Grote Looiersstraat 16, MAASTRICHT

Omschrijving

appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de 2e verdieping en berging in het souterrain van gebuw plaatselijk bekend Grote Looiersstraat 8 te 6211 JJ Maastricht

Kenmerken

Type registergoed
Appartement
Gebruik
Overig
Soort eigendom
Vol eigendom
Kadastrale omschrijving
KADASTRALE GEMEENTE MAASTRICHT APPARTEMENTSRECHT 8, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de tweede verdieping, plaatselijk bekend Grote Looiersstraat 16-C te 6211 JJ, Maastricht, en berging in het souterrain van het gebouw, plaatselijk bekend Grote Looierstraat 16-18 te 6211 JJ Maastricht, MAASTRICHT sectie B complexnummer 5120 A appartementsindex 8, uitmakende het eenhonderdachttien/eenduizend negende (118/1.009) aandeel in het appartementencomplex, bestaande uit twee woonhuizen met ondergrond, tuin en verdere aanhorigheden gelegen aan de Grote Looiersstraat 16, 16-A, 16-B, 16-C, 16-D en 18 ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Maastricht sectie B nummers 1789 en 2852, samen groot drie aren dertig centiaren (3 a 30 ca);

Fotogalerij

Informatie

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Bijzonderheden
Volgens opgave van de Vereniging van eigenaars zijn er achterstallige servicekosten en kosten energie per 21 maart 2019, bedragende € 9.993,56
De op de veilingkoper te verhalen achterstallige servicekosten over het voorafgaande jaar en het lopende jaar belopen tot medio mei 2019 € 3.657,91
Milieuinfo
Voor zover bij de gemeente bekend is dit een onverdachte locatie. Op basis van reeds uitgevoerde bodemonderzoeken op onverdachte terreinen is de gemeentelijke bodemkwaliteit vastgesteld. Per deelgebied is de gemiddelde bodemkwaliteit vastgesteld. In de ondergrond is gemiddeld in dit deelgebied geen bodemverontreiniging aanwezig.
Bij de behandelaar van dit dossier is te downloaden een e-mail van de gemeente Maastricht. e-mail adres behandelaar; wytze.buitenrusthettema@metisnotarissen.nl
Bijzondere veilingvoorwaarden
Paraaf notaris ______________
201806242/001/ MLE Pagina 1
BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
Parkeerplaatsen en kelder (appartementsrechten), Godsweerdersingel 34-36, Roermond
Perceel grond, Burgemeester Thomas Wackersstraat, Roermond
Parkeerplaatsen (appartementsrechten), Brugstraat, Sittard
Woonappartement, Grote Looierstraat 16-C, Maastricht
Vandaag, zesentwintig februari tweeduizend negentien,
verscheen voor mij, mr. Ghislenus Hendrikus Maria van Kan, notaris te
Beekdaelen:
de heer mr. Wytze Onno Warnardus Buitenrust Hettema, geboren te Nijmegen op
achtentwintig december negentienhonderdnegenenvijftig, woonplaats kiezend ten
kantore van Metis Notarissen, Australiëlaan 90 te 6199 AA Maastricht-Airport (Beek
Limburg) en aldaar werkzaam;
te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde, blijkens een aan deze akte te
hechten onderhandse akte houdende volmacht, van:
de heer Martijn Jozef Arnoldus Boon, geboren te Breda op twee maart
negentienhonderd tweeënzeventig, woonplaats kiezend ten kantore van de hierna te
noemen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
die de volmacht verstrekte als alleen/zelfstandig bevoegd directeur, en als zodanig
de besloten vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigende, van:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bean Holding B.V.,
statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te 4837 CD Breda, Montenspark
10, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34110993;
Bean Holding B.V., hierna te noemen: 'de verkoper'.
De verkoper heeft mij, notaris, het volgende verklaard.
De verkoper heeft mij, notaris, de opdracht gegeven voor de executoriale verkoop
van de hierna omschreven registergoederen (inclusief de roerende zaken als
bedoeld in artikel 3:254 Burgerlijk Wetboek) op grond van artikel 3:268 Burgerlijk
Wetboek.
Ten behoeve hiervan worden hierbij de voorwaarden voor deze executoriale verkoop
vastgesteld. Deze voorwaarden gelden voor zowel de veiling als de onderhandse
verkoop. Deze voorwaarden worden ook geplaatst op www.veilingbiljet.nl en
www.vastgoedveilingzuid.nl, hierna zowel ieder afzonderlijk als tezamen te noemen:
'de website'.
Deze akte heeft de volgende indeling:
1. Algemene informatie
2. Informatie over het registergoed
3. Financieel
4. Openbare executoriale verkoop (de veiling)
5. Onderhandse executoriale verkoop (onderhandse verkoop)
1. Algemene informatie
1.1 datum en plaats
Pagina 2 201806242/001/ MLE
De executoriale verkopen vinden plaats op achtentwintig maart tweeduizend
negentien vanaf of omstreeks dertien dertig uur (13:30 uur) in hotel
Golden Tulip Jagershorst, aan de Valkenswaardseweg 44 te 5595 XB Leende
voor mij, notaris, of voor een van de andere notarissen verbonden aan het kantoor
van Metis Notarissen, kantoorhoudende aan de Australiëlaan 90 te 6199 AA
Maastricht Airport, Beek (L), of hun waarnemers, hierna te noemen: 'de notaris',
tenzij de executoriale verkoop plaatsvindt door middel van een onderhandse verkoop
als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek.
De hierna omschreven registergoederen 1 tot en met 7 worden in één executoriale
verkoop gebracht, als kavels en als combinatie.
Het hierna omschreven registergoed 8 wordt in een de daarop aansluitende
executoriale verkoop gebracht.
1.2 registergoederen
De registergoederen zijn:
KADASTRALE GEMEENTE ROERMOND
1. DERTIEN (13) APPARTEMENTSRECHTEN, ieder recht gevende op het
uitsluitend gebruik van een parkeerplaats in de parkeergarage in het souterrain
(nivo -1) van het appartementencomplex gelegen aan de Godsweerdersingel 34
en 36 te Roermond, kadastraal bekend gemeente
ROERMOND sectie B nummer 7243 appartementsindex 4 tot en met 16,
ieder uitmakende het driehonderd zestien/tienduizendste (316/10.000) aandeel
in het hoofdappartement 1, dat recht geeft op het uitsluitend gebruik van een
kelder in het souterrain (nivo-2), dertien (13) parkeerplaatsen in het souterrain
(nivo-1) en veertien (14) parkeerplaatsen op de begane grond deel van het
appartementencornplex aan de Godsweerdersingel, ten tijde van de splitsing in
appartementsrechten genummerd Godsweerderingel 34 en 36, op de
splitsingstekening aangegeven met arabisch cijfer 1, kadastraal bekend als
gemeente Roermond sectie B nummer 7243 A-1, uitmakend (volgens de akte
van (hoofd)splitsing) het drieduizend driehonderd negen en
zeventig/tienduizendste (3.379/10.000) aandeel in de gemeenschap zijnde een
appartementencomplex bestaande uit een kelder, zeven en twintig (27)
parkeerplaatsen en elf (11) woonappartementen, plaatselijk bekend als
Roermond, Godsweerdersingel 34, 34a tot en met g en 36, 36a en 36b, ten tijde
van de akte van (hoofd)splitsing kadastraal bekend als gemeente Roermond
sectie B nummer 7239, 7240, 7241 en 7442, tezamen groot tien are en vijf en
vijftig centiare (10 a 55 ca);
2. VEERTIEN (14) APPARTEMENTSRECHTEN, ieder recht gevende op het
uitsluitend gebruik van een parkeerplaats in de parkeergarage op de begane
grond van gemeld appartementencomplex, gelegen aan de Godsweerdersingel
34 en 36 te Roermond, kadastraal bekend gemeente
ROERMOND sectie B nummer 7243 appartementsindex 17 tot en met 30,
ieder uitmakende het driehonderd zestien/tienduizendste (316/10.000) aandeel
in de hiervoor sub 1 omschreven gemeenschap;
3. APPARTEMENTSRECHT, recht gevende op het uitsluitend gebruik van een
kelder in het souterrain (nivo -2) van het appartementencomplex gelegen aan de
Godsweerdersingel 34 en 36 te Roermond, kadastraal bekend gemeente
ROERMOND sectie B nummer 7243 appartementsindex 31,
Paraaf notaris ______________
201806242/001/ MLE Pagina 3
uitmakende het eenduizend vierhonderd acht en zestig/tienduizendste
(1.468/10.000) aandeel in de hiervoor sub 1 omschreven gemeenschap;
KADASTRALE GEMEENTE ROERMOND
4. PERCEEL GROND, gelegen aan de Burgemeester Thomas Wackersstraat
(tussen de woonhuizen nummers 51 en 51B) te Roermond, kadastraal bekend
gemeente ROERMOND sectie G nummer 1881,
groot twaalf aren vierentwintig centiaren (12 a 24 ca);
KADASTRALE GEMEENTE SITTARD
5. APPARTEMENTSRECHT NUMMER 129, rechtgevend op het uitsluitend
gebruik van de parkeerplaats gelegen in de parkeergarage, gelegen te Sittard
aan de Brugstraat, ongenummerd ,
kadastraal bekend gemeente SITTARD sectie D nummer 7526 A-129,
uitmakende het drie/drieduizendste (3/3.000) aandeel in het hoofdappartement 2
welk hoofdappartement omvat elf (11) parkeerplaatsen en veertien (14)
kantoor/bedrijfsruimten, en welk hoofdappartement uitmakende het
dieduizend/vijfentwintigduizendste (3.000/25.000) aandeel in het
appartementencomplex, bestaande uit grond en opstallen, gelegen aan de
Brugstraat te Sittard, ten tijde van de (hoofd)splitsing kadastraal bekend
gemeente Sittard sectie D nummers 7520, 7521, 7522, 7523, 7524 en 6557,
samen groot zevenenzeventig are en zevenenvijftig centiare (77 a 57 ca);
6. APPARTEMENTSRECHT NUMMER 132, rechtgevend op het uitsluitend
gebruik van de parkeerplaats gelegen in de parkeergarage, gelegen te Sittard
aan de Brugstraat, ongenummerd,
kadastraal bekend gemeente SITTARD sectie D nummer 7526 A-132,
uitmakende het drie/drieduizendste (3/3.000) aandeel in de hiervoor sub 5
omschreven gemeenschap;
7. APPARTEMENTSRECHT NUMMER 135, rechtgevend op het uitsluitend
gebruik van een parkeerplaats gelegen in het souterrain, gelegen te Sittard aan
de Brugstraat, ongenummerd,
kadastraal bekend gemeente SITTARD, sectie D nummer 7526 A-135,
uitmakende het vijfentwintig/vijfentwitigduizendste (25/25.000) aandeel in het
hoofdappartement 3, rechtgevend op het uitsluitend gebruik van een
parkeerplaats in de parkeergarage, een hellingbaan en (nood)trappenhuis,
alsmede (bestraat) terrein en groenvoorzieningen, uitmakende het
tweehonderd/vijfentwintigduizendste (200/25.000) aandeel in het
appartementencomplex, bestaande uit grond en opstallen, gelegen aan de
Brugstraat te Sittard, ten tijde van de (hoofd)splitsing kadastraal bekend
gemeente Sittard sectie D nummers 7520, 7521, 7522, 7523, 7524 en 6557,
samen groot zevenenzeventig are en zevenenvijftig centiare (77 a 57 ca);
KADASTRALE GEMEENTE MAASTRICHT
8. APPARTEMENTSRECHT 8, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de
woning op de tweede verdieping en berging in het souterrain van het gebouw,
plaatselijk bekend Grote Looierstraat 16-C te 6211 JJ Maastricht,
MAASTRICHT sectie B complexnummer 5120 A appartementsindex 8,
uitmakende het eenhonderdachttien/eenduizend negende (118/1.009) aandeel
in het appartementencomplex, bestaande uit twee woonhuizen met ondergrond,
tuin en verdere aanhorigheden gelegen aan de Grote Looiersstraat 16, 16-A,
Pagina 4 201806242/001/ MLE
16-B, 16-C, 16-D en 18 ten tijde van de splitsing in appartementsrechten
kadastraal bekend gemeente Maastricht sectie B nummers 1789 en 2852,
samen groot drie aren dertig centiaren (3 a 30 ca);
hierna te noemen: 'registergoed' of: ‘registergoederen’.
1.3 eigenaar/schuldenaar
De eigenaar van de registergoederen is:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid G.O. Management B.V.,
statutair gevestigd te Sint Odiliënberg, gemeente Ambt Montfort, kantoorhoudende
te 6045 CZ Roermond, Laan van Schödeln 1, ingeschreven in het handelsregister
onder nummer 120544810;
hierna te noemen: 'de eigenaar.'
De (hoofdelijke) schuldenaren zijn:
a. de eigenaar, G.O. Management B.V. voornoemd;
b. de heer Hermanus Gerardus Overdijk, geboren te Brunssum op zes november
negentienhonderd vierenzestig, wonende te Sint Odiliënberg, gemeente Ambt
Montfort, kantoorhoudende te 6045 CZ Roermond, Laan van Schödeln 1;
hierna tezamen te noemen 'de schuldenaar'.
1.4 verkrijging eigenaar
- De eigenaar heeft de eigendom van de registergoederen sub 1 en 2 verkregen
door inschrijving ten landelijke kantore van de Dienst voor het kadaster en de
openbare registers, op elf april tweeduizend acht, in register Hypotheken 4 deel
54450 nummer 109, van een afschrift van een akte van levering onder
ontbindende voorwaarde, verleden op tien april daarvoor voor mr. J.L. Schroyen,
notaris te Sint Odiliënberg, gemeente Roerdalen, welke akte inhoudt de
ontbindende voorwaarde van niet-betaling van de koopsom; alsmede
de inschrijving ten landelijke kantore van de Dienst voor het kadaster en de
openbare registers, op zevenentwintig juni tweeduizend acht, in register
Hypotheken 4 deel 54924 nummer 123, van een afschrift van een verklaring van
waardeloosheid, opgemaakt op zesentwintig juni daarvoor voor genoemde
notaris Schroyen, welke verklaring inhoudt voldoening voor de betaling van de
koopprijs en het vervallen van de ontbindende voorwaarde, welke mitsdien
waardeloos is.
- De eigenaar heeft de eigendom van het registergoed sub 3 verkregen door
inschrijving ten landelijke kantore van de Dienst voor het kadaster en de
openbare registers, op zevenentwintig januari tweeduizend negen, in register
Hypotheken 4 deel 56180 nummer 47, van een afschrift van een akte van
levering, verleden op zesentwintig januari daarvoor voor genoemde notaris
Schroyen, welke akte inhoudt kwijting voor de betaling van de koopprijs.
- De eigenaar heeft de eigendom van het registergoed sub 4 verkregen door
inschrijving ten landelijke kantore van de Dienst voor het kadaster en de
openbare registers, op zestien juni tweeduizend acht, in register Hypotheken 4
deel 54847 nummer 174, van een afschrift van een akte van levering onder
ontbindende voorwaarde, verleden op dertien juni daarvoor voor mr. M.C.H.
Rijk, welke akte inhoudt de bij ontbindende voorwaarde van niet betaling van de
koopsom; alsmede
de inschrijving ten landelijke kantore van de Dienst voor het kadaster en de
openbare registers, op negentien december tweeduizend acht, in register
Paraaf notaris ______________
201806242/001/ MLE Pagina 5
Hypotheken 4 deel 56000 nummer 1, van een afschrift van een akte van
kwijting, verleden op achttien december daarvoor voor mr. J.P.M. van Hecke,
destijds notaris te Roermond, welke akte inhoudt kwijting voor de betaling van
de koopprijs.
- De eigenaar heeft de eigendom van het registergoed sub 5 verkregen door
inschrijving ten voormalige kantore van de Dienst voor het kadaster en de
openbare registers te Roermond, op drieëntwintig december tweeduizend vijf, in
register Hypotheken 4 deel 15409 nummer 56, van een afschrift van een akte
van levering, verleden op diezelfde dag voor mr. R.C.E.M. Dreessen, destijds
notaris te Sittard, gemeente Sittard-Geleen, welke akte inhoudt kwijting voor de
betaling van de koopprijs.
- De eigenaar heeft de eigendom van de registergoederen sub 6 en 7 verkregen
door inschrijving ten landelijke kantore van de Dienst voor het kadaster en de
openbare registers, op tien januari tweeduizend acht, in register Hypotheken 4
deel 53875 nummer 107, van een afschrift van een akte van levering, verleden
op achtentwintig december tweeduizend zeven voor mr. R.C.E.M. Dreessen,
destijds notaris te Sittard, gemeente Sittard-Geleen, welke akte inhoudt kwijting
voor de betaling van de koopprijs.
- De eigenaar heeft de eigendom van het registergoed sub 8 verkregen door
inschrijving ten landelijke kantore van de Dienst voor het kadaster en de
openbare registers, op negentien mei tweeduizend tien, in register Hypotheken
4 deel 58001 nummer 73, van een afschrift van een akte van levering, verleden
op achttien mei daarvoor voor mr. H.A.G.G. Knops, notaris te Heerlen, welke
akte inhoudt kwijting voor de betaling van de koopprijs.
1.5 hypotheek-/pandrechten
- Op de registergoederen sub 1 en 2 is ten behoeve van de verkoper een recht
van hypotheek, respectievelijk pand, eerste in rang, gevestigd, hierna te
noemen: 'het hypotheekrecht 1', in hoofdsom groot vierhonderdduizend euro
(€ 400.000,00).
Dit blijkt uit een akte van geldlening en hypotheekstelling op zesentwintig juni
tweeduizend acht verleden voor genoemde notaris Schroyen. Een afschrift van
die akte is ingeschreven ten landelijke kantore van de Dienst voor het kadaster
en de openbare registers, op zevenentwintig juni daarna in register Hypotheken
3, deel 56506, nummer 16, deze akte hierna te noemen: 'de hypotheekakte 1'.
In de hiervoor vermelde hypotheekakte 1 is een pandrecht gevestigd op:
- alle roerende zaken die volgens verkeersopvatting bestemd zijn of bestemd
zullen worden om het onderpand duurzaam te dienen en door hun vorm als
zodanig zijn te herkennen;
- alle roerende zaken die van het onderpand worden afgescheiden.
Het hypotheek- en pandrecht geven zekerheid voor de terugbetaling van de in
de hypotheekakte 1 vermelde geldlening van de schuldenaar met rente en
kosten, welke rente en kosten tezamen worden gegroot op vijftig procent (50%)
van voormeld bedrag van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00) , of een
bedrag van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00), derhalve tot een
totaalbedrag van zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00).
Pagina 6 201806242/001/ MLE
- Op het registergoed sub 3 is ten behoeve van de verkoper een recht van
hypotheek, respectievelijk pand, eerste in rang, gevestigd, hierna te noemen:
'het hypotheekrecht 2', in hoofdsom groot vijftigduizend euro (€ 50.000,00).
Dit blijkt uit een akte van geldlening en hypotheekstelling op zesentwintig januari
tweeduizend negen verleden voor genoemde notaris Schroyen. Een afschrift
van die akte is ingeschreven ten landelijke kantore van de Dienst voor het
kadaster en de openbare registers, op zevenentwintig januari daarna in register
Hypotheken 3, deel 57974, nummer 129, deze akte hierna te noemen: 'de
hypotheekakte 2'.
In de hiervoor vermelde hypotheekakte 2 is een pandrecht gevestigd op:
- alle roerende zaken die volgens verkeersopvatting bestemd zijn of bestemd
zullen worden om het onderpand duurzaam te dienen en door hun vorm als
zodanig zijn te herkennen.
Het hypotheek- en pandrecht geven zekerheid voor de terugbetaling van de in
de hypotheekakte 2 vermelde geldlening van de schuldenaar met rente en
kosten, welke rente en kosten tezamen worden gegroot op veertig procent
(40%) van voormeld bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00), of een bedrag
van zeventienduizend vijfhonderd euro (€ 17.500,00), derhalve tot een
totaalbedrag van zevenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 67.500,00).
- Op het registergoed sub 4 is ten behoeve van de verkoper een recht van
hypotheek, respectievelijk pand, eerste in rang, gevestigd, hierna te noemen:
'het hypotheekrecht 3', in hoofdsom groot tweehonderdtachtigduizend euro
(€ 280.000,00).
Dit blijkt uit een akte van geldlening en hypotheekstelling op achttien december
tweeduizend acht verleden voor genoemde notaris Schroyen. Een afschrift van
die akte is ingeschreven ten landelijke kantore van de Dienst voor het kadaster
en de openbare registers, op negentien december daarna in register
Hypotheken 3, deel 57769, nummer 183, deze akte hierna te noemen: 'de
hypotheekakte 3'.
In de hiervoor vermelde hypotheekakte 3 is een pandrecht gevestigd op:
- alle roerende zaken die volgens verkeersopvatting bestemd zijn of bestemd
zullen worden om het onderpand duurzaam te dienen en door hun vorm als
zodanig zijn te herkennen.
Het hypotheek- en pandrecht geven zekerheid voor de terugbetaling van de in
de hypotheekakte 3 vermelde geldlening van de schuldenaar met rente en
kosten, welke rente en kosten tezamen worden gegroot op veertig procent
(40%) van voormeld bedrag van tweehonderdtachtigduizend euro
(€ 280.000,00), of een bedrag van achtennegentigduizend euro (€ 98.000,00),
derhalve tot een totaalbedrag van driehonderdachtenzeventigduizend euro
(€ 378.000,00).
- Op de registergoederen sub 5, 6 en 7 is ten behoeve van de verkoper een
recht van hypotheek, respectievelijk pand, eerste in rang, gevestigd, hierna te
noemen: 'het hypotheekrecht 4', in hoofdsom groot eenhonderdduizend euro
(€ 100.000,00).
Dit blijkt uit een akte van geldlening en hypotheekstelling op een december
tweeduizend elf verleden voor mr. S.J. van Os, notaris gevestigd te
Haarlemmermeer.
Paraaf notaris ______________
201806242/001/ MLE Pagina 7
Een afschrift van die akte is ingeschreven ten landelijke kantore van de Dienst
voor het kadaster en de openbare registers, op twee december daarna in
register Hypotheken 3, deel 63187, nummer 87, deze akte hierna te noemen:
'de hypotheekakte 4'.
In de hiervoor vermelde hypotheekakte 4 is een pandrecht gevestigd op:
- de roerende zaken die volgens verkeersopvatting bestemd zijn of bestemd
