Rijsdijk, KRIMPEN AAN DE LEK

Dit object maakt deel uit van een veiling in combinatie. Het betekent dat dit object eerst afzonderlijk wordt geveild in opbod en afslag, maar daarna ook in combinatie met één of meer andere objecten (kavels) wordt geveild. De "veiling in combinatie" van de objecten vindt alleen bij afslag plaats. De verkoper heeft de keuze om de combinatie (niet) te gunnen, of toch (niet) te gunnen aan een of meer bieders op de afzonderlijke kavels.
Een overzicht van alle overige bij deze "veiling in combinatie" behorende objecten, vindt u bij het tabje 'Kavels'.

Object informatie

I. een kavel grond gelegen nabij de woning Rijsdijk 24 te Krimpen aan de Lek;

II. een perceel water en verder toebehoren, gelegen te Krimpen aan de Lek, plaatselijk bekend Schans ongenummerd te Krimpen aan de Lek;

III. het recht van opstal gevestigd op een perceel grond (ongenummerd), staande en gelegen te Krimpen aan de Lek bij Rijsdijk; en

IV. het recht van opstal gevestigd op een perceel grond (ongenummerd), staande en gelegen te Krimpen aan de Lek bij Rijsdijk.
Bezichtiging:
Niet mogelijk
Soort eigendom:
Vol eigendom
Gebruik:
Overig
Kadastrale omschrijving:
I. kadastraal bekend gemeente Krimpen aan de Lek, sectie A, nummer 9767, groot tweeëntwintig centiaren (22 ca.), welk perceel is belast met een recht van opstal ten behoeve van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard alsmede een publiekrechtelijke beperking tot het opleggen van de gedoogplicht ex artikel 5.24 Waterwet ten behoeve van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, gevestigd te Rotterdam;

II. kadastraal bekend gemeente Krimpen aan de Lek, sectie A, nummer 9301, groot vier aren veertien centiaren (4 a., 14 ca.);

III. kadastraal bekend gemeente Krimpen aan de Lek, sectie A, nummer 9765, groot twaalf centiare (12 ca.), welk perceel belast is met een publiekrechtelijke beperking tot het opleggen van de gedoogplicht ex artikel 5.24 Waterwet ten behoeve van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, gevestigd te Rotterdam; en

IV. kadastraal bekend gemeente Krimpen aan de Lek, sectie A, nummer 9768, groot vijfenveertig centiare (45 ca.), welk perceel belast is met een publiekrechtelijke beperking tot het opleggen van de gedoogplicht ex artikel 5.24 Waterwet ten behoeve van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, gevestigd te Rotterdam

Bijzonderheden:
Gebruikssituatie
De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n). Met betrekking tot een van deze huurders is een huurovereenkomst door de (voormalig) advocaat van de betreffende huurder overlegd. De huurovereenkomst is gesloten op 1 augustus 1985. De huurovereenkomst is gepubliceerd op veiingbiljet.nl.
Volgens verklaring en opgave van de (voormalige) advocaat van deze huurder:
• bedraagt de huur €1.000,00 per maand;
• wordt voormelde huur ad € 1.000,00 door de huurder verrekend met een vordering die de huurder claimt te hebben op de huidige eigenaar en heeft de betreffende huurder met betrekking tot deze vordering het hierna omschreven retentierecht op bovenvermelde registergoederen.
Op verzoek van de executant wordt het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd.

Het huurbeding kan niet worden ingeroepen tegen de retentor/huurder op grond van de op de website gepubliceerde rechtspraak.

Retentierecht
Op bovenvermelde registergoederen rust blijkens de openbare registers voor registergoederen een
retentierecht, hierna te noemen: het ''Retentierecht'') ten behoeve van de huurder (hierna te noemen ''Retentor''). De door de Executant in dit kader ontvangen stukken zijn gepubliceerd op www.veilingbiljet.nl. Volgens verkregen informatie van de advocaat van de eigenaar rust het retentierecht op alle percelen.

