Achter het Verguld Harnas 25, 'S-HERTOGENBOSCH

Omschrijving

het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning, (waaronder begrepen de daartoe behorende eigen verticale en horizontale kanalen voor doorvoer van leidingen dan wel om te dienen als af- of aanvoer van gas of lucht), met balkon en tuintrap, gelegen op de tweede woonlaag doch derde verdieping, met de daartoe behorende tuin, terras en tuinberging gelegen op de eerste woonlaag en fietsenberging op de begane grond, alsmede meterkast op de eerste verdieping en al hetgeen volgens verkeersopvatting daartoe behoort, gelegen te 5211 HL ‘s Hertogenbosch, Achter het Verguld Harnas 25

Kenmerken

Type registergoed
Portiekwoning
Gebruik
Bewoond/in eigen gebruik
Soort eigendom
Overige
Bouwjaar
1999
Oppervlakte wonen
135 m2
Inhoud
390 m3
Aantal kamers
4
Kadastrale omschrijving
kadastraal bekend gemeente ‘s Hertogenbosch sectie G complexaanduiding 7890-A, appartementsindex 5

Fotogalerij

Informatie

Bezichtiging
dinsdag 18 juni 2019, van 16:00 tot 17:00 uur
Bijzonderheden
Blijkens beschikkingen van de rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s Hertogenbosch de dato 31 januari 2019 is het huurbeding alsmede het beheer- en ontruimingsbeding ingeroepen en verleend.
Bijzondere veilingvoorwaarden
BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
1. Wijze van veiling
De veiling vindt plaats bij inzet en afslag als zaal-/internetveiling en wel op donderdag twintig juni tweeduizendnegentien om dertien uur dertig minuten (13:30), in Golden Tulip Jagershorst Leende, Valkenswaardseweg 44 te Leende.
2. Betaling koopsom
De koopsom moet worden betaald uiterlijk zes (6) weken na de Gunning.
3. Kosten
a. De kosten en heffingen die ingevolge het bepaalde in artikel 9 van de AVVE 2017 bij de koper in rekening zullen worden gebracht bedragen bij benadering: achtentwintigduizend tweehonderdnegen euro en achtenzeventig eurocent (€ 28.209,78).
b. Bij betaling van de kooppenningen dient gelijktijdig door de koper te worden voldaan een bedrag aan rente berekend over de koopsom op basis van de wettelijke rente over de periode welke verstrijkt tussen de datum van toewijzing en de dag van betaling.
4. Belastingen
Voor zover aan de bank bekend is ter zake van de levering van het registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
5. Bewoning en gebruik. Eigenaar
Het registergoed wordt bewoond door de eigenaar.
Het registergoed dient bij de aflevering vrij van bewoners en gebruikers te zijn.
Blijkens beschikking van de rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s Hertogenbosch de dato éénendertig januari tweeduizendnegentien is verlof voor het beheer- en ontruimingsbeding ingeroepen en verleend.
Het registergoed zal in opdracht van verkoper op vijf juni tweeduizendnegentien worden ontruimd.
6. Huurbeding uit hypotheekakte
De hypotheekakte op grond waarvan de veiling bij executie plaatsvindt bevat het huurbeding bedoeld in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek. Blijkens beschikking van de rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s Hertogenbosch de dato éénendertig januari tweeduizendnegentien is het huurbeding ingeroepen en verleend.
7. Voorbehoud recht van beraad
De verkoper maakt, tenzij hij blijkens het proces-verbaal van de afslagveiling direct tot gunning overgaat, gebruik van zijn recht van beraad als vermeld in artikel 8 lid 2 AVVE 2017. Indien de verkoper vervolgens wil gunnen zal hij daarvan doen blijken uit een, vóór het verstrijken van de beraadstermijn, op te maken akte van gunning.
8. Inbegrepen in koop
Bij de koop is (zonder bijbetaling) inbegrepen de roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek.
9. Energielabel
Verkoper beschikt niet over een energielabel danwel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen. Verkoper zal te dezer zake geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart opdrachtgever voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. Koper is zich ervan bewust, dat indien hij een energielabel dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
10. Onderzoeksplicht koper
Van koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar het gekochte, dan wel dat hij als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico's aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de opdrachtgever of de notaris.
11. Voorwaarden in verband met internetbieden en internetborg.
De onderhavige Veiling is een Zaal-/Internetveiling. Het bieden tijdens de Veiling kan ook via de website www.vastgoedveilingzuid.nl en www.openbareverkoop.nl plaatsvinden.
Aanvulling begrippen:
In deze Bijzondere Veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:
1. www.vastgoedveilingzuid.nl en www.openbareverkoop.nl:
de algemeen toegankelijke website of een daaraan gelieerde website, bedoeld in begrip 27 van de AVVE 2017, via welke website een Bod via internet kan worden uitgebracht.
2. NIIV:
“Stichting Notarieel Instituut Internetveilen”, statutair gevestigd in de gemeente Baarn, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52037098, rechthebbende van www.vastgoedveilingzuid.nl en/of www.openbareverkoop.nl.
3. Handleiding
de “handleiding online bieden” vermeld op www.vastgoedveilingzuid.nl en/of www.openbareverkoop.nl.
4. Registratienotaris:
