Valkstraat 33, ZAANDAM

Object informatie

Het woonhuis met onder – en bijgelegen grond en verdere aanhorigheden te 1506 XA Zaandam aan de Valkstraat 33, kadastraal bekend gemeente Zaandam, sectie H, nummer 4946, groot zevenenzeventig centiare.

oplevering:
Het geheel zal vrij van huur en gebruik worden opgeleverd.

energie (EPA):
M.b.t. het /de registergoed(eren) verklaart verkoper dat hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen, zijnde een label (A t/m G), op welke datum dit geregistreerd is etc. In geval hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wordt koper geacht hiermee in te stemmen. Het geveilde object heeft thans een voorlopig label F.

NEN 2580:
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat, hij niet beschikt over een NEN2580 meting. Volgens het BAG register is het verkochte 83 m2.

garanties/aansprakelijkheid:
De verkoper geeft geen garantie voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld. Het geveilde wordt geleverd in de feitelijke staat waarin het zich op het moment van de aflevering blijkt te bevinden. Verkoper is niet aansprakelijk voor mogelijke gebreken aan grond, opstal, installaties etc.

aanschrijvingen:
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 20-11-2017 blijkt dat er GEEN aanschrijvingen zijn.

publiekrechtelijke beperkingen:
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 20-11-2017 blijkt dat er GEEN publiekrechtelijke beperkingen zijn.

milieu:
Volgens verkregen informatie van het bodemloket is er op het perceel geen bodemonderzoek plaatsgevonden en zijn er geen boven – of ondergrondse tanks bekend.

Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid c.q. Gevolgen van stoffen in of aan het verkochte waarvan volgens de huidige maatstaven verwacht mag worden dat deze schadelijk kunnen zijn voor mens, dier of milieu. Met het oog op de bouwperiode is het niet onmogelijk dat er asbesthoudende materialen zijn verwerkt.

risico:
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming:
n.v.t.

overige bepalingen:
zie eigendomsakte.

gunning:
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uur na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen.
Bezichtiging:
dinsdag 12 december 2017, van 13:00 tot 15:00 uur
donderdag 14 december 2017, van 13:00 tot 15:00 uur
maandag 18 december 2017, van 13:00 tot 15:00 uur

Gebruik:
Leegstaand
Kadastrale omschrijving:
Kadastraal bekend gemeente Zaandam, sectie H, nummer 4946, groot zevenenzeventig centiare

Veiling informatie

Type:
Vrijwillige veiling
Status:
Gegund
Regioveiling:
Inzet:
maandag 18 december 2017 vanaf 16:30 uur
Afslag:
maandag 18 december 2017 vanaf 16:30 uur
Veilinglocatie:
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Kantoor:
Bakker & Neve Netwerk Notarissen
Loevestein 12
2352 KM Leiderdorp
T: 071 589 92 01
F: 071 541 13 92
E: info@notarissen.tv
Behandelaar:
Mr. P. de Vries
Opbrengst veiling:
€ 154.000,00

Financieel

Inzetpremie:
1% ex BTW van het opbod ten laste van de verkoper.
Indicatie veilingkosten:
€ 3.756,00  (per 18-12-2017 om 09:02 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF  (per 21-11-2017 om 10:31 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF  (per 18-12-2017 om 09:02 uur)

Voorwaarden

Bijzondere voorwaarden:

Fotogalerij

Veiling

18 december 2017 vanaf 16:30 uur
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam

Woonhuis
Vrijwillige veiling
Status: Gegund
Dossiernummer: 41540

 

Makelaar

Henk Burger Makelaardij (contactpersoon is H.A. Burger / M. Nanninga)
Amsterdamseweg 487
1181 BR Amstelveen
T: 020 640 38 53
E: info@henkburger.nl

 

Notaris

Bakker & Neve Netwerk Notarissen
Mr. P. de Vries
Loevestein 12
2352 KM Leiderdorp
T: 071 589 92 01
F: 071 541 13 92
E: info@notarissen.tv

 

Inzetpremie

1% ex BTW van het opbod ten laste van de verkoper.

 

Delen

Delen

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.