Tot de gepubliceerde stukken behoren verklaringen van de (voormalig) advocaat van de eigenaar, ten aanzien van de hoogte van de vordering.
Volgens opgave van de Retentor betreft het Retentierecht per 31 december 2017 een vordering ten bedrage van € 458.980,38. Uitdrukkelijk wijst de executant erop dat zij voor de
juistheid en volledigheid van de inhoud van voormelde stukken inclusief de opgave van de vordering
niet instaat.
De Retentor weigert de vordering te specificeren.
Het Retentierecht heeft wettelijk opschortende werking, hetgeen betekent dat het Retentierecht pas
tenietgaat nadat de vordering van de Retentor geheel is voldaan en de Retentor derhalve eerst
betaald dient te worden, voordat voormelde registergoederen waarop het Retentierecht betrekking heeft kunnen worden vrijgegeven.
Uitdrukkelijk wordt met betrekking tot het Retentierecht het volgende vermeld:
De koper op de veiling wordt er bij deze expliciet op gewezen dat de kosten en eventueel te betalen bedragen inzake het Retentierecht, welke dan ook en hoe ook genaamd, nimmer geacht worden in
het bod te zijn begrepen. Het Retentierecht en alle eventuele gevolgen daarvan alsmede alle kosten
en eventueel te betalen bedragen inzake het Retentierecht, welke dan ook en hoe ook genaamd,
komen geheel voor rekening en risico van de koper, inclusief het al dan niet bestrijden van het
Retentierecht en/of verdere afstemming met de Retentor. Verkoper zorgt niet voor doorhaling van het Retentierecht of betalingen onder het Retentierecht. De executoriale veiling brengt geen zuivering van of wijziging in dit Retentierecht waardoor bij levering van voormelde registergoederen aan de koper op de veiling dit Retentierecht niet tenietgaat. De koper aanvaardt dit uitdrukkelijk.
De Verkoper erkent jegens de Retentor in geen enkel opzicht de juistheid of rechtmatigheid van het Retentierecht, wijst diens vordering af en draagt alle haar toekomende rechten over op de koper ter bestrijding van het Retentierecht. In dit verband wordt nog verwezen naar het kortgedingvonnis de
dato veertien oktober tweeduizend veertien met zaaknummer: C/09/472648/ KG ZA 14-1039.

WKPB - Onteigening
Voorts is een gedeelte van het inmiddels vervallen perceel kadastraal bekend gemeente Krimpen aan de Lek, sectie A, nummer 6498, thans bekend als nummer 9766 en 9765, (ter grootte van 00.00.12 hectare) en een gedeelte van het inmiddels vervallen perceel kadastraal bekend gemeente Krimpen aan de Lek, sectie A, nummer 9353, thans bekend als nummer 9767 en 9768, (ter grootte van 00.00.43 hectare) blijkens de openbare registers voor registergoederen in een onteigeningsprocedure betrokken ten behoeve van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard in verband met een dijkversterking. Informatie met betrekking tot de onteigeningsprocedure is gepubliceerd op www.veilingbiljet.nl. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft verklaard dat de onteigening reeds ten uitvoer is gebracht. Informatie hieromtrent is, voor zover deze reeds is ontvangen, op www.veilingbiljet.nl gepubliceerd.

WKPB - Mogelijk aangewezen als gemeentelijk monument
Van de gemeente Krimpenerwaard heeft de executant het volgende bericht ontvangen:
''Het adres Rijsdijk 24 is door onze rechtsvoorganger gemeente Nederlek aangewezen als gemeentelijk monument. Dit besluit is (nog) niet ingevolge de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen aan het betreffende kadastrale perceel gekoppeld.''
Executant is nog in afwachting van nadere informatie hieromtrent van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van voormelde gemeente. Deze informatie zal na ontvangst daarvan zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd op www.veilingbiljet.nl.

