Van Deelenstraat 95, HEUSDEN GEM HEUSDEN

Object informatie

Het woonhuis met garage, ondergrond, erf, tuin en verdere toebehoren, gelegen aan de Van Deelenstraat 95, 5256 JG Oudheusden, gemeente Heusden
Bezichtiging:
De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.
Soort eigendom:
Vol eigendom
Gebruik:
Bewoond/in eigen gebruik
Kadastrale omschrijving:
kadastraal bekend gemeente Heusden sectie C nummer 1921, groot twee are en achttien centiare (2 a 18 ca)
Bijzonderheden:
Registergoed is gedeeltelijk belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder B van de Belemmeringenwet Privaatrecht tbv Waterschap De Dommel

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Veiling
Regioveiling:
Inzet:
donderdag 17 mei 2018 vanaf 13:30 uur
Afslag:
donderdag 17 mei 2018 vanaf 13:30 uur
Veilinglocatie:
Golden Tulip Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Kantoor:
Huijbregts Notarissen & Adviseurs
Zuiderparkweg 280
5216 HE 'S-HERTOGENBOSCH
T: 073 691 87 87
E: veiling@huijbregtsnotarissen.com
Behandelaar:
mw E. Schellekens/L. Pennings

Financieel

Inzetpremie:
1% voor rekening van verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 4.032,00  (per 09-04-2018 om 12:28 uur)
incl BTW en achterstallige waterschapslasten  (per 09-04-2018 om 12:28 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF  (per 09-04-2018 om 12:26 uur)
Lasten:
ozb eigenaar € 213,00  jaarlijks Achterstallig:   € 1.272,00
watersysteemheffing € 68,34  jaarlijks Achterstallig:   € 219,87
Lasten (k.k.):
Zie veilingvoorwaarden