een notaris die de via www.vastgoedveilingzuid.nl en/of www.openbareverkoop.nl in te vullen registratieverklaring en het geldige identiteitsbewijs van een natuurlijke persoon die wil bieden via internet, in ontvangst neemt en controleert (i) ter vaststelling van diens identiteit, (ii) het opgegeven telefoonnummer en (iii) ter legalisatie van diens handtekening onder de registratieverklaring.
5. Registratie:
het geheel van de door NIIV voorgeschreven handelingen, ter identificatie van een natuurlijke persoon die via www.vastgoedveilingzuid.nl en/of www.openbareverkoop.nl wil bieden, bestaande uit de invoer via internet van diens persoonsgegevens en controle door de Registratienotaris van diens identiteit en het door die persoon opgegeven mobiele telefoonnummer.
6. Deelnemer:
een natuurlijk persoon die de procedure van Registratie heeft doorlopen, tijdig voor de Veiling een Internetborg heeft gestort en tijdens de Veiling van het Registergoed is ingelogd op www.vastgoedveilingzuid.nl en/ of www.openbareverkoop.nl.
7. Internetborg:
een bedrag dat door een Deelnemer is gestort, zoals beschreven in de Handleiding. De hoogte van de Internetborg bedraagt één procent (1 %) van de biedlimiet zoals bedoeld in de Handleiding met een minimum van vijfduizend euro (€ 5.000,00) per registergoed, en geldt als een afdoende “gegoedheid” in de zin van artikel 14 van de AVVE 2017.
Aanvulling voorwaarden:
1. In aanvulling op de AVVE 2017 kan tijdens de Veiling door een Deelnemer via internet worden geboden. Als “Bod” in de zin van de AVVE 2017 wordt derhalve ook een Bod via internet aangemerkt, mits dit Bod is uitgebracht door een Deelnemer op de door NIIV in de Handleiding voorgeschreven wijze. De hoogte van het Bod dat de Deelnemer uitbrengt wordt bepaald door het bedrag waarop hij klikt of drukt.
2. Als de Deelnemer een Bod heeft uitgebracht en volgens de Notaris de hoogste Bieder is, kan de Internetborg op verzoek van de Deelnemer ook worden gebruikt als (deel)betaling voor de ingevolge artikel 12 AVVE 2017 na de Veiling te betalen waarborgsom, waarbij de Deelnemer ermee instemt dat de notaris (dit deel van) de waarborgsom pas vrijgeeft indien de Deelnemer al zijn verplichtingen die uit het doen van een Bod voortvloeien is nagekomen.
3. In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet, ofwel in de zaal, de Notaris hebben bereikt, alsmede in geval van storing aan en/of het uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de Veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de Notaris.
4. Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee wordt niet gegarandeerd dat de Deelnemer permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid van de internetverbinding(en), alsmede storingen en uitval van deze verbinding(en) komen geheel voor rekening en risico van de Deelnemer.
5. Tenzij de Notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan tot de Inzet en de Afslag, dan nadat de Notaris genoegzaam zal zijn gebleken dat via internet biedingen kunnen worden uitgebracht.
6. In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE 2017 kan de Afmijning door de Deelnemer elektronisch geschieden door te klikken of te drukken op het woord “bied”.
7. Als Afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de Deelnemer tijdens de Afslag wordt geklikt of gedrukt op het moment waarop een zaalbieder kan afmijnen.
8. Wanneer de Deelnemer tijdens de Veiling overgaat tot het uitbrengen van een Bod via internet en het Bod de Notaris heeft bereikt, heeft dit Bod gelijke rechtsgevolgen als een Bod dat vanuit de veilingzaal wordt uitgebracht.
9. De Deelnemer die tijdens de Veiling overgaat tot het uitbrengen van een Bod via internet dient gedurende het verdere verloop van de Veiling voor de Notaris telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, en wel op het mobiele telefoonnummer dat de Deelnemer heeft ingevuld op diens registratieformulier. Voor het geval de Deelnemer gedurende het verdere verloop van de Veiling niet of slechts ten dele voor de Notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de Veiling op enig moment telefonisch overleg tussen de Notaris en de Deelnemer noodzakelijk wordt geacht door de Notaris, dan is de Notaris bevoegd om het Bod van de Deelnemer niet als zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
10. In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE 2017 is de Deelnemer die het hoogste Bod heeft uitgebracht tot het moment van Gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens een rechtspersoon of personenvennootschap, mits die Deelnemer vóór de Gunning:
- naar het oordeel van de Notaris genoegzaam aantoont volledig bevoegd te zijn tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenven¬noot¬schap; en
- de waarborgsom wordt gestort als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVVE 2017.
Het bepaalde in artikel 5 lid 4 AVVE 2017 is in deze situatie ook van toepassing (acceptatie door de Verkoper) tenzij dit elders in de Bijzondere Veilingvoorwaarden is uitgesloten.
Van een en ander dient uit de notariële akte van Gunning te blijken.
Indien met inachtneming van het vorenstaande een rechtspersoon of personenvennootschap heeft te gelden als vertegenwoordigde van de Deelnemer, komt aan die rechtspersoon of personenvennootschap het recht toe vóór de betaling van de Koopprijs te verklaren dat hij het Bod heeft uitgebracht namens één of meer anderen als bedoeld in artikel 5 lid 2 AVVE 2017.
