Azurietdijk 137, ROOSENDAAL

Attentie

ZIE VOOR MEER INFO: WWW.VEILINGNOTARIS.NL

Omschrijving

LET OP: ER IS SPRAKE VAN ERFPACHT MET KOOPGARANT BEPALINGEN. ZIE VEILINGVOORWAARDEN OP WWW.VEILINGNOTARIS.NL

De koopgarantbepalingen houden onder meer in dat de veilingkoper is gebonden aan de zelfbewoningsplicht, het verbod op verhuur een de aanbiedingsplicht bij verkoop aan de woningbouwstichting. Bij overtreding hiervan kan de woningbouwstichting een boete eisen van 50% van de marktwaarde.

Tevens wijs ik erop dat bij aanbieding door de veilingkoper aan de woningbouwstichting de veilingprijs geldt als uitgifteprijs.

Bezichtiging

Geen bezichtiging mogelijk

Kenmerken

Type registergoed
Tussenwoning
Gebruik
Bewoond/in eigen gebruik
Soort eigendom
Erfpacht
Oppervlakte perceel
140 m2

Fotogalerij

Informatie

Bijzondere veilingvoorwaarden
Artikel 2. Betaling koopsom
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 onder c AVVE dient de koopsom uiterlijk vier weken na veiling te worden betaald.
Artikel 3. Kosten
Conform het bepaalde in artikel 9 lid 1 van de AVVE komen voor rekening van koper:
a. de overdrachtsbelasting en de verschuldigde omzetbelasting;
b. het honorarium van de notaris;
c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
d. de kosten van ontruiming;
e. eventueel verschuldigde omzetbelasting over de hiervoor genoemde bedragen.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge deze bijzondere veilingvoorwaarden de koopsom moet worden betaald.
Voor een specificatie van het honorarium en de kosten wordt verwezen naar de na te vermelden veilingsite.
Artikel 4. Belastingen
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is ter zake van de levering van het Registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Artikel 5. Aanvaarding, gebruikssituatie, ontruiming/overgang risico
De Schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed.
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed in gebruik bij Rechthebbenden en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan.
Verkoper heeft niet het verlof tot het inroepen van het huurbeding verzocht aan de voorzieningenrechter, omdat in voldoende mate vast staat dat er geen sprake is van verhuur of onderhuur.
De Schuldenaar/Rechthebbenden, alsmede degenen die zich op het moment van de inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing zonder recht of titel in het Registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan koper, zijn op grond van het bepaalde in artikel 525 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering genoodzaakt tot ontruiming.
De Schuldenaar/Rechthebbenden zullen op vertoon van het voormelde proces verbaal tot ontruiming worden genoodzaakt op de wijze als bepaald in de artikelen 556 en 557 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
De Schuldenaar/Rechthebbenden zijn verplicht op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden het Registergoed voor de aanvang van de veiling geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen.
Voor het geval dat het Registergoed toch aan derden in huur of gebruik is afgestaan dan zal Schuldeiseres niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
Gelet op het bovenstaande is lid 2 van artikel 24 AVVE van toepassing, woordelijk luidend als volgt:
''2. Indien het Registergoed ten tijde van de levering:
- is verhuurd op basis van een huurovereenkomst die niet vermeld is in de Bijzondere Veilingvoorwaarden omdat de Verkoopster niet met deze huurovereenkomst bekend was; of
- op andere wijze is verhuurd dan vermeld in de Bijzondere Veilingvoorwaarden,
komt het risico van de betreffende huurovereenkomst desalniettemin voor rekening van de Koper en aanvaardt de Koper het Registergoed onder gestanddoening van de betreffende huurovereenkomst, onverminderd de eventuele mogelijkheid voor de Koper om de betreffende huurovereenkomst te vernietigen op grond van artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek.''
Conform het bepaalde in artikel 18 van de AVVE is vanaf het moment van de
inschrijving van het proces verbaal van toewijzing het risico van het Registergoed voor de koper.
Artikel 6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVE.
