Oranjeplein 14, KERKRADE

Object informatie

Appartement op 1e verdieping (woonopp. circa 68m2)

Gezamenlijke entree met trappenhuis, bellentableau en intercom.
1e verdieping:
Entree appartement met hal en toegang tot open keuken, woonkamer met erker. Via de woonkamer is er toegang tot een buitenterras.
Via de hal is verder toegang tot een separaat toilet, een badkamer met douche, ligbad en wastafel. slaapkamer.
Bij het appartement hoort ook nog een kelderruimte.
Bezichtiging:
De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.
Soort eigendom:
Vol eigendom
Gebruik:
Leegstaand
Kadastrale omschrijving:
gemeente Kerkrade, sectie E 5937 A2
Bijzonderheden:
VvE per maand: € 68,00
Reservefonds voor dit app.recht: € 2.220,07

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Onderhands verkocht (deze veiling gaat niet door)
Regioveiling:
Inzet:
donderdag 26 oktober 2017 vanaf 13:30 uur
Afslag:
donderdag 26 oktober 2017 vanaf 13:30 uur
Veilinglocatie:
Golden Tulip Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Kantoor:
Hendriks & Fleuren Zuyd notarissen
Akerstraat 138
6417 BR HEERLEN
T: 045 560 98 70
F: 045 571 15 50
E: info@zuydnotarissen.nl
Behandelaar:
Chantal Smeets

Financieel

Inzetpremie:
1% voor rekening van verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 6.159,00  (per 14-09-2017 om 16:49 uur)
excl. overdr.bel., incl. VvE t/m dec. 2017, ontruimingskosten geschat € 0,-  (per 14-09-2017 om 16:49 uur)
Lasten:
OZBE € 208,74  jaarlijks
Water € 24,68  jaarlijks

