Weerd 6, LINNE

Attentie:
De huidige bewoner heeft aangegeven het object vrijwillig te zullen verlaten

Object informatie

Het monumentale kasteel "Het Huys Heysterum", met kasteelhoeve, garages, overdekte binnenplaats, tuinpaviljoen, theehuis, zwembad, omliggend park en verdere aanhorigheden.

Het kasteel is gelegen in de Linnerweerd, een uiterwaarde van de Maas en is plaatselijk bekend als Weerd 6 (het kasteel) en Weerd 6a (de hoeve) te Linne (Midden-Limburg).
Vermoedelijke bouwperiode 1730-1789. Renovatie 1995 - 1997.

Het kasteel is voorheen in gebruik geweest voor woon- en kantoordoeleinden. De hoeve voor congresactiviteiten.

Achter het kasteel zijn garages/annex schuurtjes gelegen.
Het vrijstaande theehuis is gelegen achter het kasteel.
Tevens is er een zwembad gesitueerd.

Oppervlakten bebouwing volgens taxatie BSGW:
woning: 165 m2
tuinhuis: 25 m2
berging/schuur vrijstaand: 42 m2
kantoor: 306 m2
toren: 25 m2
toren: 25 m2
berging/schuur: 5 m2
zwembad: 55 m2
tuinhuis: 25 m2

Maastricht en Eindhoven liggen op 30 minuten afstand.

Het BAG-Register meldt voor Weerd 6 te Linne als bouwjaar 1730 en een woonoppervlakte van 1.409 m2. De website van de gemeente Maasgouw vermeldt als inrichting van het hoofdgebouw: een woongedeelte in neoclassicistische stijl met meerdere salons en eetkamers, bibliotheek annex rookruimte en 3 aparte keukens. Daarboven 8 slaapkamers in dezelfde stijl, een zitkamer en nog een keuken.

Interessante links met opnames van het kasteel:
Start tour luchtopnames.
Bekijk kasteel op Facebook.
Bekijk het kasteel via "urbex explore" op Youtube.

De notaris staat niet in voor de juistheid van voormelde gegevens.
Indien de notaris nog verdere informatie over het registergoed ontvangt, zal deze informatie op deze site worden gepubliceerd...
Bezichtiging:
Niet mogelijk
Soort eigendom:
Vol eigendom
Gebruik:
Overig
Kadastrale omschrijving:
Gemeente Linne, sectie D nummer 1595, groot drie hectare tweeënzeventig are en vijfenveertig centiare.
Bijzonderheden:
Ter zake de verwerving van het object is 2% overdrachtsbelasting verschuldigd.

Ter verkrijging van de vrijstelling van de heffing van overdrachtsbelasting dient de veilingkoper zelf VOOR DE KWIJTING/EIGENDOMSOVERDRACHT een verzoek tot rangschikking van het domein als landgoed in de zin van de Natuurschoonwet in te dienen.

Het domein Heysterum was voorheen gerangschikt als landgoed in het kader van de Natuurschoonwet. Deze rangschikking dient opnieuw te worden aangevraagd. Voor de te volgen procedure wordt verwezen wordt naar de brochure ''Natuurschoonwet''.

Inventaris
Het object is nog grotendeels gemeubileerd. De achtergebleven inventaris is niet in de executoriale verkoop begrepen. Over de eigendomsrechten van de inventaris bestaat (vooralsnog) geen duidelijkheid.

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (beslag)
Status:
Gegund
Regioveiling:
Inzet:
maandag 17 december 2018 vanaf 16:30 uur
Afslag:
maandag 17 december 2018 vanaf 16:30 uur
Veilinglocatie:
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Kantoor:
Hendriks & Fleuren Zuyd notarissen
Akerstraat 138
6417 BR HEERLEN
T: 045 560 98 70
F: 045 571 15 50
E: info@zuydnotarissen.nl
Behandelaar:
Chantal Smeets / mr. J.L.G. Fleuren
Opbrengst veiling:
€ 1.200.000,00

Financieel

Inzetpremie:
1% tlv verkoper (enkel verschuldigd bij gunning)
Indicatie veilingkosten:
€ 24.200,00  (per 29-11-2018 om 14:03 uur)
excl. overdr.belasting en ontruimingskosten (geschat € 24.000,00)  (per 10-12-2018 om 10:35 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF  (per 10-12-2018 om 10:33 uur)
Lasten:
OZBE 2018 € 1.991,59  jaarlijks
Riool 2018 € 107,42  jaarlijks
Water 2018 € 445,96  jaarlijks

