Adriaan Stoopplein 8, OVERVEEN

Attentie

Dit betreft een Internet-only Timed veiling, bekijk Informatie/wijzevanveilen

Omschrijving

het woonhuis met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 2051 KA OVERVEEN, Adriaan Stoopplein 8, kadastraal bekend gemeente Bloemendaal, sectie E, nummer 2252 ter grootte van drie are en acht centiare (3 a 8 ca),

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Er is een aantekening bij het Kadaster, woordelijk luidende:
Publiekrechtelijke beperking
Besluit op basis van Monumentenwet 1988
Betrokken gemeente
Amsterdam
Afkomstig uit stuk Hyp 4 19117/120
Ingeschreven op 10-01-2005

Publiekrechtelijke beperking
Besluit op basis van Monumentenwet 1988
Betrokken gemeente
Amsterdam
Afkomstig uit stuk Hyp 4 11116/24
Ingeschreven op 10-09-1992


De vereniging met volledigere rechtsbevoegdheid: ''Vereniging tot behoud van het Monumentale Karakter van de voormalige Bad- en Zweminrichting Stoop's Bad'', statutair gevestigd te Overveen is geen vereniging als bedoeld in boek 5:112 van het Burgerlijk Wetboek, waardoor de koper niet kan worden verplicht om lid te worden van deze vereniging, hoewel de eigenaren van de diverse registergoederen op grond van de in de bijzondere veilingvoorwaarde geciteerde bepalingen lid dienen te worden van eerdergenoemde vereniging. Eventuele achterstallige bijdragen aan de Vereniging tot behoud van het Monumentale Karakter van de voormalige Bad- en Zweminrichting Stoop's Bad worden niet bij de koper in rekening gebracht. Het wordt aan de koper op de veiling overgelaten of hij lid wordt van de betreffende vereniging van eigenaren en of hij de daarmee verband houdende bijzondere bepalingen wenst te accepteren/honoreren.

Achterstand Vereniging p.m.
Maandelijkse/jaarlijkse bijdrage p.m.


De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
in gebruik bij debiteur(en).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd.
Op verzoek van de executant wordt voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;


De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 1 september 2020 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via De Stichting Notarieel Instituut Internetveilen (NIIV) en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 13 oktober 2020.

Info: www.veilingbiljet.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 7, in behandeling bij Pascal Tjon Sien Kie.

Kenmerken

Type registergoed
Woonhuis
Gebruik
Onbekend
Soort eigendom
Vol eigendom
Oppervlakte perceel
308 m2
Kadastrale omschrijving
het woonhuis met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 2051 KA OVERVEEN, Adriaan Stoopplein 8, kadastraal bekend gemeente Bloemendaal, sectie E, nummer 2252 ter grootte van drie are en acht centiare (3 a 8 ca),

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
Er is een aantekening bij het Kadaster, woordelijk luidende:
Publiekrechtelijke beperking
Besluit op basis van Monumentenwet 1988
Betrokken gemeente
Amsterdam
Afkomstig uit stuk Hyp 4 19117/120
Ingeschreven op 10-01-2005

Publiekrechtelijke beperking
Besluit op basis van Monumentenwet 1988
Betrokken gemeente
Amsterdam
Afkomstig uit stuk Hyp 4 11116/24
Ingeschreven op 10-09-1992


De vereniging met volledigere rechtsbevoegdheid: ''Vereniging tot behoud van het Monumentale Karakter van de voormalige Bad- en Zweminrichting Stoop's Bad'', statutair gevestigd te Overveen is geen vereniging als bedoeld in boek 5:112 van het Burgerlijk Wetboek, waardoor de koper niet kan worden verplicht om lid te worden van deze vereniging, hoewel de eigenaren van de diverse registergoederen op grond van de in de bijzondere veilingvoorwaarde geciteerde bepalingen lid dienen te worden van eerdergenoemde vereniging. Eventuele achterstallige bijdragen aan de Vereniging tot behoud van het Monumentale Karakter van de voormalige Bad- en Zweminrichting Stoop's Bad worden niet bij de koper in rekening gebracht. Het wordt aan de koper op de veiling overgelaten of hij lid wordt van de betreffende vereniging van eigenaren en of hij de daarmee verband houdende bijzondere bepalingen wenst te accepteren/honoreren.

Achterstand Vereniging p.m.
Maandelijkse/jaarlijkse bijdrage p.m.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
in gebruik bij debiteur(en).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd.
Op verzoek van de executant wordt voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;


De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 1 september 2020 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via De Stichting Notarieel Instituut Internetveilen (NIIV) en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 13 oktober 2020.

Info: www.veilingbiljet.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 7, in behandeling bij Pascal Tjon Sien Kie.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilinglocatie
Internet-only
Kantoor
RoX Legal
Pascal Tjon Sien Kie
Weena 220
3012 NJ Rotterdam
T: 010 200 17 00
E: rogier.vanheeswijk@roxlegal.nl

Financieel

Indicatie veilingkosten:
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 13‑08‑2020 om 17:33 uur)

Veiling

Internet-only
Executieveiling hypotheek
Status: Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilingdossiernummer: 44943

Notaris

Pascal Tjon Sien Kie
Weena 220
3012 NJ Rotterdam
T: 010 200 17 00

Onderhands bod

Tot en met 1 september 2020 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 01-09-2020 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.