Valeriaan 16, MEPPEL

Object informatie

het woonhuis met ondergrond, tuin en verdere aanhorigheden, staande en gelegen aan de Valeriaan 16, 7944 NW Meppel, kadastraal bekend gemeente Meppel, sectie H, nummer 3246, groot twee are en zeven centiare (2,07a).
Bezichtiging:
De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.
Soort eigendom:
Vol eigendom
Gebruik:
Bewoond/in eigen gebruik
Kadastrale omschrijving:
kadastraal bekend gemeente Meppel, sectie H, nummer 3246, groot twee are en zeven centiare (2,07a).

Veiling informatie

Regioveiling:
Inzet:
dinsdag 17 oktober 2017 vanaf 13:30 uur
Afslag:
dinsdag 17 oktober 2017 vanaf 13:30 uur
Veilinglocatie:
IJsseldelta Center
Stadionplein 20
8025 CP Zwolle
Kantoor:
Van Dijk De Jongh Notarissen, Flevium Notariaat
De Rede 76
8251 EX DRONTEN
T: 0321 31 40 44
F: 0321 31 65 15
E: info@flevium.nl
Behandelaar:
Debby Morais

Financieel

Indicatie veilingkosten:
€ 4.845,00  (per 05-10-2017 om 10:20 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF  (per 20-09-2017 om 15:25 uur)
Lasten:
Waterschapslasten 2016 Achterstallig:   € 115,43
Waterschapslasten 2017 € 115,96  jaarlijks Achterstallig:   € 115,96
OZB 2017 Achterstallig:   € 656,92

Voorwaarden

Bijzondere voorwaarden:
Bijzondere veilingvoorwaarden:
De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: debiteur staat ingeschreven.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches en de eventuele ontruimingskosten.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 2 oktober 2017 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend dienen alle bieders en mijners zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van
€ 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 13 november 2017.

Veiling

17 oktober 2017 vanaf 13:30 uur
IJsseldelta Center
Stadionplein 20
8025 CP Zwolle

Hoekwoning, Executieveiling (hypotheek)
Veilingstatus: Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilingdossiernummer: 41066

 

Notaris

Van Dijk De Jongh Notarissen, Flevium Notariaat
Debby Morais
De Rede 76
8251 EX DRONTEN
T: 0321 31 40 44
F: 0321 31 65 15
E: info@flevium.nl

 

Onderhands bod

Tot en met 2 oktober 2017 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Doe een bod

 

Delen

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 02-10-2017 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.