Daelderpad 1, NUTH

Attentie

Dit betreft een Internet-only Timed veiling, bekijk Informatie/wijzevanveilen

Omschrijving

1. het landhuis met binnenhof, ondergrond, tuin en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 6361 BJ NUTH, Daelderpad 1, kadastraal bekend gemeente Nuth, sectie A, nummer 2964 ter grootte van vierenzeventig are en vijftien centiare (74 a 15 ca),
2. het perceel erf en tuin, gelegen nabij Daelderpad 1 te Nuth, kadastraal bekend gemeente Nuth, sectie A, nummer 2962 , groot éénenveertig are en veertig centiare (41 a en 40 ca),
3. een strook grond, gelegen nabij Daelderpad 1 te Nuth, genaamd: Daelderpad, kadastraal bekend Nuth, sectie A, nummer 2963, groot één are en zesenvijftig centiare (1 a en 56 ca),

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

In taxatierapport staat het volgende vermeld:

''2. Scheurvorming in ernstige mate in diverse gevels aanwezig.
3. Houtconstructie met name balken en dakgoten zijn op diverse
plaatsen verrot.''
(…)
5. Veel achterstallig onderhoud aanwezig''

In de kadastrale registratie staan de volgende publiekrechtelijk beperkingen vermeld:
'' Publiekrechtelijke beperking
Basisregistratie Kadaster
Besluit op basis van Monumentenwet 1988
Betrokken bestuursorgaan De Staat (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
Vermeld in stuk Hyp4 72869/00136
Naamswijziging rechtspersoon
Ingeschreven op 29-03-2018 om 09:00
Afkomstig uit stuk Hyp4 2598/106 Maastricht Ingeschreven op 23-01-1967
Aanvullende stukken Hyp4 71551/1
Is aanvulling op Hyp4 2598/106 Maastricht
Ingeschreven op 19-09-2017 om 14:58
Hyp4 59985/114
Is aanvulling op Hyp4 2598/106 Maastricht
Ingeschreven op 11-07-2011 om 09:00
Hyp4 58633/131
Is aanvulling op Hyp4 2598/106 Maastricht
Ingeschreven op 13-09-2010 om 09:00''


De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de
Basisregistratie Personen) - als volgt:
mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend.
Op verzoek van de executant wordt voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de heffingsgrondslag (voor wat betreft de woningen) en 6% over de heffingsgrondslag (voor wat betreft het gedeelte bestemd als bedrijf) wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;


De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 1 september 2020 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van De Stichting Notarieel Instituut Internetveilen (NIIV) en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 13 oktober 2020.

Info: www.veilingbiljet.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 714, in behandeling bij Pascal Tjon Sien Kie.