11. De in lid 10 bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of personenvennootschap hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen ten gevolge van de Gunning. Indien die Deelnemer, ingeval de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap in verzuim is, de Koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de Levering aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de Notariële verklaring van betaling te blijken.
12. Door het uitbrengen van een Bod via internet, op de wijze zoals door NIIV omschreven, verleent de Deelnemer, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 10, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de Notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van Veiling en in en bij het proces-verbaal van Veiling:
a. te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende Bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van Veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de Notaris ter zake van de Veiling.
De gevolmachtigde kan op grond van deze volmacht voorts het proces-verbaal van Veiling ondertekenen en ter zake hiervan datgene te doen wat hij nodig en nuttig acht. De gevolmachtigde heeft de macht tot substitutie, zodat hij onder zijn verantwoordelijkheid een ander in zijn plaats kan stellen.
13. Indien een Deelnemer niet via internet, maar vanuit de veilingzaal als zaalbieder een Bod uitbrengt kan de Internetborg gebruikt worden ten bewijze van zijn gegoedheid als bedoeld in artikel 14 AVVE 2017 én als betaling van een door deze Deelnemer, of, indien van toepassing, de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap bedoeld in lid 8, verschuldigde waarborgsom of een gedeelte daarvan.
14. In geval van niet-nakoming van een of meer verplichtingen uit de tussen de Verkoper en een Deelnemer tot stand gekomen koopovereenkomst, wordt (onverminderd het bepaalde in artikel 26 AVVE 2017) de Internetborg door de Notaris geïncasseerd bij NIIV en geheel of gedeeltelijk gebruikt ter betaling van (een deel van) de kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming.
Afmijnen zonder afroepen
Indien de regioveiling daartoe tijdens de Veiling de mogelijkheid biedt, dan kan, in aanvulling op artikel 3 lid 2 AVVE 2017, de Afmijning door een zaalbieder door het roepen van het woord ''mijn'' ook plaatsvinden zonder afroeping door de afslager, zodra (en gedurende de tijd dat) een bedrag waarop kan worden geboden voor zowel de zaalbieders als de Notaris zichtbaar is op een scherm in de veilingzaal. Indien er wordt afgemijnd op het moment dat er sprake is van een wisseling van bedragen op het scherm, geldt als Afmijnbedrag het laatste bedrag dat vóór die wisseling voor de notaris zichtbaar was, onverminderd het bepaalde bij artikel 3 lid 5 AVVE 2017 laatste zin.
Vereniging van eigenaars/lidmaatschap
1. Voorzover de koper hoofdelijk aansprakelijk is ingevolge artikel 122 lid 3 boek 5 Burgerlijk Wetboek voor de voor rekening van de verkoper komende bijdragen terzake van het verkochte die in het lopende en/of voorafgaande kalenderjaar opeisbaar zijn geworden of nog zullen worden, komen deze bijdragen voor rekening van koper.
2. Het reglement van de vereniging van eigenaars luidt thans zoals het is vastgesteld bij de desbetreffende akte van splitsing in appartementsrechten, op zevenentwintig mei negentienhonderdnegenennegentig verleden voor mr. J.L.L. Vugts, notaris te Heusden, ingeschreven ten kantore van de landelijke Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers, ten tijde van de inschrijving gevestigd te Eindhoven in het register Hypotheken 4, op achtentwintig mei negentienhonderdnegenennegentig in deel 14343, nummer 47. Krachtens het daarbij bepaalde is de bestemming van het appartementsrecht met index 5: wonen.
In gemelde akte is tevens opgericht de vereniging van eigenaars, met de naam: ''VERGULD HARNAS'', gevestigd te 's-Hertogenbosch.
3. De administratie van de vereniging van eigenaars wordt thans gevoerd door MVGM, De Bruyn Kopsstraat 9-K, 2288 EC Rijswijk.
4. Aan deze akte is een verklaring gehecht van de Vereniging van Eigenaars, waaruit blijkt dat verkoper per heden aan de Vereniging van Eigenaars verschuldigd is een bedrag groot zesendertigduizend éénhonderdzesentwintig euro en vijfendertig eurocent (€ 36.126,35). Dit betreft de achterstallige servicekosten tot en met mei tweeduizendnegentien alsmede een bedrag van zestienduizend tweehonderdzesenveertig euro en zesenveertig eurocent (€ 16.246,46) achterstallige canon, welk bedrag door de Vereniging van Eigenaars is betaald aan de grondeigenaar in haar rol als borg ten aanzien van achterstallige erfpachtcanon.
5. Tevens blijkt uit de verklaring dat het aandeel van de verkoper in het aanwezige reservefonds is een bedrag groot twaalfduizend zevenhonderdtwee euro en achtentwintig eurocent (€ 12.702,28).
6. Aan deze akte is eveneens een verklaring gehecht waaruit blijkt dat verkoper per heden een achterstand heeft in de betaling van de verschuldigde canon ad zeventienduizend vijfhonderdnegentig euro en zeventig eurocent (€ 17.590,70) waarvan zoals hiervoor onder 4 gemeld reeds een bedrag van zestienduizend tweehonderdzesenveertig euro en zesenveertig eurocent (€ 16.246,46) is voldaan door de Vereniging van Eigenaars.
ERFDIENSTBAARHEDEN/BIJZONDERE LASTEN EN VERPLICHTINGEN
Voor het bestaan van erfdienstbaarheden, bijzondere lasten en beperkingen met betrekking tot het verkochte wordt te dezen verwezen naar:
