoop tegenover de notaris te legitimeren door een geldig identiteitsbewijs over te leggen. Bieders dienen hun financiële gegoedheid tijdens de openbare verkoop te kunnen aantonen door een verklaring van een geldverstrekkende instelling met een vergunning in de zin van de Wet op het financieel toezicht te overleggen, waaruit blijkt dat zij over voldoende financiële middelen beschikken om de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen. De bieder ''in de veilingzaal'' die zich geregistreerd heeft als bieder kan ook voorafgaande aan de veiling een internetborg storten, zoals hierna beschreven in artikel 11.15 van deze voorwaarden, in plaats van een financiële gegoedheidsverklaring van een geldverstrekkende instelling.
  Voor bepaalde met name genoemde kopers heeft Verkoopster bepaald dat zij deze verklaring van gegoedheid niet behoeven over te leggen of de hiervoor bedoelde waarborgsom niet hoeven te storten.
  Artikel 8. Onderhandse biedingen
  Na ontvangst door de notaris van een schriftelijk bod door een bieder ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, zendt de notaris een ontvangstbevestiging aan de betreffende bieder. Indien de bieder geen ontvangstbevestiging ontvangt kan de reden daarvan zijn, dat het bod de notaris, door welke oorzaak dan ook, niet heeft bereikt. De bieder dient voor het geval hij geen ontvangstbevestiging ontvangt, zelf te informeren bij de notaris of zijn bod de notaris wel heeft bereikt. Indien de bieder nalaat te informeren draagt hij zelf het risico voor het geval het bod de notaris niet of niet tijdig heeft bereikt.
  Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
  Artikel 9. Inzetpremie
  Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVE heeft de inzetter recht op inzetpremie. In afwijking van artikel 7 lid 3 AVVE wordt de inzetpremie uitbetaald aan de inzetter.
  Deze inzetpremie wordt conform het bepaalde in artikel 9 lid 7 AVVE uit de koopprijs voldaan en komt derhalve voor rekening van Verkoopster.
  Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
  Artikel 10. Bieden voor een ander
  Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt nadrukkelijk gewezen op lid 3, lid 4 en lid 5 woordelijk luidend:
  ''3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopprijs door de Bieder aan de Notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring, bevestiging en de acceptatie bedoeld in lid 4 dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de Notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen van de Bieder treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, onverminderd het hierna in lid 5 bepaalde.
  4. De Verkoopster heeft het recht de vertegenwoordigde te accepteren of niet te accepteren. Als de Verkoopster de vertegenwoordigde niet accepteert, wordt de Bieder geacht uitsluitend voor zichzelf te hebben geboden. Als de Verkoopster de vertegenwoordigde wel accepteert, wordt de vertegenwoordigde geacht zelf het Bod te hebben uitgebracht, behoudens het hierna in lid 5 van dit artikel bepaalde. In dat geval zal de Notaris een Akte de command passeren met vermelding van de vertegenwoordigde.
  5. De Bieder is, naast de vertegenwoordigde, hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen die op de Koper rusten. Indien de Bieder, ingeval de vertegenwoordigde in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de Levering van het Registergoed aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend.
  Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken. Dit lid laat onverlet de rechten die de Bieder eventueel jegens de vertegenwoordigde kan doen gelden.''
  Artikel 11. Begrippen en voorwaarden in verband met internetbieden en internetborg
  11.1 De onderhavige veiling is een zaal-/internetveiling. Het bieden tijdens de veiling kan ook via de website www.openbareverkoop.nl plaatsvinden.
  11.2 In deze bijzondere veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:
  (a) Openbareverkoop.nl: de algemeen toegankelijke website of een daaraan gelieerde website, bedoeld in begrip 27 van de AVVE, via welke website een bod via internet kan worden uitgebracht;
  (b) NIIV: ''Stichting Notarieel Instituut Internetveilen'', statutair gevestigd in de gemeente Baarn, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52037098, rechthebbende van Openbareverkoop.nl;
  (c) Handleiding: de ''handleiding online bieden'' vermeld op Openbareverkoop.nl;
  (d) Registratienotaris: een notaris die de via Openbareverkoop.nl in te vullen registratieverklaring en het geldige identiteitsbewijs van een natuurlijke persoon die wil bieden via internet, in ontvangst neemt en controleert (i) ter vaststelling van diens identiteit, (ii) het opgegeven telefoonnummer en (iii) ter legalisatie van diens handtekening onder de registratieverklaring;
