Ermelostraat 103, 'S-GRAVENHAGE

Object informatie

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AL, complexaanduiding 6079-A, appartementsindex 1, omvattende:
a. het een/derde (1/3e) aandeel in de gemeenschap bestaande uit het pand met bijbehorende grond, plaatselijk bekend Ermelostraat 103, 105 en 107, te 's-Gravenhage, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AL, nummer 3072, groot twee are drie centiaren (2 a 3 ca);
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de benedenwoning met voor- en achtertuin en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 2573 TC 's-Gravenhage, Ermelostraat 103,
Bezichtiging:
De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.
Soort eigendom:
Vol eigendom
Kadastrale omschrijving:

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Veiling
Regioveiling:
Inzet:
dinsdag 22 januari 2019 vanaf 13:30 uur
Afslag:
dinsdag 22 januari 2019 vanaf 13:30 uur
Veilinglocatie:
Venduehuis der Notarissen te 's-Gravenhage
Nobelstraat 5
2513 BC 's-Gravenhage
Kantoor:
RoX Legal
Weena 220
3012 NJ Rotterdam
T: 010 200 17 00
E: rogier.vanheeswijk@roxlegal.nl
Behandelaar:
Sabina de Jong - sabina.dejong@roxlegal.nl
Opbrengst veiling:
€ 178.000,00

Financieel

Inzetpremie:
1% van de inzetsom
Indicatie veilingkosten:
Specificatie indicatie kosten in PDF  (per 21-01-2019 om 16:23 uur)

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (43710_AVVE 2017.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43710_Bag Ermelostraat 103 te Den Haag.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43710_Bijzondere veilingvoorwaarden.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43710_Bodemloketrapport.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43710_Kadastrale kaart.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43710_ruimtelijkeplannen.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43710_splitsing.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43710_Van gemeente ontvangen informatie.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43710_Van VVE ontvangen informatie.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43710_Zoek uw energielabel (voorlopig G).pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43710_kostenoverzicht (2).pdf) Download pdf
 • Bijzondere voorwaarden:
  Bijzondere veilingvoorwaarden:
  De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: in gebruik bij de debiteur en mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

  Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend. Bij beschikking van 17 januari 2019 is door de voorzieningenrechter verlof verleend om het huurbeding in te roepen. De termijn als bedoeld in artikel 3:264 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek is daarbij gesteld op één (1) maand na betekening van deze beschikking. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

  Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
  De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

  Voor rekening van koper komt:
  - het notarieel honorarium;
  - de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
  - de eventuele ontruimingskosten;
  - de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

  Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 125,00.
  Bijdrage VvE per maand € 25,00.
  Mutatiekosten € 95,00.

  De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

  De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

  Tot en met 7 januari 2019 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

  Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 9.000,00.

  Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

  De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 4 maart 2019.

  RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 2001 708, in behandeling bij mevrouw Sabina de Jong.

  Veiling

  22 januari 2019 vanaf 13:30 uur
  Venduehuis der Notarissen te 's-Gravenhage
  Nobelstraat 5
  2513 BC 's-Gravenhage

  Appartement
  Executieveiling (hypotheek)
  Status: Veiling
  Dossiernummer: 43710

   

  Notaris

  RoX Legal
  Sabina de Jong - sabina.dejong@roxlegal.nl
  Weena 220
  3012 NJ Rotterdam
  T: 010 200 17 00
  E: rogier.vanheeswijk@roxlegal.nl

   

  Inzetpremie

  1% van de inzetsom

   

  Onderhands bod

  Tot en met 7 januari 2019 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

  Doe een bod

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
  Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 07-01-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.