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (40997_splitsingsakte met tekening.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (40997_wijziging splitsing.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (40997_bestemmingsrapport.pdf) Download pdf
 • Bijzondere veilingvoorwaarden:
  DATUM EN PLAATS VEILING
  Deze executoriale verkoop vindt plaats op donderdag zesentwintig oktober tweeduizend zeventien vanaf dertien uur en dertig minuten in het Golden Tulip Jagershorst, Valkenswaardseweg 44 te Leende, gemeente Heeze-Leende, voor een van de notarissen werkzaam bij Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen te Heerlen of één van hun waarnemers, behoudens de mogelijkheid van onderhandse executie als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek.
  REGISTERGOED
  Het bedoelde registergoed is:
  Gemeente Kerkrade:
  het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een woning op de eerste verdieping, met afzonderlijke berging gelegen in het souterrain, plaatselijk bekend als 6461 AZ Kerkrade, Oranjeplein 14, kadastraal bekend gemeente Kerkrade, sectie E nummer 5937 A2, uitmakende het één/derde deel in de gemeenschap, bestaande uit:
  het woonhuis met garage/berging, ondergrond, erf, tuin en verdere aanhorigheden, staande en gelegen te 6461 AZ Kerkrade, Oranjeplein 13, 14 en 15, ten tijde van de splitsing bekend als huisnummer 13 en kadastraal bekend als gemeente Kerkrade, sectie E nummer 3599, groot twee are achtentwintig centiare,
  hierna ook te noemen: ''het registergoed''.
  etc.
  II ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN
  Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Executieveilingen 2017, vastgesteld bij akte op vijf december tweeduizend zestien, verleden voor mr. J.H. Oomen, notaris te 's-Hertogenbosch, van welke akte een afschrift is ingeschreven in het Landelijk Openbaar Register in hypotheken 4 op diezelfde dag in deel 69567 nummer 129, en voor zover deze voorwaarden tenminste overigens niet worden gewijzigd of aangevuld. Deze Algemene Voorwaarden worden hierna ook genoemd: ''AVVE''.
  III DEFINITIES
  Tenzij anders blijkt, hebben de in de Algemene Veilingvoorwaarden vermelde definities dezelfde betekenis in deze akte.
  IV BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
  De navolgende bijzondere veilingvoorwaarden worden gesplitst in:
  A.1 en A.2.
  Bijzondere veilingvoorwaarden in geval van een openbare executoriale verkoop; en
  B. Bijzondere veilingvoorwaarden in geval van een onderhands bod op grond van artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek, dat door de verkoper is geaccepteerd, waarna een verzoekschrift bij de voorzieningenrechter zal worden ingediend om de tussen verkoper en bieder gesloten koopovereenkomst goed te laten keuren.
  A.1.OPENBARE EXECUTORIALE VERKOOP
  In afwijking van en in aanvulling op de AVVE zijn op deze openbare executoriale verkoop van toepassing de volgende bijzondere veilingvoorwaarden:
  1. Wijze van veilen
  De veiling vindt plaats in één zitting. De inzet vindt plaats bij opbod en de afslag bij afmijning.
  2. Inzet en afslag
  I Biedingen vinden plaats op de wijze zoals door de veilingmeester voorafgaand aan de biedingen kenbaar zal worden gemaakt.
  II Het hoogste bod is het afmijnbedrag, voor zover dit hoger is dan de inzetsom.
  III Wordt niet afgemijnd, dan geldt de inzetsom als hoogste bod.
  3. Omzet- en overdrachtsbelasting
  Voor zover verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
  4. Eigenaarslasten
  Volgens opgave van de desbetreffende instanties bedragen de eigenaarslasten met betrekking tot het registergoed over het jaar tweeduizend zeventien:
  - onroerende zaakbelasting: tweehonderd acht euro en vierenzeventig eurocent (€ 208,74);
  - waterschapslasten: vierentwintig euro en achtenzestig eurocent (€ 24,68).
  Deze eigenaarslasten worden niet verrekend.
  5. Bestemming van het registergoed
  Het registergoed wordt, voor zover verkoper bekend, voor woondoeleinden gebruikt.
  De bestemming van het registergoed op grond van na te melden akte van splitsing is: wonen.
  Ten aanzien van de bestemming en het toegestane gebruik van het te veilen registergoed wordt te dezen verwezen naar: www.ruimtelijkeplannen.nl. casu quo is het aan koper om zich bij de betreffende gemeente te informeren over het vigerende bestemmingsplan en eventuele publiekrechtelijke beperkingen.
  6. Gebruik en bewoning
  a. Voor zover aan verkoper bekend, is het registergoed thans onbewoond.
  b. De verkoper heeft gegronde redenen om aan te nemen dat -op het moment van de aanzegging er geen personen (zullen) zijn die krachtens een huurovereenkomst gebruik maken van (een gedeelte van) het registergoed, zodat verkoper niet het verlof heeft gevraagd aan de Voorzieningenrechter tot het inroepen van het huurbeding als bedoeld in artikel 3:264 BW.
  7. Uitoefening in geval huurbeding
  Indien verlof wordt verleent tot de uitoefening van de in artikel 3:267 BW bedoelde bevoegdheid, wordt de uitoefening aan koper overgelaten en vindt dit plaats voor rekening en risico van koper. Als het registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan koper om op zijn kosten ontruiming van het registergoed uit te voeren. Verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.