Conform het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVE eindigt de termijn van beraad de zesde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de Verkoopster al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.
Artikel 7. Voldoening kosten / informatieplicht / waarborgsom
In afwijking van artikel 10 AVVE dient de koper uiterlijk tien september tweeduizend negentien om veertien uur bij de notaris rekeningnummer NL90 RABO 0171921623 onder vermelding van ''aanbetaling kosten veiling Azurietdijk 137 te Roosendaal/61900217'' te storten een bedrag ter grootte van tien procent van de koopprijs ter voldoening van de kosten als vermeld onder artikel 9 lid 1 van de AVVE.
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVE dient door de koper uiterlijk vijf werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVE te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.
Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te vervallen indien Verkoopster schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Op grond van artikel 14 AVVE dienen bieders, kopers en vertegenwoordigden zich bij de openbare verkoop tegenover de notaris te legitimeren door een geldig identiteitsbewijs over te leggen. Bieders dienen hun financiële gegoedheid tijdens de openbare verkoop te kunnen aantonen door een verklaring van een geldverstrekkende instelling met een vergunning in de zin van de Wet op het financieel toezicht te overleggen, waaruit blijkt dat zij over voldoende financiële middelen beschikken om de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen. De bieder ''in de veilingzaal'' die zich geregistreerd heeft als bieder kan ook voorafgaande aan de veiling een internetborg storten, zoals hierna beschreven in artikel 11.15 van deze voorwaarden, in plaats van een financiële gegoedheidsverklaring van een geldverstrekkende instelling.
Artikel 8. Onderhandse biedingen
Na ontvangst door de notaris van een schriftelijk bod door een bieder ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, zendt de notaris een ontvangstbevestiging aan de betreffende bieder. Indien de bieder geen ontvangstbevestiging ontvangt kan de reden daarvan zijn, dat het bod de notaris, door welke oorzaak dan ook, niet heeft bereikt. De bieder dient voor het geval hij geen ontvangstbevestiging ontvangt, zelf te informeren bij de notaris of zijn bod de notaris wel heeft bereikt. Indien de bieder nalaat te informeren draagt hij zelf het risico voor het geval het bod de notaris niet of niet tijdig heeft bereikt.
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
Artikel 9. Inzetpremie
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVE heeft de inzetter recht op inzetpremie. In afwijking van artikel 7 lid 3 AVVE wordt de inzetpremie uitbetaald aan de inzetter.
Deze inzetpremie wordt conform het bepaalde in artikel 9 lid 7 AVVE uit de koopprijs voldaan en komt derhalve voor rekening van Verkoopster.
Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
Artikel 10. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt nadrukkelijk gewezen op lid 3, lid 4 en lid 5 woordelijk luidend:
''3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopprijs door de Bieder aan de Notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring, bevestiging en de acceptatie bedoeld in lid 4 dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de Notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen van de Bieder treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, onverminderd het hierna in lid 5 bepaalde.
4. De Verkoopster heeft het recht de vertegenwoordigde te accepteren of niet te accepteren. Als de Verkoopster de vertegenwoordigde niet accepteert, wordt de Bieder geacht uitsluitend voor zichzelf te hebben geboden. Als de Verkoopster de vertegenwoordigde wel accepteert, wordt de vertegenwoordigde geacht zelf het Bod te hebben uitgebracht, behoudens het hierna in lid 5 van dit artikel bepaalde. In dat geval zal de Notaris een Akte de command passeren met vermelding van de vertegenwoordigde.
5. De Bieder is, naast de vertegenwoordigde, hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen die op de Koper rusten. Indien de Bieder, ingeval de vertegenwoordigde in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de Levering van het Registergoed aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend.
Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken. Dit lid laat onverlet de rechten die de Bieder eventueel jegens de vertegenwoordigde kan doen gelden.''
Artikel 11. Begrippen en voorwaarden in verband met internetbieden en internetborg
11.1 De onderhavige veiling is een zaal-/internetveiling. Het bieden tijdens de veiling kan ook via de website www.openbareverkoop.nl plaatsvinden.
11.2 In deze bijzondere veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:
(a) Openbareverkoop.nl: de algemeen toegankelijke website of een daaraan gelieerde website, bedoeld in begrip 27 van de AVVE, via welke website een bod via internet kan worden uitgebracht;
(b) NIIV: ''Stichting Openbare Verkoop'', statutair gevestigd in de gemeente Baarn, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52037098, rechthebbende van Openbareverkoop.nl;
(c) Handleiding: de ''handleiding online bieden'' vermeld op Openbareverkoop.nl;
(d) Registratienotaris: een notaris die de via Openbareverkoop.nl in te vullen registratieverklaring en het geldige identiteitsbewijs van een natuurlijke persoon die wil bieden via internet, in ontvangst neemt en controleert (i) ter vaststelling van diens identiteit, (ii) het opgegeven telefoonnummer en (iii) ter legalisatie van diens handtekening onder de registratieverklaring;
(e) Registratie: het geheel van de door NIIV voorgeschreven handelingen, ter identificatie van een natuurlijke persoon die via Openbareverkoop.nl wil bieden, bestaande uit de invoer via internet van diens persoonsgegevens en controle door de Registratienotaris van diens identiteit en het door die persoon opgegeven mobiele telefoonnummer;
(f) Deelnemer: een natuurlijk persoon die de procedure van Registratie heeft doorlopen, tijdig voor de veiling een Internetborg heeft gestort en tijdens de veiling van het Registergoed is ingelogd op Openbareverkoop.nl.;
(g) Internetborg: een bedrag dat door een Deelnemer is gestort, zoals beschreven in de Handleiding. De hoogte van de Internetborg bedraagt een procent (1%) van de biedlimiet zoals bedoeld in de Handleiding met een minimum van vijfduizend euro (EUR 5.000,00) per registergoed, en geldt als een afdoende ''gegoedheid'' in de zin van artikel 14 van de AVVE;
11.3 In aanvulling op de AVVE kan tijdens de veiling door een Deelnemer via internet worden geboden. Als ''bod'' in de zin van de AVVE wordt derhalve ook een bod via internet aangemerkt, mits dit bod is uitgebracht door een Deelnemer op de door NIIV in de Handleiding voorgeschreven wijze. De hoogte van het bod dat de Deelnemer uitbrengt wordt bepaald door het bedrag waarop hij klikt of drukt.
11.4 Als de Deelnemer een bod heeft uitgebracht en volgens de notaris de hoogste bieder is, kan de Internetborg op verzoek van de Deelnemer ook worden gebruikt als (deel)betaling voor de ingevolge artikel 12 AVVE na de veiling te betalen waarborgsom, waarbij de Deelnemer ermee instemt dat de notaris (dit deel van) de waarborgsom pas vrijgeeft indien de Deelnemer al zijn verplichtingen die uit het doen van een bod voortvloeien is nagekomen.
11.5 In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet, ofwel in de zaal, de notaris hebben bereikt, alsmede in geval van storing aan en/of het uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de notaris.
11.6 Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee wordt niet gegarandeerd dat de Deelnemer permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid van de internetverbinding(en), alsmede storingen en uitval van deze verbinding(en) komen geheel voor rekening en risico van de Deelnemer.
11.7 Tenzij de notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan tot de inzet en de afslag, dan nadat de notaris genoegzaam zal zijn gebleken dat via internet biedingen kunnen worden uitgebracht.
11.8 In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE kan de afmijning door de Deelnemer elektronisch geschieden door te klikken of te drukken op het woord ''bied''.
11.9 Als afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de Deelnemer tijdens de afslag wordt geklikt of gedrukt op het moment waarop een zaalbieder kan afmijnen.