  (e) Registratie: het geheel van de door NIIV voorgeschreven handelingen, ter identificatie van een natuurlijke persoon die via Openbareverkoop.nl wil bieden, bestaande uit de invoer via internet van diens persoonsgegevens en controle door de Registratienotaris van diens identiteit en het door die persoon opgegeven mobiele telefoonnummer;
  (f) Deelnemer: een natuurlijk persoon die de procedure van Registratie heeft doorlopen, tijdig voor de veiling een Internetborg heeft gestort en tijdens de veiling van het Registergoed is ingelogd op Openbareverkoop.nl.;
  (g) Internetborg: een bedrag dat door een Deelnemer is gestort, zoals beschreven in de Handleiding. De hoogte van de Internetborg bedraagt een procent (1%) van de biedlimiet zoals bedoeld in de Handleiding met een minimum van vijfduizend euro (EUR 5.000,00) per registergoed, en geldt als een afdoende ''gegoedheid'' in de zin van artikel 14 van de AVVE;
  11.3 In aanvulling op de AVVE kan tijdens de veiling door een Deelnemer via internet worden geboden. Als ''bod'' in de zin van de AVVE wordt derhalve ook een bod via internet aangemerkt, mits dit bod is uitgebracht door een Deelnemer op de door NIIV in de Handleiding voorgeschreven wijze. De hoogte van het bod dat de Deelnemer uitbrengt wordt bepaald door het bedrag waarop hij klikt of drukt.
  11.4 Als de Deelnemer een bod heeft uitgebracht en volgens de notaris de hoogste bieder is, kan de Internetborg op verzoek van de Deelnemer ook worden gebruikt als (deel)betaling voor de ingevolge artikel 12 AVVE na de veiling te betalen waarborgsom, waarbij de Deelnemer ermee instemt dat de notaris (dit deel van) de waarborgsom pas vrijgeeft indien de Deelnemer al zijn verplichtingen die uit het doen van een bod voortvloeien is nagekomen.
  11.5 In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet, ofwel in de zaal, de notaris hebben bereikt, alsmede in geval van storing aan en/of het uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de notaris.
  11.6 Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee wordt niet gegarandeerd dat de Deelnemer permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid van de internetverbinding(en), alsmede storingen en uitval van deze verbinding(en) komen geheel voor rekening en risico van de Deelnemer.
  11.7 Tenzij de notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan tot de inzet en de afslag, dan nadat de notaris genoegzaam zal zijn gebleken dat via internet biedingen kunnen worden uitgebracht.
  11.8 In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE kan de afmijning door de Deelnemer elektronisch geschieden door te klikken of te drukken op het woord ''bied''.
  11.9 Als afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de Deelnemer tijdens de afslag wordt geklikt of gedrukt op het moment waarop een zaalbieder kan afmijnen.
  11.10 Wanneer de Deelnemer tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een bod via internet en het bod de notaris heeft bereikt, heeft dit bod gelijke rechtsgevolgen als een bod dat vanuit de veilingzaal wordt uitgebracht.
  11.11 De Deelnemer die tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een bod via internet dient gedurende het verdere verloop van de veiling voor de notaris telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, en wel op het mobiele telefoonnummer dat de Deelnemer heeft ingevuld op diens registratieformulier. Voor het geval de Deelnemer gedurende het verdere verloop van de veiling niet of slechts ten dele voor de notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de veiling op enig moment telefonisch overleg tussen de notaris en de Deelnemer noodzakelijk wordt geacht door de notaris, dan is de notaris bevoegd om het bod van de Deelnemer niet als zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
  11.12 In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de Deelnemer die het hoogste bod heeft uitgebracht tot het moment van gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens een rechtspersoon of personenvennootschap, mits die Deelnemer vóór de gunning:
  - naar het oordeel van de notaris genoegzaam aantoont volledig bevoegd te zijn tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenvennootschap; en
  - de waarborgsom wordt gestort als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVVE.
  Het bepaalde in artikel 5 lid 4 AVVE is in deze situatie ook van toepassing (acceptatie door de Verkoopster) tenzij dit elders in de bijzondere veilingvoorwaarden is uitgesloten.
  Van een en ander dient uit de notariële akte van gunning te blijken.
  Indien met inachtneming van het vorenstaande een rechtspersoon of personenvennootschap heeft te gelden als vertegenwoordigde van de Deelnemer, komt aan die rechtspersoon of personenvennootschap het recht toe vóór de betaling van de koopprijs te verklaren dat hij het bod heeft uitgebracht namens één of meer anderen als bedoeld in artikel 5 lid 2 AVVE.