zullen worden om het onderpand duurzaam te dienen en door hun vorm als
zodanig zijn te herkennen, alsook op de andere goederen bedoeld in artikel
254 lid 1 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.
Het hypotheek- en pandrecht geven zekerheid voor de terugbetaling van de in
de hypotheekakte 2 vermelde geldlening van de schuldenaar met rente en
kosten, welke rente en kosten tezamen worden gegroot op veertig procent
(40%) van voormeld bedrag van eenhonderdduizend euro (€ 100.000,00) of een
bedrag van veertigduizend euro (€ 40.000,00), derhalve tot een totaalbedrag
van eenhonderdveertigduizend euro (€ 140.000,00).
- Op het registergoed sub 8 is ten behoeve van de verkoper een recht van
hypotheek, respectievelijk pand, eerste in rang, gevestigd, hierna te noemen:
'het hypotheekrecht 5', in hoofdsom groot een miljoen zeshonderdduizend euro
(€ 1.600.000,00).
Dit blijkt uit een akte van geldlening en hypotheekstelling op een december
tweeduizend elf verleden voor genoemde notaris Van Os te Haarlemmermeer.
Een afschrift van die akte is ingeschreven ten landelijke kantore van de Dienst
voor het kadaster en de openbare registers, op twee december daarna in
register Hypotheken 3, deel 63187, nummer 88, deze akte hierna te noemen:
'de hypotheekakte 5'.
In de hiervoor vermelde hypotheekakte 5 is een pandrecht gevestigd op:
- de roerende zaken die volgens verkeersopvatting bestemd zijn of bestemd
zullen worden om het onderpand duurzaam te dienen en door hun vorm als
zodanig zijn te herkennen, alsook op de andere goederen bedoeld in artikel
254 lid 1 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.
Het hypotheek- en pandrecht geven zekerheid voor de terugbetaling van de in
de hypotheekakte 2 vermelde geldlening van de schuldenaar met rente en
kosten, welke rente en kosten tezamen worden gegroot op veertig procent
(40%) van voormeld bedrag van een miljoen zeshonderdduizend euro
(€ 1.600.000,00) of een bedrag van zeshonderdveertigduizend euro
(€ 640.000,00), derhalve tot een totaalbedrag van twee miljoen
tweehonderdveertigduizend euro (€ 2.240.000,00).
1.6 rangorde inschrijving
Gemelde hypotheekrechten en pandrechten zijn allen eerste in rang.
1.7 schuld
Het bestaan en de omvang van de schuld van de schuldenaar aan de verkoper blijkt
uit de administratie van de verkoper.
1.8 recht tot executoriale verkoop
De vordering die door het hypotheekrecht is gedekt, is direct opeisbaar geworden
door nalatigheid van de schuldenaar in de terugbetaling van dat wat hij aan de
verkoper verschuldigd is, ondanks de nodige aanmaningen van de verkoper.
Pagina 8 201806242/001/ MLE
Voorts zijn er executoriale beslagen op de registergoederen gelegd en de verkoper
neemt de executoriale verkoop over.
Het betreft de volgende executoriale beslagen:
- op het registergoed sub 8:
ingeschreven in de openbare registers van het kadaster op vijftien februari
tweeduizend zestien, in register Onroerende Zaken Hypotheken 3, deel
69130, nummer 165; en
ingeschreven in de openbare registers van het kadaster op negentien februari
tweeduizend zeventien, in register Onroerende Zaken Hypotheken 3, deel
72461, nummer 185;
- op alle registergoederen 1 tot en met 8:
ingeschreven in de openbare registers van het kadaster op zestien maart
tweeduizend zeventien, in register Onroerende Zaken Hypotheken 3, deel
71256, nummer 100.
1.9 verzuim schuldenaar
Op grond van wat hiervoor en in de hypotheekakte en de daarin van toepassing
verklaarde algemene voorwaarden is vermeld, is de schuldenaar in verzuim met de
voldoening van dat waarvoor de hypotheek tot waarborg strekt. De verkoper is als
gevolg daarvan bevoegd gebruik te maken van zijn rechten als eerste
hypotheekhouder en eerste pandhouder. De verkoper kan daarom onder rneer
gebruikmaken van zijn recht tot executoriale verkoop op grond van artikel 3:268
Burgerlijk Wetboek.
1.10 aanzegging
Deze executoriale verkoop is op grond van artikel 544 Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering tijdig aangezegd aan:
- de eigenaar/schuldenaar;
- de beslagleggers.
1.11 toepasselijke algemene veilingvoorwaarden
Op deze executoriale verkoop zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor
Executieverkopen 2017 (inclusief de daarin opgenomen begrippen), voor zover deze
voorwaarden enlof begrippen in deze akte niet worden gewijzigd of aangevuld. Deze
Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 worden hierna ook `AVVE'
genoemd. De AVVE zijn vastgesteld bij akte op vijf december tweeduizend zestien
ondertekend bij mr. J.H. Oomen, notaris te `s-Hertogenbosch. Een afschrift daarvan
is ingeschreven in de openbare registers van het kadaster op vijf december
tweeduizend zestien in register Onroerende Zaken Hypotheken 4, deel 69567
nummer 129.
1.12 uitoefening recht van parate executie
De verkoper oefent bij deze verkoop zijn rechten uit als hypotheekhouder. In dit
kader moet de verkoper rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van de
eigenaar en/of de schuldenaar, ook als de koop en/of de levering op grond van de
executoriale verkoop uiteindelijk niet plaatsvindt. De koper kan de verkoper hier niet
voor aansprakelijk houden.
2. Informatie over het registergoed
2.1 feitelijke objectinformatie
milieu
Het is de verkoper niet bekend of de registergoederen verontreinigd zijn met giftige,
Paraaf notaris ______________
201806242/001/ MLE Pagina 9
chemische en/of andere gevaarlijke stoffen.
Bij de notaris zijn opvraagbaar in pdf-formaat de volgende documenten:
- bericht van de gemeente Roermond de dato achttien januari tweeduizend
negentien betreffende de locatie Godsweerdersingel 34-36 te Roermond;
- aanvullende onderzoek ter plaatse van tank Godsweerdersingel 36 te
Roermond;
- verkennende bodemonderzoek Burgemeester Thomas Wackersstraat te
Roermond;
- bodemrapportage Dynamisch rapport Burgemeester Thomas Wackersstraat te
Roermond;
- bodemonderzoek Singelring te Roermond;
- omgevingsrapport Brugstraat Sittard-Geleen;
- e-mail bericht van de gemeente Maastricht de dato achttien januari tweeduizend
negentien.
De registergoederen 1 tot en met 7 betreffen parkeerplaatsen en een kelder ten
aanzien waarvan geen energielabel is verplicht.
Er is met betrekking tot het registergoed sub 8 (woonappartement) geen definitief
energielabel geregistreerd.
2.2 juridische informatie
Bestemming
- De bestemming van de registergoederen 1 tot en met 3 is volgens het
bestemmingsplan Binnenstad Roermond (NL.IMRO.0957.BP00000150-VG01):
gemengd -1 en waarde archeologie historische kern.
- De bestemming van het registergoed 4 is volgens het bestemmingsplan
Leeuwen (NL.IMRO.0957.BP00000122-0300): wonen.
- De bestemming van de registergoederen 5 tot en met 7 is volgens het
bestemmingsplan Stationsomgeving Sittard (NL.IMRO.1883.BPStationSittardVA01): wonen en waarde archeologie -1.
- De bestemming van het registergoed 8 is volgens het bestemmingsplan
Centrum (NL.IMRO.0935.gcCentrum-gc01): wonen -1 en waarde Maastrichts
erfgoed.
Volgens de kadastrale legger is ten aanzien van het registergoed 8 een besluit
op basis van de Monumentenwet 1988 genomen door de Staat (Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen), blijkens inschrijving ten voormalige kantore van de
Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Maastricht, op dertig juni
negentienhonderd zesenzestig in register Hypotheken 4, deeel 2570 nummer 1.
Bouwvergunning
- Volgens een bericht van de gemeente Sittard-Geleen, met datum achtentwintig
januari tweeduizend negentien zijn ten aanzien van de registergoed 5 tot en
met 7 geen gemeentelijke beperkingen bekend.
- Volgens een bericht van de gemeente Maastricht, met datum achttien januari
tweeduizend negentien, zijn ten aanzien van het registergoed 8
bouwvergunningen afgegeven.
De verkoper staat niet in voor de juistheid enlof volledigheid van de verkregen
informatie.
Gebruik volgens splitsingsreglement
Het toegestane gebruik volgens de respectievelijke splitsingsreglementen is:
Pagina 10 201806242/001/ MLE
- de registergoederen 1 en 2: parkeerplaats;
- het registergoed 3: kelder;
- de registergoederen 5 tot en met 7: parkeerplaats;
- het registergoed 8: woning.
Op grond van de respectievelijke splitsingsreglementen is verhuur wel toegestaan.
De registergoederen zijn, voor zover de verkoper bekend, thans in gebruik
overeenkomstig het toegestane gebruik.
Erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen
Ten aanzien van erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen
en/of andere bijzondere verplichtingen met betrekking tot:
de registergoederen 1 tot en met 3 wordt verwezen naar een akte van
ondersplitsing op drie en twintig december tweeduizend drie verleden voor notaris
Coenen voornoemd, bij afschrift ingeschreven ten kantore van voormelde Dienst te
Roermond in Register Hypotheken 4 op vier en twintig december tweeduizend drie in
deel 15129 nummer 26, waarin onder meer woordelijk staat vermeld als volgt:
''VESTIGING ERFDIENSTBAARHEID
De eigenaar verklaarde voor zoveel nodig bij deze -onder de opschortende
voorwaarde van eigendomslevering van een of meer appartementsrechten die in
deze akte zijn ontstaan- ten behoeve en ten laste van de vorenomschreven
appartementsrechten over en weer te vestigen al zodanige erfdienstbaarheden als
nodig ter bestendiging van de te ontstane toestand, waarin de apparternentsrechten
zich ten opzichte van elkaar na voltooiing van de bouw zullen bevinden.
VESTIGING KWALITATIEVE VERPLICHTING
De eigenaar verklaarde voorts -onder de opschortende voorwaarde van
eigendomslevering van een of meer appartementsrechten die in deze akte zijn
ontstaan- dat de betrefende eigenaar en zijn rechtverkrijgenden als kwalitatieve
verplichting als bedoeld in artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek moeten gedogen
dat palen, naasten, kabels, isolatoren, rozetten, draden, aanduidingsbordjes,
pijpleidingen, riolen, lichtmasten, schoorstenen, voorzieningen ten behoeve van
centrale-antenneinstallaties, de centrale afzuiging en dergelijke, voor openbare casu
quo gemeenschappelijke doeleinden bestemde voorzieningen op, in, aan of boven
de nog te realiseren appartementsrechten zijn of worden aangebracht, onderhouden,
vernieuwd en verwijderd.
Omtrent de plaats, wijze en eventuele vergoeding van schade tengevolge van
vverkzaamheden ter realisatie van voorzieningen als hiervoor bedoeld zal tevoren
overleg gepleegd dienen te worden met de appartementseigenaar.
De appartementseigenaar is verplicht al hetgeen krachtens deze bepaling is
aangebracht, te laten bestaan.
BEKENDE ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN EN/OF
BIJZONDERE VERPLICHTINGEN.
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of
bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar:
-een akte van (hoofd) splitsing op heden voor mij notaris verleden waarin woordelijk
staat vermeld.
''VESTIGING ERFDIENSTBAARHEID
De eigenaar verklaarde voor zoveel nodig bij deze -onder de opschortende
voorwaarde van eigendomslevering van een of meer appartementsrechten die in
Paraaf notaris ______________
201806242/001/ MLE Pagina 11
deze akte zijn ontstaan- ten behoeve en ten laste van de vorenomschreven
appartementsrechten over en weer te vestigen al zodanige erfdienstbaarheden als
nodig ter bestendiging van de te ontstane toestand, waarin de appartementsrechten
zich ten opzichte van elkaar na voltooiing van de bouw zullen bevinden.
Meer speciaal wordt bij deze gevestigd de erfdienstbaarheid van overpad, zulks
ten behoeve van het appartement niet het indexnummer I als heersend erf en ten
laste van het appartement niet het indexnummer 3 als dienend erf, inhoudende het
recht voor de eigenaren en gebruikers van het heersend erf om te voet te gaan over
de tot het dienend erf behorende stalling en binnenplaats op de begane grond
teneinde die stalling en binnenplaats als zij-in- en uitgang te gebruiken.
Aanvaarding
De comparant, handelend als gemeld, verklaart de vestiging van de voorschreven
erfdienstbaarheid ten behoeve en ten nutte van het heersend erf voor zich en zijn
voornoemde volmachtgever en zijn/diens rechtsopvolgers te aan vaarden.
VESTIGING KWALITATIEVE VERPLICHTING
De eigenaar verklaarde voorts -onder de opschortende voorwaarde van
eigendomslevering van een of meer appartementsrechten die in deze akte zijn
ontstaan- dat de betreffende eigenaar en zijn rechtverkrijgenden als kwalitatieve
verplichting als bedoeld in artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek moeten
gedogen datpcalen, masten, kabels, isolatoren, rozetten, draden,
aanduidingsbordies, pijpleidingen, riolen, lichtmasten, schoorstenen, voorzieningen
ten behoeve van centrale-antenneinstallaties, de centrale afzuiging en dergelijke,
voor openbare casu quo gemeenschappelijke doeleinden bestemde voorzieningen
op, in, aan of boven de nog te realiseren appartementsrechten zijn of worden
aangebracht, onderhouden, vernieuwd en verwijderd.
Omtrent de plaats, wijze en eventuele vergoeding van schade tengevolge van
werkzaamheden ter realisatie van voorzieningen als hiervoor bedoeld zal tevoren
overleg gepleegd dienen te worden niet de appartementseigenaar.
De appartementseigenaar is verplicht al hetgeen krachtens deze bepaling is
aangebracht, te laten bestaan.''
- een akte van levering op eenentwintig maart jongstleden ingeschreven ten kantore
van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Roermond op vier en
twintig maart jongstleden in deel 15025 nummer 103 (Register 4) waarin woordelijk
staat vermeld:
''VESTIGING ERFDIENSTBAARHEDEN
1. Muren en andere afscheidingen, welke de afscheiding vormen tussen het bij deze
verkochte enerzijds en het aan verkoper in eigendom verbleven resterend gedeelte
van voormeld perceel sectie B nummer 6256 anderzijds, zijn gemeen in de zin van
artikel 5:33 van het Burgerlijk Wetboek en zullen bij afbraak van het ene perceel ten
behoeve van het andere perceel moeten blijven behouden en bestaan.
2. Ten aanzien van het bij deze verkochte enerzijds en het aan verkoper in
eigendom verbleven resterende gedeelte van voormeld perceel sectie B nummer
6256 anderzijds, wordt uitdrukkelijk bepaald en bedongen dat alle verdere thans
bestaande toestanden in strijd met het burenrecht of daarstellende een toestand van
erfdienstbaarheid, zo omtrent deuren, poorten, ramen, vensters, lichten, uitzichten,
overbouw, schoorstenen, rookkanalen, waterlossingen, afwateringen, goten,
rioleringen, funderingen, afvoerleidingen, gas- en water en electriciteitsleidingen als
Pagina 12 201806242/001/ MLE
anderszins op thans bestaande voet en wijze moeten blijven gehandhaafd en
bestaan, wordende bij deze voorzoveel nodig, de daartoe strekkende
erfdienstbaarheid gevestigd, ten behoeve en ten laste onderling en wederkerig van
het verkochte enerzijds en het aan verkoper in eigendom verbleven resterende
gedeelte van voormeld perceel sectie B nummer 6256 anderzijds.
3. Ten behoeve van het aan de verkoper in eigendom verbleven trafohuisje (deel
uitmakende van het bij verkoper in eigendons verbleven perceelsgedeelte van
voormeld perceel sectie B nummer 6256) als heersend erf en ten laste van het bij
deze akte verkochte als dienend erf wordt bij deze orn niet gevestigd de
erfdienstbaarheid van voetpad, inhoudende het recht voor de eigenaar van het
heersend erf (het trafohuisje) om te komen van en te gaan naar het perceel B
nummer 5920, naar en van de ingangsdeur van het trafohuisje uit te oefenen over
het thans bestaande pand.
VESTIGING KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN
1. Koper verbindt en verplicht zich jegens verkoper casu quo diens rechtsopvolgers
zich te onthouden van het indienen van bezwaar(schriften) tegen een nieuwe
bestemming van de panden Godsweerdersirngel 34 en 36 alsmede van de
achterbouw van die beide panden, tenzij die wijziging hinder (stank, lawaai of andere
overlast) voor de koper of zijn rechtsopvolgers met zich mee zal brengers (zoals
bordelen, discotheken, hondenkennel of in zijn algemeenheid bedrijven die voor de
bewoners van het verkochte objectief onaanvaardbare hinder of overlast niet zich
meebrengen).
II. Verkoper verbindt en verplicht zich jegens loper orn de acht ramen welke zich
bevinden in de begane grond van de achterbouw van de panden
Godsweerdersingel 34 (deel uitmakende van het bij verkoper in eigendom
verbleven perceelsgedeelte van liet perceel B nununer 6256) alsmede het eveneens
bij verkoper in eigendom zijnde perceel Roermond sectie B nummer 2192
(Godsweerdersingel nummer 36) en welke ramen uitzien op het erf van het
verkochte te blinderen en geblindeerd te houden dan wel te voorzien en voorzien te
houden van ondoorzichtig glas, anders dan een bescheiden ondoorzichtige opening
ten behoeve van de ventilatie.''
- voormelde akte van levering van negenentwintig april jongstleden, ingeschreven
ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Roermond
op diezelfde dag in deel 15025 nummer 16 (Register 4) waarin woordelijk staat
vermeld:
''VESTIGING ERFDIENSTBAARHEDEN
1. Muren en andere afscheidingen, welke de afscheiding vormen tussen het bij
deze verkochte enerzijds en het aan verkoper in eigendom verbleven resterend
gedeelte van voormeld perceel sectie B nummer 6256 en het bij verkoper in
eigendonn zijrede perceel Roermond sectie B nununer 2192 anderzijds, zijn gemeen
in de zin van artikel 5:33 van het Burgerlijk Wetboek en zullen bij afbraak van het
ene perceel ten behoeve van het andere perceel moeten blijven behouden en
bestaan.
2. Ten aanzien van het bij deze verkochte enerzijds en het aan verkoper in
eigendom verbleven resterend gedeelte van voormeld perceel sectie B nummer
6256 en het bij verkoper in eigendom zijnde perceel Roermond sectie B nummer
2192 anderzijds, wordt uitdrukkelijk bepaald en bedongen dat alle verdere thans
Paraaf notaris ______________
201806242/001/ MLE Pagina 13
bestaande toestanden (waaronder tevens begrepen die toestanden welke in verband
met een door verkoper casu quo zijn rechtsopvolgers voorgenomen verbouwingen in
het leven zullen worden geroepen) in strijd niet het burenrecht of daarstellende een
toestand van erfdienstbaarheid, zo omtrent deuren, poorten, ramen, vensters,
lichtere, uitzichten, overbouw, schoorstenen, rookkanalen, waterlossingen,
afwateringen, goten, rioleringen, funderingen, afvoerleidingen, gas- en water- en
elektriciteitsleidingen als anderszins op thans bestaande voeten wijze moeten blijven
gehandhaafd en bestaan, wordende bij deze voorzoveelnodig, de daartoe
strekkende erfdienstbaarheid gevestigd, ten behoeve en ten laste onderling en
wederkerig van het verkochte enerzijds en het aan verkoper in eigendom verbleven
resterend gedeelte van voormeld perceel sectie B nummer 6256 en het bij verkoper
in eigendom zijnde perceel Roermond sectie B nummer 2192 anderzijds.
VESTIGING KWALITATIEVE VERPLICHTING
Koper verbindt en verplicht zich jegens verkoper casu quo diens rechtsopvolgers
zich te onthouden van het indienen van bezwaar(schriften) tegen een nieuwe
bestemming van het pand Godsweerdersingel 36 alsmede van de achterbouw van
de panden Godsweerdersingel 32, 34 en 36, tenzij die wijziging hinder (stank, lawaai
of andere overlast) voor de koper of zijn rechtsopvolgers met zich mee zal brengen
(zoals bordelen, discotheken, hondenkennel of in zijn algemeenheid bedrijven die
voor de bewoners van het verkochte objectief onaanvaardbare hinder of overlast met
zich meebrengen).
De comparant verklaart bij deze de hiervoor omschreven verplichtingen als
kwalitatieve verplichting als bedoeld in artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek
tevestigen.''''
De hiervoor bedoelde akte van hoofdsplitsing in appartementsrechten kadastraal
bekend Gemeente Roermond sectie B nummer 7243 appartementsindex 1 - 2 - 3, is
op drie en twintig december tweeduizend drie verleden voor notaris Coenen
voornoemd, bij afschrift ingeschreven ten kantore van voormelde Dienst te
Roermond in Register hypotheken 4 op vier en twintig december tweeduizend drie in
deel 15129 nummer 25.”;
het registergoed 4 wordt verwezen naar een akte tot levering de dato veertien
maart negentien honderd zeventien, destijds overgeschreven ten hypotheekkantore
te Roermond op veertien juni daarna in deel 768 nummer 100, waarin ondermeer
letterlijk staat vermeld:
“Bijzondere bedingen.
Indien perceel twaalf in gedeelten wordt verkocht en deze gedeelten niet in eene