Overige bepalingen
Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 6% over de koopsom van Kavel I en 2% over de koopsom van Kavel II en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- alle kosten en eventueel te betalen bedragen inzake het Retentierecht, welke dan ook en hoe
ook genaamd. Zoals hiervoor al aangegeven komen geheel voor rekening en risico van de koper,
inclusief eventuele kosten inzake het al dan niet bestrijden van het Retentierecht en/of verdere
afstemming met de Retentor. Verkoper zorgt niet voor doorhaling van het Retentierecht of
betalingen onder het Retentierecht. Kosten en/of betalingen inzake het Retentierecht worden dan
ook niet opgenomen op de nota van afrekening van de notaris.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor
Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is
afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 23 oktober 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen en zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 9.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 19 december 2018.

Info: www.veilingbiljet.nll

Kavels

Rijsdijk 24, 2931AW KRIMPEN AAN DE LEK
I. het woonhuis met ondergrond, erf en verder toebehoren, plaatselijk bekend Rijsdijk 24 te 2931 AW Krimpen aan de Lek; II. een perceel erf, glooiing en verder toebehor...
07
november
Nummer: 43368
Object: Woonhuis
Betreft: Executieveiling (hypotheek)
Status: Veiling
Rijsdijk 24, 2931AW KRIMPEN AAN DE LEK

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (beslag)
Status:
Veiling
Regioveiling:
Inzet:
woensdag 07 november 2018 vanaf 13:30 uur
Afslag:
woensdag 07 november 2018 vanaf 13:30 uur
Veilinglocatie:
Vendu Rotterdam
Kipstraat 54
3011 RT Rotterdam
Kantoor:
RoX Legal
Weena 220
3012 NJ Rotterdam
T: 010 200 17 00
E: rogier.vanheeswijk@roxlegal.nl
Behandelaar:
mw V.D. Sibbes

Financieel

Indicatie veilingkosten:
Specificatie indicatie kosten in PDF  (per 05-10-2018 om 17:04 uur)

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (43369_20111221_RechtsvrgNederlekGM_MonumentenlijstInventarisatieBlz29_Rijsdijk24.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43369_Afschrift openbaar register Hyp4 dl 64330 nr 162.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43369_Akte van schuldbekentenis geanonimiseerd.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43369_AVVE 2017.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43369_bag-viewer-Rijsdijk 24 Krimpen aan de Lek .pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43369_Bodemloketrapport Rijsdijk 24 Krimpen aan de Lek.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43369_Brief hoogheemraadschap inzake vergoedingen.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43369_Brondocument_Hyp4_65411_29 geanonimiseerd.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43369_Brondocument_Hyp4_66671_131.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43369_Brondocument_Hyp4_66834_110.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43369_Energielabel voorloig G.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43369_gedoogbeschikking_1.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43369_huurovereenkomst.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43369_Ruimtelijke plannen.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43369_Toelichting bij de waardering op grond van het huidige onteigeningsbesluit.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43369_uittrekselkadastralekaart Krimpen aan de Lek-A-5718_1.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43369_vonnis inzake huurbeding.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43369_vonnis inzake onteigening.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43369_vonnis inzake retentierecht.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43369_180726 kostenoverzicht WONINGEN_2.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43369_20081028_Afschrift6aug2018_AanwijsBesluitNederlek.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43369_wkpb info.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43369_180726 kostenoverzicht WONINGEN_3.pdf) Download pdf
 • Bijzondere voorwaarden:

  Fotogalerij

  Veiling

  7 november 2018 vanaf 13:30 uur
  Vendu Rotterdam
  Kipstraat 54
  3011 RT Rotterdam

  Perceel grond met opstal(len)
  Executieveiling (beslag)
  Status: Veiling
  Dossiernummer: 43369

   

  Notaris

  RoX Legal
  mw V.D. Sibbes
  Weena 220
  3012 NJ Rotterdam
  T: 010 200 17 00
  E: rogier.vanheeswijk@roxlegal.nl

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Beslagveiling

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.