  11.13 De in lid 12 bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of personenvennootschap hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen ten gevolge van de gunning. Indien die Deelnemer, ingeval de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de levering aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken.
  11.14. Door het uitbrengen van een bod via internet, op de wijze zoals door NIIV omschreven, verleent de Deelnemer, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 12, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van veiling en in en bij het proces-verbaal van veiling:
  a. te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende bod heeft uitgebracht; en
  b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de notaris ter zake van de veiling.
  11.15 Indien een Deelnemer niet via internet, maar vanuit de veilingzaal als zaalbieder een bod uitbrengt kan de Internetborg gebruikt worden ten bewijze van zijn gegoedheid als bedoeld in artikel 14 AVVE én als betaling van een door deze Deelnemer, of, indien van toepassing, de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap bedoeld in lid 10, verschuldigde waarborgsom of een gedeelte daarvan.
  11.16 In geval van niet-nakoming van een of meer verplichtingen uit de tussen de Verkoopster en de Deelnemer tot stand gekomen koopovereenkomst, wordt (onverminderd het bepaalde in artikel 26 AVVE) de Internetborg door de notaris geïncasseerd bij NIIV en geheel of gedeeltelijk gebruikt ter betaling van (een deel van) de kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming.
  Artikel 12. Afmijnen zonder afroepen
  Indien de veilingorganisatie daartoe tijdens de veiling de mogelijkheid biedt, dan kan, in aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE, de Afmijning door een zaalbieder door het roepen van het woord ''mijn'' ook plaatsvinden zonder afroeping door de afslager, zodra (en gedurende de tijd dat) een bedrag waarop kan worden geboden voor zowel de zaalbieders als de notaris zichtbaar is op een scherm in de veilingzaal. Indien er wordt afgemijnd op het moment dat er sprake is van een wisseling van bedragen op het scherm, geldt als afmijnbedrag het laatste bedrag dat vóór die wisseling voor de notaris zichtbaar was.
  Artikel 13. Omschrijving erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen
  Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar de hiervoor genoemde akte tot levering, waarin staat vermeld:
  ''MIJNSCHADE
  ARTIKEL 8
  In deze overdracht is medebegrepen overdracht door de verkoper aan de koper van alle eventuele rechten en vorderingen van verkoper tegen de eigenaar van enige steenkolenmijn of tegen eventuele anderen terzake van mijnschade in welke vorm of van welken aard ook, voorzover deze betrekking hebben op het verkochte.
  OMSCHRIJVING EN/OF VESTIGING ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE BEDINGEN EN/OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN
  ARTIKEL 9
  Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar voormelde titel van aankomst, waarin woordelijk staat vermeld:
  ''1. De gemeenschappelijke muren en/of andere afscheidingen ten aanzien van de belendende percelen Dr. Poelsstraat 4 en 8 zijn gemeen in de zin der wet.
  2. Bij deze worden gevestigd:
  a. ten behoeve en ten laste van het bij deze verkochte en ten behoeve en ten laste van de percelen Gemeente Nieuwenhagen, sectie B nummers 5245, 5247, 5248 en 5249, plaatselijk bekend Dr. Poelsstraat 4 en 8 tot en met 12 alleen even, over en weer, al zodanige erfdienstbaarheden als zijn vereist ter bestendiging van de toestand, waarin die percelen zich thans ten opzichte van elkaar bevinden, speciaal wat betreft de afvoer van hemelwater, gootwater en faecalien door rioleringen als anderszins, toevoer van licht en lucht, uitzicht, inbalking en inankering enzovoort; zijnde hieronder evenwel niet begrepen een verbod om te bouwen of te verbouwen, en meer speciaal de erfdienstbaarheid tot het hebben, houden, onderhouden, gebruiken en herstellen van de ter plaatse aanwezige riolering – met dien verstande dat ten aanzien van die riolering van het bij deze verkochte perceel 5246 als heersend erf en ten laste van de percelen 5247, 5248 en 5249 moet worden aangemerkt – en goten en afvoerpijpen (de percelen Dr. Poelsstraat 4 tot en met 12);
  zijnde een erfdienstbaarheid van gelijke strekking gevestigd bij akte op achtentwintig juli negentienhonderd vijfenzestig voor de candidaat-notaris J.N. Sluypers, als plaatsvervanger van mij, notaris, verleden, overgeschreven ten Hypotheekkantore te Maastricht daags daarna in deel 2518 nummer 84 betreffende het perceel 5244 (Dr. Poelsstraat 2);