hand komen, worden de volgende erfdienstbaarheden gevestigd:
A. ten behoeve van 31 het recht van weg over 3.a, 1.b, 2.a en 1.a en ten behoeve
van 11 het recht van weg over 2.a en 1.a. Dit recht van weg naar en van de straat
wordt uitgeoefend over het ongebouwde terrein van 1.a, 2.a, 11 en 3.a.
Die weg loopt langs de noordwest grens van 3.a en 11 geheel over 1.a en 2.a
en heeft aldaar eene breedte van minstens zes meter en van dien weg af
zuidoostwaarts met het midden over de grensscheiding tusschen 1.b en 31
eenerzijds en 3.a anderzijds en heeft aldaar eene breedte van minstens vier
meter zoodat aan beide zijden van die grensscheiding eene open strook van
minstens twee meter breedte moet blijven liggen voor weg.
B. ten behoeve van 2.15 en 1.c het recht van voetpad waarover ook met een
Pagina 14 201806242/001/ MLE
kruiwagen mag gereden worden ter breedte van minstens een meter twintig
centimeter over de aangrenzende onbebouwde gedeelten van 2.a en 1.b
(tusschen de privaten) in aansluiting aan bedoelden weg.
Dit voetpad wordt genomen en moet blijven zooals het zich thans ter plaatse
bevindt.”;
de registergoederen 5 tot en met 7 wordt verwezen naar de akte van
ondersplitsing, op dertien februari tweeduizend drie verleden voor genoemde notaris
Dreessen, bij afschrift ingeschreven ten voormalige kantore van de van de Dienst
voor het kadaster en de openbare registers te Roermond, op veertien februari
daarna, in register Hypotheken 4 deel 15008 nummer 52, waarin woordelijk staat
vermeld:
“13. Bijzondere bepalingen
A. Ten deze wordt nog verwezen naar de (hoofd)splitsing in appartementsrechten,
welke akte op negentien oktober tweeduizend voor mij, notaris, is verleden, waarbij
werd vastgesteld dat de eigenaren van de appartementen 4 en 31, niet behoeven bij
te dragen aan de kosten van onderhoud en/of schoonmaken van
gemeenschappelijke voorzieningen waar zij geen gebruik of nut van hebben, zoals
trappen en trappenhuizen, liften, galerijen enzovoorts, een en ander vast te stellen
door de vereniging van eigenaars van de hoofdsplitsing, behoudens het hiervoor
vermelde omtrent arbitrage.
Wel dienen zij nadrukkelijk mee te dragen aan onderhoud en onderhoudskosten van
bouwtechnische voorzieningen, zoals dak/dakwerken, buitenschilderwerk
enzovoorts, een en ander vast te stellen door de vereniging van eigenaars van de
hoofdsplitsing, behoudens het hiervoor vermelde omtrent arbitrage.
Verder werd in deze hoofdsplitsing nog opgenomen als volgt:
''3. Artikel 9 lid 2:
In afwijking van het bepaalde in artikel 9 lid 2 wordt vastgesteld dat de raamkozijnen
met glas geen deel uitmaken van de gemeenschappelijke gedeelten en aan de
betreffende appartementsrechten worden toegewezen.
Bij wijziging van de kleurstelling van de kozijnen of bij het aanbrengen van
andersoortig glas is echter goedkeuring nodig van de (hoofd) vereniging van
eigenaars.
4. Artikel 13 lid 2:
Het aanbrengen aan de buitenzijde van naamborden, reclame-aanduidingen,
uithangborden, zonneschermen, vlaggen, spandoeken, bloembakken, schijnwerpers
en in het algemeen van uitstekende voorwerpen, alsmede het hangen van wasgoed
aan de buitenzijde van het gebouw mag slechts geschieden met toestemming van
de vergadering of volgens de regels te bepalen in het huishoudelijk reglement.
Het is de eigenaar van appartement 2, of de individuele eigenaars van appartement
2 na ondersplitsing toegestaan om naamborden, reclame-aanduidingen en
uithangborden aan te brengen, mits deze voldoen aan algemene
welstandsbepalingen. Verlichte reclame-aanduidingen zijn toegestaan; neon
reclame-aanduidingen zijn verboden.''
alsmede:
''2. Verder wordt nog vastgesteld dat de hellingbaan en het (nood)trappenhuis,
behorende bij appartementsrecht 3, bestemd is tot gemeenschappelijk gebruik,
voorzolang deze voorzieningen in stand blijven.
Paraaf notaris ______________
201806242/001/ MLE Pagina 15
Gedurende het gemeenschappelijk gebruik, komen het onderhoud en de
onderhoudskosten voor alle appartementseigenaren, overeenkomstig de regeling
voor overige gemeenschappelijke voorzieningen.
3. De kosten van schoonmaak en onderhoud van de liften en trappenhuizen
worden als volgt verdeeld en komen mitsdien overeenkomstig ten laste van:
- appartementsrecht 1 voor achtennegentig drie/tiende procent (98,3%);
- appartementsrecht 2 voor een vijf/tiende procent (1,5%);
- appartementsrecht 3 voor twee/tiende procent (0,2%);
4. Het is de eigenaars van de appartementen toegestaan om tot ondersplitsing in
appartementsrechten over te gaan.''
B. Indien een leidingschacht casu quo relaiskast niet deel uitmaakt van de
gemeenschappelijke eigendom van de gezamenlijke appartementseigenaren, doch
de eventuele kabels en/of leidingen, welke in deze schacht zijn of nog mochten
worden aangebracht, dienen ten behoeve van meerdere eigenaren, zal de
leidingschacht niet mogen worden gewijzigd, doch dient ongewijzigd in stand te
worden gehouden, tenzij goedkeuring van de algemene vergadering van
appartementseigenaars is verkregen.'';
het registergoed 8 wordt verwezen naar de akte houdende splitsing in
appartementsrechten verleden op achttien mei tweeduizend tien voor mr. H.A.G.G.
Knops, notaris te Heerlen, ingeschreven ten landelijke kantore van de Dienst voor
het kadaster en de openbare registers op negentien mei daarna in register
Hypotheken 4, deel 58001 nummer 73, waarin ondermeer letterlijk staat vermeld:
“ARTIKEL 65 VESTIGING KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN
- de (gezamenlijke) gerechtigde(n) tot de appartementsrechten moet (moeten) over
en weer - als ook jegens derden - gedogen, de aanwezigheid en het gebruik van
alsmede de toegang tot- al die installaties en voorzieningen met bijbehorende
leidingen, -waaronder uitdrukkelijk ook begrepen nooduitgangen en noodwegenwelke bij de realisering van het registergoed zijn geplaatst casuquovoorzien, ook
indien deze zijn gesitueerd in enig Privé gedeelte; indien en voorzover dit gedogen
tot een kostenverhoging voor de eigenaar van het lijdende appartementsrecht leidt,
dienen deze extra kosten door de eigenaar van het heersende appartementsrecht te
worden voldaan;
Vorengemelde verplichtingen maken deel uit van het onderwerpelijke
splitsingsreglement en gelden voorts voor zoveel nodig als kwalitatieve
verplichtingen als bedoeld in artikel 252 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en zullen
dientengevolge overgaan op degenen die (een gedeelte van ) een der
appartementsrechten onder bijzondere titel zullen verkrijgen, terwijl tevens hieraan
gebonden zullen zijn degenen die van de rechthebbende(n) een recht -al dan niet
zakelijk- van gebruik van (een gedeelte van) een der appartementsrechten zullen
verkrijgen.''.
Voor zover in die bepalingen verplichtingen voorkomen die de verkoper aan de
koper moet opleggen, wordt geacht dat de verkoper dat gedaan heeft door de
gunning bij de veiling dan wel de aanvaarding bij onderhandse verkoop (in de zin
van artikel 27 lid 3 AVVE). De koper aanvaardt deze verplichtingen door het
uitbrengen van een bod.
Voor zover het gaat om rechten ten behoeve van derden, worden die rechten geacht
Pagina 16 201806242/001/ MLE
door de verkoper voor die derden te zijn aangenomen door de gunning bij de veiling
dan wel de aanvaarding bij onderhandse verkoop (in de zin van artikel 27 lid 3
AWE).
Publiekrechtelijke rechten en beperkingen
Er zijn geen publiekrechtelijke beperkingen met betrekking tot de registergoederen
1 tot en met 7 bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale
registratie. Dit blijkt uit informatie van de Dienst voor het kadaster en de openbare
registers.
De verkoper heeft mij, notaris, verklaard, dat hem geen feiten of omstandigheden
bekend zijn waaruit blijkt dat er inschrijfbare publiekrechtelijke beperkingen zijn die
niet zijn ingeschreven.
Als publiekrechtelijke beperking met betrekking tot het registergoed 8 in de
gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie is bekend:
Volgens de kadastrale legger is ten aanzien van het registergoed 8 een besluit op
basis van de Monumentenwet 1988 genomen door de Staat (Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen), blijkens inschrijving ten voormalige kantore van de Dienst voor het
kadaster en de openbare registers te Maastricht, op dertig juni negentienhonderd
zesenzestig in register Hypotheken 4, deeel 2570 nummer 1.
Dit blijkt uit informatie van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers.
Daarnaast heeft de verkoper bij de gemeente Maastricht geïnformeerd naar deze en
eventuele andere publiekrechtelijke beperkingen, welke gemeente vorenstaand
besluit op basis van de Monumentenwet heeft bevestigd.
De verkoper staat niet in voor de juistheid en/of volledigheid van de verkregen
informatie.
De koper aanvaardt deze beperking(en) door een bod uit te brengen.
De verkoper is niet bekend met feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat deze
informatie onjuist of onvolledig is of dat er andere inschrijfbare publiekrechtelijke
beperkingen zijn, die niet zijn ingeschreven.
De koper is ervan op de hoogte dat overheidsorganen op grond van de Wet
kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen vier dagen de tijd hebben voor
inschrijving van de beperking in het gemeentelijke beperkingenregister. Bij
perceelsveranderingen hebben overheidsorganen vier weken de tijd voor deze
inschrijving. Inschrijvingen in de reqisters vanaf vandaaq zijn voor risico van de
koper.
Appartementensplitsing
Registergoederen 1 tot en met 3
De gemeenschap (het complex) waarvan de registergoederen 1 tot en met 3 deel
uitmaken is gesplitst in appartementsrechten bij akte van (hoofd)splitsing verleden
op drieëntwintig december tweeduizend drie voor mr. H.C.M. Coenen, destijds
notaris te Echt, gemeente Echt-Susteren.
Een afschrift van die akte is ingeschreven in de openbare registers op vierentwintig
december daarna, in register Onroerende Zaken Hypotheken 4, deel 15129,
nummer 25.
Bij die akte is opgericht de vereniging van eigenaars met de naam:
“Hoofdvereniging van Eigenaars appartementengebouw Godsweerdersingel 34
a tot en met g en 36a, b en c”, gevestigd te Roernond, en zijn de statuten van die
vereniging en het reglement van splitsing vastgesteld.
Paraaf notaris ______________
201806242/001/ MLE Pagina 17
- Het hoofdappartementsrecht 7243 A-1, waarvan de registergoederen 1 tot en
met 3 deel uitmaken is ondergesplitst in appartementsrechten bij akte van
(onder)splitsing verleden op drieëntwintig december tweeduizend drie voor mr.
H.C.M. Coenen, destijds notaris te Echt, gemeente Echt-Susteren.
Een afschrift van die akte is ingeschreven in de openbare registers op
vierentwintig december daarna, in register Onroerende Zaken Hypotheken 4,
deel 15129, nummer 26.
Bij die akte is opgericht de vereniging van eigenaars met de naam:
“Ondervereniging van Eigenaars hoofdappartement 1.
Appartementengebouw Godsweerdersingel 34 en 36”, gevestigd te
Roernond, en zijn de statuten van die vereniging en het reglement van splitsing
vastgesteld.
Registergoederen 5 tot en met 7
De gemeenschap (het complex) waarvan de registergoederen 5 tot en met 7 deel
uitmaken is gesplitst in appartementsrechten bij akte van (hoofd)splitsing verleden
op negentien oktober tweeduizend voor mr. R.C.E.M. Dreessen, destijds notaris te
Sittard, gemeente Sittard-Geleen.
Een afschrift van die akte is ingeschreven in de openbare registers, voormalige
bewaring Roermond, op twintig oktober daarna, in register Onroerende Zaken
Hypotheken 4, deel 12367, nummer 6.
Bij die akte is opgericht de vereniging van eigenaars met de naam: “Vereniging van
Eigenaars Brugstraat I”, gevestigd te Sittard, gemeente Sittard-Geleen en zijn de
statuten van die vereniging en het reglement van splitsing vastgesteld.
- Het hoofdappartementsrecht 7526 A-2, waarvan de registergoederen 5 en 6
deel uitmaken is ondergesplitst in appartementsrechten bij akte van
(onder)splitsing verleden op dertien februari tweeduizend drie.
Een afschrift van die akte is ingeschreven in de openbare registers, voormalige
bewaring Roermond op viertien december daarna, in register Onroerende Zaken
Hypotheken 4, deel 15008, nummer 52.
Bij die akte is opgericht de vereniging van eigenaars met de naam: “Vereniging
van Eigenaars Brugstraat III (ten behoeve van de kantoor/bedrijfsruimten)”,
gevestigd te Sittard, gemeente Sittard-Geleen, en zijn de statuten van die
vereniging en het reglement van splitsing vastgesteld.
- Het hoofdappartementsrecht 7526 A-3, waarvan het registergoed 7 deel
uitmaakt is ondergesplitst in appartementsrechten bij akte van (onder)splitsing
verleden op achtentwintig december tweeduizend zeven.
Een afschrift van die akte is ingeschreven in de openbare registers in register
Onroerende Zaken Hypotheken 4.
Bij die akte is opgericht de vereniging van eigenaars met de naam: “Vereniging
van Eigenaars Brugstraat V (ten behoeve van de kantoor/bedrijfsruimten)”,
gevestigd te Sittard, gemeente Sittard-Geleen, en zijn de statuten van die
vereniging en het reglement van splitsing vastgesteld.
Registergoed 8
De gemeenschap (het complex) waarvan het registergoed 8 deel uitmaakt is
gesplitst in appartementsrechten bij akte van splitsing verleden op achttien mei
tweeduizend tien voor mr. H.A.G.G. Knops, notaris te Heerlen.
Pagina 18 201806242/001/ MLE
Een afschrift van die akte is ingeschreven in de openbare registers op negentien mei
daarna, in register Onroerende Zaken Hypotheken 4, deel 58001, nummer 73.
Bij die akte is opgericht de vereniging van eigenaars met de naam: “Vereniging van
Eigenaars woningen Grote Looiersstraat 16/18 te Maastricht”, gevestigd te
Maastricht en zijn de statuten van die vereniging en het reglement van splitsing
vastgesteld.
Bij akte van wijziging appartementensplitsing verleden op elf juli tweeduizend dertien
voor mr. J.L. Schroyen voornoemd, notaris te Sint Odiliënberg, gemeente Roerdalen,
is laatstgemelde appartemensplitsing gewijzigd.
Een afschrift van die akte is ingeschreven in de openbare registers op diezelfde dag
negentien mei daarna, in register Onroerende Zaken Hypotheken 4, deel 63086,
nummer 42.
Inschrijving Verenigingen van Eigenaars bij de Kamer van Koophandel
De na te noemen Verenigingen van eigenaars zijn wel ingeschreven in het
handelsregister:
- “Hoofdvereniging van Eigenaars appartementengebouw
Godsweerdersingel 34 a tot en met g en 36a, b en c”, gevestigd te Roernond,
onder nummer 14124202;
- “Vereniging van Eigenaars Brugstraat I”, gevestigd te Sittard, onder nummer
14127331;
- “Vereniging van Eigenaars Brugstraat III (ten behoeve van de
kantoor/bedrijfsruimten)”, gevestig te Sittard, onder nummer 14130778;
- “Vereniging van Eigenaars woningen Grote Looiersstraat 16/18 te
Maastricht”, gevestigd te Maastricht, onder nummer 57821321.
Verklaringen 5:113 Burgerlijk Wetboek
Er zijn de volgende verklaringen van het bestuur van gemelde verenigingen van
eigenaars:
- “Vereniging van Eigenaars woningen Grote Looiersstraat 16/18 te Maastricht”,
gevestigd te Maastricht.
De verklaring zoals bedoeld in artikel 5:122 lid 5 Burgerlijk Wetboek waarin staat
welke bijdragen de eigenaar tot op vandaag aan de vereniging van eigenaars is
verschuldigd en voor welke schulden zoals bedoeld in artikel 5:113 leden 2 en 5
Burgerlijk Wetboek de eigenaar tot op vandaag aansprakelijk is.
De verklaring zoals bedoeld in artikel 5:122 lid 6 Burgerlijk Wetboek waarin staat
wat de omvang is van het reservefonds van de vereniging van eigenaars en wat
de schulden van de vereniging zijn.
Deze verklaringen is/zijn aan de akte vastgemaakt.
Aan de overige besturen van de verenigingen van eigenaars is tijdig gevraagd
verklaringen af te geven zoals bedoeld in artikel 5:122 leden 5 en 6 Burgerlijk
Wetboek. Daarin staat welke bijdragen de eigenaar tot op vandaag aan de
vereniging van eigenaars is verschuldigd, wat de schulden zijn zoals bedoeld in
artikel 5:113 leden 2 en 5 Burgerlijk Wetboek waarvoor de eigenaar tot op vandaag
aansprakelijk is, wat de omvang is van het reservefonds van de vereniging van
eigenaars en wat de schulden van de vereniging zijn.
Van de overige besturen is geen opgave ontvangen.
Toestemming vereniging van eigenaars
Paraaf notaris ______________
201806242/001/ MLE Pagina 19
Op grond van de respectievelijke statuten of de reglementen van splitsing is geen
toestemming nodig van de vereniging van eigenaars voor de overdracht van het
appartementsrecht ('ballotage').
2.2 Gebruik
Artikel 24 AVVE
In aanvulling op artikel 24 AVVE geldt het volgende:
De registergoederen 1 tot en met 8 zijn, voor zover bekend, op dit moment niet in
gebruik bij de eigenaar.
Onbekend is of -, en op welke grond de registergoederen 1 tot en met 7 worden
gebruikt.
Het registergoed 8 wordt momenteel niet bewoond.
Alle hypotheekakten op grond waarvan deze executoriale verkopen plaatsvinden,
bevatten het huurbeding zoals bedoeld in artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek.
Voor zover nodig heeft de verkoper gebruikgemaakt van zijn bevoegdheden op
grond van het huurbeding.
Omdat het registergoed 8 woonruimte betreft waarop de artikelen 7:271 tot en met
277 Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn, is verlof van de voorzieningenrechter
nodig voor het inroepen van het huurbeding. De verkoper heeft dit verlof
zekerheidshalve gevraagd.
Het verlof is nog niet verleend. Als de beschikking van de voorzieningenrechter
bekend is, wordt de uitkomst daarvan geplaatst op de website bij de objectgegevens
van het registergoed, onder vermelding van de ontruimingstermijn, of wordt de
uitkomst door mij, notaris, in de veilingzaal vermeld. De uitoefening van de
bevoegdheden op grond van artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek wordt aan de koper
overgelaten. De verkoper staat niet in voor de bevoegdheid van de koper tot
ontruiming. Voor gebruik op andere grond dan huur geldt dat wat hiervoor is vermeid
over de ontruiming.
Ontruiming
Voor zover na de veiling blijkt dat sprake is van gebruik of bewoning door de
personen die zich zonder recht of titel van de respectievelijke registergoederen 1 tot
en met 7 gebruikmaken, casu quo zich in het registergoed 8 bevinden en als
zodanig niet bekend waren aan de koper, kan de koper deze personen tot
ontruiming dwingen op de wijze zoals in artikel 525 lid 3 Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering is bepaald. Bij onderhandse verkoop kan de koper de eigenaar en
de zijnen na de levering dwingen tot ontruiming op grond van de beschikking van de
voorzieningenrechter, als de voorzieningenrechter deze personen hiertoe
veroordeelt. De ontruiming komt voor rekening en risico van de koper. De verkoper
staat niet in voor de bevoegdheid van de koper tot ontruiming.
3. Financieel
3.1 kosten en heffingen
a. De registergoederen 1 tot en met 7 zijn geen tot bewoning bestemde
onroerende zaken. Op grond van artikel 9 lid 2 AVVE worden aan de koper in
rekening gebracht:
- het honorarium van de notaris;
- de overdrachtsbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming na de aflevering;
Pagina 20 201806242/001/ MLE
- de kosten waarvoor de koper op grond van de wet aansprakelijk is;
- de inzetpremie;
- de kosten van doorhaling van de inschrijvingen van hypotheken, beperkte
- rechten en beslagen;
- de kosten van advertenties en biljetten, afslagersloon, zaalhuur en/of de
website;
- de (eventuele) andere kosten van de voorbereiding en organisatie van de
executoriale verkoop.
Het registergoed 8 is een tot bewoning bestemde onroerende zaak.
Op grond van artikel 524a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en artikel 9 lid 1
AVVE worden aan de koper in rekening gebracht:
- het honorarium van de notaris;
- de overdrachtsbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming na de aflevering;
- de kosten waarvoor de koper op grond van de wet aansprakelijk is;
- de (eventuele) kosten van ontruiming na de aflevering komen eveneens voor
rekening van koper.
b. De kosten waarvoor koper op grond van de wet aansprakelijk is, zoals hiervoor
onder a bedoeld, zijn:
- de achterstallige bijdragen aan de verenigingen van eigenaars betreffende de
registergoederen 5 tot en met 7 en het registergoed 8 zoals vermeld op de aan
deze akte vastgemaakte verklaringen zoals bedoeld in artikel 5:122 lid 5 Burgerlijk
Wetboek.
De verklaring betreffende de registergoederen 1 tot en met 3 is door mij, notaris,
