Bos en Lommerplantsoen 89 M, AMSTERDAM

Object informatie

1. Het voortdurend recht van erfpacht van het appartementsrecht, eigendom van de gemeente Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Sloten Noord-Holland, sectie L, complexaanduiding 3727-A, appartementsindex 139, omvattende:
a. Het negenentwintig tienduizend zeshonderd achtentachtigste (29/10688e) aandeel in de gemeenschap bestaande uit het gebouw met onder- en bijliggende grond en verder toebehoren, plaatselijk niet nader aangeduid, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Sloten Noord-Holland, sectie L, nummer 3724, groot zeventien are en tachtig centiaren (17 a 80 ca);
belast met:
- Een zelfstandig recht van opstal voor een Koelinstallatie met bijbehorende
leidingen en werken, gevestigd bij akte vestiging opstalrechten op drie
februari tweeduizend twaalf voor mr. M.G. Brummelhuis, notaris te
Amsterdam, verleden, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst
voor het kadaster en de openbare registers in register Hypotheken 4 op drie
februari tweeduizend twaalf in deel 61103 nummer 193;
- Een zelfstandig recht van opstal voor een Stadsverwarmingsinstallatie met
bijbehorende leidingen en werken, gevestigd bij vorenbedoelde akte
vestiging opstalrechten (deel 61103 nummer 193);
b. Het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de vijfde verdieping van het gebouw, plaatselijk bekend te 1055 AA Amsterdam, Bos en Lommerplantsoen 89 M;
2. Het voortdurend recht van erfpacht van het appartementsrecht, eigendom van de gemeente Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Sloten Noord-Holland, sectie L, complexaanduiding 3727-A, appartementsindex 350, omvattende:
a. Het zes tienduizend zeshonderd achtentachtigste (6/10688e) aandeel in de hiervoor onder 1.a. gemelde gemeenschap;
b. Het recht op het uitsluitend gebruik van de berging gelegen in het souterrain van het gebouw, plaatselijk bekend te 1055 AA Amsterdam, nabij het Bos en Lommerplantsoen.
Bezichtiging:
Niet mogelijk
Soort eigendom:
Erfpacht
Gebruik:
Bewoond/in eigen gebruik
Kadastrale omschrijving:
1. Kadastraal bekend gemeente Sloten Noord-Holland, sectie L, complexaanduiding 3727-A, appartementsindex 139' en
2. Kadastraal bekend gemeente Sloten Noord-Holland, sectie L, complexaanduiding 3727-A, appartementsindex 350.

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Veiling
Regioveiling:
Inzet:
maandag 03 december 2018 vanaf 16:30 uur
Afslag:
maandag 03 december 2018 vanaf 16:30 uur
Veilinglocatie:
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Kantoor:
RoX Legal
Weena 220
3012 NJ Rotterdam
T: 010 200 17 00
E: rogier.vanheeswijk@roxlegal.nl
Opbrengst veiling:
€ 180.000,00

Financieel

Inzetpremie:
één procent (1%) van de inzetsom.
Indicatie veilingkosten:
Specificatie indicatie kosten in PDF  (per 16-11-2018 om 17:18 uur)

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (43640_ab2000 erfpachtvoorwaarden gemeente Amsterdam.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43640_AVVE 2017.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43640_bag-viewer-Bos en Lommerplantsoen 89 M Amsterdam.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43640_BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43640_Bodemloketrapport Bos en Lommerplantsoen 89M Amsterdam.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43640_energielabel B.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43640_kostenoverzicht Bos en Lommerplantsoen 89 M Amsterdam.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43640_ruimtelijke plannen Bos en Lommerplantsoen 89 M te Amsterdam.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43640_splitsingsakte_1.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43640_VVE info.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43640_opgave erfpacht.pdf) Download pdf
 • Bijzondere voorwaarden:
  Bijzondere veilingvoorwaarden:
  Met betrekking tot onderhavig recht van erfpacht geldt het volgende:
  - het erfpachtrecht is voortdurend;
  - de canon bedraagt vijfhonderd éénentachtig euro en negen cent (€ 581,09) en dient in
  halfjaarlijkse termijnen bij vooruitbetaling te worden voldaan op één juni en één december van
  elk jaar.
  - Herziening van de canon geschiedt per één december tweeduizend achttien.
  - Eventuele achterstallige erfpachtcanon op grond van artikel 5:92 Burgerlijk Wetboek komt voor
  rekening van koper;
  - Op het erfpachtrecht zijn van toepassing verklaard de ''Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Amsterdam.

  De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: in gebruik bij de debiteur.

  Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

  Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
  De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

  Voor rekening van koper komt:
  - het notarieel honorarium;
  - de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
  - de eventuele ontruimingskosten;
  - de eventuele achterstallige erfpachtscanon ad € 2.959,21 per 8-11-2018
  - de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

  Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 433,24
  Bijdrage VvE per maand € 108,31 Mutatiekosten pro memorie.

  De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

  De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

  Tot en met 18 november 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

  Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

  Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

  De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 31 december 2018.

  Info: www.veilingnotaris.nl
  RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 2001 716, in behandeling bij V. Sibbes.

  Veiling

  3 december 2018 vanaf 16:30 uur
  Café-Restaurant Dauphine
  Prins Bernhardplein 175
  1097 BL Amsterdam

  Galerijwoning
  Executieveiling (hypotheek)
  Status: Veiling
  Dossiernummer: 43640

   

  Notaris

  RoX Legal
  Weena 220
  3012 NJ Rotterdam
  T: 010 200 17 00
  E: rogier.vanheeswijk@roxlegal.nl

   

  Inzetpremie

  één procent (1%) van de inzetsom.

   

  Onderhands bod

  Tot en met 18 november 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

  Doe een bod

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
  Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 18-11-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.