Zuidbuurt 16, MAASSLUIS

Object informatie

1. het woonhuis met tuin en verder toebehoren, plaatselijk bekend Zuidbuurt 16 te 3141 EM Maassluis, kadastraal bekend gemeente Maassluis, sectie K, nummer 32 groot zes are en zevenendertig centiare (6 a 37 ca).
Welke registergoed is belast met:
- een publiekrechtelijke beperking, te weten: een besluit op basis van de Monumentenwet 1988;
- een Opstalrecht Nutsvoorzieningen op een gedeelte van het perceel t.b.v. de gemeente Maasluis;
2. het erf/tuin gelegen te Maassluis plaatselijk bekend Zuiderbuurt ongenummerd, kadastraal bekend gemeente Maassluis, sectie K, nummer 24 groot drieëntwintig centiare (23 ca).
Welke registergoed is belast met: een Opstalrecht Nutsvoorzieningen op een gedeelte van het perceel t.b.v. de gemeente Maasluis.

Voor alle overige informatie wordt verwezen naar deze site, het Veilingnieuws van de Vastgoedveiling Rijnmond, www.notarishuis.nl, terwijl deze informatie tevens bij de notaris verkrijgbaar is.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken. Een ieder die een bieding (onderhands of ter veiling) doet wordt geacht van de inhoud van deze documenten kennis te hebben genomen.

Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de koper een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs, met een minumum bedrag van €.15.000,00.

Bieders en mijners dienen zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.


Bezichtiging:
Niet mogelijk
Soort eigendom:
Vol eigendom
Gebruik:
Bewoond/in eigen gebruik
Kadastrale omschrijving:
Maassluis, sectie K, nummer 32, en 24 groot zes are en zevenendertig centiare (6 a 37 ca) respectievelijk drieëntwintig centiare (23 ca).
Bijzonderheden:
De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden zijn op de www.veilingbiljet gepubliceerd en op te vragen ten kantore van de executerende notaris.

Tot en met 18 september 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notaris.

Voor zover bekend is het registergoed in gebruik bij de eigenaar en de zijnen
Derhalve is er geen verlof aangevraagd voor het inroepen van het huurbeding als bedoeld in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek.
De koper kan op grond van artikel 525 lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het proces-verbaal van toewijzing de eigenaar en een ieder die op het moment van inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing zonder recht of titel in het registergoed verblijft, tot ontruiming kan dwingen.

De inzetpremie (1% van het hoogste bod bij inzet), komt voor rekening van de verkoper.

Voor rekening van koper:
- het honorarium van de notaris;
- de overdrachtsbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten waarvoor een koper krachtens de wet aansprakelijk is.

Bieders en mijners dienen zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.

Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de koper een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs, met een minimum van VIJFTIENDUIZEND EURO (€ 15.000,00).

De termijn van beraad als bedoeld in artikel 8 lid 2 AVVE eindigt op de zesde werkdag volgende op de afslag om vijf (5) uur in de middag of zoveel eerder als de verkoper al dan niet mocht hebben gegund.

De verkoper beschikt niet over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen. Koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de bank voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. Koper is zich ervan bewust, dat indien hij een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen;

Informatie terzake het milieu, de fundering, de bestemming en/of aanschrijvingen is geplaatst op www.veilingbiljet.nl en kan worden opgevraagd bij de notaris.
Van koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar het onderhavige registergoed, dan wel dat hij als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de verkoper/bank of de notaris.

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Niet gegund
Regioveiling:
Inzet:
woensdag 03 oktober 2018 vanaf 13:30 uur
Afslag:
woensdag 03 oktober 2018 vanaf 13:30 uur
Veilinglocatie:
Vendu Rotterdam
Kipstraat 54
3011 RT Rotterdam
Kantoor:
De Randamie & Verstoep Notarissen
Posthoornstraat 13-15
3011 WD Rotterdam
T: 010 433 03 55
F: 010 414 92 16
E: notaris@drv-notarissen.nl
Behandelaar:
mr B.R. de Randamie
Opbrengst veiling:
€ 340.000,00

Financieel

Inzetpremie:
1% van het hoogste bod bij inzet tlv verkoper.
Indicatie veilingkosten:
€ 4.406,00  (per 28-08-2018 om 14:39 uur)
Lasten:
OZB € 796,43  jaarlijks
Rioolrecht € 174,00  jaarlijks
Waterschapslasten € 146,52  jaarlijks
Lasten (k.k.):
Zie veilingvoorwaarden

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (43331_bag informatie.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43331_informatie over subsidie.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43331_informatie van de gemeente Maassluis.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43331_kadastraal kaartje.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43331_omgeving in kaart DCMR.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43331_vastgoedscanner.pdf) Download pdf
 • Bijzondere voorwaarden:

  Veiling

  3 oktober 2018 vanaf 13:30 uur
  Vendu Rotterdam
  Kipstraat 54
  3011 RT Rotterdam

  Woonhuis
  Executieveiling (hypotheek)
  Status: Niet gegund
  Dossiernummer: 43331

   

  Notaris

  De Randamie & Verstoep Notarissen
  mr B.R. de Randamie
  Posthoornstraat 13-15
  3011 WD Rotterdam
  T: 010 433 03 55
  F: 010 414 92 16
  E: notaris@drv-notarissen.nl

   

  Inzetpremie

  1% van het hoogste bod bij inzet tlv verkoper.

   

  Onderhands bod

  Tot en met 18 september 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

  Doe een bod

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
  Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 18-09-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.