Lenteakker 166, SPIJKENISSE

Attentie

VEILING ALLEEN VIA INTERNET (OPENBAREVERKOOP.NL)

Omschrijving

De appartementsrechten, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van:
A. de woning met balkon op de eerste verdieping en verder toebehoren, plaatselijk bekend 3206 TB Spijkenisse, Lenteakker 166, kadastraal bekend gemeente Spijkenisse, sectie L, complexaanduiding 1899A appartementsindex 6 en
B.de berging met nummer 166 gelegen op de begane grond, kadastraal bekend gemeente Spijkenisse, sectie L, complexaanduiding 1899A appartementsindex 76;
respectievelijk uitmakende het vijftien negenhonderd zevenentachtigste (15/987)
aandeel en het één negenhonderd zevenentachtigste (1/987) aandeel in het
(hoofd)appartementsrecht, ten tijde van (hoofd)splitsing in appartementsrechten,
kadastraal bekend gemeente Spijkenisse sectie L, complexaanduiding 1899-A,
appartementsindex 2;
De verplichting tot betaling van de canon is afgekocht tot 31 december 2033;

Voor alle overige informatie wordt verwezen naar deze site, het Veilingnieuws van de Vastgoedveiling Rijnmond, www.notarishuis.nl, terwijl deze informatie tevens bij de notaris verkrijgbaar is.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken. Een ieder die een bieding (onderhands of ter veiling) doet wordt geacht van de inhoud van deze documenten kennis te hebben genomen.

Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de koper een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van EURO 15.000,00.

Bieders en mijners dienen zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.

Bezichtiging

Geen bezichtiging mogelijk

Kenmerken

Type registergoed
Portiekwoning
Gebruik
Verhuurd zonder toestemming van schuldeiser
Soort eigendom
Erfpacht
Bouwjaar
1983
Oppervlakte wonen
74 m2

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden zijn op de www.veilingbiljet gepubliceerd en op te vragen ten kantore van de executerende notaris.

Tot en met 21 januari 2020 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notaris.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden 6 weken na gunning.

Voor zover bekend is het registergoed in gebruik bij de eigenaar en/of onrechtmatig in gebruik bij casu quo verhuurd aan derden.
De hypotheekakte op grond waarvan deze veiling bij executie plaatsvindt, bevat het huurbeding bedoeld in artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek.
De benodigde toestemming voor het verkrijgen van verlof om het huurbeding conform 3:264 lid 5 Burgerlijk Wetboek juncto 549 lid 1 Rechtsvordering tegen de op het onderhavige adres ingeschreven bekende huurders en/of gebruikers casu quo onderhuurders van wie de namen niet kunnen worden achterhaald, in te roepen is bij de Voorzieningenrechter is aanhangig.
Indien gemeld verlof wordt verleend, laat verkoper de bevoegdheid tot inroeping van het huurbeding verder aan koper over. De koper accepteert een eventueel door de Voorzieningenrechter op te leggen termijn waarbinnen geen ontruiming plaats mag vinden. De koper dient (zo nodig) zelf, voor eigen rekening en risico, de ontruiming te bewerkstelligen.
Er vindt geen verrekening van huren en/of waarborgsommen plaats.

De inzetpremie (1% van het hoogste bod bij inzet), komt voor rekening van de verkoper.

Voor rekening van koper:
- het honorarium van de notaris;
- de overdrachtsbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten waarvoor een koper krachtens de wet aansprakelijk is.

Bieders en mijners dienen zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.

Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de koper een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs, met een minimum van €15.000,00.

De termijn van beraad als bedoeld in artikel 8 lid 2 AVVE eindigt op de zesde werkdag volgende op de afslag om vijf (5) uur in de middag of zoveel eerder als de verkoper al dan niet mocht hebben gegund.

Informatie terzake het milieu, de fundering, de bestemming en/of aanschrijvingen is geplaatst op www.veilingbiljet.nl en kan worden opgevraagd bij de notaris.
Van koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar het onderhavige registergoed, dan wel dat hij als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de verkoper/bank of de notaris.

Aan het bestuur van de vereniging van eigenaars is tijdig gevraagd verklaringen af te geven als bedoeld in artikel 5:122 leden 5 en 6 Burgerlijk Wetboek. Daarin staat wat de eigenaar tot op vandaag aan de vereniging van eigenaars is verschuldigd en wat de omvang is van het reservefonds van de vereniging van eigenaars.
Deze verklaring is tot op vandaag niet verkregen. Als bedoelde verklaring wordt verkregen vóór de datum van de veiling, is de koper hoofdelijk aansprakelijk voor achterstallige bijdragen aan de vereniging van eigenaars zoals vermeld op die verklaring. Deze achterstallige bijdragen komen in dat geval voor rekening van de koper;


Milieuinfo
Uit een schriftelijke inventarisatie bleek niet dat in dit perceel een ondergrondse brandstoftank aanwezig is.
Er is een kopie uitdraai van het DCMR toegevoegd

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Veiling
Veilinglocatie
Internet-only
Kantoor
De Randamie & Verstoep Notarissen
mr B.R. de Randamie
Posthoornstraat 13-15
3011 WD Rotterdam
T: 010 433 03 55
F: 010 414 92 16
E: notaris@drv-notarissen.nl

Financieel

Indicatie veilingkosten:
€ 5.776,00 (per 27‑01‑2021 om 09:45 uur)
Ozb
€ 180,20 per jaar
Rioolheffing
€ 334,69 per jaar
Waterschaplasten
€ 18,29 per jaar
achterstand VVE
€ 451,94 per jaar
Bijdrage Vve
€ 134,32 per jaar
Mutatiekosten Vve
€ 151,25 per jaar

Veiling

Internet-only
Executieveiling hypotheek
Status: Veiling
Veilingdossiernummer: 45154
Wijze van veilen: Internet-only Live

Notaris

mr B.R. de Randamie
Posthoornstraat 13-15
3011 WD Rotterdam
T: 010 433 03 55
F: 010 414 92 16

Onderhands bod

Tot en met 16 februari 2021 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 16-02-2021 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.