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (43654_bestemmingsrapport_weerd_6_6067bj_linne_nl_imro_1641_bpl027_oh01.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43654_gebouwrapport_weerd_6_6067bj_linne.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43654_vergunningenrapport_weerd_6_6067bj_linne.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43654_info Natuurschoonwet.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43654_monumentenlijst.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43654_BAG.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43654_bodemloket.pdf) Download pdf
 • Bijzondere veilingvoorwaarden:
  IV BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
  In afwijking van en in aanvulling op de AVVE zijn op deze openbare executoriale verkoop van toepassing de volgende bijzondere veilingvoorwaarden:
  1. Wijze van veilen
  De veiling vindt plaats in één zitting. De inzet vindt plaats bij opbod en de afslag bij afmijning.
  2. Inzet en afslag
  I Biedingen vinden plaats op de wijze zoals door de veilingmeester voorafgaand aan de biedingen kenbaar zal worden gemaakt.
  II Het hoogste bod is het afmijnbedrag, voor zover dit hoger is dan de inzetsom.
  III Wordt niet afgemijnd, dan geldt de inzetsom als hoogste bod.
  3. Omzet- en overdrachtsbelasting
  Kosten
  Voorzover verkoper bekend is terzake van de levering van het registergoed geen omzetbelasting maar overdrachtsbelasting verschuldigd.
  Het registergoed is een tot bewoning bestemd registergoed. Op grond van artikel 524a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering juncto artikel 9 lid 1 van de AVVE worden aan de koper in rekening gebracht:
  - het honorarium van de notaris;
  - de overdrachtsbelasting;
  - het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
  - de kosten van ontruiming na de aflevering;
  - de kosten waarvoor de koste op grond van de wet aansprakelijk is.
  4. Inzetpremie
  In aanvulling op artikel 7 AVVVEvervalt het recht op inzetpremie indien:
  - de veiling na de inzet wordt ingetrokken;
  - indien de inzetter en de afmijner dezelfde (rechts)persoon is (verrekening van de inzetpremie vindt dan niet plaats);
  - indien verkoper niet tot gunning overgaat.
  Het bepaalde in artikel 7 lid 3 AVVE komt te vervallen.
  Indien de inzetter omzetbelasting verschuldigd is over de inzetpremie, is deze in de inzetpremie begrepen. De inzetter dient alsdan aan de notaris een ''BTW-factuur'' uit te reiken.
  5. Eigenaarslasten
  De eigenaarslasten worden niet verrekend.
  6. Bestemming van het registergoed
  De bestemming volgens de BAG-viewer is: ''woonfunctie''.
  Het registergoed wordt, voor zover verkoper bekend, voor woondoeleinden gebruikt.
  Ten aanzien van de bestemming en het toegestane gebruik van het te veilen registergoed wordt te dezen verwezen naar: www.ruimtelijkeplannen.nl. casu quo is het aan koper om zich bij de betreffende gemeente te informeren over het vigerende bestemmingsplan en eventuele publiekrechtelijke beperkingen.
  7. Gebruikssituatie
  In aanvulling op artikel 24 van de AVVE geldt het volgende:
  - volgens de basisregistratie personen, staan op dit adres geen (nog in leven zijnde) personen meer als bewoner ingeschreven;
  - volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandels staat op dit adres de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Olischläger Investments B.V. ingeschreven, van welke vennootschap de eigenaar mede algemeen directeur is;
  - voor zover bij verkoper bekend, verblijft thans nog één persoon in het registergoed ten titel van zaakwaarneming.
  Voor zover na de veiling blijkt dat sprake is van bewoning en/of gebruik door de eigenaar en/of personen die zich zonder recht of titel in het registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan de koper, kan de koper deze personen tot ontruiming dwingen op de wijze als in artikel 525 lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is bepaald. De ontruiming komt voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor de bevoegdheid van de koper tot ontruiming.
  Voor zover sprake is van verhuur die tot stand is gekomen na de inschrijving van het proces-verbaal van inbeslagneming en daarom niet tegen de verkoper kan worden ingeroepen in de zin van artikel 505 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering geldt het volgende.