  8. Energielabel
  Verkoper beschikt niet over een energielabel. Koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart verkoper voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. Koper is zich er van bewust, dat indien hij bedoeld label of bedoeld gelijkwaardig document wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
  9. Aan het registergoed verbonden rechten en verplichtingen; verwijzing naar eerdere akten
  Met betrekking tot het registergoed zijn verkoper geen erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen bekend.
  10. Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen
  Blijkens de inzage in de openbare registers de dato heden zijn er met betrekking tot het registergoed geen publiekrechtelijke beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie.
  11. Bepalingen appartementsrecht
  a. Het registergoed is een appartementsrecht, ontstaan bij akte van splitsing verleden voor notaris Leussink voornoemd op drieëntwintig december negentienhonderd achtennegentig, welke akte werd ingeschreven in voormelde openbare registers in hypotheken 4 op vierentwintig december negentienhonderd achtennegentig in deel 11347 nummer 50, juncto een akte wijziging splitsing verleden voor notaris Leussink voornoemd op vijfentwintig oktober negentienhonderd negenennegentig, welke akte werd ingeschreven in voormelde openbare registers in hypotheken 4 op zesentwintig oktober negentienhonderd negenennegentig in deel 11821 nummer 39.
  b. Bij voormelde akte (11347/50) werd:
  1. van toepassing verklaard het ''Modelreglement bij Splitsing in Appartementsrechten'' zoals opgenomen in een akte op twee januari negentienhonderd tweeënnegentig, verleden voor de kandidaat-notaris plaatsvervanger van mr. J.W. Klinkenberg, destijds notaris te Rotterdam, welke akte onder meer bij afschrift werd ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Roermond op tien januari negentienhonderd tweeënnegentig in deel 8002 nummer 1 en welk Reglement werd gewijzigd en aangevuld zoals in de akte van splitsing nader is omschreven;
  2. opgericht de rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging van eigenaars, genaamd: ''Vereniging van Eigenaars Oranjeplein 13 te Kerkrade'', gevestigd te Kekrade.
  c. Blijkens een verklaring van of namens het bestuur van de betreffende vereniging van eigenaars is ter zake van het registergoed per maand een voorschotbijdrage verschuldigd van achtenzestig euro (€ 68,00). Een kopie van de in de vorige volzin bedoelde verklaring wordt aan deze akte gehecht.
  d. Blijkens voormelde verklaring bedraagt het totale saldo van het reserve- en/of onderhoudsfonds van de betreffende vereniging van eigenaars zes duizend zeshonderd zestig euro en tweeëntwintig eurocent (€ 6.660,22). Het aandeel van registergoed in het reserve- en/of onderhoudsfonds bedraagt per zesentwintig oktober tweeduizend zeventien twee duizend tweehonderd twintig euro en zeven eurocent (€ 2.220,07).
  e. Blijkens voormelde verklaring heeft de Rechthebbende de voor het lopende boekjaar en het voorafgaande boekjaar aan de betreffende vereniging van eigenaars verschuldigde bijdragen voor zover die bijdragen (inmiddels opeisbaar zijn geworden nog niet geheel voldaan.
  Het door de Rechthebbende aan de betreffende vereniging van eigenaars per oktober tweeduizend zeventien verschuldigde bedraagt blijkens voormelde verklaring een duizend vierhonderd zesennegentig euro (€ 1.496,00).
  Op grond van het bepaalde in artikel 5:122 leden 3 en 4 Burgerlijk Wetboek en in samenhang met het bepaalde in het toepasselijke reglement van splitsing, is de Koper hoofdelijk aansprakelijk voor de ter zake van het Registergoed verschuldigde bijdragen aan de betreffende vereniging van eigenaars die in het lopende of het voorafgaande boekjaar opeisbaar zijn geworden of nog zullen worden. Het bepaalde in de vorige twee volzinnen laat onverlet dat het door de Rechthebbende aan de betreffende vereniging van eigenaars verschuldigde bedrag ten tijde van de levering van het Registergoed hoger zal zijn dan zoals vermeld in voormelde verklaring, terwijl de Koper ook hoofdelijk aansprakelijk is voor het eventuele hogere bedrag.
  De Koper vrijwaart zowel de Verkoper als de Notaris voor iedere vorm van aansprakelijkheid die op welke gronden dan ook kan of zal voortvloeien uit de onjuistheid en/of onvolledigheid van de inhoud van voormelde verklaring.
  12.Naleving bepalingen
  Koper is verplicht tot naleving van alle bepalingen als bij de verkrijging van het registergoed op de eigenaar overgingen, voor zover de eigenaar verplicht is deze bepalingen op te leggen.
  A.2 EXTRA VOORWAARDEN IN VERBAND MET INTERNETBIEDEN
  De onderhavige Veiling is een Zaal-/Internetveiling. Het bieden tijdens de Veiling kan ook via de website www.openbareverkoop.nl plaatsvinden.
  Aanvulling begrippen:
  In deze Bijzondere Veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Openbareverkoop.nl:
  de algemeen toegankelijke website of een daaraan gelieerde website, bedoeld in begrip 27 van de AVVE, via welke website een Bod via internet kan worden uitgebracht.
  2. NIIV:
