Wallisweg 1, ROTTERDAM

Omschrijving

1. panorama-appartement (bouwnummer 154), gelegen op de begane grond, alsmede een afzonderlijke berging, gelegen in de kelder (stallinggarage) en verder toebehoren; en
2. een stallingplaats (bouwnummer 154), gelegen in de kelder en verder toebehoren.

Bouwjaar conform BAG viewer: 2009.
Oppervlakte conform BAG viewer: 96 m2.

Let op:
Blijkens een inpandige taxatierapport is de woonoppervlakte in tegenstelling tot BAG viewer 115 m2. Volgens verklaring van de taxateur zit er een extra kamer bij welke niet in de oppervlakte zou zijn meegenomen door BAG. De verkoper is niet aansprakelijk voor de (on)juistheid en/of (on)volledigheid van de verkregen informatie.

Bezichtiging

Geen bezichtiging mogelijk

Kenmerken

Type registergoed
Galerijwoning
Gebruik
Bewoond/in eigen gebruik
Soort eigendom
Vol eigendom
Bouwjaar
2009
Oppervlakte wonen
115 m2
Inhoud
364 m3
Aantal kamers
4
Aantal slaapkamers
3
Kadastrale omschrijving
Kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie Z nummer 5016 A-258. Kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie Z nummer 5016 A-49.

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
Op de veiling zijn van toepassing de AVVE2017, voor zover daarvan in de bijzondere veilingvoorwaarden niet wordt afgeweken. De algemene- en bijzondere veilingvoorwaarden zijn geüpload op de website van Velingbiljet. Een bieder die onderhands of ter veiling een bieding doet, wordt geacht van de inhoud van voormelde documenten kennis te hebben genomen.

In afwijking op artikel 10 lid 1 onder c van de AVVE geldt dat de Koopprijs en de overige nog niet betaalde kosten en heffingen uiterlijk 31 december 2019 dienen te worden voldaan.

VVE:
De VvE is actief.
Het boekjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar.
De maandelijkse VvE-bijdrage (woning en berging) bedraagt: € 211,11.
Voor rekening van koper komen de aan de vereniging van eigenaars verschuldigde bijdragen tot en met december 2019, bedragende € 4.879,08 alsmede mutatiekosten € 150,00 in verband met de overdracht.
De maandelijkse VvE-bijdrage (stallinggarage) bedraagt: € 50,00.
Voor rekening van koper komen de aan de vereniging van eigenaars verschuldigde bijdragen tot en met december 2019, bedragende € 1.139,76 alsmede mutatiekosten € 150,00 in verband met de overdracht.
Voor zover bekend is het registergoed collectief verzekerd.

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen
Zoals blijkt uit de informatie afgegeven door het Kadaster op heden is de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie het volgende bekend als beperking:
Melding, bevel, beschikking of vordering Wet bodembescherming, betrokken gemeente Rotterdam, ingeschreven ten kantore van het Kadaster op twee januari tweeduizend zeven.
Een kopie van voormeld besluit is op de Website gepubliceerd.
De koper aanvaardt deze beperking door het enkele feit van bieding.
De Verkoper verklaart dat hem geen feiten of omstandigheden bekend zijn, waaruit blijkt dat er inschrijfbare publiekrechtelijke beperkingen zijn die niet zijn ingeschreven.
De Verkoper is niet aansprakelijk voor de juistheid en/of volledigheid van de verkregen informatie. De Koper wordt geacht bekend te zijn met de inhoud van eventuele van overheidswege voorgeschreven en/of nog voor te schrijven en/of te treffen voorzieningen. Verkoper is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk ten aanzien van eventuele van overheidswege voorgeschreven en/of nog voor te schrijven voorzieningen.

De verkoper en de notaris verlenen geen enkele garantie en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de informatie die zij omtrent het registergoed verstrekken in een akte dan wel elders hetzij mondeling, hetzij schriftelijk of waarvan informatie achterwege blijft.
Milieuinfo
Blijkens raadpleging van de website DCMR Milieudienst Rijnmond op zeventien oktober tweeduizend negentien is de locatie waar het Registergoed deel van uitmaakt onderzocht op bodemverontreiniging, deze informatie is op de Website gepubliceerd. Voorts zijn er geen gegevens bekend omtrent de aanwezigheid van ondergrondse tanks.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilinglocatie
Vendu Rotterdam
Kipstraat 54
3011 RT Rotterdam
Kantoor
Buren
Mevrouw A. Chinnoe
Johan de Wittlaan 15
2517 JR 's-Gravenhage
T: 070 318 48 11
E: veilingen@burenlegal.com

Financieel

Inzetpremie:
1% van de inzetsom en komt ten laste van verkoper.
Indicatie veilingkosten:
€ 11.500,00 (per 29‑10‑2019 om 10:35 uur)
bedrag is incl. kosten VVE, doch excl. overdrachtsbelasting en kosten ontruiming registergoed (per 29‑10‑2019 om 10:35 uur)

Veiling

Vendu Rotterdam
Kipstraat 54
3011 RT Rotterdam
Executieveiling hypotheek
Status: Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilingdossiernummer: 44468

Notaris

Mevrouw A. Chinnoe
Johan de Wittlaan 15
2517 JR 's-Gravenhage
T: 070 318 48 11

Inzetpremie

1% van de inzetsom en komt ten laste van verkoper.

Onderhands bod

Tot en met 19 november 2019 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 19-11-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.