- een akte van levering, verleden voor mr. J.L.L. Vugts, notaris te Heusden op zestien november negentienhonderdnegenennegentig, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de landelijke Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers, ten tijde van de inschrijving gevestigd te Eindhoven, op zeventien november negentienhonderdnegenennegentig in register Hypotheken 4 in deel 14704 nummer 24, waarin woordelijk staat vermeld:
“Artikel 2
3. (enzovoorts)
5. Koper aanvaardt -blijkens voormelde koopovereenkomst- uitdrukkelijk alle lijdende erfdienstbaarheden, bijzondere lasten en beperkingen, afzonderlijke zakelijke rechten, kettingbedingen en kwalitatieve verplichtingen, blijkend en/of voortvloeiend uit de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 Burgerlijk Wetboek en blijkend en/of voortvloeiend uit:
a. de algemene erfpachtsvoorwaarden, geldende voor het complex “Verguld Harnas”, vastgesteld bij akte op zevenentwintig mei negentienhonderdnegenennegentig voor mij, notaris, verleden, bij afschrift ingeschreven ten kantore van het Kadaster en de Openbare Registers te Eindhoven, op achtentwintig mei daarna in deel 14343 nummer 49;
b. het reglement en de statuten van de vereniging van eigenaars “Verguld Harnas”, gevestigd te ‘s Hertogenbosch, opgenomen in de akte van splitsing in appartementsrechten op zevenentwintig mei negentienhonderdnegenennegentig voor mij, notaris, verleden, bij afschrift ingeschreven ten voormelde Kadasterkantore te Eindhoven op achtentwintig mei daarna in deel 14343 nummer 47;
c. het waarborg/opleveringscertificaat met bijbehorende afwerkstaat en omschrijving installaties;
d. de voorlopige begroting van genoemde vereniging van eigenaars;
e. de plattegrondtekeningen van onderhavig appartement;
f. de voorgeveltekening;
g. de splitsingstekeningen;
h. de tuintekening “binder”.
Daarnaast aanvaardt koper uitdrukkelijk de lasten en beperkingen, welke voor hem uit de feitelijke situatie dan wel op andere wijze kenbaar zijn en/of voor hem geen wezenlijk zwaardere belasting betekenen.”
Enzovoorts.
“Voorts verklaarden de verschenen personen:
met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar hetgeen is vermeld in de hiervoor in artikel 2 lid 3 (bedoeld is lid 5) sub a tot en met h genoemde stukken, alsmede naar na te melden aankomsttitel (ingeschreven in deel 13140 nummer 23), waarin woordelijk staat vermeld:
“Vestiging erfdienstbaarheid
Ten behoeve van het bij deze akte geleverde gedeelte en ten laste van de te overbouwen delen van het aan verkoper in eigendom verblijvende gedeelte van gemeld kadasternummer ‘s Hertogenbosch G 7070 wordt gevestigd de erfdienstbaarheid van overbouwing voor de conform bouwvergunning uitstekende delen van het bouwwerk conform bouwplan “Achter het Verguld Harnas 9 t/m 15 c.c.””
alsmede:
“.... blijven onverminderd van kracht de voorwaarden, welke tussen verkoper en koper zijn overeengekomen bij genoemde overeenkomst van verkoop en koop de dato zeventien juni negentienhonderdzesennegentig, waarbij met name wordt verwezen naar de bepaling dat de te realiseren nieuwbouw geen deuren, ramen, openingen aan de achterzijde op de perceelsgrens met de gemeentegrond zal hebben....”
- de algemene erfpachtsvoorwaarden, geldende voor het complex “Verguld Harnas”, vastgesteld bij akte op zevenentwintig mei negentienhonderdnegenennegentig voor mr. J.L.L. Vugts, notaris te Heusden verleden, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers te Eindhoven, op achtentwintig mei negentienhonderdnegenennegentig in deel 14343 nummer 49, waarin onder meer woordelijk staat vermeld:
“Artikel 3. De Duur.
3.1. Het recht van erfpacht wordt uitgegeven voor een tijdvak van vijfenzeventig jaren, ingaande op een in de artikel 2 lid 2 nader aangeduide akte te vermelden datum, waarbij de hierna achter 3.2 aangehaalde continueringsafspraak geldend zal zijn.
3.2. De grondeigenaar heeft het recht doch niet de plicht om de tijdsduur van het erfpachtsrecht te vergroten casu quo te verlengen met steeds een periode van vijfenzeventig jaren, onder algehele voortzetting van de geldende voorwaarden en bepalingen zoals in de (oorspronkelijke) akte van uitgifte toepasselijk verklaard. Hiertoe zal erfverpachter zich uitdrukkelijk verklaren op uiterlijk eenendertig december van het jaar voorafgaande aan de mutatiedatum.”
Enzovoorts
“Artikel 16. Appartementsrechten
16.5.” (enzovoorts)
* voor wat betreft de betalingen van de canon:
De appartementseigenaren betalen hun aandeel in de totale canon-betalingsverplichting rechtstreeks aan de grondeigenaar, doch de Vereniging van appartementseigenaars “Verguld Harnas” staat borg voor het geheel.”
Enzovoorts
“* voor wat betreft de duur van het erfpachtrecht:
De in artikel 3 lid 2 genoemde verklaring zal te zijner tijd worden gegeven, als zelfstandige verklaring, aan elke appartementseigenaar; waarbij het aldus mogelijk is dat ten aanzien van de respectievelijke appartementsrechten te zijner tijd niet eensluidend zal worden verklaard.”
UITDRUKKELIJKE AANVAARDING
Koper dient uitdrukkelijk die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers, maar voor de koper kenbaar zijn uit de feitelijke situatie en/of voor de koper geen wezenlijk zwaardere belasting betekenen.
PUBLIEKRECHTELIJKE BEPERKINGEN
In de openbare registers zijn met betrekking tot het verkochte geen publiekrechtelijke beperkingen vermeld.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilinglocatie
Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Kantoor
Huijbregts Notarissen & Adviseurs
mw E. Schellekens/ dhr J.G.Gräler
Zuiderparkweg 280
5216 HE 'S-HERTOGENBOSCH
T: 073 691 87 87
E: veiling@huijbregtsnotarissen.com
Bijzondere voorwaarden