tijdig opgevraagd bij het bestuur van de vereniging van eigenaars, maar is tot op
vandaag niet verkregen. Als bedoelde verklaring wordt verkregen vóór de datum van
de veiling, is de koper hoofdelijk aansprakelijk voor achterstallige bijdragen aan de
vereniging van eigenaars en voor de schulden zoals bedoeld in artikel 5:113 leden 2
en 5 Burgerlijk Wetboek waarvoor de verkoper aansprakelijk is, zoals vermeld op die
verklaring. Deze achterstallige bijdragen komen in dat geval voor rekening van
de koper.
c. Volgens opgave van de betreffende instanties bedragen de eigenaarslasten voor:
de registergoederen 4 tot en met 7 (tezamen) per vandaag:
- bijdrage aan de vereniging van eigenaars: tweeënzeventig euro en twaalf cent
(€ 72,12) per maand;
het registergoed 8 per vandaag:
- bijdrage aan de vereniging van eigenaars: eenhonderddrieëntachtig euro en
negentien cent (€ 183,19) per maand.
Deze eigenaarslasten worden niet verrekend.
3.2 fiscaal
Voor zover de verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen
omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
3.3 aanvulling op de AVVE
a. In aanvulling op artikel 10 lid 1 onder c van de AVVE geldt het volgende.
De koopprijs en de overige kosten moeten worden voldaan, met verrekening van dat
Paraaf notaris ______________
201806242/001/ MLE Pagina 21
wat al betaald is, uiterlijk zes weken na de gunning maar, in het geval artikel 3:270
lid 3 Burgerlijk Wetboek van toepassing is en de eerste hypotheekhouder te kennen
heeft gegeven de in dat artikel bedoelde verklaring aan de notaris te willen
overleggen, niet eerder dan dat de voorzieningenrechter de in dat artikel bedoelde
goedkeuring aan de verklaring heeft verleend. In dat geval geldt dat - behoudens de
betaling van een eerder verschuldigde waarborgsom - iedere betaling door koper in
handen van de notaris, geacht wordt te gelden als een betaling van een
(aanvullende) waarborgsom en wel tot het moment dat de voorzieningenrechter
heeft beschikt ten aanzien van de in artikel 3:270 lid 3 Burgerlijk Wetboek bedoelde
verklaring.
b. In aanvulling op artikel 26 lid 2 van de AVVE geldt dat als de wederpartij eerst
kiest voor nakoming van de koopovereenkomst in de zin van sub a van die bepaling
en vervolgens alsnog voor ontbinding in de zin van sub b van die bepaling, de boete
wordt verminderd met het al betaalde bedrag van de dagboete.
c. In aanvulling op artikel 10 lid 1 onder c van de AVVE geldt dat de notaris in
beginsel geen rente vergoedt over de waarborgsom. Ingeval door een
belanghebbende een beroep wordt gedaan op vergoeding van rente over de
waarborgsom, aanvaardt diegene de aansprakelijkheid voor eventuele negatieve
rente, naast zijn verplichting om administratiekosten die de notaris ter zake moet
maken te voldoen uit de waarborgsom.
d. Daar waar in artikel 10 van de AVVE een betalingsverplichting staat vermeld voor
een koper, waar nog geen sprake kan zijn van een koper, dient te worden gelezen
dat de betalingsverplichting geldt voor de bieder die het hoogste bod heeft
uitgebracht.
e. In afwijking van artikel 10 van de AVVE verlangt verkoper vóór de gunning
betaling van de waarborgsom als omschreven in artikel 12 van de AVVE. De
waarborgsom is groot tien procent (10%) van de koopprijs — met een minimum van
vijftien duizend euro (€ 15.000,00) — of een bankgarantie tot dit bedrag. Als een
internetborg is gesteld, die ter beschikking van de notaris staat, moet de bieder vóór
de gunning een aanvullende waarborgsom betalen of bankgarantie stellen tot tien
procent (10%) van de Koopprijs.
Als hieraan niet wordt voldaan, behoudt verkoper zich het recht voor om niet te
gunnen met verwijzing naar het elders in dit artikel bepaalde.
Het niet storten van de waarborgsom of het niet stellen van de bankgarantie binnen
de gestelde termijn levert aansprakelijkheid op voor de nalatige partij, die daardoor
alle voor verkoper ontstane schade met kosten en rente moet vergoeden. Het
verzuim treedt in zonder ingebrekestelling.
Alle betalingen moeten worden gedaan op een daartoe bestemde rekening van de
notaris, met uitzondering van de door een bieder/koper te stellen internetborg.
4. Openbare executoriale verkoop (de veiling)
De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de veiling.
4.1 wijze van veilen/verkaveling
De veilingen zijn zaal-internetveiling zoals bedoeld in begrip 29 en in artikel 2 AVVE.
De veilingen vinden plaats in één zitting.
De inzet vindt plaats bij opbod en de afslag aansluitend bij afmijning.
De registergoederen:
- 1 tot met 3;
Pagina 22 201806242/001/ MLE
- 4;
- 5 tot en met 7;
wordt bij de inzet per kavel apart en bij de afslag per kavel apart en in
de volgende combinaties geveild, en wel als volgt: 1 tot en met 7 in combinatie bij
afslag.
Bij het registergoed 8 vindt de inzet plaats bij opbod en de afslag aansluitend
bij afmijning.
4.2 bieden
De wijze waarop de biedingen in de zaal moeten worden uitgebracht, wordt
voorafgaand aan de biedingen kenbaar gemaakt door de veilingmeester.
4.3 voorwaarden in verband met internetbieden en internetborg
Het bieden tijdens de veiling kan ook via openbareverkoop.nlplaatsvinden. In
verband
hiermee wordt hierna verstaan onder:
1.de website:
De eerder vermelde algemeen toegankelijke websites of een daaraan gelieerde
website, bedoeld in begrip 27 AVVE; via deze website kan een bod via internet
worden uitgebracht.
2. NIIV:
'Stichting Notarieel Instituut Internetveilen', statutair gevestigd in de gemeente
Baarn, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52037098,
rechthebbende van openbareverkoop.nl.
3. handleiding
De 'handleiding onlinebieden'vermeld op openbareverkoop.nl.
4. registratienotaris:
een notaris die de website in te vullen registratieverklaring en het geldige
identiteitsbewijs van een natuurlijke persoon die wil bieden via internet, in ontvangst
neemt en controleert om de identiteit en het opgegeven telefoonnummer vast te
stellen en zijn of haar handtekening onder de registratieverklaring te legaliseren.
5. registratie:
de door NIIV voorgeschreven handelingen, voor de identificatie van een natuurlijke
persoon die via openbareverkoop.nl wil bieden, die bestaan uit de invoer via
internet van zijn of haar persoonsgegevens en controle door de registratienotaris
van zijn of haar identiteit en het door die persoon opgegeven mobiele
telefoonnummer.
6. deelnemer:
een natuurlijk persoon die de procedure van registratie heeft doorlopen, tijdig voor
de veiling een internetborg heeft gestort en tijdens de veiling van het registergoed is
ingelogd op openbareverkoop.nl.
7. internetborg:
een bedrag dat door een deelnemer is gestort, zoals beschreven in de handleiding.
De hoogte van de internetborg is één procent (1%) van de biedlimiet zoals bedoeld
in de handleiding met een minimum van vijfduizend euro (€ 5.000,00) per
registergoed, en geldt als een afdoende 'gegoedheid' zoals bedoeld in artikel 14
AVVE.
In verband met de mogelijkheid van bieden via openbareverkoop.nl gelden de
volgende voorwaarden.
Paraaf notaris ______________
201806242/001/ MLE Pagina 23
1. In aanvulling op de AVVE kan tijdens de veiling door een deelnemer via internet
worden geboden. Als bod zoals bedoeld in de AVVE wordt dus ook een bod via
internet aangemerkt, als dit bod is uitgebracht door een deelnemer op de door NIIV
in de handleiding voorgeschreven wijze. De hoogte van het bod dat de deelnemer
uitbrengt wordt bepaald door het bedrag waarop hij klikt of drukt.
2. Als de deelnemer een bod heeft uitgebracht en volgens de notaris de hoogste
bieder is, kan de internetborg op verzoek van de deelnemer ook worden gebruikt
als (deel)betaling voor de op grond van artikel 12 van de AVVE na de veiling te
betalen waarborgsom, waarbij de deelnemer ermee instemt dat de notaris (dit deel
van) de waarborgsom pas vrijgeeft als de deelnemer al zijn verplichtingen die uit
het doen van een bod voortvloeien, is nagekomen.
3. Bij discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet, ofwel in de
zaal, de notaris hebben bereikt, en bij storing aan en/of het uitvallen van de
internetverbinding(en) tijdens de veiling en in alle andere gevallen van discussie
beslist de notaris.
4. Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar
hiermee wordt niet gegarandeerd dat de deelnemer permanente en/of gelijktijdige
toegang heeft tot internet om mee te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid
van de
internetverbinding(en), evenals storingen en uitval van deze verbinding(en) komen
geheel voor rekening en risico van de deelnemer.
5. Tenzij de notaris anders beslist, wordt pas overgegaan tot de inzet en de afslag,
nadat de notaris voldoende is gebleken dat via internet biedingen kunnen worden
uitgebracht.
6. In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE kan de afmijning door de deelnemer ook
elektronisch plaatsvinden door te klikken of te drukken op het woord 'bied'.
7. Als afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de deelnemer tijdens de afslag
wordt geklikt of gedrukt op het moment waarop een zaalbieder kan afmijnen.
8. Wanneer de deelnemer tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een bod
via internet en het bod de notaris heeft bereikt, heeft dit bod gelijke rechtsgevolgen
als een bod dat vanuit de veilingzaal wordt uitgebracht.
9. De deelnemer die tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een bod via
internet is verplicht tijdens het verdere verloop van de veiling voor de notaris
telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, op het mobiele telefoonnummer dat de
deelnemer heeft ingevuld op zijn of haar registratieformulier. Als de deelnemer
tijdens het verdere verloop van de veiling niet of slechts gedeeltelijk voor de notaris
telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de veiling op enig moment
telefonisch overleg tussen de notaris en de deelnemer noodzakelijk wordt geacht
door de notaris, dan is de notaris bevoegd het bod van de deelnemer niet als
zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
10. In aanvulling op artikel 5 leden 2 en 3 AVVE is de deelnemer die het hoogste
bod heeft uitgebracht tot het moment van gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft
geboden namens een rechtspersoon of personenvennootschap, als die deelnemer
vóór de gunning:
- naar het oordeel van de notaris voldoende aantoont volledig bevoegd te zijn tot
vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenvennootschap; en
- de waarborgsom heeft gestort zoals bedoeld in artikel 12 lid 1 AVVE.
Pagina 24 201806242/001/ MLE
De notaris meldt dit aan de verkoper, tegelijk met het resultaat van de veiling en de
naam van de bieder/ander. Het bepaalde in artikel 5 lid 4 AVVE is in deze situatie
ook van toepassing (acceptatie door de verkoper).
Dit moet uit de notariële akte van gunning blijken.
Als op grond hiervan een rechtspersoon of personenvennootschap optreedt als
vertegenwoordigde van de deelnemer, komt aan die rechtspersoon of
personenvennootschap het recht toe vóór de betaling van de koopprijs te verklaren
dat hij het bod heeft uitgebracht namens een of meer anderen zoals bedoeld in
artikel 5 lid 2 AVVE.
11. De in lid 10 bedoelde deelnemer is, naast die rechtspersoon of
personenvennootschap, hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de
verplichtingen als gevolg van de gunning. Als die deelnemer, bij verzuim van de
door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap, de koopprijs
geheel voor eigen rekening betaalt, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor
zichzelf te zijn aangegaan. In dat geval vindt de levering aan hem plaats en wordt
aan hem kwijting verleend. Dit moet uit de notariële verklaring van betaling blijken.
12. Door het uitbrengen van een bod via internet, op de wijze zoals door NIIV
omschreven, verleent de deelnemer en, als dit van toepassing is, mede namens de
door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap zoals
bedoeld in lid 10, ook volmacht aan ieder van de medewerkers die op het moment
van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn op het kantoor van de notaris
(zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het
proces-verbaal van veiling en in en bij het proces-verbaal van veiling:
a. te bevestigen dat de deelnemer het betreffende bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van veiling (te) vermelde(n)
waarnemingen van de notaris met betrekking tot de veiling.
De gevolmachtigde kan op grond van deze volmacht ook het proces-verbaal van
veiling ondertekenen en hiervoor alles doen wat hij nodig en/of nuttig acht. De
gevolmachtigde heeft de macht tot substitutie, zodat hij onder zijn
verantwoordelijkheid een ander in zijn plaats kan stellen.
13. Als een deelnemer niet via internet, maar vanuit de veilingzaal als zaalbieder een
bod uitbrengt, kan de internetborg gebruikt worden als bewijs van zijn gegoedheid
zoals bedoeld in artikel 14 AVVE en onderdeel 4.*6* van deze akte én als betaling
van een door deze deelnemer, of, als dit van toepassing is, de door hem
vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap zoals bedoeld in lid
10, verschuldigde waarborgsom of een gedeelte daarvan.
14. Bij niet-nakoming van de verplichting uit de koop door de koper, wordt de
internetborg door de notaris ingehouden en geheel of gedeeltelijk gebruikt ter
betaling van (een deel van) de kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming. Het
bepaalde in artikel 26 AVVE blijft van toepassing.
4.4 inzetpremie
Als de registergoederen 1 tot en met 7 bij afmijning in combinatie wordt verkocht,
gelden voor de combinatie de gezamenlijke hoogste bieders als inzetters en wordt
geen inzetpremie per afzonderlijke kavel betaald.
Als niet wordt gegund, is er geen inzetpremie verschuldigd.
4.5 legitimatie
Paraaf notaris ______________
201806242/001/ MLE Pagina 25
De bieder, koper en vertegenwoordigde moeten zich tegenover de notaris
legitimeren door een geldig identiteitsbewijs te overleggen.
4.6 gegoedheid
De gegoedheid zoals bedoeld in artikel 14 AVVE moet door de bieder worden
aangetoond door:
- het betalen van een internetborg vóór de veiling zoals onder 4.3 omschreven; of
- een verklaring van een geldverstrekkende instelling met een vergunning zoals
bedoeld in de Wet op het financieel toezicht te overleggen tijdens de veiling,
waaruit blijkt dat de bieder over voldoende financiële middelen beschikt om de
prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen. Deze verklaring mag op de
dag van de veiling niet ouder zijn dan vier (4) weken.
De gegoedheid zoals bedoeld in artikel 14 AVVE moet door de bieder worden
aangetoond door het stellen van een waarborg als bedoeld in artikel 12 AVVE vóór
de gunning. De bieder die in de zaal biedt, kan geen gebruik maken van de hierna
omschreven mogelijkheid een internetborg te betalen.
aanvullende voorwaarde bij betaling internetborg
In aanvulling op het in artikel 4.3, onder 2 bepaalde kan de internetborg, behalve met
de waarborgsom, niet worden verrekend met andere betalingen die de koper op
grond van de AVVE of deze akte moet doen.
4.7 gunning
Als de verkoper niet tot gunning overgaat, worden:
- de kosten en heffingen die de koper al heeft betaald, terugbetaald;
- de waarborgsom terugbetaald enlof de bankgarantie teruggestuurd;
- de internetborg vrijgegeven.
Dit geldt niet als de bieder/koper in gebreke is.
4.8 risico-overgang
De registergoederen 1 tot met 7 zijn geen tot bewoning bestemde onroerende
zaken. Op grond van artikel 19 AWE zijn de registergoederen 1 tot met 7 voor risico
van de koper vanaf het moment van gunning.
Het registergoed 8 is een tot bewoning bestemde onroerende zaak. Op grond van
artikel 525 lid 4 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en artikel 18 AVVE is het
registergoed 8 voor risico van de koper vanaf het moment van inschrijving van het
proces-verbaal van toewijzing in de openbarer registers.
5. Onderhandse executoriale verkoop (onderhandse verkoop)
De volgende bijzondere voorwaarden zijn aanvullend van toepassing op de
onderhandse verkoop door de verkoper, de eigenaar of degene die op het
registergoed executoriaal beslag heeft gelegd (hierna: 'de beslaglegger'). Dit geldt
alleen voor zover hiervan in een tussen de verkoper, de eigenaar of de beslaglegger
en de koper gesloten koopovereenkomst niet wordt afgeweken.
5.1 schriftelijke verklaring
In aanvulling op artikel 27 lid 1 AWE is op de website (onderaan de aankondiging
van de executie van het registergoed) een formulier beschikbaar dat verplicht voor
biedingen moet worden gebruikt.
5.2 koopovereenkomst
Direct nadat de verkoper, de eigenaar of de beslaglegger kenbaar heeft gemaakt het
Pagina 26 201806242/001/ MLE
bod van koper te accepteren is de koopovereenkomst tot stand gekomen, tenzij
artikel 7:2 lid 1 Burgerlijk Wetboek van toepassing is. In dat geval komt de
koopovereenkomst tot stand als deze schriftelijk is vastgelegd.
De koopovereenkomst wordt schriftelijk door de notaris vastgelegd en ondertekend
door de koper en degene die het verzoek tot onderhandse verkoop indient. Op
eerste verzoek van de notaris moet de koper daartoe in eigen persoon verschijnen
op het kantoor van de notaris en een geldig identiteitsbewijs overleggen.
5.3 waarborgsom
De in artikel 27 lid 6 AVVE vermelde opschortende voorwaarde is niet van
toepassing op de verplichting van de koper tot betaling van de waarborgsom.
5.4 verzoekschriftprocedure
a. De verkoper, de eigenaar en de beslaglegger zijn niet verplicht de
koopovereenkomst ter goedkeuring aan de voorzieningenrechter voor te leggen.
Het staat deze partijen ook vrij meer koopovereenkomsten ter goedkeuring voor te
leggen.
b. De koper is verplicht om alles te doen wat nodig is om de koopovereenkomst tijdig
in te dienen. De koper is, tenzij hij hierbij zijn rechten op grond van artikel 7:2 lid 2
Burgerlijk Wetboek uitoefent, verplicht niets te doen of te laten dat tot gevolg kan
hebben dat het verzoekschrift tot goedkeuring van de koopovereenkomst niet op
tijd kan worden ingediend of dat dit verzoekschrift zal worden afgewezen. Als koper
in strijd hiermee handelt of niet handelt, komt de daardoor ontstane schade voor
rekening van de koper. Op deze verplichting is de in artikel 27 lid 6 AVVE vermelde
opschortende voorwaarde niet van toepassing.
c. De koper en de partij die de koopovereenkomst met de koper sluit kunnen geen
rechten aan deze koopovereenkomst ontlenen als de voorzieningenrechter deze
overeenkomst niet goedkeurt.
d. Als het verzoek niet wordt ingediend, wordt afgewezen of als de verkoper de
koopovereenkomst (tijdig) ontbindt, komt de koop niet tot stand en ontvangt de
bieder de waarborgsom geheel terug.
5.5 risico-overgang
De registergoederen 1 tot en met 7 zijn geen tot bewoning bestemde onroerende
zaken. In aanvulling op artikel 19 AVVE is het registergoed voor risico van de
koper vanaf het moment van de goedkeuring
Het registergoed 8 is een tot bewoning bestemde onroerende zaak. In aanvulling
op artikel 525 lid 4 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en artikel 18 AVVE is
het registergoed voor risico van de koper vanaf de inschrijving van de akte van
levering zoals bedoeld in artikel 3:89 Burgerlijk Wetboek.
VOLMACHT
Van voormelde volmacht tot vertegenwoordiging blijkt uit één onderhandse akte,
welke aan deze akte zal worden gehecht.
AAN TE HECHTEN STUKKEN
Aan deze akte zullen worden gehecht de navolgende stukken:
- volmacht tot vertegenwoordiging van de executant;
- opgave vordering(en) van de executant;
- verklaring(en) van verenigingen van eigenaars.
WOONPLAATSKEUZE
Paraaf notaris ______________
201806242/001/ MLE Pagina 27
Ter zake van de uitvoering van deze overeenkomst en de fiscale gevolgen daarvan
wordt woonplaats gekozen ten kantore van de bewaarder van deze akte.
SLOT AKTE
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE,
in minuut opgemaakt, is verleden te BEEK op de datum als aan het begin van deze
akte vermeld.
Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte en het geven van een
toelichting daarop aan de verschenen persoon, heeft deze verklaard van de inhoud
van deze akte te hebben kennis genomen, daarmee in te stemmen en op volledige
voorlezing van de akte geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen
persoon ondertekend.
Onmiddellijk daarna is deze akte door mij, notaris, ondertekend om dertien uur en
veertig minuten.
(volgen handtekeningen)
VOOR AFSCHRIFT

