Pijnboomstraat 23, TERNEUZEN

Object informatie

a. het woonhuis met verder toebehoren en tuin, staande en gelegen te 4537 VN Terneuzen, Pijnboomstraat 23, kadastraal bekend gemeente Terneuzen, sectie E, nummer 3566, groot 1 are 47 centiaren;
b. een perceel tuin, plaatselijk ongenummerd, gelegen aan de Pijnboomstraat te Terneuzen, kadastraal bekend gemeente Terneuzen, sectie E, nummer 3773, groot 26 centiaren.

Voor alle overige informatie wordt verwezen naar deze site, het Veilingnieuws van de Vastgoedveiling Rijnmond, www.notarishuis.nl, terwijl deze informatie tevens bij de notaris verkrijgbaar is.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken. Een ieder die een bieding (onderhands of ter veiling) doet wordt geacht van de inhoud van deze documenten kennis te hebben genomen.

Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de koper een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs, met een minumum bedrag van €.15.000,00.

Bieders en mijners dienen zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.
Bezichtiging:
De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.
Soort eigendom:
Vol eigendom
Gebruik:
Verhuurd zonder toestemming schuldeiser
Kadastrale omschrijving:
Terneuzen, sectie E, nummer 3566, groot 1 are 47 centiaren;
Terneuzen, sectie E, nummer 3773, groot 26 centiaren;
Bijzonderheden:
De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden zijn op de www.veilingbiljet gepubliceerd en op te vragen ten kantore van de executerende notaris.

Tot en met 25 januari 2019 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notaris.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden 6 weken na gunning.

Voor zover bekend is het registergoed in gebruik bij de eigenaar en/of onrechtmatig in gebruik bij casu quo verhuurd aan derden.
De hypotheekakte op grond waarvan deze veiling bij executie plaatsvindt, bevat het huurbeding bedoeld in artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek.
De benodigde toestemming voor het verkrijgen van verlof om het huurbeding conform 3:264 lid 5 Burgerlijk Wetboek juncto 549 lid 1 Rechtsvordering tegen de op het onderhavige adres ingeschreven bekende huurders en/of gebruikers casu quo onderhuurders van wie de namen niet kunnen worden achterhaald, in te roepen is bij de Voorzieningenrechter is aanhangig.
Indien gemeld verlof wordt verleend, laat verkoper de bevoegdheid tot inroeping van het huurbeding verder aan koper over. De koper accepteert een eventueel door de Voorzieningenrechter op te leggen termijn waarbinnen geen ontruiming plaats mag vinden. De koper dient (zo nodig) zelf, voor eigen rekening en risico, de ontruiming te bewerkstelligen.
Er vindt geen verrekening van huren en/of waarborgsommen plaats.

De inzetpremie (1% van het hoogste bod bij inzet), komt voor rekening van de verkoper.

Voor rekening van koper:
- het honorarium van de notaris;
- de overdrachtsbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten waarvoor een koper krachtens de wet aansprakelijk is.

Bieders en mijners dienen zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.

Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de koper een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs, met een minimum van €. 15.000,00.

De termijn van beraad als bedoeld in artikel 8 lid 2 AVVE eindigt op de zesde werkdag volgende op de afslag om vijf (5) uur in de middag of zoveel eerder als de verkoper al dan niet mocht hebben gegund.

De verkoper beschikt niet over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen. Koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de bank voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. Koper is zich ervan bewust, dat indien hij een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen;

Informatie terzake het milieu, de fundering, de bestemming en/of aanschrijvingen is geplaatst op www.veilingbiljet.nl en kan worden opgevraagd bij de notaris.
Van koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar het onderhavige registergoed, dan wel dat hij als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de verkoper/bank of de notaris.

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Veiling
Regioveiling:
Inzet:
maandag 11 februari 2019 vanaf 13:30 uur
Afslag:
maandag 11 februari 2019 vanaf 13:30 uur
Veilinglocatie:
De Raayberg, zalencentrum
Antwerpsestraatweg 267
4624 JH Bergen op Zoom
Kantoor:
De Randamie & Verstoep Notarissen
Posthoornstraat 13-15
3011 WD Rotterdam
T: 010 433 03 55
F: 010 414 92 16
E: notaris@drv-notarissen.nl
Behandelaar:
mr B.R. de Randamie

Financieel

Inzetpremie:
1 % van het hoogste bod bij inzet tlv verkoper.
Indicatie veilingkosten:
€ 4.019,00  (per 16-01-2019 om 12:40 uur)
Lasten:
OZB (2018) € 187,19  jaarlijks
rioolrecht (2018) € 114,24  jaarlijks
waterschapslasten (2018) € 105,22  jaarlijks
Lasten (k.k.):
Zie veilingvoorwaarden

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (43695_bag informatie.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43695_kadstraal kaartje.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43695_vastgoedscanner rapport.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43695_informatie van de gemeente Terneuzen.pdf) Download pdf
 • Bijzondere voorwaarden:

  Veiling

  11 februari 2019 vanaf 13:30 uur
  De Raayberg, zalencentrum
  Antwerpsestraatweg 267
  4624 JH Bergen op Zoom

  Woonhuis
  Executieveiling (hypotheek)
  Status: Veiling
  Dossiernummer: 43695

   

  Notaris

  De Randamie & Verstoep Notarissen
  mr B.R. de Randamie
  Posthoornstraat 13-15
  3011 WD Rotterdam
  T: 010 433 03 55
  F: 010 414 92 16
  E: notaris@drv-notarissen.nl

   

  Inzetpremie

  1 % van het hoogste bod bij inzet tlv verkoper.

   

  Onderhands bod

  Tot en met 27 januari 2019 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

  Doe een bod

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
  Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 27-01-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.