11.10 Wanneer de Deelnemer tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een bod via internet en het bod de notaris heeft bereikt, heeft dit bod gelijke rechtsgevolgen als een bod dat vanuit de veilingzaal wordt uitgebracht.
11.11 De Deelnemer die tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een bod via internet dient gedurende het verdere verloop van de veiling voor de notaris telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, en wel op het mobiele telefoonnummer dat de Deelnemer heeft ingevuld op diens registratieformulier. Voor het geval de Deelnemer gedurende het verdere verloop van de veiling niet of slechts ten dele voor de notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de veiling op enig moment telefonisch overleg tussen de notaris en de Deelnemer noodzakelijk wordt geacht door de notaris, dan is de notaris bevoegd om het bod van de Deelnemer niet als zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
11.12 In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de Deelnemer die het hoogste bod heeft uitgebracht tot het moment van gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens een rechtspersoon of personenvennootschap, mits die Deelnemer vóór de gunning:
- naar het oordeel van de notaris genoegzaam aantoont volledig bevoegd te zijn tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenvennootschap; en
- de waarborgsom wordt gestort als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVVE.
Het bepaalde in artikel 5 lid 4 AVVE is in deze situatie ook van toepassing (acceptatie door de Verkoopster) tenzij dit elders in de bijzondere veilingvoorwaarden is uitgesloten.
Van een en ander dient uit de notariële akte van gunning te blijken.
Indien met inachtneming van het vorenstaande een rechtspersoon of personenvennootschap heeft te gelden als vertegenwoordigde van de Deelnemer, komt aan die rechtspersoon of personenvennootschap het recht toe vóór de betaling van de koopprijs te verklaren dat hij het bod heeft uitgebracht namens één of meer anderen als bedoeld in artikel 5 lid 2 AVVE.
11.13 De in lid 12 bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of personenvennootschap hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen ten gevolge van de gunning. Indien die Deelnemer, ingeval de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de levering aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken.
11.14. Door het uitbrengen van een bod via internet, op de wijze zoals door NIIV omschreven, verleent de Deelnemer, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 12, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van veiling en in en bij het proces-verbaal van veiling:
a. te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de notaris ter zake van de veiling.
11.15 Indien een Deelnemer niet via internet, maar vanuit de veilingzaal als zaalbieder een bod uitbrengt kan de Internetborg gebruikt worden ten bewijze van zijn gegoedheid als bedoeld in artikel 14 AVVE én als betaling van een door deze Deelnemer, of, indien van toepassing, de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap bedoeld in lid 10, verschuldigde waarborgsom of een gedeelte daarvan.
11.16 In geval van niet-nakoming van een of meer verplichtingen uit de tussen de Verkoopster en de Deelnemer tot stand gekomen koopovereenkomst, wordt (onverminderd het bepaalde in artikel 26 AVVE) de Internetborg door de notaris geïncasseerd bij NIIV en geheel of gedeeltelijk gebruikt ter betaling van (een deel van) de kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming.
Artikel 12. Afmijnen zonder afroepen
Indien de veilingorganisatie daartoe tijdens de veiling de mogelijkheid biedt, dan kan, in aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE, de Afmijning door een zaalbieder door het roepen van het woord ''mijn'' ook plaatsvinden zonder afroeping door de afslager, zodra (en gedurende de tijd dat) een bedrag waarop kan worden geboden voor zowel de zaalbieders als de notaris zichtbaar is op een scherm in de veilingzaal. Indien er wordt afgemijnd op het moment dat er sprake is van een wisseling van bedragen op het scherm, geldt als afmijnbedrag het laatste bedrag dat vóór die wisseling voor de notaris zichtbaar was.
