Buorren 132, TERHERNE

Attentie:
ONDERHANDSE BIEDINGEN ZIJN NIET MOGELIJK

Object informatie

het registergoed met ondergrond, erf en verder toebehoren, plaatselijk bekend Buorren 132 te 8493 LK Terherne.
Bezichtiging:
De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.
Soort eigendom:
Vol eigendom
Gebruik:
Onbekend
Kadastrale omschrijving:
Kadastraal bekend gemeente Terhorne, sectie A, nummer 1282, groot één are eenenzestig centiare (1.61 are), en nummer 803, groot negenenveertig centiare (49 ca).
Bijzonderheden:
Van de koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar de feitelijke en juridische eigenschappen van het verkochte, dan wel dat hij, als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de Verkoper of de notaris.

Om een goed beeld van (de staat van) het registergoed te krijgen wordt u uitdrukkelijk geadviseerd om het registergoed te bezichtigen.
Wanneer georganiseerde bezichtiging mogelijk is, zullen de bezichtigingstijdstippen op de veilingsite worden gepubliceerd. Bij interesse kunt u ook contact opnemen met ons kantoor.

De koper aanvaardt niet alleen de in de bijzondere voorwaarden vermelde aan het verkochte verbonden erfdienstbaarheden, buurwegen en/of kwalitatieve verplichtingen, maar ook die, welke niet vermeld zouden zijn in de bijzondere veilingvoorwaarden en (achteraf) wel blijken te bestaan.

Koper aanvaardt zonder voorbehoud dat de verkoper en de notaris zich bij hun onderzoek naar de hiervoor bedoelde lasten en beperkingen beperken tot hetgeen voorkomt in de laatste titel van aankomst en hetgeen zij feitelijk uit andere bronnen van het verkochte weten met betrekking tot deze lasten en beperkingen.

Let op! Het is mogelijk dat gedurende het veilingtraject nadere informatie beschikbaar komt. Houdt u de veilingsite in de gaten voor mogelijke wijziging of aanvulling van de beschikbare informatie.

Voor nadere informatie aangaande het registergoed wordt ondermeer verwezen naar:
1. http://www.ruimtelijkeplannen.nl
2. http://www.bodemloket.nl/kaart

Bij de Rechthebbende is (zal worden) opgevraagd een energielabel dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen. Voor zover deze door de Verkoper wordt verkregen, zal deze aan de Koper worden overhandigd, danwel worden gepubliceerd op de veilingsite. Voor zover Verkoper geen energielabel of gelijkwaardig document kan overhandigen, vrijwaart Koper Verkoper voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake.
Koper is zich ervan bewust, dat indien hij een energielabel dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (beslag)
Status:
Gegund
Regioveiling:
Inzet:
woensdag 13 december 2017 vanaf 13:30 uur
Afslag:
woensdag 13 december 2017 vanaf 13:30 uur
Veilinglocatie:
Van der Valk Hotel Drachten
Lavendelheide 4
9202 PD Drachten
Kantoor:
Trip Advocaten & Notarissen
Hereweg 93
9721 AA GRONINGEN
T: 050 599 79 99
F: 050 599 79 88
E: veilingen@triplaw.nl
Behandelaar:
dhr F. Roelink

Financieel

Inzetpremie:
1 % voor rekening koper
Indicatie veilingkosten:
€ 7.500,00  (per 10-11-2017 om 16:12 uur)
Alle kosten komen voor rekening van de koper  (per 10-11-2017 om 16:12 uur)

Voorwaarden

Fotogalerij

Veiling

13 december 2017 vanaf 13:30 uur
Van der Valk Hotel Drachten
Lavendelheide 4
9202 PD Drachten

Bedrijfspand
Executieveiling (beslag)
Status: Gegund
Dossiernummer: 41414

 

Notaris

Trip Advocaten & Notarissen
dhr F. Roelink
Hereweg 93
9721 AA GRONINGEN
T: 050 599 79 99
F: 050 599 79 88
E: veilingen@triplaw.nl

 

Inzetpremie

1 % voor rekening koper

 

Delen

Delen

Onderhands bod

Beslagveiling

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.