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
1. Wijze van veiling
De veiling vindt plaats bij inzet en afslag als zaal-/internetveiling en wel op donderdag twintig juni tweeduizendnegentien om dertien uur dertig minuten (13:30), in Golden Tulip Jagershorst Leende, Valkenswaardseweg 44 te Leende.
2. Betaling koopsom
De koopsom moet worden betaald uiterlijk zes (6) weken na de Gunning.
3. Kosten
a. De kosten en heffingen die ingevolge het bepaalde in artikel 9 van de AVVE 2017 bij de koper in rekening zullen worden gebracht bedragen bij benadering: achtentwintigduizend tweehonderdnegen euro en achtenzeventig eurocent (€ 28.209,78).
b. Bij betaling van de kooppenningen dient gelijktijdig door de koper te worden voldaan een bedrag aan rente berekend over de koopsom op basis van de wettelijke rente over de periode welke verstrijkt tussen de datum van toewijzing en de dag van betaling.
4. Belastingen
Voor zover aan de bank bekend is ter zake van de levering van het registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
5. Bewoning en gebruik. Eigenaar
Het registergoed wordt bewoond door de eigenaar.
Het registergoed dient bij de aflevering vrij van bewoners en gebruikers te zijn.
Blijkens beschikking van de rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s Hertogenbosch de dato éénendertig januari tweeduizendnegentien is verlof voor het beheer- en ontruimingsbeding ingeroepen en verleend.
Het registergoed zal in opdracht van verkoper op vijf juni tweeduizendnegentien worden ontruimd.
6. Huurbeding uit hypotheekakte
De hypotheekakte op grond waarvan de veiling bij executie plaatsvindt bevat het huurbeding bedoeld in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek. Blijkens beschikking van de rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s Hertogenbosch de dato éénendertig januari tweeduizendnegentien is het huurbeding ingeroepen en verleend.
7. Voorbehoud recht van beraad
De verkoper maakt, tenzij hij blijkens het proces-verbaal van de afslagveiling direct tot gunning overgaat, gebruik van zijn recht van beraad als vermeld in artikel 8 lid 2 AVVE 2017. Indien de verkoper vervolgens wil gunnen zal hij daarvan doen blijken uit een, vóór het verstrijken van de beraadstermijn, op te maken akte van gunning.
8. Inbegrepen in koop
Bij de koop is (zonder bijbetaling) inbegrepen de roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek.
9. Energielabel
Verkoper beschikt niet over een energielabel danwel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen. Verkoper zal te dezer zake geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart opdrachtgever voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. Koper is zich ervan bewust, dat indien hij een energielabel dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
10. Onderzoeksplicht koper
Van koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar het gekochte, dan wel dat hij als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico's aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de opdrachtgever of de notaris.
11. Voorwaarden in verband met internetbieden en internetborg.
De onderhavige Veiling is een Zaal-/Internetveiling. Het bieden tijdens de Veiling kan ook via de website www.vastgoedveilingzuid.nl en www.openbareverkoop.nl plaatsvinden.
Aanvulling begrippen:
In deze Bijzondere Veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:
1. www.vastgoedveilingzuid.nl en www.openbareverkoop.nl:
de algemeen toegankelijke website of een daaraan gelieerde website, bedoeld in begrip 27 van de AVVE 2017, via welke website een Bod via internet kan worden uitgebracht.
2. NIIV:
“Stichting Notarieel Instituut Internetveilen”, statutair gevestigd in de gemeente Baarn, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52037098, rechthebbende van www.vastgoedveilingzuid.nl en/of www.openbareverkoop.nl.
3. Handleiding
de “handleiding online bieden” vermeld op www.vastgoedveilingzuid.nl en/of www.openbareverkoop.nl.
4. Registratienotaris:
een notaris die de via www.vastgoedveilingzuid.nl en/of www.openbareverkoop.nl in te vullen registratieverklaring en het geldige identiteitsbewijs van een natuurlijke persoon die wil bieden via internet, in ontvangst neemt en controleert (i) ter vaststelling van diens identiteit, (ii) het opgegeven telefoonnummer en (iii) ter legalisatie van diens handtekening onder de registratieverklaring.
5. Registratie:
het geheel van de door NIIV voorgeschreven handelingen, ter identificatie van een natuurlijke persoon die via www.vastgoedveilingzuid.nl en/of www.openbareverkoop.nl wil bieden, bestaande uit de invoer via internet van diens persoonsgegevens en controle door de Registratienotaris van diens identiteit en het door die persoon opgegeven mobiele telefoonnummer.
6. Deelnemer:
een natuurlijk persoon die de procedure van Registratie heeft doorlopen, tijdig voor de Veiling een Internetborg heeft gestort en tijdens de Veiling van het Registergoed is ingelogd op www.vastgoedveilingzuid.nl en/ of www.openbareverkoop.nl.
7. Internetborg:
een bedrag dat door een Deelnemer is gestort, zoals beschreven in de Handleiding. De hoogte van de Internetborg bedraagt één procent (1 %) van de biedlimiet zoals bedoeld in de Handleiding met een minimum van vijfduizend euro (€ 5.000,00) per registergoed, en geldt als een afdoende “gegoedheid” in de zin van artikel 14 van de AVVE 2017.
