Boergoensevliet 40, ROTTERDAM

Object informatie

Het woonhuis met erf en verder toebehoren, plaatselijk bekend Boergoensevliet 40 te 3082 KT Rotterdam, kadastraal bekend gemeente Charlois, sectie H, nummer 699, groot 1 are 57 centiaren.

Voor alle overige informatie wordt verwezen naar deze site, het Veilingnieuws van de Vastgoedveiling Rijnmond, www.notarishuis.nl, terwijl deze informatie tevens bij de notaris verkrijgbaar is.
De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken. Een ieder die een bieding (onderhands of ter veiling) doet wordt geacht van de inhoud van deze documenten kennis te hebben genomen.
Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de koper een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs.
Bieders en mijners dienen zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.

Bezichtiging:
dinsdag 4 december 2018, van 16:00 tot 17:00 uur

Soort eigendom:
Vol eigendom
Gebruik:
Verhuurd zonder toestemming schuldeiser
Kadastrale omschrijving:
Charlois, sectie H, nummer 699, groot 1 are 57 centiaren;
Bijzonderheden:
De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden zijn op de www.veilingbiljet gepubliceerd en op te vragen ten kantore van de executerende notaris.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden 6 weken na gunning.

Voor zover bekend is het registergoed in gebruik bij de eigenaar en/of onrechtmatig in gebruik bij casu quo verhuurd aan derden.
De hypotheekakte op grond waarvan deze veiling bij executie plaatsvindt, bevat het huurbeding bedoeld in artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek.
De benodigde toestemming voor het verkrijgen van verlof om het huurbeding conform 3:264 lid 5 Burgerlijk Wetboek juncto 549 lid 1 Rechtsvordering tegen de op het onderhavige adres ingeschreven bekende huurders en/of gebruikers casu quo onderhuurders van wie de namen niet kunnen worden achterhaald, in te roepen is bij de Voorzieningenrechter is verzocht.
De executant heeft de benodigde machtiging tot het in beheer en onder zich nemen van het registergoed conform 3:267 (1e volzin) BW bij de Voorzieningenrechter aangevraagd.
Bij beschikking van de Rechtbank Rotterdam de dato 16 november 2018 zijn de gevraagde verloven verleend, waarbij t.a.v. het huurbeding is bepaald dat de ontruiming niet plaats mag vinden dan 30 dagen na betekening van de beschikking. De betekening van de beschikking heeft plaatsgevonden op 23 november 2018.
De executant laat verkoper de bevoegdheid tot inroeping van het huurbeding verder aan koper over. De koper dient (zo nodig) zelf, voor eigen rekening en risico, de ontruiming te bewerkstelligen.
Er vindt geen verrekening van huren en/of waarborgsommen plaats.

De inzetpremie (1% van het hoogste bod bij inzet), komt voor rekening van de verkoper.

Voor rekening van koper:
- het honorarium van de notaris;
- de overdrachtsbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten waarvoor een koper krachtens de wet aansprakelijk is.

Bieders en mijners dienen zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.

Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de koper een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs.

De termijn van beraad als bedoeld in artikel 8 lid 2 AVVE eindigt op de zesde werkdag volgende op de afslag om vijf (5) uur in de middag of zoveel eerder als de verkoper al dan niet mocht hebben gegund.

De verkoper beschikt niet over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen. Koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de bank voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. Koper is zich ervan bewust, dat indien hij een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen;

Informatie terzake het milieu, de fundering, de bestemming en/of aanschrijvingen is geplaatst op www.veilingbiljet.nl en kan worden opgevraagd bij de notaris.
Van koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar het onderhavige registergoed, dan wel dat hij als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de verkoper/bank of de notaris.

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Gegund
Regioveiling:
Inzet:
woensdag 05 december 2018 vanaf 13:30 uur
Afslag:
woensdag 05 december 2018 vanaf 13:30 uur
Veilinglocatie:
Vendu Rotterdam
Kipstraat 54
3011 RT Rotterdam
Kantoor:
De Randamie & Verstoep Notarissen
Posthoornstraat 13-15
3011 WD Rotterdam
T: 010 433 03 55
F: 010 414 92 16
E: notaris@drv-notarissen.nl
Behandelaar:
mr B.R. de Randamie
Opbrengst veiling:
€ 262.000,00

Financieel

Inzetpremie:
1% van het hoogste bod bij inzet tlv verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 5.593,00  (per 04-12-2018 om 09:09 uur)
Lasten:
OZB € 274,65  jaarlijks
Rioolrecht € 198,20  jaarlijks
Waterschapslasten € 100,20  jaarlijks Achterstallig:   € 702,61
Lasten (k.k.):
Datum betaling koopsom

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (43381_bag informatie.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43381_funderingsinformatie funderingstype.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43381_funderingskaart risicokaart.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43381_omgeving in kaart DCMR rapport.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43381_subsidie informatie.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43381_vastgoedscanner rapport.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43381_kadastraal kaartje.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43381_Afschrift openbaar register Hyp4 dl 2006 nr 77 reeks ROTTERDAM.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43381_Afschrift openbaar register Hyp4 dl 2048 nr 33 reeks ROTTERDAM.pdf) Download pdf
 • Bijzondere voorwaarden:

  Veiling

  5 december 2018 vanaf 13:30 uur
  Vendu Rotterdam
  Kipstraat 54
  3011 RT Rotterdam

  Woonhuis
  Executieveiling (hypotheek)
  Status: Gegund
  Dossiernummer: 43381

   

  Notaris

  De Randamie & Verstoep Notarissen
  mr B.R. de Randamie
  Posthoornstraat 13-15
  3011 WD Rotterdam
  T: 010 433 03 55
  F: 010 414 92 16
  E: notaris@drv-notarissen.nl

   

  Inzetpremie

  1% van het hoogste bod bij inzet tlv verkoper

   

  Onderhands bod

  Tot en met 20 november 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

  Doe een bod

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
  Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 20-11-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.