Documenten

Algemene voorwaarden
Bijzondere voorwaarden

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Veiling
Veilinglocatie
Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Kantoor
Metis Notarissen
Australiëlaan 90
6199 AA Maastricht-Airport
T: 088 304 03 04
F: 088 304 03 05
E: info@metisnotarissen.nl
Bijzondere voorwaarden

Paraaf notaris ______________
201806242/001/ MLE Pagina 1
BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
Parkeerplaatsen en kelder (appartementsrechten), Godsweerdersingel 34-36, Roermond
Perceel grond, Burgemeester Thomas Wackersstraat, Roermond
Parkeerplaatsen (appartementsrechten), Brugstraat, Sittard
Woonappartement, Grote Looierstraat 16-C, Maastricht
Vandaag, zesentwintig februari tweeduizend negentien,
verscheen voor mij, mr. Ghislenus Hendrikus Maria van Kan, notaris te
Beekdaelen:
de heer mr. Wytze Onno Warnardus Buitenrust Hettema, geboren te Nijmegen op
achtentwintig december negentienhonderdnegenenvijftig, woonplaats kiezend ten
kantore van Metis Notarissen, Australiëlaan 90 te 6199 AA Maastricht-Airport (Beek
Limburg) en aldaar werkzaam;
te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde, blijkens een aan deze akte te
hechten onderhandse akte houdende volmacht, van:
de heer Martijn Jozef Arnoldus Boon, geboren te Breda op twee maart
negentienhonderd tweeënzeventig, woonplaats kiezend ten kantore van de hierna te
noemen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
die de volmacht verstrekte als alleen/zelfstandig bevoegd directeur, en als zodanig
de besloten vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigende, van:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bean Holding B.V.,
statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te 4837 CD Breda, Montenspark
10, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34110993;
Bean Holding B.V., hierna te noemen: 'de verkoper'.
De verkoper heeft mij, notaris, het volgende verklaard.
De verkoper heeft mij, notaris, de opdracht gegeven voor de executoriale verkoop
van de hierna omschreven registergoederen (inclusief de roerende zaken als
bedoeld in artikel 3:254 Burgerlijk Wetboek) op grond van artikel 3:268 Burgerlijk
Wetboek.
Ten behoeve hiervan worden hierbij de voorwaarden voor deze executoriale verkoop
vastgesteld. Deze voorwaarden gelden voor zowel de veiling als de onderhandse
verkoop. Deze voorwaarden worden ook geplaatst op www.veilingbiljet.nl en
www.vastgoedveilingzuid.nl, hierna zowel ieder afzonderlijk als tezamen te noemen:
'de website'.
Deze akte heeft de volgende indeling:
1. Algemene informatie
2. Informatie over het registergoed
3. Financieel
4. Openbare executoriale verkoop (de veiling)
5. Onderhandse executoriale verkoop (onderhandse verkoop)
1. Algemene informatie
1.1 datum en plaats
Pagina 2 201806242/001/ MLE
De executoriale verkopen vinden plaats op achtentwintig maart tweeduizend
negentien vanaf of omstreeks dertien dertig uur (13:30 uur) in hotel
Golden Tulip Jagershorst, aan de Valkenswaardseweg 44 te 5595 XB Leende
voor mij, notaris, of voor een van de andere notarissen verbonden aan het kantoor
van Metis Notarissen, kantoorhoudende aan de Australiëlaan 90 te 6199 AA
Maastricht Airport, Beek (L), of hun waarnemers, hierna te noemen: 'de notaris',
tenzij de executoriale verkoop plaatsvindt door middel van een onderhandse verkoop
als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek.
De hierna omschreven registergoederen 1 tot en met 7 worden in één executoriale
verkoop gebracht, als kavels en als combinatie.
Het hierna omschreven registergoed 8 wordt in een de daarop aansluitende
executoriale verkoop gebracht.
1.2 registergoederen
De registergoederen zijn:
KADASTRALE GEMEENTE ROERMOND
1. DERTIEN (13) APPARTEMENTSRECHTEN, ieder recht gevende op het
uitsluitend gebruik van een parkeerplaats in de parkeergarage in het souterrain
(nivo -1) van het appartementencomplex gelegen aan de Godsweerdersingel 34
en 36 te Roermond, kadastraal bekend gemeente
ROERMOND sectie B nummer 7243 appartementsindex 4 tot en met 16,
ieder uitmakende het driehonderd zestien/tienduizendste (316/10.000) aandeel
in het hoofdappartement 1, dat recht geeft op het uitsluitend gebruik van een
kelder in het souterrain (nivo-2), dertien (13) parkeerplaatsen in het souterrain
(nivo-1) en veertien (14) parkeerplaatsen op de begane grond deel van het
appartementencornplex aan de Godsweerdersingel, ten tijde van de splitsing in
appartementsrechten genummerd Godsweerderingel 34 en 36, op de
splitsingstekening aangegeven met arabisch cijfer 1, kadastraal bekend als
gemeente Roermond sectie B nummer 7243 A-1, uitmakend (volgens de akte
van (hoofd)splitsing) het drieduizend driehonderd negen en
zeventig/tienduizendste (3.379/10.000) aandeel in de gemeenschap zijnde een
appartementencomplex bestaande uit een kelder, zeven en twintig (27)
parkeerplaatsen en elf (11) woonappartementen, plaatselijk bekend als
Roermond, Godsweerdersingel 34, 34a tot en met g en 36, 36a en 36b, ten tijde
van de akte van (hoofd)splitsing kadastraal bekend als gemeente Roermond
sectie B nummer 7239, 7240, 7241 en 7442, tezamen groot tien are en vijf en
vijftig centiare (10 a 55 ca);
2. VEERTIEN (14) APPARTEMENTSRECHTEN, ieder recht gevende op het
uitsluitend gebruik van een parkeerplaats in de parkeergarage op de begane
grond van gemeld appartementencomplex, gelegen aan de Godsweerdersingel
34 en 36 te Roermond, kadastraal bekend gemeente
ROERMOND sectie B nummer 7243 appartementsindex 17 tot en met 30,
ieder uitmakende het driehonderd zestien/tienduizendste (316/10.000) aandeel
in de hiervoor sub 1 omschreven gemeenschap;
3. APPARTEMENTSRECHT, recht gevende op het uitsluitend gebruik van een
kelder in het souterrain (nivo -2) van het appartementencomplex gelegen aan de
Godsweerdersingel 34 en 36 te Roermond, kadastraal bekend gemeente
ROERMOND sectie B nummer 7243 appartementsindex 31,
Paraaf notaris ______________
201806242/001/ MLE Pagina 3
uitmakende het eenduizend vierhonderd acht en zestig/tienduizendste
(1.468/10.000) aandeel in de hiervoor sub 1 omschreven gemeenschap;
KADASTRALE GEMEENTE ROERMOND
4. PERCEEL GROND, gelegen aan de Burgemeester Thomas Wackersstraat
(tussen de woonhuizen nummers 51 en 51B) te Roermond, kadastraal bekend
gemeente ROERMOND sectie G nummer 1881,
groot twaalf aren vierentwintig centiaren (12 a 24 ca);
KADASTRALE GEMEENTE SITTARD
5. APPARTEMENTSRECHT NUMMER 129, rechtgevend op het uitsluitend
gebruik van de parkeerplaats gelegen in de parkeergarage, gelegen te Sittard
aan de Brugstraat, ongenummerd ,
kadastraal bekend gemeente SITTARD sectie D nummer 7526 A-129,
uitmakende het drie/drieduizendste (3/3.000) aandeel in het hoofdappartement 2
welk hoofdappartement omvat elf (11) parkeerplaatsen en veertien (14)
kantoor/bedrijfsruimten, en welk hoofdappartement uitmakende het
dieduizend/vijfentwintigduizendste (3.000/25.000) aandeel in het
appartementencomplex, bestaande uit grond en opstallen, gelegen aan de
Brugstraat te Sittard, ten tijde van de (hoofd)splitsing kadastraal bekend
gemeente Sittard sectie D nummers 7520, 7521, 7522, 7523, 7524 en 6557,
samen groot zevenenzeventig are en zevenenvijftig centiare (77 a 57 ca);
6. APPARTEMENTSRECHT NUMMER 132, rechtgevend op het uitsluitend
gebruik van de parkeerplaats gelegen in de parkeergarage, gelegen te Sittard
aan de Brugstraat, ongenummerd,
kadastraal bekend gemeente SITTARD sectie D nummer 7526 A-132,
uitmakende het drie/drieduizendste (3/3.000) aandeel in de hiervoor sub 5
omschreven gemeenschap;
7. APPARTEMENTSRECHT NUMMER 135, rechtgevend op het uitsluitend
gebruik van een parkeerplaats gelegen in het souterrain, gelegen te Sittard aan
de Brugstraat, ongenummerd,
kadastraal bekend gemeente SITTARD, sectie D nummer 7526 A-135,
uitmakende het vijfentwintig/vijfentwitigduizendste (25/25.000) aandeel in het
hoofdappartement 3, rechtgevend op het uitsluitend gebruik van een
parkeerplaats in de parkeergarage, een hellingbaan en (nood)trappenhuis,
alsmede (bestraat) terrein en groenvoorzieningen, uitmakende het
tweehonderd/vijfentwintigduizendste (200/25.000) aandeel in het
appartementencomplex, bestaande uit grond en opstallen, gelegen aan de
Brugstraat te Sittard, ten tijde van de (hoofd)splitsing kadastraal bekend
gemeente Sittard sectie D nummers 7520, 7521, 7522, 7523, 7524 en 6557,
samen groot zevenenzeventig are en zevenenvijftig centiare (77 a 57 ca);
KADASTRALE GEMEENTE MAASTRICHT
8. APPARTEMENTSRECHT 8, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de
woning op de tweede verdieping en berging in het souterrain van het gebouw,
plaatselijk bekend Grote Looierstraat 16-C te 6211 JJ Maastricht,
MAASTRICHT sectie B complexnummer 5120 A appartementsindex 8,
uitmakende het eenhonderdachttien/eenduizend negende (118/1.009) aandeel
in het appartementencomplex, bestaande uit twee woonhuizen met ondergrond,
tuin en verdere aanhorigheden gelegen aan de Grote Looiersstraat 16, 16-A,
Pagina 4 201806242/001/ MLE
16-B, 16-C, 16-D en 18 ten tijde van de splitsing in appartementsrechten
kadastraal bekend gemeente Maastricht sectie B nummers 1789 en 2852,
samen groot drie aren dertig centiaren (3 a 30 ca);
hierna te noemen: 'registergoed' of: ‘registergoederen’.
1.3 eigenaar/schuldenaar
De eigenaar van de registergoederen is:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid G.O. Management B.V.,
statutair gevestigd te Sint Odiliënberg, gemeente Ambt Montfort, kantoorhoudende
te 6045 CZ Roermond, Laan van Schödeln 1, ingeschreven in het handelsregister
onder nummer 120544810;
hierna te noemen: 'de eigenaar.'
De (hoofdelijke) schuldenaren zijn:
a. de eigenaar, G.O. Management B.V. voornoemd;
b. de heer Hermanus Gerardus Overdijk, geboren te Brunssum op zes november
negentienhonderd vierenzestig, wonende te Sint Odiliënberg, gemeente Ambt
Montfort, kantoorhoudende te 6045 CZ Roermond, Laan van Schödeln 1;
hierna tezamen te noemen 'de schuldenaar'.
1.4 verkrijging eigenaar
- De eigenaar heeft de eigendom van de registergoederen sub 1 en 2 verkregen
door inschrijving ten landelijke kantore van de Dienst voor het kadaster en de
openbare registers, op elf april tweeduizend acht, in register Hypotheken 4 deel
54450 nummer 109, van een afschrift van een akte van levering onder
ontbindende voorwaarde, verleden op tien april daarvoor voor mr. J.L. Schroyen,
notaris te Sint Odiliënberg, gemeente Roerdalen, welke akte inhoudt de
ontbindende voorwaarde van niet-betaling van de koopsom; alsmede
de inschrijving ten landelijke kantore van de Dienst voor het kadaster en de
openbare registers, op zevenentwintig juni tweeduizend acht, in register
Hypotheken 4 deel 54924 nummer 123, van een afschrift van een verklaring van
waardeloosheid, opgemaakt op zesentwintig juni daarvoor voor genoemde
notaris Schroyen, welke verklaring inhoudt voldoening voor de betaling van de
koopprijs en het vervallen van de ontbindende voorwaarde, welke mitsdien
waardeloos is.
- De eigenaar heeft de eigendom van het registergoed sub 3 verkregen door
inschrijving ten landelijke kantore van de Dienst voor het kadaster en de
openbare registers, op zevenentwintig januari tweeduizend negen, in register
Hypotheken 4 deel 56180 nummer 47, van een afschrift van een akte van
levering, verleden op zesentwintig januari daarvoor voor genoemde notaris
Schroyen, welke akte inhoudt kwijting voor de betaling van de koopprijs.
- De eigenaar heeft de eigendom van het registergoed sub 4 verkregen door
inschrijving ten landelijke kantore van de Dienst voor het kadaster en de
openbare registers, op zestien juni tweeduizend acht, in register Hypotheken 4
deel 54847 nummer 174, van een afschrift van een akte van levering onder
ontbindende voorwaarde, verleden op dertien juni daarvoor voor mr. M.C.H.
Rijk, welke akte inhoudt de bij ontbindende voorwaarde van niet betaling van de
koopsom; alsmede
de inschrijving ten landelijke kantore van de Dienst voor het kadaster en de
openbare registers, op negentien december tweeduizend acht, in register
Paraaf notaris ______________
201806242/001/ MLE Pagina 5
Hypotheken 4 deel 56000 nummer 1, van een afschrift van een akte van
kwijting, verleden op achttien december daarvoor voor mr. J.P.M. van Hecke,
destijds notaris te Roermond, welke akte inhoudt kwijting voor de betaling van
de koopprijs.
- De eigenaar heeft de eigendom van het registergoed sub 5 verkregen door
inschrijving ten voormalige kantore van de Dienst voor het kadaster en de
openbare registers te Roermond, op drieëntwintig december tweeduizend vijf, in
register Hypotheken 4 deel 15409 nummer 56, van een afschrift van een akte
van levering, verleden op diezelfde dag voor mr. R.C.E.M. Dreessen, destijds
notaris te Sittard, gemeente Sittard-Geleen, welke akte inhoudt kwijting voor de
betaling van de koopprijs.
- De eigenaar heeft de eigendom van de registergoederen sub 6 en 7 verkregen
door inschrijving ten landelijke kantore van de Dienst voor het kadaster en de
openbare registers, op tien januari tweeduizend acht, in register Hypotheken 4
deel 53875 nummer 107, van een afschrift van een akte van levering, verleden
op achtentwintig december tweeduizend zeven voor mr. R.C.E.M. Dreessen,
destijds notaris te Sittard, gemeente Sittard-Geleen, welke akte inhoudt kwijting
voor de betaling van de koopprijs.
- De eigenaar heeft de eigendom van het registergoed sub 8 verkregen door
inschrijving ten landelijke kantore van de Dienst voor het kadaster en de
openbare registers, op negentien mei tweeduizend tien, in register Hypotheken
4 deel 58001 nummer 73, van een afschrift van een akte van levering, verleden
op achttien mei daarvoor voor mr. H.A.G.G. Knops, notaris te Heerlen, welke
akte inhoudt kwijting voor de betaling van de koopprijs.
1.5 hypotheek-/pandrechten
- Op de registergoederen sub 1 en 2 is ten behoeve van de verkoper een recht
van hypotheek, respectievelijk pand, eerste in rang, gevestigd, hierna te
noemen: 'het hypotheekrecht 1', in hoofdsom groot vierhonderdduizend euro
(€ 400.000,00).
Dit blijkt uit een akte van geldlening en hypotheekstelling op zesentwintig juni
tweeduizend acht verleden voor genoemde notaris Schroyen. Een afschrift van
die akte is ingeschreven ten landelijke kantore van de Dienst voor het kadaster
en de openbare registers, op zevenentwintig juni daarna in register Hypotheken
3, deel 56506, nummer 16, deze akte hierna te noemen: 'de hypotheekakte 1'.
In de hiervoor vermelde hypotheekakte 1 is een pandrecht gevestigd op:
- alle roerende zaken die volgens verkeersopvatting bestemd zijn of bestemd
zullen worden om het onderpand duurzaam te dienen en door hun vorm als
zodanig zijn te herkennen;
- alle roerende zaken die van het onderpand worden afgescheiden.
Het hypotheek- en pandrecht geven zekerheid voor de terugbetaling van de in
de hypotheekakte 1 vermelde geldlening van de schuldenaar met rente en
kosten, welke rente en kosten tezamen worden gegroot op vijftig procent (50%)
van voormeld bedrag van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00) , of een
bedrag van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00), derhalve tot een
totaalbedrag van zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00).
Pagina 6 201806242/001/ MLE
- Op het registergoed sub 3 is ten behoeve van de verkoper een recht van
hypotheek, respectievelijk pand, eerste in rang, gevestigd, hierna te noemen:
'het hypotheekrecht 2', in hoofdsom groot vijftigduizend euro (€ 50.000,00).
Dit blijkt uit een akte van geldlening en hypotheekstelling op zesentwintig januari
tweeduizend negen verleden voor genoemde notaris Schroyen. Een afschrift
van die akte is ingeschreven ten landelijke kantore van de Dienst voor het
kadaster en de openbare registers, op zevenentwintig januari daarna in register
Hypotheken 3, deel 57974, nummer 129, deze akte hierna te noemen: 'de
hypotheekakte 2'.
In de hiervoor vermelde hypotheekakte 2 is een pandrecht gevestigd op:
- alle roerende zaken die volgens verkeersopvatting bestemd zijn of bestemd
zullen worden om het onderpand duurzaam te dienen en door hun vorm als
zodanig zijn te herkennen.
Het hypotheek- en pandrecht geven zekerheid voor de terugbetaling van de in
de hypotheekakte 2 vermelde geldlening van de schuldenaar met rente en
kosten, welke rente en kosten tezamen worden gegroot op veertig procent
(40%) van voormeld bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00), of een bedrag
van zeventienduizend vijfhonderd euro (€ 17.500,00), derhalve tot een
totaalbedrag van zevenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 67.500,00).
- Op het registergoed sub 4 is ten behoeve van de verkoper een recht van
hypotheek, respectievelijk pand, eerste in rang, gevestigd, hierna te noemen:
'het hypotheekrecht 3', in hoofdsom groot tweehonderdtachtigduizend euro
(€ 280.000,00).
Dit blijkt uit een akte van geldlening en hypotheekstelling op achttien december
tweeduizend acht verleden voor genoemde notaris Schroyen. Een afschrift van
die akte is ingeschreven ten landelijke kantore van de Dienst voor het kadaster
en de openbare registers, op negentien december daarna in register
Hypotheken 3, deel 57769, nummer 183, deze akte hierna te noemen: 'de
hypotheekakte 3'.
In de hiervoor vermelde hypotheekakte 3 is een pandrecht gevestigd op:
- alle roerende zaken die volgens verkeersopvatting bestemd zijn of bestemd
zullen worden om het onderpand duurzaam te dienen en door hun vorm als
zodanig zijn te herkennen.
Het hypotheek- en pandrecht geven zekerheid voor de terugbetaling van de in
de hypotheekakte 3 vermelde geldlening van de schuldenaar met rente en
kosten, welke rente en kosten tezamen worden gegroot op veertig procent
(40%) van voormeld bedrag van tweehonderdtachtigduizend euro
(€ 280.000,00), of een bedrag van achtennegentigduizend euro (€ 98.000,00),
derhalve tot een totaalbedrag van driehonderdachtenzeventigduizend euro
(€ 378.000,00).
- Op de registergoederen sub 5, 6 en 7 is ten behoeve van de verkoper een
recht van hypotheek, respectievelijk pand, eerste in rang, gevestigd, hierna te
noemen: 'het hypotheekrecht 4', in hoofdsom groot eenhonderdduizend euro
(€ 100.000,00).
Dit blijkt uit een akte van geldlening en hypotheekstelling op een december
tweeduizend elf verleden voor mr. S.J. van Os, notaris gevestigd te
Haarlemmermeer.
Paraaf notaris ______________
201806242/001/ MLE Pagina 7
Een afschrift van die akte is ingeschreven ten landelijke kantore van de Dienst
voor het kadaster en de openbare registers, op twee december daarna in
register Hypotheken 3, deel 63187, nummer 87, deze akte hierna te noemen:
'de hypotheekakte 4'.
In de hiervoor vermelde hypotheekakte 4 is een pandrecht gevestigd op:
- de roerende zaken die volgens verkeersopvatting bestemd zijn of bestemd
zullen worden om het onderpand duurzaam te dienen en door hun vorm als
zodanig zijn te herkennen, alsook op de andere goederen bedoeld in artikel
254 lid 1 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.
Het hypotheek- en pandrecht geven zekerheid voor de terugbetaling van de in
de hypotheekakte 2 vermelde geldlening van de schuldenaar met rente en
kosten, welke rente en kosten tezamen worden gegroot op veertig procent
(40%) van voormeld bedrag van eenhonderdduizend euro (€ 100.000,00) of een
bedrag van veertigduizend euro (€ 40.000,00), derhalve tot een totaalbedrag
van eenhonderdveertigduizend euro (€ 140.000,00).
- Op het registergoed sub 8 is ten behoeve van de verkoper een recht van
hypotheek, respectievelijk pand, eerste in rang, gevestigd, hierna te noemen:
'het hypotheekrecht 5', in hoofdsom groot een miljoen zeshonderdduizend euro
(€ 1.600.000,00).
Dit blijkt uit een akte van geldlening en hypotheekstelling op een december
tweeduizend elf verleden voor genoemde notaris Van Os te Haarlemmermeer.
Een afschrift van die akte is ingeschreven ten landelijke kantore van de Dienst
voor het kadaster en de openbare registers, op twee december daarna in
register Hypotheken 3, deel 63187, nummer 88, deze akte hierna te noemen:
'de hypotheekakte 5'.
In de hiervoor vermelde hypotheekakte 5 is een pandrecht gevestigd op:
- de roerende zaken die volgens verkeersopvatting bestemd zijn of bestemd
zullen worden om het onderpand duurzaam te dienen en door hun vorm als
zodanig zijn te herkennen, alsook op de andere goederen bedoeld in artikel
254 lid 1 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.
Het hypotheek- en pandrecht geven zekerheid voor de terugbetaling van de in
de hypotheekakte 2 vermelde geldlening van de schuldenaar met rente en
kosten, welke rente en kosten tezamen worden gegroot op veertig procent
(40%) van voormeld bedrag van een miljoen zeshonderdduizend euro
(€ 1.600.000,00) of een bedrag van zeshonderdveertigduizend euro
(€ 640.000,00), derhalve tot een totaalbedrag van twee miljoen
tweehonderdveertigduizend euro (€ 2.240.000,00).
1.6 rangorde inschrijving
Gemelde hypotheekrechten en pandrechten zijn allen eerste in rang.
1.7 schuld
Het bestaan en de omvang van de schuld van de schuldenaar aan de verkoper blijkt
uit de administratie van de verkoper.
1.8 recht tot executoriale verkoop
De vordering die door het hypotheekrecht is gedekt, is direct opeisbaar geworden
door nalatigheid van de schuldenaar in de terugbetaling van dat wat hij aan de
verkoper verschuldigd is, ondanks de nodige aanmaningen van de verkoper.
Pagina 8 201806242/001/ MLE
Voorts zijn er executoriale beslagen op de registergoederen gelegd en de verkoper
neemt de executoriale verkoop over.
Het betreft de volgende executoriale beslagen:
- op het registergoed sub 8:
ingeschreven in de openbare registers van het kadaster op vijftien februari
tweeduizend zestien, in register Onroerende Zaken Hypotheken 3, deel
69130, nummer 165; en
ingeschreven in de openbare registers van het kadaster op negentien februari
tweeduizend zeventien, in register Onroerende Zaken Hypotheken 3, deel
72461, nummer 185;
- op alle registergoederen 1 tot en met 8:
ingeschreven in de openbare registers van het kadaster op zestien maart
tweeduizend zeventien, in register Onroerende Zaken Hypotheken 3, deel
71256, nummer 100.
1.9 verzuim schuldenaar
Op grond van wat hiervoor en in de hypotheekakte en de daarin van toepassing
verklaarde algemene voorwaarden is vermeld, is de schuldenaar in verzuim met de
voldoening van dat waarvoor de hypotheek tot waarborg strekt. De verkoper is als
gevolg daarvan bevoegd gebruik te maken van zijn rechten als eerste
hypotheekhouder en eerste pandhouder. De verkoper kan daarom onder rneer
gebruikmaken van zijn recht tot executoriale verkoop op grond van artikel 3:268
Burgerlijk Wetboek.
1.10 aanzegging
Deze executoriale verkoop is op grond van artikel 544 Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering tijdig aangezegd aan:
- de eigenaar/schuldenaar;
- de beslagleggers.
1.11 toepasselijke algemene veilingvoorwaarden
Op deze executoriale verkoop zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor
Executieverkopen 2017 (inclusief de daarin opgenomen begrippen), voor zover deze
voorwaarden enlof begrippen in deze akte niet worden gewijzigd of aangevuld. Deze
Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 worden hierna ook `AVVE'
genoemd. De AVVE zijn vastgesteld bij akte op vijf december tweeduizend zestien
ondertekend bij mr. J.H. Oomen, notaris te `s-Hertogenbosch. Een afschrift daarvan
is ingeschreven in de openbare registers van het kadaster op vijf december
tweeduizend zestien in register Onroerende Zaken Hypotheken 4, deel 69567
nummer 129.
1.12 uitoefening recht van parate executie
De verkoper oefent bij deze verkoop zijn rechten uit als hypotheekhouder. In dit
kader moet de verkoper rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van de
eigenaar en/of de schuldenaar, ook als de koop en/of de levering op grond van de
executoriale verkoop uiteindelijk niet plaatsvindt. De koper kan de verkoper hier niet
voor aansprakelijk houden.
2. Informatie over het registergoed
2.1 feitelijke objectinformatie
milieu
Het is de verkoper niet bekend of de registergoederen verontreinigd zijn met giftige,
Paraaf notaris ______________
201806242/001/ MLE Pagina 9
chemische en/of andere gevaarlijke stoffen.
Bij de notaris zijn opvraagbaar in pdf-formaat de volgende documenten:
- bericht van de gemeente Roermond de dato achttien januari tweeduizend
negentien betreffende de locatie Godsweerdersingel 34-36 te Roermond;
- aanvullende onderzoek ter plaatse van tank Godsweerdersingel 36 te
Roermond;
- verkennende bodemonderzoek Burgemeester Thomas Wackersstraat te
Roermond;
- bodemrapportage Dynamisch rapport Burgemeester Thomas Wackersstraat te
Roermond;
- bodemonderzoek Singelring te Roermond;
- omgevingsrapport Brugstraat Sittard-Geleen;
- e-mail bericht van de gemeente Maastricht de dato achttien januari tweeduizend
negentien.
De registergoederen 1 tot en met 7 betreffen parkeerplaatsen en een kelder ten
aanzien waarvan geen energielabel is verplicht.
Er is met betrekking tot het registergoed sub 8 (woonappartement) geen definitief
energielabel geregistreerd.
2.2 juridische informatie
Bestemming
- De bestemming van de registergoederen 1 tot en met 3 is volgens het
bestemmingsplan Binnenstad Roermond (NL.IMRO.0957.BP00000150-VG01):
gemengd -1 en waarde archeologie historische kern.
- De bestemming van het registergoed 4 is volgens het bestemmingsplan
Leeuwen (NL.IMRO.0957.BP00000122-0300): wonen.
- De bestemming van de registergoederen 5 tot en met 7 is volgens het
bestemmingsplan Stationsomgeving Sittard (NL.IMRO.1883.BPStationSittardVA01): wonen en waarde archeologie -1.
- De bestemming van het registergoed 8 is volgens het bestemmingsplan
Centrum (NL.IMRO.0935.gcCentrum-gc01): wonen -1 en waarde Maastrichts
erfgoed.
Volgens de kadastrale legger is ten aanzien van het registergoed 8 een besluit
op basis van de Monumentenwet 1988 genomen door de Staat (Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen), blijkens inschrijving ten voormalige kantore van de
Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Maastricht, op dertig juni
negentienhonderd zesenzestig in register Hypotheken 4, deeel 2570 nummer 1.
Bouwvergunning
- Volgens een bericht van de gemeente Sittard-Geleen, met datum achtentwintig
januari tweeduizend negentien zijn ten aanzien van de registergoed 5 tot en
met 7 geen gemeentelijke beperkingen bekend.
- Volgens een bericht van de gemeente Maastricht, met datum achttien januari
tweeduizend negentien, zijn ten aanzien van het registergoed 8
bouwvergunningen afgegeven.
De verkoper staat niet in voor de juistheid enlof volledigheid van de verkregen
informatie.
Gebruik volgens splitsingsreglement
Het toegestane gebruik volgens de respectievelijke splitsingsreglementen is:
Pagina 10 201806242/001/ MLE
- de registergoederen 1 en 2: parkeerplaats;
- het registergoed 3: kelder;
- de registergoederen 5 tot en met 7: parkeerplaats;
- het registergoed 8: woning.
Op grond van de respectievelijke splitsingsreglementen is verhuur wel toegestaan.
De registergoederen zijn, voor zover de verkoper bekend, thans in gebruik
overeenkomstig het toegestane gebruik.
Erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen
Ten aanzien van erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen
en/of andere bijzondere verplichtingen met betrekking tot:
de registergoederen 1 tot en met 3 wordt verwezen naar een akte van
ondersplitsing op drie en twintig december tweeduizend drie verleden voor notaris
Coenen voornoemd, bij afschrift ingeschreven ten kantore van voormelde Dienst te
Roermond in Register Hypotheken 4 op vier en twintig december tweeduizend drie in
deel 15129 nummer 26, waarin onder meer woordelijk staat vermeld als volgt:
''VESTIGING ERFDIENSTBAARHEID
De eigenaar verklaarde voor zoveel nodig bij deze -onder de opschortende
voorwaarde van eigendomslevering van een of meer appartementsrechten die in
deze akte zijn ontstaan- ten behoeve en ten laste van de vorenomschreven
appartementsrechten over en weer te vestigen al zodanige erfdienstbaarheden als
nodig ter bestendiging van de te ontstane toestand, waarin de apparternentsrechten
zich ten opzichte van elkaar na voltooiing van de bouw zullen bevinden.
VESTIGING KWALITATIEVE VERPLICHTING
De eigenaar verklaarde voorts -onder de opschortende voorwaarde van
eigendomslevering van een of meer appartementsrechten die in deze akte zijn
ontstaan- dat de betrefende eigenaar en zijn rechtverkrijgenden als kwalitatieve
verplichting als bedoeld in artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek moeten gedogen
dat palen, naasten, kabels, isolatoren, rozetten, draden, aanduidingsbordjes,
pijpleidingen, riolen, lichtmasten, schoorstenen, voorzieningen ten behoeve van
centrale-antenneinstallaties, de centrale afzuiging en dergelijke, voor openbare casu
quo gemeenschappelijke doeleinden bestemde voorzieningen op, in, aan of boven
de nog te realiseren appartementsrechten zijn of worden aangebracht, onderhouden,
vernieuwd en verwijderd.
Omtrent de plaats, wijze en eventuele vergoeding van schade tengevolge van
vverkzaamheden ter realisatie van voorzieningen als hiervoor bedoeld zal tevoren
overleg gepleegd dienen te worden met de appartementseigenaar.
De appartementseigenaar is verplicht al hetgeen krachtens deze bepaling is
aangebracht, te laten bestaan.
BEKENDE ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN EN/OF
BIJZONDERE VERPLICHTINGEN.
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of
bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar:
-een akte van (hoofd) splitsing op heden voor mij notaris verleden waarin woordelijk
staat vermeld.
''VESTIGING ERFDIENSTBAARHEID
De eigenaar verklaarde voor zoveel nodig bij deze -onder de opschortende
voorwaarde van eigendomslevering van een of meer appartementsrechten die in
Paraaf notaris ______________
201806242/001/ MLE Pagina 11
deze akte zijn ontstaan- ten behoeve en ten laste van de vorenomschreven
appartementsrechten over en weer te vestigen al zodanige erfdienstbaarheden als
nodig ter bestendiging van de te ontstane toestand, waarin de appartementsrechten
zich ten opzichte van elkaar na voltooiing van de bouw zullen bevinden.
Meer speciaal wordt bij deze gevestigd de erfdienstbaarheid van overpad, zulks
ten behoeve van het appartement niet het indexnummer I als heersend erf en ten
laste van het appartement niet het indexnummer 3 als dienend erf, inhoudende het
recht voor de eigenaren en gebruikers van het heersend erf om te voet te gaan over
de tot het dienend erf behorende stalling en binnenplaats op de begane grond
teneinde die stalling en binnenplaats als zij-in- en uitgang te gebruiken.
Aanvaarding
De comparant, handelend als gemeld, verklaart de vestiging van de voorschreven
erfdienstbaarheid ten behoeve en ten nutte van het heersend erf voor zich en zijn
voornoemde volmachtgever en zijn/diens rechtsopvolgers te aan vaarden.
VESTIGING KWALITATIEVE VERPLICHTING
De eigenaar verklaarde voorts -onder de opschortende voorwaarde van
eigendomslevering van een of meer appartementsrechten die in deze akte zijn
ontstaan- dat de betreffende eigenaar en zijn rechtverkrijgenden als kwalitatieve
verplichting als bedoeld in artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek moeten
gedogen datpcalen, masten, kabels, isolatoren, rozetten, draden,
aanduidingsbordies, pijpleidingen, riolen, lichtmasten, schoorstenen, voorzieningen
ten behoeve van centrale-antenneinstallaties, de centrale afzuiging en dergelijke,
voor openbare casu quo gemeenschappelijke doeleinden bestemde voorzieningen
op, in, aan of boven de nog te realiseren appartementsrechten zijn of worden
aangebracht, onderhouden, vernieuwd en verwijderd.
Omtrent de plaats, wijze en eventuele vergoeding van schade tengevolge van
werkzaamheden ter realisatie van voorzieningen als hiervoor bedoeld zal tevoren
overleg gepleegd dienen te worden niet de appartementseigenaar.
De appartementseigenaar is verplicht al hetgeen krachtens deze bepaling is
aangebracht, te laten bestaan.''
- een akte van levering op eenentwintig maart jongstleden ingeschreven ten kantore
van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Roermond op vier en
twintig maart jongstleden in deel 15025 nummer 103 (Register 4) waarin woordelijk
staat vermeld:
''VESTIGING ERFDIENSTBAARHEDEN
1. Muren en andere afscheidingen, welke de afscheiding vormen tussen het bij deze
verkochte enerzijds en het aan verkoper in eigendom verbleven resterend gedeelte
van voormeld perceel sectie B nummer 6256 anderzijds, zijn gemeen in de zin van
artikel 5:33 van het Burgerlijk Wetboek en zullen bij afbraak van het ene perceel ten
behoeve van het andere perceel moeten blijven behouden en bestaan.
2. Ten aanzien van het bij deze verkochte enerzijds en het aan verkoper in
eigendom verbleven resterende gedeelte van voormeld perceel sectie B nummer
6256 anderzijds, wordt uitdrukkelijk bepaald en bedongen dat alle verdere thans
bestaande toestanden in strijd met het burenrecht of daarstellende een toestand van
erfdienstbaarheid, zo omtrent deuren, poorten, ramen, vensters, lichten, uitzichten,
overbouw, schoorstenen, rookkanalen, waterlossingen, afwateringen, goten,
rioleringen, funderingen, afvoerleidingen, gas- en water en electriciteitsleidingen als
Pagina 12 201806242/001/ MLE
anderszins op thans bestaande voet en wijze moeten blijven gehandhaafd en
bestaan, wordende bij deze voorzoveel nodig, de daartoe strekkende
erfdienstbaarheid gevestigd, ten behoeve en ten laste onderling en wederkerig van
het verkochte enerzijds en het aan verkoper in eigendom verbleven resterende
gedeelte van voormeld perceel sectie B nummer 6256 anderzijds.
3. Ten behoeve van het aan de verkoper in eigendom verbleven trafohuisje (deel
uitmakende van het bij verkoper in eigendons verbleven perceelsgedeelte van
voormeld perceel sectie B nummer 6256) als heersend erf en ten laste van het bij
deze akte verkochte als dienend erf wordt bij deze orn niet gevestigd de
erfdienstbaarheid van voetpad, inhoudende het recht voor de eigenaar van het
heersend erf (het trafohuisje) om te komen van en te gaan naar het perceel B
nummer 5920, naar en van de ingangsdeur van het trafohuisje uit te oefenen over
het thans bestaande pand.
VESTIGING KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN
1. Koper verbindt en verplicht zich jegens verkoper casu quo diens rechtsopvolgers
zich te onthouden van het indienen van bezwaar(schriften) tegen een nieuwe
bestemming van de panden Godsweerdersirngel 34 en 36 alsmede van de
achterbouw van die beide panden, tenzij die wijziging hinder (stank, lawaai of andere
overlast) voor de koper of zijn rechtsopvolgers met zich mee zal brengers (zoals
bordelen, discotheken, hondenkennel of in zijn algemeenheid bedrijven die voor de
bewoners van het verkochte objectief onaanvaardbare hinder of overlast niet zich
meebrengen).
II. Verkoper verbindt en verplicht zich jegens loper orn de acht ramen welke zich
bevinden in de begane grond van de achterbouw van de panden
Godsweerdersingel 34 (deel uitmakende van het bij verkoper in eigendom
verbleven perceelsgedeelte van liet perceel B nununer 6256) alsmede het eveneens
bij verkoper in eigendom zijnde perceel Roermond sectie B nummer 2192
(Godsweerdersingel nummer 36) en welke ramen uitzien op het erf van het
verkochte te blinderen en geblindeerd te houden dan wel te voorzien en voorzien te
houden van ondoorzichtig glas, anders dan een bescheiden ondoorzichtige opening
ten behoeve van de ventilatie.''
- voormelde akte van levering van negenentwintig april jongstleden, ingeschreven
ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Roermond
op diezelfde dag in deel 15025 nummer 16 (Register 4) waarin woordelijk staat
vermeld:
''VESTIGING ERFDIENSTBAARHEDEN
1. Muren en andere afscheidingen, welke de afscheiding vormen tussen het bij
deze verkochte enerzijds en het aan verkoper in eigendom verbleven resterend
gedeelte van voormeld perceel sectie B nummer 6256 en het bij verkoper in
eigendonn zijrede perceel Roermond sectie B nununer 2192 anderzijds, zijn gemeen
in de zin van artikel 5:33 van het Burgerlijk Wetboek en zullen bij afbraak van het
ene perceel ten behoeve van het andere perceel moeten blijven behouden en
bestaan.
2. Ten aanzien van het bij deze verkochte enerzijds en het aan verkoper in
eigendom verbleven resterend gedeelte van voormeld perceel sectie B nummer
6256 en het bij verkoper in eigendom zijnde perceel Roermond sectie B nummer
2192 anderzijds, wordt uitdrukkelijk bepaald en bedongen dat alle verdere thans
Paraaf notaris ______________
201806242/001/ MLE Pagina 13
bestaande toestanden (waaronder tevens begrepen die toestanden welke in verband
met een door verkoper casu quo zijn rechtsopvolgers voorgenomen verbouwingen in
het leven zullen worden geroepen) in strijd niet het burenrecht of daarstellende een
toestand van erfdienstbaarheid, zo omtrent deuren, poorten, ramen, vensters,
lichtere, uitzichten, overbouw, schoorstenen, rookkanalen, waterlossingen,
afwateringen, goten, rioleringen, funderingen, afvoerleidingen, gas- en water- en
elektriciteitsleidingen als anderszins op thans bestaande voeten wijze moeten blijven
gehandhaafd en bestaan, wordende bij deze voorzoveelnodig, de daartoe
strekkende erfdienstbaarheid gevestigd, ten behoeve en ten laste onderling en
wederkerig van het verkochte enerzijds en het aan verkoper in eigendom verbleven
resterend gedeelte van voormeld perceel sectie B nummer 6256 en het bij verkoper
in eigendom zijnde perceel Roermond sectie B nummer 2192 anderzijds.
VESTIGING KWALITATIEVE VERPLICHTING
Koper verbindt en verplicht zich jegens verkoper casu quo diens rechtsopvolgers
zich te onthouden van het indienen van bezwaar(schriften) tegen een nieuwe
bestemming van het pand Godsweerdersingel 36 alsmede van de achterbouw van
de panden Godsweerdersingel 32, 34 en 36, tenzij die wijziging hinder (stank, lawaai
of andere overlast) voor de koper of zijn rechtsopvolgers met zich mee zal brengen
(zoals bordelen, discotheken, hondenkennel of in zijn algemeenheid bedrijven die
voor de bewoners van het verkochte objectief onaanvaardbare hinder of overlast met
zich meebrengen).
De comparant verklaart bij deze de hiervoor omschreven verplichtingen als
kwalitatieve verplichting als bedoeld in artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek
tevestigen.''''
De hiervoor bedoelde akte van hoofdsplitsing in appartementsrechten kadastraal
bekend Gemeente Roermond sectie B nummer 7243 appartementsindex 1 - 2 - 3, is
op drie en twintig december tweeduizend drie verleden voor notaris Coenen
voornoemd, bij afschrift ingeschreven ten kantore van voormelde Dienst te
Roermond in Register hypotheken 4 op vier en twintig december tweeduizend drie in
deel 15129 nummer 25.”;
het registergoed 4 wordt verwezen naar een akte tot levering de dato veertien
maart negentien honderd zeventien, destijds overgeschreven ten hypotheekkantore
te Roermond op veertien juni daarna in deel 768 nummer 100, waarin ondermeer
letterlijk staat vermeld:
“Bijzondere bedingen.
Indien perceel twaalf in gedeelten wordt verkocht en deze gedeelten niet in eene
hand komen, worden de volgende erfdienstbaarheden gevestigd:
A. ten behoeve van 31 het recht van weg over 3.a, 1.b, 2.a en 1.a en ten behoeve
van 11 het recht van weg over 2.a en 1.a. Dit recht van weg naar en van de straat
wordt uitgeoefend over het ongebouwde terrein van 1.a, 2.a, 11 en 3.a.
Die weg loopt langs de noordwest grens van 3.a en 11 geheel over 1.a en 2.a
en heeft aldaar eene breedte van minstens zes meter en van dien weg af
zuidoostwaarts met het midden over de grensscheiding tusschen 1.b en 31
eenerzijds en 3.a anderzijds en heeft aldaar eene breedte van minstens vier
meter zoodat aan beide zijden van die grensscheiding eene open strook van
minstens twee meter breedte moet blijven liggen voor weg.
B. ten behoeve van 2.15 en 1.c het recht van voetpad waarover ook met een
Pagina 14 201806242/001/ MLE
kruiwagen mag gereden worden ter breedte van minstens een meter twintig
centimeter over de aangrenzende onbebouwde gedeelten van 2.a en 1.b
(tusschen de privaten) in aansluiting aan bedoelden weg.
Dit voetpad wordt genomen en moet blijven zooals het zich thans ter plaatse
bevindt.”;
