Flakkee 53, LELYSTAD

Object informatie

woonhuis cum annexis, staande en gelegen te 8245 GD Lelystad, Flakkee 53, kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie O, nummer 5341, groot één are en éénennegentig centiare.
Bezichtiging:
De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.
Soort eigendom:
Vol eigendom
Gebruik:
Bewoond/in eigen gebruik
Kadastrale omschrijving:
kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie O, nummer 5341, groot één are en éénennegentig centiare

Veiling informatie

Regioveiling:
Inzet:
dinsdag 17 oktober 2017 vanaf 13:30 uur
Afslag:
dinsdag 17 oktober 2017 vanaf 13:30 uur
Veilinglocatie:
IJsseldelta Center
Stadionplein 20
8025 CP Zwolle
Kantoor:
Van Dijk De Jongh Notarissen, Flevium Notariaat
De Rede 76
8251 EX DRONTEN
T: 0321 31 40 44
F: 0321 31 65 15
E: info@flevium.nl
Behandelaar:
Debby Morais

Financieel

Indicatie veilingkosten:
€ 5.818,00  (per 21-09-2017 om 10:48 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF  (per 21-09-2017 om 10:45 uur)
Lasten:
OZB 2017 € 850,78  jaarlijks Achterstallig:   € 866,78
Waterschapslasten 2017 € 101,57  jaarlijks Achterstallig:   € 101,57
Waterschapslasten 2016 Achterstallig:   € 98,92

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (40899_Lelystad algemene voorwaarden 1992.pdf) Download pdf
 • Bijzondere voorwaarden:
  Bijzondere veilingvoorwaarden:
  De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: de debiteur staat met de zijnen ingeschreven.

  Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend. Op verzoek van de executant wordt voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

  Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

  Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches en de eventuele ontruimingskosten.

  De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2006 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden, zoals opgenomen in de akte van veiling, niet is afgeweken.

  De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

  Tot en met 2 oktober 2017 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

  Zoals bekend dienen alle bieders en mijners zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 10.000,00.

  Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

  De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 27 november 2017.

  Veiling

  17 oktober 2017 vanaf 13:30 uur
  IJsseldelta Center
  Stadionplein 20
  8025 CP Zwolle

  Tussenwoning, Executieveiling (hypotheek)
  Veilingstatus: Vervallen (deze veiling gaat niet door)
  Veilingdossiernummer: 40899

   

  Notaris

  Van Dijk De Jongh Notarissen, Flevium Notariaat
  Debby Morais
  De Rede 76
  8251 EX DRONTEN
  T: 0321 31 40 44
  F: 0321 31 65 15
  E: info@flevium.nl

   

  Onderhands bod

  Tot en met 2 oktober 2017 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

  Doe een bod

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
  Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 02-10-2017 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.