  Voor zover de verhuur woonruimte betreft waarop de artikel 7:271 tot en met 277 Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn, kan de huur alleen dan niet tegen de verkoper worden ingeroepen, als de verhuur plaatsvond na de bekendmaking van de executoriale verkoop als bedoeld in artikel 516 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering of als de huurder wist dat de verkoper door de verhuur in zijn verhaalsmogelijkheden zou worden benadeeld. Voor zover hiervan sprake is, doet de verkoper een beroep op de nietigheid van de huurovereenkomst(en). De huurder kan alsdan geen beroep doen op huurbescherming.
  Het bepaalde in artikel 24 lid 6 van de AVVE is op onderhavige executieverkoop niet van toepassing.
  8. Energielabel
  Omdat het registergoed een rijksmonument is, is er geen energielabel dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen van toepassing.
  9. Aan het registergoed verbonden rechten en verplichtingen;
  verwijzing naar eerdere akten
  Aan verkoper zijn geen erfdienstbaarheden, andere beperkte rechten, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen met betrekking tot het verkochte bekend.
  10. Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen
  Blijkens de inzage in de openbare registers zijn er met betrekking tot het registergoed de navolgende publiekrechtelijke beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie, te weten: - - Besluit op basis van Monumentenwet 1988.
  11. Legitimatieplicht en gegoedheid
  De gegoedheid zoals bedoeld in artikel 14 van de AVVE moet door de bieder worden aangetoond door:
  - het betalen van een internetborg vóór de veiling zoals hierna onder ''extra voorwaarden in verband met internetbieden'' omschreven; of
  - een verklaring van een geldverstrekkende instelling met een vergunning in de zin van de Wet op het financieel toezicht te overleggen tijdens de veiling, waar uit blijkt dat de bieder over voldoende financiële middelen beschikt om de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen. Deze verklaring mag op de dag van de veiling niet ouder zijn dan vier (4) weken.
  Als de bieder of koper een makelaar is die is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Makelaars, dan hoeft hij tijdens de veiling zijn financiële gegoedheid niet aan te tonen. Een makelaar wordt gelijkgesteld met een makelaar die is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Makelaars, als de notaris dit vóór de veiling schriftelijk heeft verklaard.
  aanvullende voorwaarde bij betaling internetborg
  In aanvulling op het in het hierna onder ''extra voorwaarden in verband met internetbieden, aanvullende voorwaarden'', onder 2 bepaalde kan de internetborg, behalve met de waarborgsom, niet worden verrekend met andere betalingen die de koper op grond van de AVVE of deze akte moet doen.
  12. Gunning
  Als de verkoper niet tot gunning overgaat, worden:
  - de kosten en heffingen die de verkoper al heeft betaald, terugbetaald;
  - de waarborgsom terugbetaald en/of de bankgarantie teruggestuurd;
  - de internetborg vrijgegeven.
  Dit geldt niet als de bieder/koper in gebreke is.
  13. Risico-overgang
  Het registergoed is een tot bewoning bestemde onroerende zaak. Op grond van artikel 525 lid 4 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering juncto artikel 18 van de AVVE is het registergoed voor risico van de koper vanaf het moment van inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing in de openbare registers.
  14. Onderhandse verkoop
  Het bepaalde in artikel 27 van de AVVE is op onderhavige executie niet van toepassing.
  15. Naleving bepalingen
  Koper is verplicht tot naleving van alle bepalingen als bij de verkrijging van het registergoed op de eigenaar overgingen, voor zover de eigenaar verplicht is deze bepalingen op te leggen.
  14. Inventaris
  De in het registergoed aanwezige inventaris behoort niet tot het verkochte.
  Indien de inventaris ten tijde van de levering nog in het registergoed aanwezig is, dan dient koper deze inventaris voor eigen rekening en risico te verwijderen dan wel op te slaan.
  EXTRA VOORWAARDEN IN VERBAND MET INTERNETBIEDEN
  De onderhavige Veiling is een Zaal-/Internetveiling. Het bieden tijdens de Veiling kan ook via de website www.openbareverkoop.nl plaatsvinden.
  Aanvulling begrippen:
  In deze Bijzondere Veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Openbareverkoop.nl:
  de algemeen toegankelijke website of een daaraan gelieerde website, bedoeld in begrip 27 van de AVVE, via welke website een Bod via internet kan worden uitgebracht.
  2. NIIV:
  “Stichting Notarieel Instituut Internetveilen”, statutair gevestigd in de gemeente Baarn, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52037098, rechthebbende van Openbareverkoop.nl.
  3. Handleiding
  de “handleiding online bieden” vermeld op Openbareverkoop.nl.
  4. Registratienotaris:
  een notaris die de via Openbareverkoop.nl in te vullen registratieverklaring en het geldige identiteitsbewijs van een natuurlijke persoon die wil bieden via internet, in ontvangst neemt en controleert (i) ter vaststelling van diens identiteit, (ii) het opgegeven telefoonnummer en (iii) ter legalisatie van diens handtekening onder de registratieverklaring.
  5. Registratie:
  het geheel van de door NIIV voorgeschreven handelingen, ter identificatie van een natuurlijke persoon die via Openbareverkoop.nl wil bieden, bestaande uit de invoer via internet van diens persoonsgegevens en controle door de Registratienotaris van diens identiteit en het door die persoon opgegeven mobiele telefoonnummer.
  6. Deelnemer:
  een natuurlijk persoon die de procedure van Registratie heeft doorlopen, tijdig voor de Veiling een Internetborg heeft gestort en tijdens de Veiling van het Registergoed is ingelogd op Openbareverkoop.nl.
  7. Internetborg:
  een bedrag dat door een Deelnemer is gestort, zoals beschreven in de Handleiding. De hoogte van de Internetborg bedraagt 1% (een procent) van de biedlimiet zoals bedoeld in de Handleiding met een minimum van € 5.000,- (vijfduizend euro) per registergoed, en geldt als een afdoende “gegoedheid” in de zin van artikel 14 van de AVVE.
  Aanvulling voorwaarden:
  1. In aanvulling op de AVVE kan tijdens de Veiling door een Deelnemer via internet worden geboden. Als “Bod” in de zin van de AVVE wordt derhalve ook een Bod via internet aangemerkt, mits dit Bod is uitgebracht door een Deelnemer op de door NIIV in de Handleiding voorgeschreven wijze. De hoogte van het Bod dat de Deelnemer uitbrengt wordt bepaald door het bedrag waarop hij klikt of drukt.
  2. Als de Deelnemer een Bod heeft uitgebracht en volgens de Notaris de hoogste Bieder is, kan de Internetborg op verzoek van de Deelnemer ook worden gebruikt als (deel)betaling voor de ingevolge artikel 12 AVVE na de Veiling te betalen waarborgsom, waarbij de Deelnemer ermee instemt dat de notaris (dit deel van) de waarborgsom pas vrijgeeft indien de Deelnemer al zijn verplichtingen die uit het doen van een Bod voortvloeien is nagekomen.
  3. In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet, ofwel in de zaal, de Notaris hebben bereikt, alsmede in geval van storing aan en/of het uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de Veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de Notaris.
  4. Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee wordt niet gegarandeerd dat de Deelnemer permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid van de internetverbinding(en), alsmede storingen en uitval van deze verbinding(en) komen geheel voor rekening en risico van de Deelnemer.
  5. Tenzij de Notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan tot de Inzet en de Afslag, dan nadat de Notaris genoegzaam zal zijn gebleken dat via internet biedingen kunnen worden uitgebracht.
  6. In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE kan de Afmijning door de Deelnemer elektronisch geschieden door te klikken of te drukken op het woord “bied”.
  7. Als Afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de Deelnemer tijdens de Afslag wordt geklikt of gedrukt op het moment waarop een zaalbieder kan afmijnen.
  8. Wanneer de Deelnemer tijdens de Veiling overgaat tot het uitbrengen van een Bod via internet en het Bod de Notaris heeft bereikt, heeft dit Bod gelijke rechtsgevolgen als een Bod dat vanuit de veilingzaal wordt uitgebracht.
  9. De Deelnemer die tijdens de Veiling overgaat tot het uitbrengen van een Bod via internet dient gedurende het verdere verloop van de Veiling voor de Notaris telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, en wel op het mobiele telefoonnummer dat de Deelnemer heeft ingevuld op diens registratieformulier. Voor het geval de Deelnemer gedurende het verdere verloop van de Veiling niet of slechts ten dele voor de Notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de Veiling op enig moment telefonisch overleg tussen de Notaris en de Deelnemer noodzakelijk wordt geacht door de Notaris, dan is de Notaris bevoegd om het Bod van de Deelnemer niet als zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