Artikel 13. Erfpachtvoorwaarden
Op het Registergoed zijn van toepassing de voorwaarden zoals vastgesteld bij akte van uitgifte in erfpacht op twee september tweeduizend tien verleden voor mr. M.A.Ch.C. van Kreij, voornoemd, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op drie september tweeduizend tien in register Hypotheken 4, in deel 58801, nummer 39, welke voorwaarden voor zover toepasselijk worden geacht in deze akte te zijn opgenomen en daarmee een geheel uit te maken.
De canon is voor de gehele duur van de erfpacht afgekocht zodat thans geen canon verschuldigd is.
Artikel 14. Omschrijving koopgarant-bepalingen
Met betrekking tot bekende koopgarant-bepalingen ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar de hiervoor genoemde akte uitgifte erfpacht. De Verkoper wijst de koper uitdrukkelijk op nagenoemde hoofdstukken B, C, D, G en N. In de genoemde akte uitgifte erfpacht staat vermeld:
''Artikel 11
3. Koopgarant-bepalingen
De Erfpacht wordt tevens verleend onder de Koopgarant-bepalingen (Aramis AlleeWonen, één april tweeduizend negen op basis van modelversie een december tweeduizend zeven) zoals vastgesteld door de Woningcorporatie en tot nakoming waarvan koper zich verbindt, luidende:
''Hoofdstuk A. Definities en omschrijvingen
a. Koopgarant:
hieronder wordt verstaan een eigendoms- en beheervorm voor woningen waarbij:
- woningen aan natuurlijke personen voor zelfbewoning worden verkocht en geleverd;
- de kwaliteit en het onderhoud van de woningen op lange termijn worden gewaarborgd; en
- een terugkoopregeling wordt gehanteerd waarbij Erfpachter verplicht is het Registergoed bij voorgenomen vervreemding te koop aan te bieden aan de Woningcorporatie en de Woningcorporatie de terugkoop van het Registergoed ten behoeve van Erfpachter garandeert;
- het risico van stijging of daling van de onderhandse verkoopwaarde van het Registergoed tussen Erfpachter en de Woningcorporatie wordt gedeeld.
De bepalingen waarin Koopgarant is neergelegd, worden hierna aangeduid als: Koopgarant-bepalingen;
b. Erfpacht of Registergoed: de erfpacht of ondererfpacht van:
- een voor wonen bestemd appartementsrecht, ofwel
- een perceel grond met de daarop aanwezige eengezinswoning met toebehoren waarop de Koopgarant-bepalingen van toepassing zijn.
Een eventuele parkeervoorziening of stallingsruimte wordt mede tot de Erfpacht / het Registergoed gerekend.
c. Erfpachter: ieder die geheel of gedeeltelijk gerechtigd is tot de Erfpacht.
d. Woningcorporatie: een rechtspersoon, die krachtens artikel 70 van de Woningwet is toegelaten als instelling, die uitsluitend in het belang van de volkshuisvesting werkzaam is en die belast is met de vestiging van de Erfpacht;
f. Woning: de tot het Registergoed behorende opstallen, voor zover bestemd voor wonen en eventueel parkeren, met toebehoren;
g. Staat van de Woning: de algehele staat van de Woning waarbij zowel de als onroerend aan te merken voorzieningen als de staat van onderhoud van de Woning worden betrokken.
h. Taxateur: een als taxateur van registergoederen werkzaam persoon die is ingeschreven in het register van de Stichting VastgoedCert, kamer Wonen/MKB, of van de Stichting Certificering VBO-Makelaars (SCVM), of van een rechtsopvolger of een organisatie met een gelijkwaardige erkenning en status; bij de toepassing van deze Koopgarantbepalingen mag de Taxateur niet direct of indirect betrokken zijn bij de aan- of verkoop of bij de financiering van het Registergoed.
i. Uitgifte: de vestiging van de Erfpacht door de Woningcorporatie.
j. Uitgifteprijs: de tussen de Woningcorporatie en de Erfpachter ter zake van de Uitgifte overeengekomen prijs.
De in het vervolg van deze bepalingen met een hoofdletter aangeduide begrippen stemmen overeen met de in dit hoofdstuk A omschreven definities en omschrijvingen.
Hoofdstuk B. Zelfbewoningsplicht
Erfpachter is verplicht de Woning daadwerkelijk als hoofdbewoner te bewonen; hij is niet bevoegd de Woning of een gedeelte daarvan te verhuren of anderszins in gebruik af te staan. De Woningcorporatie kan Erfpachter in bijzondere gevallen schriftelijk toestaan dat van het in de vorige zin bepaalde wordt afgeweken
Hoofdstuk C. Beperking bevoegdheid tot levering Registergoed