Aanvulling voorwaarden:
1. In aanvulling op de AVVE 2017 kan tijdens de Veiling door een Deelnemer via internet worden geboden. Als “Bod” in de zin van de AVVE 2017 wordt derhalve ook een Bod via internet aangemerkt, mits dit Bod is uitgebracht door een Deelnemer op de door NIIV in de Handleiding voorgeschreven wijze. De hoogte van het Bod dat de Deelnemer uitbrengt wordt bepaald door het bedrag waarop hij klikt of drukt.
2. Als de Deelnemer een Bod heeft uitgebracht en volgens de Notaris de hoogste Bieder is, kan de Internetborg op verzoek van de Deelnemer ook worden gebruikt als (deel)betaling voor de ingevolge artikel 12 AVVE 2017 na de Veiling te betalen waarborgsom, waarbij de Deelnemer ermee instemt dat de notaris (dit deel van) de waarborgsom pas vrijgeeft indien de Deelnemer al zijn verplichtingen die uit het doen van een Bod voortvloeien is nagekomen.
3. In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet, ofwel in de zaal, de Notaris hebben bereikt, alsmede in geval van storing aan en/of het uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de Veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de Notaris.
4. Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee wordt niet gegarandeerd dat de Deelnemer permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid van de internetverbinding(en), alsmede storingen en uitval van deze verbinding(en) komen geheel voor rekening en risico van de Deelnemer.
5. Tenzij de Notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan tot de Inzet en de Afslag, dan nadat de Notaris genoegzaam zal zijn gebleken dat via internet biedingen kunnen worden uitgebracht.
6. In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE 2017 kan de Afmijning door de Deelnemer elektronisch geschieden door te klikken of te drukken op het woord “bied”.
7. Als Afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de Deelnemer tijdens de Afslag wordt geklikt of gedrukt op het moment waarop een zaalbieder kan afmijnen.
8. Wanneer de Deelnemer tijdens de Veiling overgaat tot het uitbrengen van een Bod via internet en het Bod de Notaris heeft bereikt, heeft dit Bod gelijke rechtsgevolgen als een Bod dat vanuit de veilingzaal wordt uitgebracht.
9. De Deelnemer die tijdens de Veiling overgaat tot het uitbrengen van een Bod via internet dient gedurende het verdere verloop van de Veiling voor de Notaris telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, en wel op het mobiele telefoonnummer dat de Deelnemer heeft ingevuld op diens registratieformulier. Voor het geval de Deelnemer gedurende het verdere verloop van de Veiling niet of slechts ten dele voor de Notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de Veiling op enig moment telefonisch overleg tussen de Notaris en de Deelnemer noodzakelijk wordt geacht door de Notaris, dan is de Notaris bevoegd om het Bod van de Deelnemer niet als zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
10. In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE 2017 is de Deelnemer die het hoogste Bod heeft uitgebracht tot het moment van Gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens een rechtspersoon of personenvennootschap, mits die Deelnemer vóór de Gunning:
- naar het oordeel van de Notaris genoegzaam aantoont volledig bevoegd te zijn tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenven¬noot¬schap; en
- de waarborgsom wordt gestort als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVVE 2017.
Het bepaalde in artikel 5 lid 4 AVVE 2017 is in deze situatie ook van toepassing (acceptatie door de Verkoper) tenzij dit elders in de Bijzondere Veilingvoorwaarden is uitgesloten.
Van een en ander dient uit de notariële akte van Gunning te blijken.
Indien met inachtneming van het vorenstaande een rechtspersoon of personenvennootschap heeft te gelden als vertegenwoordigde van de Deelnemer, komt aan die rechtspersoon of personenvennootschap het recht toe vóór de betaling van de Koopprijs te verklaren dat hij het Bod heeft uitgebracht namens één of meer anderen als bedoeld in artikel 5 lid 2 AVVE 2017.
11. De in lid 10 bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of personenvennootschap hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen ten gevolge van de Gunning. Indien die Deelnemer, ingeval de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap in verzuim is, de Koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de Levering aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de Notariële verklaring van betaling te blijken.
12. Door het uitbrengen van een Bod via internet, op de wijze zoals door NIIV omschreven, verleent de Deelnemer, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 10, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de Notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van Veiling en in en bij het proces-verbaal van Veiling:
a. te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende Bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van Veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de Notaris ter zake van de Veiling.
De gevolmachtigde kan op grond van deze volmacht voorts het proces-verbaal van Veiling ondertekenen en ter zake hiervan datgene te doen wat hij nodig en nuttig acht. De gevolmachtigde heeft de macht tot substitutie, zodat hij onder zijn verantwoordelijkheid een ander in zijn plaats kan stellen.