  10. In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de Deelnemer die het hoogste Bod heeft uitgebracht tot het moment van Gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens een rechtspersoon of personenvennootschap, mits die Deelnemer vóór de Gunning:
  - naar het oordeel van de Notaris genoegzaam aantoont volledig bevoegd te zijn tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenvennootschap; en
  - de waarborgsom wordt gestort als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVVE.
  Het bepaalde in artikel 5 lid 4 AVVE is in deze situatie ook van toepassing (acceptatie door de Verkoper) tenzij dit elders in de Bijzondere Veilingvoorwaarden is uitgesloten.
  Van een en ander dient uit de notariële akte van Gunning te blijken.
  Indien met inachtneming van het vorenstaande een rechtspersoon of personenvennootschap heeft te gelden als vertegenwoordigde van de Deelnemer, komt aan die rechtspersoon of personenvennootschap het recht toe vóór de betaling van de Koopprijs te verklaren dat hij het Bod heeft uitgebracht namens één of meer anderen als bedoeld in artikel 5 lid 2 AVVE.
  11. De in lid 10 bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of personenvennootschap hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen ten gevolge van de Gunning. Indien die Deelnemer, ingeval de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap in verzuim is, de Koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de Levering aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de Notariële verklaring van betaling te blijken.
  12. Door het uitbrengen van een Bod via internet, op de wijze zoals door NIIV omschreven, verleent de Deelnemer, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 10, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de Notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van Veiling en in en bij het proces-verbaal van Veiling:
  a. te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende Bod heeft uitgebracht; en
  b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van Veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de Notaris ter zake van de Veiling.
  De gevolmachtigde kan op grond van deze volmacht voorts het proces-verbaal van Veiling ondertekenen en ter zake hiervan datgene te doen wat hij nodig en nuttig acht. De gevolmachtigde heeft de macht tot substitutie, zodat hij onder zijn verantwoordelijkheid een ander in zijn plaats kan stellen.
  13. Indien een Deelnemer niet via internet, maar vanuit de veilingzaal als zaalbieder een Bod uitbrengt kan de Internetborg gebruikt worden ten bewijze van zijn gegoedheid als bedoeld in artikel 14 AVVE én als betaling van een door deze Deelnemer, of, indien van toepassing, de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap bedoeld in lid 8, verschuldigde waarborgsom of een gedeelte daarvan.
  14. In geval van niet-nakoming van een of meer verplichtingen uit de tussen de Verkoper en een Deelnemer tot stand gekomen koopovereenkomst, wordt (onverminderd het bepaalde in artikel 26 AVVE) de Internetborg door de Notaris geïncasseerd bij NIIV en geheel of gedeeltelijk gebruikt ter betaling van (een deel van) de kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming.
  Afmijnen zonder afroepen
  Indien de regioveiling daartoe tijdens de Veiling de mogelijkheid biedt, dan kan, in aanvulling op artikel 3 lid 2 AVVE, de Afmijning door een zaalbieder door het roepen van het woord ''mijn'' ook plaatsvinden zonder afroeping door de afslager, zodra (en gedurende de tijd dat) een bedrag waarop kan worden geboden voor zowel de zaalbieders als de Notaris zichtbaar is op een scherm in de veilingzaal. Indien er wordt afgemijnd op het moment dat er sprake is van een wisseling van bedragen op het scherm, geldt als Afmijnbedrag het laatste bedrag dat vóór die wisseling voor de notaris zichtbaar was, onverminderd het bepaalde bij artikel 3 lid 5 AVVE laatste zin.

  Fotogalerij

  Veiling

  17 december 2018 vanaf 16:30 uur
  Café-Restaurant Dauphine
  Prins Bernhardplein 175
  1097 BL Amsterdam

  Villa
  Executieveiling (beslag)
  Status: Gegund
  Dossiernummer: 43654

   

  Notaris

  Hendriks & Fleuren Zuyd notarissen
  Chantal Smeets / mr. J.L.G. Fleuren
  Akerstraat 138
  6417 BR HEERLEN
  T: 045 560 98 70
  F: 045 571 15 50
  E: info@zuydnotarissen.nl

   

  Inzetpremie

  1% tlv verkoper (enkel verschuldigd bij gunning)

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Beslagveiling

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.