Voorwaarden

Bijzondere veilingvoorwaarden:
BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
1. Wijze van veiling
De veiling vindt plaats bij inzet en afslag als zaal-/internetveiling en wel op donderdag zeventien mei tweeduizendachttien om dertien uur dertig minuten (13:30), in Golden Tulip Jagershorst Leende, Valkenswaardseweg 44 te Leende.
2. Betaling koopsom
De koopsom moet worden betaald uiterlijk zes (6) weken na de Gunning.
3. Kosten
a. De kosten en heffingen die ingevolge het bepaalde in artikel 9 van de AVVE 2017 bij de koper in rekening zullen worden gebracht bedragen bij benadering: vierduizendtweeëndertig euro en veertien eurocent (€ 4.032,14).
b. Bij betaling van de kooppenningen dient gelijktijdig door de koper te worden voldaan een bedrag aan rente berekend over de koopsom op basis van de wettelijke rente over de periode welke verstrijkt tussen de datum van toewijzing en de dag van betaling.
4. Belastingen
Voor zover aan de bank bekend is ter zake van de levering van het registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
5. Bewoning en gebruik. Eigenaar
Het registergoed wordt bewoond door de eigenaar.
Het registergoed dient bij de aflevering vrij van bewoners en gebruikers te zijn.
6. Huurbeding uit hypotheekakte
De hypotheekakte op grond waarvan de veiling bij executie plaatsvindt bevat het huurbeding bedoeld in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek.
7. Voorbehoud recht van beraad
De verkoper maakt, tenzij hij blijkens het proces-verbaal van de afslagveiling direct tot gunning overgaat, gebruik van zijn recht van beraad als vermeld in artikel 8 lid 2 AVVE 2017. Indien de verkoper vervolgens wil gunnen zal hij daarvan doen blijken uit een, vóór het verstrijken van de beraadstermijn, op te maken akte van gunning.
8. Inbegrepen in koop
Bij de koop is (zonder bijbetaling) inbegrepen de roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek.
9. Energielabel
Verkoper beschikt niet over een energielabel danwel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen. Verkoper zal te dezer zake geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart opdrachtgever voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. Koper is zich ervan bewust, dat indien hij een energielabel dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
10. Onderzoeksplicht koper
Van koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar het gekochte, dan wel dat hij als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico's aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de opdrachtgever of de notaris.
11. Voorwaarden in verband met internetbieden en internetborg.
De onderhavige Veiling is een Zaal-/Internetveiling. Het bieden tijdens de Veiling kan ook via de website www.vastgoedveilingzuid.nl en www.openbareverkoop.nl plaatsvinden.
Aanvulling begrippen:
In deze Bijzondere Veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:
1. www.vastgoedveilingzuid.nl en www.openbareverkoop.nl:
de algemeen toegankelijke website of een daaraan gelieerde website, bedoeld in begrip 27 van de AVVE 2017, via welke website een Bod via internet kan worden uitgebracht.
2. NIIV:
“Stichting Notarieel Instituut Internetveilen”, statutair gevestigd in de gemeente Baarn, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52037098, rechthebbende van www.vastgoedveilingzuid.nl en/of www.openbareverkoop.nl.
3. Handleiding
de “handleiding online bieden” vermeld op www.vastgoedveilingzuid.nl en/of www.openbareverkoop.nl.
4. Registratienotaris:
een notaris die de via www.vastgoedveilingzuid.nl en/of www.openbareverkoop.nl in te vullen registratieverklaring en het geldige identiteitsbewijs van een natuurlijke persoon die wil bieden via internet, in ontvangst neemt en controleert (i) ter vaststelling van diens identiteit, (ii) het opgegeven telefoonnummer en (iii) ter legalisatie van diens handtekening onder de registratieverklaring.
5. Registratie:
het geheel van de door NIIV voorgeschreven handelingen, ter identificatie van een natuurlijke persoon die via www.vastgoedveilingzuid.nl en/of www.openbareverkoop.nl wil bieden, bestaande uit de invoer via internet van diens persoonsgegevens en controle door de Registratienotaris van diens identiteit en het door die persoon opgegeven mobiele telefoonnummer.
6. Deelnemer:
een natuurlijk persoon die de procedure van Registratie heeft doorlopen, tijdig voor de Veiling een Internetborg heeft gestort en tijdens de Veiling van het Registergoed is ingelogd op www.vastgoedveilingzuid.nl en/ of www.openbareverkoop.nl.
7. Internetborg:
een bedrag dat door een Deelnemer is gestort, zoals beschreven in de Handleiding. De hoogte van de Internetborg bedraagt één procent (1 %) van de biedlimiet zoals bedoeld in de Handleiding met een minimum van vijfduizend euro (€ 5.000,00) per registergoed, en geldt als een afdoende “gegoedheid” in de zin van artikel 14 van de AVVE 2017.
Aanvulling voorwaarden:
1. In aanvulling op de AVVE 2017 kan tijdens de Veiling door een Deelnemer via internet worden geboden. Als “Bod” in de zin van de AVVE 2017 wordt derhalve ook een Bod via internet aangemerkt, mits dit Bod is uitgebracht door een Deelnemer op de door NIIV in de Handleiding voorgeschreven wijze. De hoogte van het Bod dat de Deelnemer uitbrengt wordt bepaald door het bedrag waarop hij klikt of drukt.
2. Als de Deelnemer een Bod heeft uitgebracht en volgens de Notaris de hoogste Bieder is, kan de Internetborg op verzoek van de Deelnemer ook worden gebruikt als (deel)betaling voor de ingevolge artikel 12 AVVE 2017 na de Veiling te betalen waarborgsom, waarbij de Deelnemer ermee instemt dat de notaris (dit deel van) de waarborgsom pas vrijgeeft indien de Deelnemer al zijn verplichtingen die uit het doen van een Bod voortvloeien is nagekomen.