  ''Stichting Notarieel Instituut Internetveilen'', statutair gevestigd in de gemeente Baarn, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52037098, rechthebbende van Openbareverkoop.nl.
  3. Handleiding
  de ''handleiding online bieden'' vermeld op Openbareverkoop.nl.
  4. Registratienotaris:
  een notaris die de via Openbareverkoop.nl in te vullen registratieverklaring en het geldige identiteitsbewijs van een natuurlijke persoon die wil bieden via internet, in ontvangst neemt en controleert (i) ter vaststelling van diens identiteit, (ii) het opgegeven telefoonnummer en (iii) ter legalisatie van diens handtekening onder de registratieverklaring.
  5. Registratie:
  het geheel van de door NIIV voorgeschreven handelingen, ter identificatie van een natuurlijke persoon die via Openbareverkoop.nl wil bieden, bestaande uit de invoer via internet van diens persoonsgegevens en controle door de Registratienotaris van diens identiteit en het door die persoon opgegeven mobiele telefoonnummer.
  6. Deelnemer:
  een natuurlijk persoon die de procedure van Registratie heeft doorlopen, tijdig voor de Veiling een Internetborg heeft gestort en tijdens de Veiling van het Registergoed is ingelogd op Openbareverkoop.nl.
  7. Internetborg:
  een bedrag dat door een Deelnemer is gestort, zoals beschreven in de Handleiding. De hoogte van de Internetborg bedraagt 1% (een procent) van de biedlimiet zoals bedoeld in de Handleiding met een minimum van € 5.000,- (vijfduizend euro) per registergoed, en geldt als een afdoende “gegoedheid” in de zin van artikel 14 van de AVVE.
  Aanvulling voorwaarden:
  1. In aanvulling op de AVVE kan tijdens de Veiling door een Deelnemer via internet worden geboden. Als ''Bod'' in de zin van de AVVE wordt derhalve ook een Bod via internet aangemerkt, mits dit Bod is uitgebracht door een Deelnemer op de door NIIV in de Handleiding voorgeschreven wijze. De hoogte van het Bod dat de Deelnemer uitbrengt wordt bepaald door het bedrag waarop hij klikt of drukt.
  2. Als de Deelnemer een Bod heeft uitgebracht en volgens de Notaris de hoogste Bieder is, kan de Internetborg op verzoek van de Deelnemer ook worden gebruikt als (deel)betaling voor de ingevolge artikel 12 AVVE na de Veiling te betalen waarborgsom, waarbij de Deelnemer ermee instemt dat de notaris (dit deel van) de waarborgsom pas vrijgeeft indien de Deelnemer al zijn verplichtingen die uit het doen van een Bod voortvloeien is nagekomen.
  3. In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet, ofwel in de zaal, de Notaris hebben bereikt, alsmede in geval van storing aan en/of het uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de Veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de Notaris.
  4. Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee wordt niet gegarandeerd dat de Deelnemer permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid van de internetverbinding(en), alsmede storingen en uitval van deze verbinding(en) komen geheel voor rekening en risico van de Deelnemer.
  5. Tenzij de Notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan tot de Inzet en de Afslag, dan nadat de Notaris genoegzaam zal zijn gebleken dat via internet biedingen kunnen worden uitgebracht.
  6. In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE kan de Afmijning door de Deelnemer elektronisch geschieden door te klikken of te drukken op het woord ''bied''.
  7. Als Afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de Deelnemer tijdens de Afslag wordt geklikt of gedrukt op het moment waarop een zaalbieder kan afmijnen.
  8. Wanneer de Deelnemer tijdens de Veiling overgaat tot het uitbrengen van een Bod via internet en het Bod de Notaris heeft bereikt, heeft dit Bod gelijke rechtsgevolgen als een Bod dat vanuit de veilingzaal wordt uitgebracht.
  9. De Deelnemer die tijdens de Veiling overgaat tot het uitbrengen van een Bod via internet dient gedurende het verdere verloop van de Veiling voor de Notaris telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, en wel op het mobiele telefoonnummer dat de Deelnemer heeft ingevuld op diens registratieformulier. Voor het geval de Deelnemer gedurende het verdere verloop van de Veiling niet of slechts ten dele voor de Notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de Veiling op enig moment telefonisch overleg tussen de Notaris en de Deelnemer noodzakelijk wordt geacht door de Notaris, dan is de Notaris bevoegd om het Bod van de Deelnemer niet als zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
  10. In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de Deelnemer die het hoogste Bod heeft uitgebracht tot het moment van Gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens een rechtspersoon of personenvennootschap, mits die Deelnemer vóór de Gunning:
  - naar het oordeel van de Notaris genoegzaam aantoont volledig bevoegd te zijn tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenvennootschap; en
  - de waarborgsom wordt gestort als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVVE.
  Het bepaalde in artikel 5 lid 4 AVVE is in deze situatie ook van toepassing (acceptatie door de Verkoper) tenzij dit elders in de Bijzondere Veilingvoorwaarden is uitgesloten.