Kenmerken

Type registergoed
Landhuis
Gebruik
Onbekend
Soort eigendom
Vol eigendom
Oppervlakte perceel
11711 m2
Kadastrale omschrijving
1. het landhuis met binnenhof, ondergrond, tuin en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 6361 BJ NUTH, Daelderpad 1, kadastraal bekend gemeente Nuth, sectie A, nummer 2964 ter grootte van vierenzeventig are en vijftien centiare (74 a 15 ca), welk registergoed is belast met: - een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Enexis Netbeheer B.V., statutair gevestigd te 's-Hertogenbosch, zulks ten behoeve voor het aanleggen, gebruiken en instandhouden van een gasleiding en verder toebehoren op en/of in bovenvermeld registergoed; - een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op een gedeelte van het perceel, ten behoeve van de naamloze vennootschap N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg, statutair gevestigd te Maastricht, om van de belaste strook en de toegang daartoe gebruik te maken voor zover dit redelijkerwijs nodig gewenst is voor het daarin, daarop of daarboven hebben (laten) aanbrengen, inspecteren, onderhouden, herstellen, vervangen, wijzigen, verwijderen en het eigenlijk gebruik van een waterleiding, signaalkabel(s) en verder toebehoren; - een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op een gedeelte van het perceel, ten behoeve het publiekrechtelijk lichaam: de gemeente Beekdaelen, kantoorhoudende te Nuth, om te allen tijde gebruik te maken of te doen maken zoals en voor zover dit naar haar oordeel nodig is voor het aanbrengen, hebben, houden, onderzoeken, onderhouden, herstellen, vervangen en verwijderen van een ondergrondse buisleiding met verder toebehoren, dienden tot de afvoer van riool-en regenwater, 2. het perceel erf en tuin, gelegen nabij Daelderpad 1 te Nuth, kadastraal bekend gemeente Nuth, sectie A, nummer 2962 , groot éénenveertig are en veertig centiare (41 a en 40 ca), welk registergoed is belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op een gedeelte van het perceel, ten behoeve het publiekrechtelijk lichaam: de gemeente Beekdaelen, kantoorhoudende te Nuth, om te allen tijde gebruik te maken of te doen maken zoals en voor zover dit naar haar oordeel nodig is voor het aanbrengen, hebben, houden, onderzoeken, onderhouden, herstellen, vervangen en verwijderen van een ondergrondse buisleiding met verder toebehoren, dienden tot de afvoer van riool-en regenwater, 3. een strook grond, gelegen nabij Daelderpad 1 te Nuth, genaamd: Daelderpad, kadastraal bekend Nuth, sectie A, nummer 2963, groot één are en zesenvijftig centiare (1 a en 56 ca),

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
In taxatierapport staat het volgende vermeld: ''2. Scheurvorming in ernstige mate in diverse gevels aanwezig. 3. Houtconstructie met name balken en dakgoten zijn op diverse plaatsen verrot.'' (…) 5. Veel achterstallig onderhoud aanwezig'' In de kadastrale registratie staan de volgende publiekrechtelijk beperkingen vermeld: '' Publiekrechtelijke beperking Basisregistratie Kadaster Besluit op basis van Monumentenwet 1988 Betrokken bestuursorgaan De Staat (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) Vermeld in stuk Hyp4 72869/00136 Naamswijziging rechtspersoon Ingeschreven op 29-03-2018 om 09:00 Afkomstig uit stuk Hyp4 2598/106 Maastricht Ingeschreven op 23-01-1967 Aanvullende stukken Hyp4 71551/1 Is aanvulling op Hyp4 2598/106 Maastricht Ingeschreven op 19-09-2017 om 14:58 Hyp4 59985/114 Is aanvulling op Hyp4 2598/106 Maastricht Ingeschreven op 11-07-2011 om 09:00 Hyp4 58633/131 Is aanvulling op Hyp4 2598/106 Maastricht Ingeschreven op 13-09-2010 om 09:00'' De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n). Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend. Op verzoek van de executant wordt voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen. Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de heffingsgrondslag (voor wat betreft de woningen) en 6% over de heffingsgrondslag (voor wat betreft het gedeelte bestemd als bedrijf) wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Voor rekening van koper komt: - het notarieel honorarium; - de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches; - de eventuele ontruimingskosten; De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken. De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen. Tot en met 1 september 2020 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen. Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van De Stichting Notarieel Instituut Internetveilen (NIIV) en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00. Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen. De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 13 oktober 2020. Info: www.veilingbiljet.nl RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 714, in behandeling bij Pascal Tjon Sien Kie.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Dossiernummer
44933
Wijze van veilen
Internet-only Timed
Veilinglocatie
Internet-only
Kantoor
RoX Legal
Pascal Tjon Sien Kie
Coolsingel 104
3011 AG Rotterdam
T: 010 200 17 00
E: rogier.vanheeswijk@roxlegal.nl

Financieel

Indicatie veilingkosten:
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 14‑08‑2020 om 18:35 uur)

Veiling

Internet-only
Executieveiling hypotheek
Status: Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Dossiernummer: 44933
Wijze van veilen: Internet-only Timed

Notaris

Pascal Tjon Sien Kie
Coolsingel 104
3011 AG Rotterdam
T: 010 200 17 00

Onderhands bod

Tot en met 1 september 2020 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 01-09-2020 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.