13. Indien een Deelnemer niet via internet, maar vanuit de veilingzaal als zaalbieder een Bod uitbrengt kan de Internetborg gebruikt worden ten bewijze van zijn gegoedheid als bedoeld in artikel 14 AVVE 2017 én als betaling van een door deze Deelnemer, of, indien van toepassing, de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap bedoeld in lid 8, verschuldigde waarborgsom of een gedeelte daarvan.
14. In geval van niet-nakoming van een of meer verplichtingen uit de tussen de Verkoper en een Deelnemer tot stand gekomen koopovereenkomst, wordt (onverminderd het bepaalde in artikel 26 AVVE 2017) de Internetborg door de Notaris geïncasseerd bij NIIV en geheel of gedeeltelijk gebruikt ter betaling van (een deel van) de kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming.
Afmijnen zonder afroepen
Indien de regioveiling daartoe tijdens de Veiling de mogelijkheid biedt, dan kan, in aanvulling op artikel 3 lid 2 AVVE 2017, de Afmijning door een zaalbieder door het roepen van het woord ''mijn'' ook plaatsvinden zonder afroeping door de afslager, zodra (en gedurende de tijd dat) een bedrag waarop kan worden geboden voor zowel de zaalbieders als de Notaris zichtbaar is op een scherm in de veilingzaal. Indien er wordt afgemijnd op het moment dat er sprake is van een wisseling van bedragen op het scherm, geldt als Afmijnbedrag het laatste bedrag dat vóór die wisseling voor de notaris zichtbaar was, onverminderd het bepaalde bij artikel 3 lid 5 AVVE 2017 laatste zin.
Vereniging van eigenaars/lidmaatschap
1. Voorzover de koper hoofdelijk aansprakelijk is ingevolge artikel 122 lid 3 boek 5 Burgerlijk Wetboek voor de voor rekening van de verkoper komende bijdragen terzake van het verkochte die in het lopende en/of voorafgaande kalenderjaar opeisbaar zijn geworden of nog zullen worden, komen deze bijdragen voor rekening van koper.
2. Het reglement van de vereniging van eigenaars luidt thans zoals het is vastgesteld bij de desbetreffende akte van splitsing in appartementsrechten, op zevenentwintig mei negentienhonderdnegenennegentig verleden voor mr. J.L.L. Vugts, notaris te Heusden, ingeschreven ten kantore van de landelijke Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers, ten tijde van de inschrijving gevestigd te Eindhoven in het register Hypotheken 4, op achtentwintig mei negentienhonderdnegenennegentig in deel 14343, nummer 47. Krachtens het daarbij bepaalde is de bestemming van het appartementsrecht met index 5: wonen.
In gemelde akte is tevens opgericht de vereniging van eigenaars, met de naam: ''VERGULD HARNAS'', gevestigd te 's-Hertogenbosch.
3. De administratie van de vereniging van eigenaars wordt thans gevoerd door MVGM, De Bruyn Kopsstraat 9-K, 2288 EC Rijswijk.
4. Aan deze akte is een verklaring gehecht van de Vereniging van Eigenaars, waaruit blijkt dat verkoper per heden aan de Vereniging van Eigenaars verschuldigd is een bedrag groot zesendertigduizend éénhonderdzesentwintig euro en vijfendertig eurocent (€ 36.126,35). Dit betreft de achterstallige servicekosten tot en met mei tweeduizendnegentien alsmede een bedrag van zestienduizend tweehonderdzesenveertig euro en zesenveertig eurocent (€ 16.246,46) achterstallige canon, welk bedrag door de Vereniging van Eigenaars is betaald aan de grondeigenaar in haar rol als borg ten aanzien van achterstallige erfpachtcanon.
5. Tevens blijkt uit de verklaring dat het aandeel van de verkoper in het aanwezige reservefonds is een bedrag groot twaalfduizend zevenhonderdtwee euro en achtentwintig eurocent (€ 12.702,28).
6. Aan deze akte is eveneens een verklaring gehecht waaruit blijkt dat verkoper per heden een achterstand heeft in de betaling van de verschuldigde canon ad zeventienduizend vijfhonderdnegentig euro en zeventig eurocent (€ 17.590,70) waarvan zoals hiervoor onder 4 gemeld reeds een bedrag van zestienduizend tweehonderdzesenveertig euro en zesenveertig eurocent (€ 16.246,46) is voldaan door de Vereniging van Eigenaars.
ERFDIENSTBAARHEDEN/BIJZONDERE LASTEN EN VERPLICHTINGEN
Voor het bestaan van erfdienstbaarheden, bijzondere lasten en beperkingen met betrekking tot het verkochte wordt te dezen verwezen naar:
- een akte van levering, verleden voor mr. J.L.L. Vugts, notaris te Heusden op zestien november negentienhonderdnegenennegentig, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de landelijke Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers, ten tijde van de inschrijving gevestigd te Eindhoven, op zeventien november negentienhonderdnegenennegentig in register Hypotheken 4 in deel 14704 nummer 24, waarin woordelijk staat vermeld:
“Artikel 2
3. (enzovoorts)
5. Koper aanvaardt -blijkens voormelde koopovereenkomst- uitdrukkelijk alle lijdende erfdienstbaarheden, bijzondere lasten en beperkingen, afzonderlijke zakelijke rechten, kettingbedingen en kwalitatieve verplichtingen, blijkend en/of voortvloeiend uit de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 Burgerlijk Wetboek en blijkend en/of voortvloeiend uit:
a. de algemene erfpachtsvoorwaarden, geldende voor het complex “Verguld Harnas”, vastgesteld bij akte op zevenentwintig mei negentienhonderdnegenennegentig voor mij, notaris, verleden, bij afschrift ingeschreven ten kantore van het Kadaster en de Openbare Registers te Eindhoven, op achtentwintig mei daarna in deel 14343 nummer 49;
