Prinsengracht 220 1, AMSTERDAM

Omschrijving

Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning met dakterras, gelegen op de eerste en tweede verdieping, plaatselijk bekend Prinsengracht 220-1 te 1016 HD Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie E, complexaanduiding 10342-A, appartementsindex 2, uitmakende het een/derde aandeel in de gemeenschap bestaande uit het pand met erf, plaatselijk bekend Prinsengracht 220 te 1016 HD Amsterdam, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie E, nummer 5368, groot 1 are 23 centiaren.
belast met een publiekrechtelijke beperking Landelijke Voorziening, te weten: Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingswet 2014, met als betrokken gemeente: Amsterdam, afkomstig uit stuk 3851, ingeschreven op één januari tweeduizend tien;

Voor alle overige informatie wordt verwezen naar deze site, terwijl deze informatie tevens bij de notaris verkrijgbaar is.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken. Een ieder die een bieding (onderhands of ter veiling) doet wordt geacht van de inhoud van deze documenten kennis te hebben genomen.

Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de koper een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs, met een minumum bedrag van €.15.000,00.

Bieders en mijners dienen zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Kenmerken

Type registergoed
Appartement
Gebruik
Bewoond/in eigen gebruik
Soort eigendom
Vol eigendom
Bouwjaar
1875
Oppervlakte wonen
129 m2
Kadastrale omschrijving
Amsterdam, sectie E, complexaanduiding 10342-A, appartementsindex 2

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden zijn op de www.veilingbiljet gepubliceerd en op te vragen ten kantore van de executerende notaris.

Tot en met 21 augustus 2019 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notaris.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden 6 weken na gunning.

voor zover bekend is het registergoed in gebruik bij de eigenaar en de zijnen; mocht blijken dat het registergoed toch door derden bewoond wordt dan aanvaardt de executant/notaris hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijkheid; een eventuele ontruiming is voor rekening en risico van koper;
De koper kan op grond van artikel 525 lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het proces-verbaal van toewijzing de eigenaar en een ieder die op het moment van inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing zonder recht of titel in het registergoed verblijft, tot ontruiming kan dwingen.

De inzetpremie (1% van het hoogste bod bij inzet), komt voor rekening van de verkoper.

Voor rekening van koper:
- het honorarium van de notaris;
- de overdrachtsbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten waarvoor een koper krachtens de wet aansprakelijk is.

Bieders en mijners dienen zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.

Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de koper een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs, met een minimum van €.15.000,00.

De termijn van beraad als bedoeld in artikel 8 lid 2 AVVE eindigt op de zesde werkdag volgende op de afslag om vijf (5) uur in de middag of zoveel eerder als de verkoper al dan niet mocht hebben gegund.

De verkoper beschikt niet over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen. Koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de bank voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. Koper is zich ervan bewust, dat indien hij een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen;

Informatie terzake het milieu, de fundering, de bestemming en/of aanschrijvingen is geplaatst op www.veilingbiljet.nl en kan worden opgevraagd bij de notaris.
Van koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar het onderhavige registergoed, dan wel dat hij als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de verkoper/bank of de notaris.

Voor zover bekend is de Vereniging van Eigenaren niet actief; mocht blijken dat de Vereniging van Eigenaren toch actief is, dan aanvaardt de verkoper/executant/notaris hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijkheid.

Milieuinfo
Er is bij de gemeente geen informatie over bodemverontreiniging op dit kadastraal perceel.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Veiling
Veilinglocatie
internet-only (veiling) Noordelijk Nederland
Kantoor
De Randamie & Verstoep Notarissen
mr B.R. de Randamie
Posthoornstraat 13-15
3011 WD Rotterdam
T: 010 433 03 55
F: 010 414 92 16
E: notaris@drv-notarissen.nl
Opbrengst veiling
€ 811.000,00

Financieel

Inzetpremie:
1% van het hoogste bod bij inzet tlv verkoper.
Indicatie veilingkosten:
€ 5.001,00 (per 08‑07‑2019 om 13:08 uur)
OZB
€ 289,37 per jaar
Waterschapslasten
€ 112,58 per jaar
Riool
€ 131,12 per jaar

Veiling

internet-only (veiling) Noordelijk Nederland
Executieveiling hypotheek
Status: Veiling
Veilingdossiernummer: 44161

Notaris

mr B.R. de Randamie
Posthoornstraat 13-15
3011 WD Rotterdam
T: 010 433 03 55
F: 010 414 92 16

Inzetpremie

1% van het hoogste bod bij inzet tlv verkoper.

Onderhands bod

Tot en met 21 augustus 2019 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 21-08-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.