Erfpachter is niet bevoegd het Registergoed geheel of gedeeltelijk te vervreemden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Woningcorporatie.
De Woningcorporatie zal bedoelde toestemming verlenen onder de opschortende voorwaarde dat Erfpachter het Registergoed in zijn geheel aan de Woningcorporatie te koop aanbiedt en levert overeenkomstig het in hoofdstuk D (Terugkoopprocedure) bepaalde.
Onder vervreemden wordt in de zin van de Koopgarant-bepalingen verstaan: juridisch en/of economisch overdragen, verdelen en vestigen van beperkte gebruiksrechten.
In afwijking van het hiervoor in dit hoofdstuk C bepaalde zal de Woningcorporatie Erfpachter in het algemeen toestemming verlenen tot vervreemding van het Registergoed aan één of meer personen die:
- wettelijk erfgenaam zijn van Erfpachter; ofwel
- het Registergoed oorspronkelijk mede hebben verkregen; ofwel
- voor medehuur van de Woning in aanmerking zouden komen indien Erfpachter huurder van de Woning zou zijn ofwel:
- kinderen zijn van degene die het Registergoed oorspronkelijk (mede) heeft verkregen;
Bovenstaande vier 4 punten tenzij de Woning voor een specifieke doelgroep is bestemd en de beoogde verkrijger niet aan de gestelde criteria voldoet.
Evenwel kan de betreffende verkrijger daardoor bij terugkoop aan de Woningcorporatie nimmer een hogere koopprijs verkrijgen dan waartoe de Woningcorporatie zich jegens Erfpachter bij de Uitgifte heeft verbonden.
Hoofdstuk D. Terugkoopprocedure
1. Aanbiedingsplicht van Erfpachter
Erfpachter is verplicht om het Registergoed onverwijld bij aangetekende brief te koop aan te bieden aan de Woningcorporatie zodra:
a. Erfpachter voornemens is het Registergoed geheel of gedeeltelijk te vervreemden; ofwel
b. Erfpachter niet (meer) voldoet aan de plicht tot zelfbewoning van de Woning overeenkomstig hoofdstuk B; ofwel
c. een hypotheekhouder schriftelijk heeft medegedeeld te willen overgaan tot gebruikmaking van het recht als bedoeld in artikel 3:268 lid 1 of lid 2 (gedwongen verkoop) van het Burgerlijk Wetboek; ofwel
d. op het Registergoed executoriaal beslag is gelegd; ofwel
e. op het Registergoed conservatoir beslag is gelegd en de daaropvolgende eis in de hoofdzaak heeft geleid tot een uitvoerbaar bij voorraad verklaarde beslissing of een niet uitvoerbaar verklaarde beslissing welke onherroepelijk is geworden, waarbij de eis in de hoofdzaak geheel of gedeeltelijk is toegewezen.
2. Bedenktijd
Tot drie dagen na ondertekening van de betreffende terugkoopovereenkomst door Erfpachter is Erfpachter in het sub 1a bedoelde geval bevoegd om bij aangetekende brief met bericht van ontvangst aan de Woningcorporatie mede te delen dat hij van de betreffende verkoop wenst af te zien; daarmee verklaart Erfpachter tevens voor zijn rekening te nemen alle kosten die de Woningcorporatie in verband met de voorgenomen terugkoop in redelijkheid heeft gemaakt.
De bevoegdheid van Erfpachter om van betreffende verkoop af te zien vervalt zodra zich één of meer van de in Hoofdstuk D sub 1 c, d of e bedoelde omstandigheden voordoet.
3. Bezichtiging
Vanaf het moment van de sub 1 bedoelde aanbieding tot het moment van levering door Erfpachter, is Erfpachter verplicht de Woningcorporatie en/of een aspirant-koper/-huurder uiterlijk één week na een daartoe gedaan verzoek van de Woningcorporatie in de gelegenheid te stellen de Woning te bezichtigen. De Woningcorporatie is tijdens bedoelde periode tevens bevoegd de technische staat van de Woning met bijbehorende voorzieningen zoals leidingen en bedradingen te controleren.
4. Terugkoopplicht van de Woningcorporatie, taxatie en teruglevering
Terugkoopplicht
De Woningcorporatie is verplicht onverwijld tot aankoop van het Registergoed over te gaan in alle gevallen waarin het Registergoed aan de Woningcorporatie schriftelijk te koop wordt aangeboden; de Woningcorporatie vergoedt aan Erfpachter een koopprijs overeenkomstig het in hoofdstuk F (Koopgarant-prijsvorming) bepaalde.
Taxatie
Terstond nadat het Registergoed schriftelijk aan de Woningcorporatie te koop is aangeboden, benoemt de Woningcorporatie een Taxateur voor de waardebepaling van het Registergoed overeenkomstig hoofdstuk E
(Taxatie).
Terugkoopovereenkomst