3. In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet, ofwel in de zaal, de Notaris hebben bereikt, alsmede in geval van storing aan en/of het uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de Veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de Notaris.
4. Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee wordt niet gegarandeerd dat de Deelnemer permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid van de internetverbinding(en), alsmede storingen en uitval van deze verbinding(en) komen geheel voor rekening en risico van de Deelnemer.
5. Tenzij de Notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan tot de Inzet en de Afslag, dan nadat de Notaris genoegzaam zal zijn gebleken dat via internet biedingen kunnen worden uitgebracht.
6. In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE 2017 kan de Afmijning door de Deelnemer elektronisch geschieden door te klikken of te drukken op het woord “bied”.
7. Als Afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de Deelnemer tijdens de Afslag wordt geklikt of gedrukt op het moment waarop een zaalbieder kan afmijnen.
8. Wanneer de Deelnemer tijdens de Veiling overgaat tot het uitbrengen van een Bod via internet en het Bod de Notaris heeft bereikt, heeft dit Bod gelijke rechtsgevolgen als een Bod dat vanuit de veilingzaal wordt uitgebracht.
9. De Deelnemer die tijdens de Veiling overgaat tot het uitbrengen van een Bod via internet dient gedurende het verdere verloop van de Veiling voor de Notaris telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, en wel op het mobiele telefoonnummer dat de Deelnemer heeft ingevuld op diens registratieformulier. Voor het geval de Deelnemer gedurende het verdere verloop van de Veiling niet of slechts ten dele voor de Notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de Veiling op enig moment telefonisch overleg tussen de Notaris en de Deelnemer noodzakelijk wordt geacht door de Notaris, dan is de Notaris bevoegd om het Bod van de Deelnemer niet als zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
10. In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE 2017 is de Deelnemer die het hoogste Bod heeft uitgebracht tot het moment van Gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens een rechtspersoon of personenvennootschap, mits die Deelnemer vóór de Gunning:
- naar het oordeel van de Notaris genoegzaam aantoont volledig bevoegd te zijn tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenven¬noot¬schap; en
- de waarborgsom wordt gestort als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVVE 2017.
Het bepaalde in artikel 5 lid 4 AVVE 2017 is in deze situatie ook van toepassing (acceptatie door de Verkoper) tenzij dit elders in de Bijzondere Veilingvoorwaarden is uitgesloten.
Van een en ander dient uit de notariële akte van Gunning te blijken.
Indien met inachtneming van het vorenstaande een rechtspersoon of personenvennootschap heeft te gelden als vertegenwoordigde van de Deelnemer, komt aan die rechtspersoon of personenvennootschap het recht toe vóór de betaling van de Koopprijs te verklaren dat hij het Bod heeft uitgebracht namens één of meer anderen als bedoeld in artikel 5 lid 2 AVVE 2017.
11. De in lid 10 bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of personenvennootschap hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen ten gevolge van de Gunning. Indien die Deelnemer, ingeval de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap in verzuim is, de Koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de Levering aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de Notariële verklaring van betaling te blijken.
12. Door het uitbrengen van een Bod via internet, op de wijze zoals door NIIV omschreven, verleent de Deelnemer, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 10, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de Notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van Veiling en in en bij het proces-verbaal van Veiling:
a. te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende Bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van Veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de Notaris ter zake van de Veiling.
De gevolmachtigde kan op grond van deze volmacht voorts het proces-verbaal van Veiling ondertekenen en ter zake hiervan datgene te doen wat hij nodig en nuttig acht. De gevolmachtigde heeft de macht tot substitutie, zodat hij onder zijn verantwoordelijkheid een ander in zijn plaats kan stellen.
13. Indien een Deelnemer niet via internet, maar vanuit de veilingzaal als zaalbieder een Bod uitbrengt kan de Internetborg gebruikt worden ten bewijze van zijn gegoedheid als bedoeld in artikel 14 AVVE 2017 én als betaling van een door deze Deelnemer, of, indien van toepassing, de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap bedoeld in lid 8, verschuldigde waarborgsom of een gedeelte daarvan.
14. In geval van niet-nakoming van een of meer verplichtingen uit de tussen de Verkoper en een Deelnemer tot stand gekomen koopovereenkomst, wordt (onverminderd het bepaalde in artikel 26 AVVE 2017) de Internetborg door de Notaris geïncasseerd bij NIIV en geheel of gedeeltelijk gebruikt ter betaling van (een deel van) de kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming.
Afmijnen zonder afroepen