  Van een en ander dient uit de notariële akte van Gunning te blijken.
  Indien met inachtneming van het vorenstaande een rechtspersoon of personenvennootschap heeft te gelden als vertegenwoordigde van de Deelnemer, komt aan die rechtspersoon of personenvennootschap het recht toe vóór de betaling van de Koopprijs te verklaren dat hij het Bod heeft uitgebracht namens één of meer anderen als bedoeld in artikel 5 lid 2 AVVE.
  11. De in lid 10 bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of personenvennootschap hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen ten gevolge van de Gunning. Indien die Deelnemer, ingeval de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap in verzuim is, de Koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de Levering aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de Notariële verklaring van betaling te blijken.
  12. Door het uitbrengen van een Bod via internet, op de wijze zoals door NIIV omschreven, verleent de Deelnemer, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 10, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de Notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van Veiling en in en bij het proces-verbaal van Veiling:
  a. te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende Bod heeft uitgebracht; en
  b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van Veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de Notaris ter zake van de Veiling.
  De gevolmachtigde kan op grond van deze volmacht voorts het proces-verbaal van Veiling ondertekenen en ter zake hiervan datgene te doen wat hij nodig en nuttig acht. De gevolmachtigde heeft de macht tot substitutie, zodat hij onder zijn verantwoordelijkheid een ander in zijn plaats kan stellen.
  13. Indien een Deelnemer niet via internet, maar vanuit de veilingzaal als zaalbieder een Bod uitbrengt kan de Internetborg gebruikt worden ten bewijze van zijn gegoedheid als bedoeld in artikel 14 AVVE én als betaling van een door deze Deelnemer, of, indien van toepassing, de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap bedoeld in lid 8, verschuldigde waarborgsom of een gedeelte daarvan.
  14. In geval van niet-nakoming van een of meer verplichtingen uit de tussen de Verkoper en een Deelnemer tot stand gekomen koopovereenkomst, wordt (onverminderd het bepaalde in artikel 26 AVVE) de Internetborg door de Notaris geïncasseerd bij NIIV en geheel of gedeeltelijk gebruikt ter betaling van (een deel van) de kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming.
  Afmijnen zonder afroepen
  Indien de regioveiling daartoe tijdens de Veiling de mogelijkheid biedt, dan kan, in aanvulling op artikel 3 lid 2 AVVE, de Afmijning door een zaalbieder door het roepen van het woord ''mijn'' ook plaatsvinden zonder afroeping door de afslager, zodra (en gedurende de tijd dat) een bedrag waarop kan worden geboden voor zowel de zaalbieders als de Notaris zichtbaar is op een scherm in de veilingzaal. Indien er wordt afgemijnd op het moment dat er sprake is van een wisseling van bedragen op het scherm, geldt als Afmijnbedrag het laatste bedrag dat vóór die wisseling voor de notaris zichtbaar was, onverminderd het bepaalde bij artikel 3 lid 5 AVVE laatste zin.
  B. ONDERHANDSE EXECUTORIALE VERKOOP VOOR DE OPENBARE VEILING
  Ten aanzien van onderhandse executoriale verkoop is in aanvulling op de AVVE het volgende in het bijzonder van toepassing:
  1. Geen verplichting tot indiening verzoek
  Verkoper is niet verplicht om de koopovereenkomst ter goedkeuring aan de voorzieningenrechter voor te leggen. Het staat verkoper vrij meer koopovereenkomsten ter goedkeuring voor te leggen.
  2. Ontbinding tot datum beschikking
  Tot de datum waarop de voorzieningenrechter de koopovereenkomst heeft goedgekeurd, heeft verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden door een daartoe uit te brengen schriftelijke verklaring aan de notaris.
  De koop vindt plaats in ieder geval onder de ontbindende voorwaarde dat de eigenaar van het registergoed gebruik zal maken van zijn recht op lossing als bedoeld in artikel 3:269 Burgerlijk Wetboek voordat de goedkeuring is verleend.
  SLOTBEPALING
  Verkoper kan - indien en zodra de goedkeuring als bedoeld in artikel 3:270 lid 3 is vereist - de betaaldag / levering eenzijdig opschorten totdat de bevoegde voorzieningenrechter de goedkeuring heeft verleend.
  etc.

  Fotogalerij

  Veiling

  26 oktober 2017 vanaf 13:30 uur
  Golden Tulip Jagershorst Leende
  Valkenswaardseweg 44
  5595 XB Leende

  Portiekwoning
  Executieveiling (hypotheek)
  Status: Onderhands verkocht (deze veiling gaat niet door)
  Dossiernummer: 40997

   

  Notaris

  Hendriks & Fleuren Zuyd notarissen
  Chantal Smeets
  Akerstraat 138
  6417 BR HEERLEN
  T: 045 560 98 70
  F: 045 571 15 50
  E: info@zuydnotarissen.nl

   

  Inzetpremie

  1% voor rekening van verkoper

   

  Onderhands bod

  Tot en met 11 oktober 2017 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

  Doe een bod

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
  Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 11-10-2017 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.