b. het reglement en de statuten van de vereniging van eigenaars “Verguld Harnas”, gevestigd te ‘s Hertogenbosch, opgenomen in de akte van splitsing in appartementsrechten op zevenentwintig mei negentienhonderdnegenennegentig voor mij, notaris, verleden, bij afschrift ingeschreven ten voormelde Kadasterkantore te Eindhoven op achtentwintig mei daarna in deel 14343 nummer 47;
c. het waarborg/opleveringscertificaat met bijbehorende afwerkstaat en omschrijving installaties;
d. de voorlopige begroting van genoemde vereniging van eigenaars;
e. de plattegrondtekeningen van onderhavig appartement;
f. de voorgeveltekening;
g. de splitsingstekeningen;
h. de tuintekening “binder”.
Daarnaast aanvaardt koper uitdrukkelijk de lasten en beperkingen, welke voor hem uit de feitelijke situatie dan wel op andere wijze kenbaar zijn en/of voor hem geen wezenlijk zwaardere belasting betekenen.”
Enzovoorts.
“Voorts verklaarden de verschenen personen:
met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar hetgeen is vermeld in de hiervoor in artikel 2 lid 3 (bedoeld is lid 5) sub a tot en met h genoemde stukken, alsmede naar na te melden aankomsttitel (ingeschreven in deel 13140 nummer 23), waarin woordelijk staat vermeld:
“Vestiging erfdienstbaarheid
Ten behoeve van het bij deze akte geleverde gedeelte en ten laste van de te overbouwen delen van het aan verkoper in eigendom verblijvende gedeelte van gemeld kadasternummer ‘s Hertogenbosch G 7070 wordt gevestigd de erfdienstbaarheid van overbouwing voor de conform bouwvergunning uitstekende delen van het bouwwerk conform bouwplan “Achter het Verguld Harnas 9 t/m 15 c.c.””
alsmede:
“.... blijven onverminderd van kracht de voorwaarden, welke tussen verkoper en koper zijn overeengekomen bij genoemde overeenkomst van verkoop en koop de dato zeventien juni negentienhonderdzesennegentig, waarbij met name wordt verwezen naar de bepaling dat de te realiseren nieuwbouw geen deuren, ramen, openingen aan de achterzijde op de perceelsgrens met de gemeentegrond zal hebben....”
- de algemene erfpachtsvoorwaarden, geldende voor het complex “Verguld Harnas”, vastgesteld bij akte op zevenentwintig mei negentienhonderdnegenennegentig voor mr. J.L.L. Vugts, notaris te Heusden verleden, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers te Eindhoven, op achtentwintig mei negentienhonderdnegenennegentig in deel 14343 nummer 49, waarin onder meer woordelijk staat vermeld:
“Artikel 3. De Duur.
3.1. Het recht van erfpacht wordt uitgegeven voor een tijdvak van vijfenzeventig jaren, ingaande op een in de artikel 2 lid 2 nader aangeduide akte te vermelden datum, waarbij de hierna achter 3.2 aangehaalde continueringsafspraak geldend zal zijn.
3.2. De grondeigenaar heeft het recht doch niet de plicht om de tijdsduur van het erfpachtsrecht te vergroten casu quo te verlengen met steeds een periode van vijfenzeventig jaren, onder algehele voortzetting van de geldende voorwaarden en bepalingen zoals in de (oorspronkelijke) akte van uitgifte toepasselijk verklaard. Hiertoe zal erfverpachter zich uitdrukkelijk verklaren op uiterlijk eenendertig december van het jaar voorafgaande aan de mutatiedatum.”
Enzovoorts
“Artikel 16. Appartementsrechten
16.5.” (enzovoorts)
* voor wat betreft de betalingen van de canon:
De appartementseigenaren betalen hun aandeel in de totale canon-betalingsverplichting rechtstreeks aan de grondeigenaar, doch de Vereniging van appartementseigenaars “Verguld Harnas” staat borg voor het geheel.”
Enzovoorts
“* voor wat betreft de duur van het erfpachtrecht:
De in artikel 3 lid 2 genoemde verklaring zal te zijner tijd worden gegeven, als zelfstandige verklaring, aan elke appartementseigenaar; waarbij het aldus mogelijk is dat ten aanzien van de respectievelijke appartementsrechten te zijner tijd niet eensluidend zal worden verklaard.”
UITDRUKKELIJKE AANVAARDING
Koper dient uitdrukkelijk die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers, maar voor de koper kenbaar zijn uit de feitelijke situatie en/of voor de koper geen wezenlijk zwaardere belasting betekenen.
PUBLIEKRECHTELIJKE BEPERKINGEN
In de openbare registers zijn met betrekking tot het verkochte geen publiekrechtelijke beperkingen vermeld.

Financieel

Inzetpremie:
1% van de inzetsom tlv verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 28.210,00 (per 13‑05‑2019 om 14:19 uur)
incl BTW, achterstalling waterschapslasten, servicekosten en canon (per 13‑05‑2019 om 14:19 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 13‑05‑2019 om 14:19 uur)
onroerende zaakbelasting
€ 395,79 per jaar
rioolrecht
€ 64,32 per jaar
waterschapslasten
€ 158,50 per jaar

Veiling

Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Executieveiling hypotheek
Status: Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilingdossiernummer: 44114

Makelaar

Boumij Makelaars
T: 073 612 23 44

Notaris

mw E. Schellekens/ dhr J.G.Gräler
Zuiderparkweg 280
5216 HE 'S-HERTOGENBOSCH
T: 073 691 87 87

Inzetpremie

1% van de inzetsom tlv verkoper

Onderhands bod

Tot en met 5 juni 2019 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 05-06-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.