Indien de regioveiling daartoe tijdens de Veiling de mogelijkheid biedt, dan kan, in aanvulling op artikel 3 lid 2 AVVE 2017, de Afmijning door een zaalbieder door het roepen van het woord ''mijn'' ook plaatsvinden zonder afroeping door de afslager, zodra (en gedurende de tijd dat) een bedrag waarop kan worden geboden voor zowel de zaalbieders als de Notaris zichtbaar is op een scherm in de veilingzaal. Indien er wordt afgemijnd op het moment dat er sprake is van een wisseling van bedragen op het scherm, geldt als Afmijnbedrag het laatste bedrag dat vóór die wisseling voor de notaris zichtbaar was, onverminderd het bepaalde bij artikel 3 lid 5 AVVE 2017 laatste zin.
Waarborgsom
In afwijking van het gestelde in artikel 12 van de AVVE 2017 dient koper aan de notaris een waarborgsom te betalen, ten bedrage van tien procent (10%) van de Koopprijs met een minimum bedrag van vijftienduizend euro (€ 15.000,00).
ERFDIENSTBAARHEDEN/BIJZONDERE LASTEN EN VERPLICHTINGEN
Voor het bestaan van erfdienstbaarheden, bijzondere lasten en beperkingen met betrekking tot het verkochte wordt te dezen verwezen naar voormelde akte van levering, verleden voor mr. J.L.L. Vugts, destijds notaris te Heusden op achtentwintig april negentienhonderdnegenennegentig, waarin woordelijk staat vermeld:
''OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN EN/OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN
Voorts verklaarden de verschenen personen:
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden en/of bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar hetgeen is vermeld in een transportakte dertien november negentienhonderd zes en tachtig voor genoemde notaris Merkx verleden, bij afschrift overgeschreven ten voormelde Kantore op veertien november daarna in het Register Hypotheken 4 deel 7121 nummer 14, waarin woordelijk staat vermeld:
''7. Ten behoeve en ten laste van het bij deze akte verkochte gedeelte en ten behoeve en ten laste van de aan de verkoopster in eigendom verblijvende gedeelten van gemeld kadasternummer 1786 (thans onder andere de kadasternummers 1920, 1921 en 1922), worden over en weder alzodanige erfdienstbaarheden gevestigd, waardoor de toestand waarin die percelen zich ten opzichte van elkaar tengevolge van te bouwen woningen zullen gaan bevinden, blijft gehandhaafd, speciaal voor wat betreft de afvoer van hemelwater, gootwater en faecaliën door riolering of anderszins, eventuele inbalking, inankering, overbouw, uitzicht en toevoer van licht en lucht, zijnde hieronder evenwel niet begrepen een verbod om te bouwen of te verbouwen;
Deze erfdienstbaarheden zullen geacht worden niet te zijn verzwaard door bebouwing, meerdere bebouwing of verandering van aard of bestemming der heersende erven.''
Op deze verkoop en koop en levering zijn van toepassing de algemene voorwaarden bij de verkoop van bouwterrein der voormalige gemeente Heusden, opgenomen in een akte drie en twintig maart negentienhonderd acht en zeventig voor de destijds te Heusden gevestigde notaris A.M. Ruijmschoot verleden, bij afschrift overgeschreven ten voormelde Kantore op acht en twintig maart daarna in het Register Hypotheken 4 deel 5448 nummer 85, welke algemene voorwaarden geacht worden woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en daarvan deel uit te maken, met dien verstande dat:
1. in artikel 6, lid 5, van de algemene verkoopvoorwaarden de woorden ''vervreemden of'' worden doorgehaald;'' enzovoorts
''4. Aan artikel 9 wordt toegevoegd lid 3, luidende:
''Ten aanzien van de (eventuele) aansluiting op een centraal antenne-systeem, wordt ten behoeve van de exploitant van dat systeem bedongen, dat de koper de aanleg gedoogt, dat hij zich verplicht de aanleg- en aansluitkosten, omgeslagen per aansluiting, en de jaarlijkse vergoeding voor het beschikbaar zijn van het systeem te betalen, de voorschriften met betrekking tot het gebruik van het systeem na te leven en de eventueel op te leggen boete bij niet-naleving van enige verplichting te voldoen, een en ander ongeacht of koper al dan niet zal beschikken over een radio- en/of televisie-ontvanger.''
De koper is verplicht bij vervreemding in eigendom of zakelijk genotsrecht van het bij deze akte geleverde aan de nieuwe verkrijger in eigendom of zakelijk genotsrecht de in artikel 9 lid 3 bepaalde bedingen op te leggen ten behoeve van de exploitant en voor deze aan te nemen, zulks op verbeurte van de koper en iedere opvolgende verkrijger in eigendom of zakelijk genotsrecht, die dit verzuimt op te leggen, te bedingen en aan te nemen, van een onmiddellijk opeisbare boete van TWEEDUIZEND VIJFHONDERE GULDEN (f.2.500,--) ten behoeve van de exploitant, onverminderd diens recht tot vergoeding van kosten, schaden en interessen.
De huidige exploitant van het centraal antenne-systeem is NKM Netwerken B.V., gevestigd te Veenendaal.''
UITDRUKKELIJKE AANVAARDING
Koper dient uitdrukkelijk die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers, maar voor de koper kenbaar zijn uit de feitelijke situatie en/of voor de koper geen wezenlijk zwaardere belasting betekenen.
PUBLIEKRECHTELIJKE BEPERKINGEN
In de openbare registers zijn met betrekking tot het verkochte geen publiekrechtelijke beperkingen vermeld.

Veiling

17 mei 2018 vanaf 13:30 uur
Golden Tulip Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende

Tussenwoning
Executieveiling (hypotheek)
Status: Veiling
Dossiernummer: 42668

 

Notaris

Huijbregts Notarissen & Adviseurs
mw E. Schellekens/L. Pennings
Zuiderparkweg 280
5216 HE 'S-HERTOGENBOSCH
T: 073 691 87 87
E: veiling@huijbregtsnotarissen.com

 

Inzetpremie

1% voor rekening van verkoper

 

Onderhands bod

Tot en met 2 mei 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Doe een bod

 

Delen

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 02-05-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.