  b. ten behoeve van het bij deze verkochte perceel, als heersend erf, en ten laste van de percelen gemeente Nieuwenhagen sectie B nummers 5247, 5248 en 5249 (plaatselijk bekend als Dr. Poelsstraat 8, 10 en 12) als lijdende erven en ten laste van het bij deze verkochte perceel als lijdend erf en ten behoeve van de percelen gemeente Nieuwenhagen sectie B nummers 5244 en 5245 (plaatselijk bekend als Dr. Poelsstraat 2 en 4) als heersende erven, de erfdienstbaarheid van voetpad om te komen van en te gaan naar de Dr. Poelsstraat, naar en van de, achter de panden gelegen tuinen behorende bij vorenbedoelde percelen; uit te oefenen over het ter plaatse aanwezige achterpad naar de Dr. Poelsstraat.
  c. ten behoeve van het perceel B nummer 5389 voor zover ingenomen door het pand Burgemeester Gijsenstraat 21 met aanhorigheden en B nummer 5388 plaatselijk bekend Burgemeester Gijsenstraat 19, als heersende erven en ten laste van het bij deze verkochte perceel als lijdend erf de erfdienstbaarheid van voetpad om te komen van- en te gaan naar – de Burgemeester Gijsenstraat, naar- en van de achter de panden Burgemeester Gijsenstraat 21 en 19 gelegen tuinen, behorende bij vorenbedoelde percelen; uit te oefenen over het ter plaatse aanwezige achterpad naar de Burgemeester Gijsenstraat.''
  Voor zover in bovengenoemde bepalingen verplichtingen voorkomen welke verkoper verplicht is aan koper op te leggen, doet hij dat bij deze en wordt een en ander bij deze door koper aanvaard.
  Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden die rechten bij deze tevens door verkoper voor die derden aangenomen.''
  Genoemde verplichtingen zullen door Verkoopster aan koper bij de levering worden opgelegd en dienen door Verkoopster ten behoeve van rechthebbende bedoeld in de hiervoor aangehaalde bepalingen voor deze te worden aangenomen.
  Artikel 14. Energielabel
  De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper. Verkoopster verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. De koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de Verkoopster voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. De koper is zich ervan bewust dat indien hij een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
  Artikel 15. Publiekrechtelijke beperkingen
  Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld.
  Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde openbare registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.
  Artikel 16. Bestemming en gebruik / bodeminformatie
  Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed / bodeminformatie wordt te dezen verwezen naar:
  (a) stukken van de gemeente Landgraaf de dato drie augustus tweeduizend achttien respectievelijk zes augustus tweeduizend achttien waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
  (b) de relevante voorschriften van het bestemmingsplan Nieuwenhagen Lichtenberg van de gemeente Landgraaf, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
  (c) het rapport van het Bodemloket de dato twee augustus tweeduizend achttien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage).
  Artikel 17. Aanvaarding ''as is, where is''
  De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het ''as is, where is'' principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het Registergoed – behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen in deze akte – geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens Verkoopster dan wel de Veilingnotaris.
  In aanvulling op het vorenstaande geven de Verkoopster en de Veilingnotaris geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake juistheid van het Registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.
  Artikel 18. Uitdrukkelijke aanvaarding lasten en beperkingen
  Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.
  Artikel 19. Woonplaatskeuze
  Partijen kiezen woonplaats ten kantore van de bewaarder van deze akte.
  De verschijnende persoon is mij, notaris, bekend.
  Waarvan akte wordt verleden te Heerlen op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

  Veiling

  15 november 2018 vanaf 13:30 uur
  Golden Tulip Jagershorst Leende
  Valkenswaardseweg 44
  5595 XB Leende

  Tussenwoning
  Executieveiling (hypotheek)
  Status: Veiling
  Dossiernummer: 43566

   

  Notaris

  Hendriks & Fleuren Zuyd notarissen
  Chantal Smeets
  Akerstraat 138
  6417 BR HEERLEN
  T: 045 560 98 70
  F: 045 571 15 50
  E: info@zuydnotarissen.nl

   

  Inzetpremie

  1% voor rekening van verkoper

   

  Onderhands bod

  Tot en met 31 oktober 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

  Doe een bod

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
  Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 31-10-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.