Drebbelstraat 215, 'S-GRAVENHAGE

Omschrijving

Een taxatierapport van 11 december 2018 geeft de volgende indeling (notaris kan hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden):

Portiekwoning op de bovenste etage gelegen

De indeling is gebaseerd op een oudere vermelding in het NVM uitwisselingssyteem.
entree, gang, badkamer met toilet, wastafel en douche. Slaapkamer voorzijde, woonkamer met doorloop naar twee slaapkamers, keuken bereikbaar vanuit de gang vv inbouwapp., balkon achterzijde

het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de tweede verdieping en verder toebehoren, plaatselijk bekend Drebbelstraat 215 te 2522 DB Den Haag, uitmakende het één/derde (1/3e) aandeel in de gemeenschap, bestaande uit drie woningen met toebehoren gelegen aan de Drebbelstraat 209/211/215 te Den Haag, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AI nummer 1316, groot één are en vierenzestig centiare (1 a 64 ca)

Kenmerken

Type registergoed
Portiekwoning
Gebruik
Overig
Bouwjaar
1924
Oppervlakte wonen
61 m2
Inhoud
183 m3
Aantal kamers
4
Aantal slaapkamers
3
Kadastrale omschrijving
kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AI complexaanduiding 8273A, appartementenindex 3,

Fotogalerij

Informatie

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Bijzonderheden
INFORMATIE BETREFFENDE HET PAND
Volgens opgave van de afdeling Burgerzaken staat alleen de eigenaar ingeschreven op het adres.
Er is een beroep gedaan op het huurbeding. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag ingediend. Dit verlof is inmiddels verleend en de termijn van ontruiming is bepaald op een maand na betekening. Er is inmiddels betekend.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van koper.
Het pand waar het appartement deel van uitmaakt is gelegen in Beschermd Stadsgezicht Laakkwartier.
De Vereniging van Eigenaren is actief. De maandelijkse bijdrage aan de Vereniging van Eigenaren bedraagt € 40,00. De achterstanden voor lopend en voorafgaand boekjaar bedragen € 880,00 en komen volledig voor rekening van de veilingkoper. De Vereniging van eigenaren heeft een collectieve opstalverzekering. Het aandeel in het reservefonds van de Vereniging van Eigenaren bedraagt voor dit appartementsrecht € 863,20.
ENERGIELABEL
Er is geen geldig definitief energielabel, dan wel een gelijkwaardig document. Koper verklaart zich in de veilingakte hiermee volledig bekend en vrijwaart de verkoper voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. Koper is zich ervan bewust, dat indien hij een geldig definitief energielabel dan wel een gelijkwaardig document wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf zorg dient te dragen.
ONDERZOEK KOPER
Van koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar het verkochte, dan wel dat hij als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de verkoper of notaris.
ONTRUIMING
Het risico van de ontruiming van het verkochte en de daaraan verbonden kosten komen geheel voor rekening van de koper.
KOSTEN VEILING
Voor rekening van de koper komen de volgende kosten:
1. de overdrachtsbelasting en/of de omzetbelasting;
2. het honorarium van de Notaris;
3. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche; en
4. de kosten van ontruiming.
ONDERHANDS BOD
Tot en met 26 augustus 2019 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht. Zo een bod zou leiden tot onderhandse verkoop geschiedt deze na voorafgaande rechterlijke goedkeuring en is er niettemin sprake van een executieverkoop.
VEILINGVOORWAARDEN
De veilingvoorwaarden zijn vanaf 12 juli 2019 beschikbaar.
RECHT VAN BERAAD EN GUNNING
Het recht van beraad wordt voorbehouden en eindigt op de zesde werkdag volgende op de afslag om 17.00 uur of zoveel eerder als de verkoper heeft gegund.
Tot gunning zal eerst worden overgegaan nadat de koper in de veiling de verschuldigde waarborgsom bij de notaris heeft gestort, c.q. door de koper aan de notaris een bankgarantie is gesteld ter grootte van de waarborgsom.
LEGITIMATIE EN VERKLARING VAN FINANCIELE GEGOEDHEID/WAARBORGSOM
Kopers moeten zich bij de openbare verkoop legitimeren en een verklaring van een reguliere bank overleggen, waaruit de financiële gegoedheid blijkt, welke verklaring niet ouder is dan één maand. Het is mogelijk om een waarborgsom te storten op kwaliteitsrekening van de notaris. Deze waarborgsom moet op de dag van de veiling zichtbaar zijn op de rekening van de veilende notaris.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Veiling
Veilinglocatie
Venduehuis der Notarissen te 's-Gravenhage
Nobelstraat 5
2513 BC 's-Gravenhage
Kantoor
Notariaat De Gier
mevrouw A. Zonneveld-Brand
Statenlaan 1
2582 GA 's-Gravenhage
T: 070 306 04 57
E: info@notariaatdegier.nl
Opbrengst veiling
€ 148.000,00

Financieel

Indicatie veilingkosten:
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 25‑07‑2019 om 13:05 uur)

Veiling

Venduehuis der Notarissen te 's-Gravenhage
Nobelstraat 5
2513 BC 's-Gravenhage
Executieveiling hypotheek
Status: Veiling
Veilingdossiernummer: 44148

Notaris

mevrouw A. Zonneveld-Brand
Statenlaan 1
2582 GA 's-Gravenhage
T: 070 306 04 57

Onderhands bod

Tot en met 26 augustus 2019 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 26-08-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.