de registergoederen 5 tot en met 7 wordt verwezen naar de akte van
ondersplitsing, op dertien februari tweeduizend drie verleden voor genoemde notaris
Dreessen, bij afschrift ingeschreven ten voormalige kantore van de van de Dienst
voor het kadaster en de openbare registers te Roermond, op veertien februari
daarna, in register Hypotheken 4 deel 15008 nummer 52, waarin woordelijk staat
vermeld:
“13. Bijzondere bepalingen
A. Ten deze wordt nog verwezen naar de (hoofd)splitsing in appartementsrechten,
welke akte op negentien oktober tweeduizend voor mij, notaris, is verleden, waarbij
werd vastgesteld dat de eigenaren van de appartementen 4 en 31, niet behoeven bij
te dragen aan de kosten van onderhoud en/of schoonmaken van
gemeenschappelijke voorzieningen waar zij geen gebruik of nut van hebben, zoals
trappen en trappenhuizen, liften, galerijen enzovoorts, een en ander vast te stellen
door de vereniging van eigenaars van de hoofdsplitsing, behoudens het hiervoor
vermelde omtrent arbitrage.
Wel dienen zij nadrukkelijk mee te dragen aan onderhoud en onderhoudskosten van
bouwtechnische voorzieningen, zoals dak/dakwerken, buitenschilderwerk
enzovoorts, een en ander vast te stellen door de vereniging van eigenaars van de
hoofdsplitsing, behoudens het hiervoor vermelde omtrent arbitrage.
Verder werd in deze hoofdsplitsing nog opgenomen als volgt:
''3. Artikel 9 lid 2:
In afwijking van het bepaalde in artikel 9 lid 2 wordt vastgesteld dat de raamkozijnen
met glas geen deel uitmaken van de gemeenschappelijke gedeelten en aan de
betreffende appartementsrechten worden toegewezen.
Bij wijziging van de kleurstelling van de kozijnen of bij het aanbrengen van
andersoortig glas is echter goedkeuring nodig van de (hoofd) vereniging van
eigenaars.
4. Artikel 13 lid 2:
Het aanbrengen aan de buitenzijde van naamborden, reclame-aanduidingen,
uithangborden, zonneschermen, vlaggen, spandoeken, bloembakken, schijnwerpers
en in het algemeen van uitstekende voorwerpen, alsmede het hangen van wasgoed
aan de buitenzijde van het gebouw mag slechts geschieden met toestemming van
de vergadering of volgens de regels te bepalen in het huishoudelijk reglement.
Het is de eigenaar van appartement 2, of de individuele eigenaars van appartement
2 na ondersplitsing toegestaan om naamborden, reclame-aanduidingen en
uithangborden aan te brengen, mits deze voldoen aan algemene
welstandsbepalingen. Verlichte reclame-aanduidingen zijn toegestaan; neon
reclame-aanduidingen zijn verboden.''
alsmede:
''2. Verder wordt nog vastgesteld dat de hellingbaan en het (nood)trappenhuis,
behorende bij appartementsrecht 3, bestemd is tot gemeenschappelijk gebruik,
voorzolang deze voorzieningen in stand blijven.
Paraaf notaris ______________
201806242/001/ MLE Pagina 15
Gedurende het gemeenschappelijk gebruik, komen het onderhoud en de
onderhoudskosten voor alle appartementseigenaren, overeenkomstig de regeling
voor overige gemeenschappelijke voorzieningen.
3. De kosten van schoonmaak en onderhoud van de liften en trappenhuizen
worden als volgt verdeeld en komen mitsdien overeenkomstig ten laste van:
- appartementsrecht 1 voor achtennegentig drie/tiende procent (98,3%);
- appartementsrecht 2 voor een vijf/tiende procent (1,5%);
- appartementsrecht 3 voor twee/tiende procent (0,2%);
4. Het is de eigenaars van de appartementen toegestaan om tot ondersplitsing in
appartementsrechten over te gaan.''
B. Indien een leidingschacht casu quo relaiskast niet deel uitmaakt van de
gemeenschappelijke eigendom van de gezamenlijke appartementseigenaren, doch
de eventuele kabels en/of leidingen, welke in deze schacht zijn of nog mochten
worden aangebracht, dienen ten behoeve van meerdere eigenaren, zal de
leidingschacht niet mogen worden gewijzigd, doch dient ongewijzigd in stand te
worden gehouden, tenzij goedkeuring van de algemene vergadering van
appartementseigenaars is verkregen.'';
het registergoed 8 wordt verwezen naar de akte houdende splitsing in
appartementsrechten verleden op achttien mei tweeduizend tien voor mr. H.A.G.G.
Knops, notaris te Heerlen, ingeschreven ten landelijke kantore van de Dienst voor
het kadaster en de openbare registers op negentien mei daarna in register
Hypotheken 4, deel 58001 nummer 73, waarin ondermeer letterlijk staat vermeld:
“ARTIKEL 65 VESTIGING KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN
- de (gezamenlijke) gerechtigde(n) tot de appartementsrechten moet (moeten) over
en weer - als ook jegens derden - gedogen, de aanwezigheid en het gebruik van
alsmede de toegang tot- al die installaties en voorzieningen met bijbehorende
leidingen, -waaronder uitdrukkelijk ook begrepen nooduitgangen en noodwegenwelke bij de realisering van het registergoed zijn geplaatst casuquovoorzien, ook
indien deze zijn gesitueerd in enig Privé gedeelte; indien en voorzover dit gedogen
tot een kostenverhoging voor de eigenaar van het lijdende appartementsrecht leidt,
dienen deze extra kosten door de eigenaar van het heersende appartementsrecht te
worden voldaan;
Vorengemelde verplichtingen maken deel uit van het onderwerpelijke
splitsingsreglement en gelden voorts voor zoveel nodig als kwalitatieve
verplichtingen als bedoeld in artikel 252 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en zullen
dientengevolge overgaan op degenen die (een gedeelte van ) een der
appartementsrechten onder bijzondere titel zullen verkrijgen, terwijl tevens hieraan
gebonden zullen zijn degenen die van de rechthebbende(n) een recht -al dan niet
zakelijk- van gebruik van (een gedeelte van) een der appartementsrechten zullen
verkrijgen.''.
Voor zover in die bepalingen verplichtingen voorkomen die de verkoper aan de
koper moet opleggen, wordt geacht dat de verkoper dat gedaan heeft door de
gunning bij de veiling dan wel de aanvaarding bij onderhandse verkoop (in de zin
van artikel 27 lid 3 AVVE). De koper aanvaardt deze verplichtingen door het
uitbrengen van een bod.
Voor zover het gaat om rechten ten behoeve van derden, worden die rechten geacht
Pagina 16 201806242/001/ MLE
door de verkoper voor die derden te zijn aangenomen door de gunning bij de veiling
dan wel de aanvaarding bij onderhandse verkoop (in de zin van artikel 27 lid 3
AWE).
Publiekrechtelijke rechten en beperkingen
Er zijn geen publiekrechtelijke beperkingen met betrekking tot de registergoederen
1 tot en met 7 bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale
registratie. Dit blijkt uit informatie van de Dienst voor het kadaster en de openbare
registers.
De verkoper heeft mij, notaris, verklaard, dat hem geen feiten of omstandigheden
bekend zijn waaruit blijkt dat er inschrijfbare publiekrechtelijke beperkingen zijn die
niet zijn ingeschreven.
Als publiekrechtelijke beperking met betrekking tot het registergoed 8 in de
gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie is bekend:
Volgens de kadastrale legger is ten aanzien van het registergoed 8 een besluit op
basis van de Monumentenwet 1988 genomen door de Staat (Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen), blijkens inschrijving ten voormalige kantore van de Dienst voor het
kadaster en de openbare registers te Maastricht, op dertig juni negentienhonderd
zesenzestig in register Hypotheken 4, deeel 2570 nummer 1.
Dit blijkt uit informatie van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers.
Daarnaast heeft de verkoper bij de gemeente Maastricht geïnformeerd naar deze en
eventuele andere publiekrechtelijke beperkingen, welke gemeente vorenstaand
besluit op basis van de Monumentenwet heeft bevestigd.
De verkoper staat niet in voor de juistheid en/of volledigheid van de verkregen
informatie.
De koper aanvaardt deze beperking(en) door een bod uit te brengen.
De verkoper is niet bekend met feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat deze
informatie onjuist of onvolledig is of dat er andere inschrijfbare publiekrechtelijke
beperkingen zijn, die niet zijn ingeschreven.
De koper is ervan op de hoogte dat overheidsorganen op grond van de Wet
kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen vier dagen de tijd hebben voor
inschrijving van de beperking in het gemeentelijke beperkingenregister. Bij
perceelsveranderingen hebben overheidsorganen vier weken de tijd voor deze
inschrijving. Inschrijvingen in de reqisters vanaf vandaaq zijn voor risico van de
koper.
Appartementensplitsing
Registergoederen 1 tot en met 3
De gemeenschap (het complex) waarvan de registergoederen 1 tot en met 3 deel
uitmaken is gesplitst in appartementsrechten bij akte van (hoofd)splitsing verleden
op drieëntwintig december tweeduizend drie voor mr. H.C.M. Coenen, destijds
notaris te Echt, gemeente Echt-Susteren.
Een afschrift van die akte is ingeschreven in de openbare registers op vierentwintig
december daarna, in register Onroerende Zaken Hypotheken 4, deel 15129,
nummer 25.
Bij die akte is opgericht de vereniging van eigenaars met de naam:
“Hoofdvereniging van Eigenaars appartementengebouw Godsweerdersingel 34
a tot en met g en 36a, b en c”, gevestigd te Roernond, en zijn de statuten van die
vereniging en het reglement van splitsing vastgesteld.
Paraaf notaris ______________
201806242/001/ MLE Pagina 17
- Het hoofdappartementsrecht 7243 A-1, waarvan de registergoederen 1 tot en
met 3 deel uitmaken is ondergesplitst in appartementsrechten bij akte van
(onder)splitsing verleden op drieëntwintig december tweeduizend drie voor mr.
H.C.M. Coenen, destijds notaris te Echt, gemeente Echt-Susteren.
Een afschrift van die akte is ingeschreven in de openbare registers op
vierentwintig december daarna, in register Onroerende Zaken Hypotheken 4,
deel 15129, nummer 26.
Bij die akte is opgericht de vereniging van eigenaars met de naam:
“Ondervereniging van Eigenaars hoofdappartement 1.
Appartementengebouw Godsweerdersingel 34 en 36”, gevestigd te
Roernond, en zijn de statuten van die vereniging en het reglement van splitsing
vastgesteld.
Registergoederen 5 tot en met 7
De gemeenschap (het complex) waarvan de registergoederen 5 tot en met 7 deel
uitmaken is gesplitst in appartementsrechten bij akte van (hoofd)splitsing verleden
op negentien oktober tweeduizend voor mr. R.C.E.M. Dreessen, destijds notaris te
Sittard, gemeente Sittard-Geleen.
Een afschrift van die akte is ingeschreven in de openbare registers, voormalige
bewaring Roermond, op twintig oktober daarna, in register Onroerende Zaken
Hypotheken 4, deel 12367, nummer 6.
Bij die akte is opgericht de vereniging van eigenaars met de naam: “Vereniging van
Eigenaars Brugstraat I”, gevestigd te Sittard, gemeente Sittard-Geleen en zijn de
statuten van die vereniging en het reglement van splitsing vastgesteld.
- Het hoofdappartementsrecht 7526 A-2, waarvan de registergoederen 5 en 6
deel uitmaken is ondergesplitst in appartementsrechten bij akte van
(onder)splitsing verleden op dertien februari tweeduizend drie.
Een afschrift van die akte is ingeschreven in de openbare registers, voormalige
bewaring Roermond op viertien december daarna, in register Onroerende Zaken
Hypotheken 4, deel 15008, nummer 52.
Bij die akte is opgericht de vereniging van eigenaars met de naam: “Vereniging
van Eigenaars Brugstraat III (ten behoeve van de kantoor/bedrijfsruimten)”,
gevestigd te Sittard, gemeente Sittard-Geleen, en zijn de statuten van die
vereniging en het reglement van splitsing vastgesteld.
- Het hoofdappartementsrecht 7526 A-3, waarvan het registergoed 7 deel
uitmaakt is ondergesplitst in appartementsrechten bij akte van (onder)splitsing
verleden op achtentwintig december tweeduizend zeven.
Een afschrift van die akte is ingeschreven in de openbare registers in register
Onroerende Zaken Hypotheken 4.
Bij die akte is opgericht de vereniging van eigenaars met de naam: “Vereniging
van Eigenaars Brugstraat V (ten behoeve van de kantoor/bedrijfsruimten)”,
gevestigd te Sittard, gemeente Sittard-Geleen, en zijn de statuten van die
vereniging en het reglement van splitsing vastgesteld.
Registergoed 8
De gemeenschap (het complex) waarvan het registergoed 8 deel uitmaakt is
gesplitst in appartementsrechten bij akte van splitsing verleden op achttien mei
tweeduizend tien voor mr. H.A.G.G. Knops, notaris te Heerlen.
Pagina 18 201806242/001/ MLE
Een afschrift van die akte is ingeschreven in de openbare registers op negentien mei
daarna, in register Onroerende Zaken Hypotheken 4, deel 58001, nummer 73.
Bij die akte is opgericht de vereniging van eigenaars met de naam: “Vereniging van
Eigenaars woningen Grote Looiersstraat 16/18 te Maastricht”, gevestigd te
Maastricht en zijn de statuten van die vereniging en het reglement van splitsing
vastgesteld.
Bij akte van wijziging appartementensplitsing verleden op elf juli tweeduizend dertien
voor mr. J.L. Schroyen voornoemd, notaris te Sint Odiliënberg, gemeente Roerdalen,
is laatstgemelde appartemensplitsing gewijzigd.
Een afschrift van die akte is ingeschreven in de openbare registers op diezelfde dag
negentien mei daarna, in register Onroerende Zaken Hypotheken 4, deel 63086,
nummer 42.
Inschrijving Verenigingen van Eigenaars bij de Kamer van Koophandel
De na te noemen Verenigingen van eigenaars zijn wel ingeschreven in het
handelsregister:
- “Hoofdvereniging van Eigenaars appartementengebouw
Godsweerdersingel 34 a tot en met g en 36a, b en c”, gevestigd te Roernond,
onder nummer 14124202;
- “Vereniging van Eigenaars Brugstraat I”, gevestigd te Sittard, onder nummer
14127331;
- “Vereniging van Eigenaars Brugstraat III (ten behoeve van de
kantoor/bedrijfsruimten)”, gevestig te Sittard, onder nummer 14130778;
- “Vereniging van Eigenaars woningen Grote Looiersstraat 16/18 te
Maastricht”, gevestigd te Maastricht, onder nummer 57821321.
Verklaringen 5:113 Burgerlijk Wetboek
Er zijn de volgende verklaringen van het bestuur van gemelde verenigingen van
eigenaars:
- “Vereniging van Eigenaars woningen Grote Looiersstraat 16/18 te Maastricht”,
gevestigd te Maastricht.
De verklaring zoals bedoeld in artikel 5:122 lid 5 Burgerlijk Wetboek waarin staat
welke bijdragen de eigenaar tot op vandaag aan de vereniging van eigenaars is
verschuldigd en voor welke schulden zoals bedoeld in artikel 5:113 leden 2 en 5
Burgerlijk Wetboek de eigenaar tot op vandaag aansprakelijk is.
De verklaring zoals bedoeld in artikel 5:122 lid 6 Burgerlijk Wetboek waarin staat
wat de omvang is van het reservefonds van de vereniging van eigenaars en wat
de schulden van de vereniging zijn.
Deze verklaringen is/zijn aan de akte vastgemaakt.
Aan de overige besturen van de verenigingen van eigenaars is tijdig gevraagd
verklaringen af te geven zoals bedoeld in artikel 5:122 leden 5 en 6 Burgerlijk
Wetboek. Daarin staat welke bijdragen de eigenaar tot op vandaag aan de
vereniging van eigenaars is verschuldigd, wat de schulden zijn zoals bedoeld in
artikel 5:113 leden 2 en 5 Burgerlijk Wetboek waarvoor de eigenaar tot op vandaag
aansprakelijk is, wat de omvang is van het reservefonds van de vereniging van
eigenaars en wat de schulden van de vereniging zijn.
Van de overige besturen is geen opgave ontvangen.
Toestemming vereniging van eigenaars
Paraaf notaris ______________
201806242/001/ MLE Pagina 19
Op grond van de respectievelijke statuten of de reglementen van splitsing is geen
toestemming nodig van de vereniging van eigenaars voor de overdracht van het
appartementsrecht ('ballotage').
2.2 Gebruik
Artikel 24 AVVE
In aanvulling op artikel 24 AVVE geldt het volgende:
De registergoederen 1 tot en met 8 zijn, voor zover bekend, op dit moment niet in
gebruik bij de eigenaar.
Onbekend is of -, en op welke grond de registergoederen 1 tot en met 7 worden
gebruikt.
Het registergoed 8 wordt momenteel niet bewoond.
Alle hypotheekakten op grond waarvan deze executoriale verkopen plaatsvinden,
bevatten het huurbeding zoals bedoeld in artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek.
Voor zover nodig heeft de verkoper gebruikgemaakt van zijn bevoegdheden op
grond van het huurbeding.
Omdat het registergoed 8 woonruimte betreft waarop de artikelen 7:271 tot en met
277 Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn, is verlof van de voorzieningenrechter
nodig voor het inroepen van het huurbeding. De verkoper heeft dit verlof
zekerheidshalve gevraagd.
Het verlof is nog niet verleend. Als de beschikking van de voorzieningenrechter
bekend is, wordt de uitkomst daarvan geplaatst op de website bij de objectgegevens
van het registergoed, onder vermelding van de ontruimingstermijn, of wordt de
uitkomst door mij, notaris, in de veilingzaal vermeld. De uitoefening van de
bevoegdheden op grond van artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek wordt aan de koper
overgelaten. De verkoper staat niet in voor de bevoegdheid van de koper tot
ontruiming. Voor gebruik op andere grond dan huur geldt dat wat hiervoor is vermeid
over de ontruiming.
Ontruiming
Voor zover na de veiling blijkt dat sprake is van gebruik of bewoning door de
personen die zich zonder recht of titel van de respectievelijke registergoederen 1 tot
en met 7 gebruikmaken, casu quo zich in het registergoed 8 bevinden en als
zodanig niet bekend waren aan de koper, kan de koper deze personen tot
ontruiming dwingen op de wijze zoals in artikel 525 lid 3 Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering is bepaald. Bij onderhandse verkoop kan de koper de eigenaar en
de zijnen na de levering dwingen tot ontruiming op grond van de beschikking van de
voorzieningenrechter, als de voorzieningenrechter deze personen hiertoe
veroordeelt. De ontruiming komt voor rekening en risico van de koper. De verkoper
staat niet in voor de bevoegdheid van de koper tot ontruiming.
3. Financieel
3.1 kosten en heffingen
a. De registergoederen 1 tot en met 7 zijn geen tot bewoning bestemde
onroerende zaken. Op grond van artikel 9 lid 2 AVVE worden aan de koper in
rekening gebracht:
- het honorarium van de notaris;
- de overdrachtsbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming na de aflevering;
Pagina 20 201806242/001/ MLE
- de kosten waarvoor de koper op grond van de wet aansprakelijk is;
- de inzetpremie;
- de kosten van doorhaling van de inschrijvingen van hypotheken, beperkte
- rechten en beslagen;
- de kosten van advertenties en biljetten, afslagersloon, zaalhuur en/of de
website;
- de (eventuele) andere kosten van de voorbereiding en organisatie van de
executoriale verkoop.
Het registergoed 8 is een tot bewoning bestemde onroerende zaak.
Op grond van artikel 524a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en artikel 9 lid 1
AVVE worden aan de koper in rekening gebracht:
- het honorarium van de notaris;
- de overdrachtsbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming na de aflevering;
- de kosten waarvoor de koper op grond van de wet aansprakelijk is;
- de (eventuele) kosten van ontruiming na de aflevering komen eveneens voor
rekening van koper.
b. De kosten waarvoor koper op grond van de wet aansprakelijk is, zoals hiervoor
onder a bedoeld, zijn:
- de achterstallige bijdragen aan de verenigingen van eigenaars betreffende de
registergoederen 5 tot en met 7 en het registergoed 8 zoals vermeld op de aan
deze akte vastgemaakte verklaringen zoals bedoeld in artikel 5:122 lid 5 Burgerlijk
Wetboek.
De verklaring betreffende de registergoederen 1 tot en met 3 is door mij, notaris,
tijdig opgevraagd bij het bestuur van de vereniging van eigenaars, maar is tot op
vandaag niet verkregen. Als bedoelde verklaring wordt verkregen vóór de datum van
de veiling, is de koper hoofdelijk aansprakelijk voor achterstallige bijdragen aan de
vereniging van eigenaars en voor de schulden zoals bedoeld in artikel 5:113 leden 2
en 5 Burgerlijk Wetboek waarvoor de verkoper aansprakelijk is, zoals vermeld op die
verklaring. Deze achterstallige bijdragen komen in dat geval voor rekening van
de koper.
c. Volgens opgave van de betreffende instanties bedragen de eigenaarslasten voor:
de registergoederen 4 tot en met 7 (tezamen) per vandaag:
- bijdrage aan de vereniging van eigenaars: tweeënzeventig euro en twaalf cent
(€ 72,12) per maand;
het registergoed 8 per vandaag:
- bijdrage aan de vereniging van eigenaars: eenhonderddrieëntachtig euro en
negentien cent (€ 183,19) per maand.
Deze eigenaarslasten worden niet verrekend.
3.2 fiscaal
Voor zover de verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen
omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
3.3 aanvulling op de AVVE
a. In aanvulling op artikel 10 lid 1 onder c van de AVVE geldt het volgende.
De koopprijs en de overige kosten moeten worden voldaan, met verrekening van dat
Paraaf notaris ______________
201806242/001/ MLE Pagina 21
wat al betaald is, uiterlijk zes weken na de gunning maar, in het geval artikel 3:270
lid 3 Burgerlijk Wetboek van toepassing is en de eerste hypotheekhouder te kennen
heeft gegeven de in dat artikel bedoelde verklaring aan de notaris te willen
overleggen, niet eerder dan dat de voorzieningenrechter de in dat artikel bedoelde
goedkeuring aan de verklaring heeft verleend. In dat geval geldt dat - behoudens de
betaling van een eerder verschuldigde waarborgsom - iedere betaling door koper in
handen van de notaris, geacht wordt te gelden als een betaling van een
(aanvullende) waarborgsom en wel tot het moment dat de voorzieningenrechter
heeft beschikt ten aanzien van de in artikel 3:270 lid 3 Burgerlijk Wetboek bedoelde
verklaring.
b. In aanvulling op artikel 26 lid 2 van de AVVE geldt dat als de wederpartij eerst
kiest voor nakoming van de koopovereenkomst in de zin van sub a van die bepaling
en vervolgens alsnog voor ontbinding in de zin van sub b van die bepaling, de boete
wordt verminderd met het al betaalde bedrag van de dagboete.
c. In aanvulling op artikel 10 lid 1 onder c van de AVVE geldt dat de notaris in
beginsel geen rente vergoedt over de waarborgsom. Ingeval door een
belanghebbende een beroep wordt gedaan op vergoeding van rente over de
waarborgsom, aanvaardt diegene de aansprakelijkheid voor eventuele negatieve
rente, naast zijn verplichting om administratiekosten die de notaris ter zake moet
maken te voldoen uit de waarborgsom.
d. Daar waar in artikel 10 van de AVVE een betalingsverplichting staat vermeld voor
een koper, waar nog geen sprake kan zijn van een koper, dient te worden gelezen
dat de betalingsverplichting geldt voor de bieder die het hoogste bod heeft
uitgebracht.
e. In afwijking van artikel 10 van de AVVE verlangt verkoper vóór de gunning
betaling van de waarborgsom als omschreven in artikel 12 van de AVVE. De
waarborgsom is groot tien procent (10%) van de koopprijs — met een minimum van
vijftien duizend euro (€ 15.000,00) — of een bankgarantie tot dit bedrag. Als een
internetborg is gesteld, die ter beschikking van de notaris staat, moet de bieder vóór
de gunning een aanvullende waarborgsom betalen of bankgarantie stellen tot tien
procent (10%) van de Koopprijs.
Als hieraan niet wordt voldaan, behoudt verkoper zich het recht voor om niet te
gunnen met verwijzing naar het elders in dit artikel bepaalde.
Het niet storten van de waarborgsom of het niet stellen van de bankgarantie binnen
de gestelde termijn levert aansprakelijkheid op voor de nalatige partij, die daardoor
alle voor verkoper ontstane schade met kosten en rente moet vergoeden. Het
verzuim treedt in zonder ingebrekestelling.
Alle betalingen moeten worden gedaan op een daartoe bestemde rekening van de
notaris, met uitzondering van de door een bieder/koper te stellen internetborg.
4. Openbare executoriale verkoop (de veiling)
De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de veiling.
4.1 wijze van veilen/verkaveling
De veilingen zijn zaal-internetveiling zoals bedoeld in begrip 29 en in artikel 2 AVVE.
De veilingen vinden plaats in één zitting.
De inzet vindt plaats bij opbod en de afslag aansluitend bij afmijning.
De registergoederen:
- 1 tot met 3;
Pagina 22 201806242/001/ MLE
- 4;
- 5 tot en met 7;
wordt bij de inzet per kavel apart en bij de afslag per kavel apart en in
de volgende combinaties geveild, en wel als volgt: 1 tot en met 7 in combinatie bij
afslag.
Bij het registergoed 8 vindt de inzet plaats bij opbod en de afslag aansluitend
bij afmijning.
4.2 bieden
De wijze waarop de biedingen in de zaal moeten worden uitgebracht, wordt
voorafgaand aan de biedingen kenbaar gemaakt door de veilingmeester.
4.3 voorwaarden in verband met internetbieden en internetborg
Het bieden tijdens de veiling kan ook via openbareverkoop.nlplaatsvinden. In
verband
hiermee wordt hierna verstaan onder:
1.de website:
De eerder vermelde algemeen toegankelijke websites of een daaraan gelieerde
website, bedoeld in begrip 27 AVVE; via deze website kan een bod via internet
worden uitgebracht.
2. NIIV:
'Stichting Notarieel Instituut Internetveilen', statutair gevestigd in de gemeente
Baarn, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52037098,
rechthebbende van openbareverkoop.nl.
3. handleiding
De 'handleiding onlinebieden'vermeld op openbareverkoop.nl.
4. registratienotaris:
een notaris die de website in te vullen registratieverklaring en het geldige
identiteitsbewijs van een natuurlijke persoon die wil bieden via internet, in ontvangst
neemt en controleert om de identiteit en het opgegeven telefoonnummer vast te
stellen en zijn of haar handtekening onder de registratieverklaring te legaliseren.
5. registratie:
de door NIIV voorgeschreven handelingen, voor de identificatie van een natuurlijke
persoon die via openbareverkoop.nl wil bieden, die bestaan uit de invoer via
internet van zijn of haar persoonsgegevens en controle door de registratienotaris
van zijn of haar identiteit en het door die persoon opgegeven mobiele
telefoonnummer.
6. deelnemer:
een natuurlijk persoon die de procedure van registratie heeft doorlopen, tijdig voor
de veiling een internetborg heeft gestort en tijdens de veiling van het registergoed is
ingelogd op openbareverkoop.nl.
7. internetborg:
een bedrag dat door een deelnemer is gestort, zoals beschreven in de handleiding.
De hoogte van de internetborg is één procent (1%) van de biedlimiet zoals bedoeld
in de handleiding met een minimum van vijfduizend euro (€ 5.000,00) per
registergoed, en geldt als een afdoende 'gegoedheid' zoals bedoeld in artikel 14
AVVE.
In verband met de mogelijkheid van bieden via openbareverkoop.nl gelden de
volgende voorwaarden.
Paraaf notaris ______________
201806242/001/ MLE Pagina 23
1. In aanvulling op de AVVE kan tijdens de veiling door een deelnemer via internet
worden geboden. Als bod zoals bedoeld in de AVVE wordt dus ook een bod via
internet aangemerkt, als dit bod is uitgebracht door een deelnemer op de door NIIV
in de handleiding voorgeschreven wijze. De hoogte van het bod dat de deelnemer
uitbrengt wordt bepaald door het bedrag waarop hij klikt of drukt.
2. Als de deelnemer een bod heeft uitgebracht en volgens de notaris de hoogste
bieder is, kan de internetborg op verzoek van de deelnemer ook worden gebruikt
als (deel)betaling voor de op grond van artikel 12 van de AVVE na de veiling te
betalen waarborgsom, waarbij de deelnemer ermee instemt dat de notaris (dit deel
van) de waarborgsom pas vrijgeeft als de deelnemer al zijn verplichtingen die uit
het doen van een bod voortvloeien, is nagekomen.
3. Bij discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet, ofwel in de
zaal, de notaris hebben bereikt, en bij storing aan en/of het uitvallen van de
internetverbinding(en) tijdens de veiling en in alle andere gevallen van discussie
beslist de notaris.
4. Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar
hiermee wordt niet gegarandeerd dat de deelnemer permanente en/of gelijktijdige
toegang heeft tot internet om mee te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid
van de
internetverbinding(en), evenals storingen en uitval van deze verbinding(en) komen
geheel voor rekening en risico van de deelnemer.
5. Tenzij de notaris anders beslist, wordt pas overgegaan tot de inzet en de afslag,
nadat de notaris voldoende is gebleken dat via internet biedingen kunnen worden
uitgebracht.
6. In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE kan de afmijning door de deelnemer ook
elektronisch plaatsvinden door te klikken of te drukken op het woord 'bied'.
7. Als afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de deelnemer tijdens de afslag
wordt geklikt of gedrukt op het moment waarop een zaalbieder kan afmijnen.
8. Wanneer de deelnemer tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een bod
via internet en het bod de notaris heeft bereikt, heeft dit bod gelijke rechtsgevolgen
als een bod dat vanuit de veilingzaal wordt uitgebracht.
9. De deelnemer die tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een bod via
internet is verplicht tijdens het verdere verloop van de veiling voor de notaris
telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, op het mobiele telefoonnummer dat de
deelnemer heeft ingevuld op zijn of haar registratieformulier. Als de deelnemer
tijdens het verdere verloop van de veiling niet of slechts gedeeltelijk voor de notaris
telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de veiling op enig moment
telefonisch overleg tussen de notaris en de deelnemer noodzakelijk wordt geacht
door de notaris, dan is de notaris bevoegd het bod van de deelnemer niet als
zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
10. In aanvulling op artikel 5 leden 2 en 3 AVVE is de deelnemer die het hoogste
bod heeft uitgebracht tot het moment van gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft
geboden namens een rechtspersoon of personenvennootschap, als die deelnemer
vóór de gunning:
- naar het oordeel van de notaris voldoende aantoont volledig bevoegd te zijn tot
vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenvennootschap; en
- de waarborgsom heeft gestort zoals bedoeld in artikel 12 lid 1 AVVE.
Pagina 24 201806242/001/ MLE
De notaris meldt dit aan de verkoper, tegelijk met het resultaat van de veiling en de
naam van de bieder/ander. Het bepaalde in artikel 5 lid 4 AVVE is in deze situatie
ook van toepassing (acceptatie door de verkoper).
Dit moet uit de notariële akte van gunning blijken.
Als op grond hiervan een rechtspersoon of personenvennootschap optreedt als
vertegenwoordigde van de deelnemer, komt aan die rechtspersoon of
personenvennootschap het recht toe vóór de betaling van de koopprijs te verklaren
dat hij het bod heeft uitgebracht namens een of meer anderen zoals bedoeld in
artikel 5 lid 2 AVVE.
11. De in lid 10 bedoelde deelnemer is, naast die rechtspersoon of
personenvennootschap, hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de
verplichtingen als gevolg van de gunning. Als die deelnemer, bij verzuim van de
door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap, de koopprijs
geheel voor eigen rekening betaalt, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor
zichzelf te zijn aangegaan. In dat geval vindt de levering aan hem plaats en wordt
aan hem kwijting verleend. Dit moet uit de notariële verklaring van betaling blijken.
12. Door het uitbrengen van een bod via internet, op de wijze zoals door NIIV
omschreven, verleent de deelnemer en, als dit van toepassing is, mede namens de
door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap zoals
bedoeld in lid 10, ook volmacht aan ieder van de medewerkers die op het moment
van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn op het kantoor van de notaris
(zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het
proces-verbaal van veiling en in en bij het proces-verbaal van veiling:
a. te bevestigen dat de deelnemer het betreffende bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van veiling (te) vermelde(n)
waarnemingen van de notaris met betrekking tot de veiling.
De gevolmachtigde kan op grond van deze volmacht ook het proces-verbaal van
veiling ondertekenen en hiervoor alles doen wat hij nodig en/of nuttig acht. De
gevolmachtigde heeft de macht tot substitutie, zodat hij onder zijn
verantwoordelijkheid een ander in zijn plaats kan stellen.
13. Als een deelnemer niet via internet, maar vanuit de veilingzaal als zaalbieder een
bod uitbrengt, kan de internetborg gebruikt worden als bewijs van zijn gegoedheid
zoals bedoeld in artikel 14 AVVE en onderdeel 4.*6* van deze akte én als betaling
van een door deze deelnemer, of, als dit van toepassing is, de door hem
vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap zoals bedoeld in lid
10, verschuldigde waarborgsom of een gedeelte daarvan.
14. Bij niet-nakoming van de verplichting uit de koop door de koper, wordt de
internetborg door de notaris ingehouden en geheel of gedeeltelijk gebruikt ter
betaling van (een deel van) de kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming. Het
bepaalde in artikel 26 AVVE blijft van toepassing.
4.4 inzetpremie
Als de registergoederen 1 tot en met 7 bij afmijning in combinatie wordt verkocht,
gelden voor de combinatie de gezamenlijke hoogste bieders als inzetters en wordt
geen inzetpremie per afzonderlijke kavel betaald.
Als niet wordt gegund, is er geen inzetpremie verschuldigd.
4.5 legitimatie
Paraaf notaris ______________
201806242/001/ MLE Pagina 25
De bieder, koper en vertegenwoordigde moeten zich tegenover de notaris
legitimeren door een geldig identiteitsbewijs te overleggen.
4.6 gegoedheid
De gegoedheid zoals bedoeld in artikel 14 AVVE moet door de bieder worden
aangetoond door:
- het betalen van een internetborg vóór de veiling zoals onder 4.3 omschreven; of
- een verklaring van een geldverstrekkende instelling met een vergunning zoals
bedoeld in de Wet op het financieel toezicht te overleggen tijdens de veiling,
waaruit blijkt dat de bieder over voldoende financiële middelen beschikt om de
prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen. Deze verklaring mag op de
dag van de veiling niet ouder zijn dan vier (4) weken.
De gegoedheid zoals bedoeld in artikel 14 AVVE moet door de bieder worden
aangetoond door het stellen van een waarborg als bedoeld in artikel 12 AVVE vóór
de gunning. De bieder die in de zaal biedt, kan geen gebruik maken van de hierna
omschreven mogelijkheid een internetborg te betalen.
aanvullende voorwaarde bij betaling internetborg
In aanvulling op het in artikel 4.3, onder 2 bepaalde kan de internetborg, behalve met
de waarborgsom, niet worden verrekend met andere betalingen die de koper op
grond van de AVVE of deze akte moet doen.
4.7 gunning
Als de verkoper niet tot gunning overgaat, worden:
- de kosten en heffingen die de koper al heeft betaald, terugbetaald;
- de waarborgsom terugbetaald enlof de bankgarantie teruggestuurd;
- de internetborg vrijgegeven.
Dit geldt niet als de bieder/koper in gebreke is.
4.8 risico-overgang
De registergoederen 1 tot met 7 zijn geen tot bewoning bestemde onroerende
zaken. Op grond van artikel 19 AWE zijn de registergoederen 1 tot met 7 voor risico
van de koper vanaf het moment van gunning.
Het registergoed 8 is een tot bewoning bestemde onroerende zaak. Op grond van
artikel 525 lid 4 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en artikel 18 AVVE is het
registergoed 8 voor risico van de koper vanaf het moment van inschrijving van het
proces-verbaal van toewijzing in de openbarer registers.
5. Onderhandse executoriale verkoop (onderhandse verkoop)
De volgende bijzondere voorwaarden zijn aanvullend van toepassing op de
onderhandse verkoop door de verkoper, de eigenaar of degene die op het
registergoed executoriaal beslag heeft gelegd (hierna: 'de beslaglegger'). Dit geldt
alleen voor zover hiervan in een tussen de verkoper, de eigenaar of de beslaglegger
en de koper gesloten koopovereenkomst niet wordt afgeweken.
5.1 schriftelijke verklaring
In aanvulling op artikel 27 lid 1 AWE is op de website (onderaan de aankondiging
van de executie van het registergoed) een formulier beschikbaar dat verplicht voor
biedingen moet worden gebruikt.
5.2 koopovereenkomst
Direct nadat de verkoper, de eigenaar of de beslaglegger kenbaar heeft gemaakt het
Pagina 26 201806242/001/ MLE
bod van koper te accepteren is de koopovereenkomst tot stand gekomen, tenzij
artikel 7:2 lid 1 Burgerlijk Wetboek van toepassing is. In dat geval komt de
koopovereenkomst tot stand als deze schriftelijk is vastgelegd.
De koopovereenkomst wordt schriftelijk door de notaris vastgelegd en ondertekend
door de koper en degene die het verzoek tot onderhandse verkoop indient. Op
eerste verzoek van de notaris moet de koper daartoe in eigen persoon verschijnen
op het kantoor van de notaris en een geldig identiteitsbewijs overleggen.
5.3 waarborgsom
De in artikel 27 lid 6 AVVE vermelde opschortende voorwaarde is niet van
toepassing op de verplichting van de koper tot betaling van de waarborgsom.
5.4 verzoekschriftprocedure
a. De verkoper, de eigenaar en de beslaglegger zijn niet verplicht de
koopovereenkomst ter goedkeuring aan de voorzieningenrechter voor te leggen.
Het staat deze partijen ook vrij meer koopovereenkomsten ter goedkeuring voor te
leggen.
b. De koper is verplicht om alles te doen wat nodig is om de koopovereenkomst tijdig
in te dienen. De koper is, tenzij hij hierbij zijn rechten op grond van artikel 7:2 lid 2
Burgerlijk Wetboek uitoefent, verplicht niets te doen of te laten dat tot gevolg kan
hebben dat het verzoekschrift tot goedkeuring van de koopovereenkomst niet op
tijd kan worden ingediend of dat dit verzoekschrift zal worden afgewezen. Als koper
in strijd hiermee handelt of niet handelt, komt de daardoor ontstane schade voor
rekening van de koper. Op deze verplichting is de in artikel 27 lid 6 AVVE vermelde
opschortende voorwaarde niet van toepassing.
c. De koper en de partij die de koopovereenkomst met de koper sluit kunnen geen
rechten aan deze koopovereenkomst ontlenen als de voorzieningenrechter deze
overeenkomst niet goedkeurt.
d. Als het verzoek niet wordt ingediend, wordt afgewezen of als de verkoper de
koopovereenkomst (tijdig) ontbindt, komt de koop niet tot stand en ontvangt de
bieder de waarborgsom geheel terug.
5.5 risico-overgang
De registergoederen 1 tot en met 7 zijn geen tot bewoning bestemde onroerende
zaken. In aanvulling op artikel 19 AVVE is het registergoed voor risico van de
koper vanaf het moment van de goedkeuring
Het registergoed 8 is een tot bewoning bestemde onroerende zaak. In aanvulling
op artikel 525 lid 4 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en artikel 18 AVVE is
het registergoed voor risico van de koper vanaf de inschrijving van de akte van
levering zoals bedoeld in artikel 3:89 Burgerlijk Wetboek.
VOLMACHT
Van voormelde volmacht tot vertegenwoordiging blijkt uit één onderhandse akte,
welke aan deze akte zal worden gehecht.
AAN TE HECHTEN STUKKEN
Aan deze akte zullen worden gehecht de navolgende stukken:
- volmacht tot vertegenwoordiging van de executant;
- opgave vordering(en) van de executant;
- verklaring(en) van verenigingen van eigenaars.
WOONPLAATSKEUZE
Paraaf notaris ______________
201806242/001/ MLE Pagina 27
Ter zake van de uitvoering van deze overeenkomst en de fiscale gevolgen daarvan
wordt woonplaats gekozen ten kantore van de bewaarder van deze akte.
SLOT AKTE
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE,
in minuut opgemaakt, is verleden te BEEK op de datum als aan het begin van deze
akte vermeld.
Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte en het geven van een
toelichting daarop aan de verschenen persoon, heeft deze verklaard van de inhoud
van deze akte te hebben kennis genomen, daarmee in te stemmen en op volledige
voorlezing van de akte geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen
persoon ondertekend.
Onmiddellijk daarna is deze akte door mij, notaris, ondertekend om dertien uur en
veertig minuten.
(volgen handtekeningen)
VOOR AFSCHRIFT

Opbrengst veiling
€ 272.000,00

Financieel

Inzetpremie:
1%
Indicatie veilingkosten:
€ 13.554,00 (per 27‑03‑2019 om 16:40 uur)
excl. overdrachtsbelasting 2% en excl. plokgeld 1% (per 27‑03‑2019 om 16:40 uur)

Veiling

Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Executieveiling hypotheek
Status: Veiling
Veilingdossiernummer: 43912

Notaris

Australiëlaan 90
6199 AA Maastricht-Airport
T: 088 304 03 04
F: 088 304 03 05

Inzetpremie

1%

Onderhands bod

Tot en met 13 maart 2019 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 13-03-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.