Binnen zes weken nadat het Registergoed schriftelijk aan de Woningcorporatie te koop is aangeboden, ontvangt Erfpachter van de Woningcorporatie een koopovereenkomst ter ondertekening; daarbij ontvangt Erfpachter tevens een kopie van het betreffende taxatierapport.
Teruglevering
De betreffende levering door Erfpachter aan de Woningcorporatie vindt plaats binnen drie maanden na de datum van de in lid 1 bedoelde aangetekende brief, doch niet eerder dan een maand nadat de Woningcorporatie de betreffende koopovereenkomst ondertekend heeft retour ontvangen van Erfpachter, of zoveel eerder of later dan partijen nader overeenkomen.
Indien bedoelde termijn wordt overschreden in verband met de in hoofdstuk E sub 5 omschreven geschillenregeling, vindt de betreffende levering plaats zo spoedig mogelijk nadat op grond van die geschillenregeling een bindende uitspraak is gedaan.
Indien bedoelde termijnen worden overschreden, zal de Woningcorporatie vergoedden de door Erfpachter geleden aantoonbare schade die een rechtstreeks gevolg is van de aan de Woningcorporatie te wijten vertraging.
De betreffende notariële akte van levering wordt verleden voor een door de Woningcorporatie aan te wijzen notaris.
Het Registergoed moet door Erfpachter worden geleverd vrij van hypotheek en/of beslag, leeg, ontruimd, vrij van roerende zaken, vrij van enig gebruiksrecht en in geen mindere staat dan die ten tijde van de betreffende taxatie.
De Woningcorporatie kan verlangen dat veranderingen, die onbevoegdelijk zijn aangebracht, bijvoorbeeld omdat een vereiste bouwvergunning of de vereiste toestemming van de Vereniging van Eigenaars ontbreekt, voor teruglevering ongedaan worden gemaakt.
De Woningcorporatie is uitdrukkelijk bevoegd om het Registergoed door te verkopen aan een derde en rechtstreekse levering aan die derde te verlangen mits de tussen Erfpachter en de Woningcorporatie overeengekomen leveringstermijn daardoor niet wordt overschreden.
Alle kosten en belastingen, hoe ook genaamd, die verbonden zijn aan de levering van het Registergoed, komen ten laste van de betreffende verkrijger.
Hoofdstuk E. Taxatie
1. Waardebepaling Registergoed door middel van taxatie
In alle gevallen waarin de waarde van het Registergoed tussen partijen moet worden bepaald, wordt die waarde door middel van taxatie vastgesteld.
2. Benoeming Taxateur
Ten behoeve van de sub 1 bedoelde taxatie benoemt de Woningcorporatie een Taxateur die binnen één maand na zijn benoeming een rapport opstelt van de waarde van het Registergoed.
De Taxateur mag niet direct of indirect financieel betrokken zijn bij de aan- of verkoop van het Registergoed.
3. Taxatieregels
a. Algemeen
Bij de taxatie neemt de Taxateur onder meer het navolgende in acht:
- de taxatie betreft de onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik;
- de aanwezigheid van de Koopgarant-bepalingen wordt bij de taxatie buiten beschouwing gelaten;
- het Registergoed wordt getaxeerd in onbewoonde, vrij opleverbare staat; bij de taxatie blijven eventueel aanwezige roerende zaken buiten beschouwing;
- bij terugkoop van het Registergoed door de Woningcorporatie hanteert de Taxateur dezelfde waarderingsgrondslagen als bij de Uitgifte;
- indien het Registergoed ten tijde van de taxatie nog in aanbouw is, stelt de Taxateur de waarde vast als ware het Registergoed reeds opgeleverd.
b. Opname Staat van de Woning bij Uitgifte van een Koopgarant woning door de Woningcorporatie
Bij Uitgifte door de Woningcorporatie gelden met betrekking tot de taxatie van het Registergoed de navolgende bijzondere bepalingen.
De Taxateur omschrijft in het taxatierapport de Staat van de Woning;
Indien sprake is van een nieuw te bouwen Woning vindt geen omschrijving plaats van de Staat van de Woning, maar wordt uitgegaan van de afwerkingsstaat die opgenomen is in de technische verkoopdocumentatie.
Bij Uitgifte aan de huurder van de Woning wordt bij bedoelde omschrijving door de Taxateur uitgegaan van de situatie ten tijde van de feitelijke beschikbaarstelling van de Woning aan de betreffende huurder.
c. Opname Staat van de Woning bij terugkoop door de Woningcorporatie van een Koopgarant-woning
Bij terugkoop door de Woningcorporatie van het Registergoed gelden met betrekking tot de taxatie de navolgende bijzondere bepalingen ten aanzien van verbeteringen die onder verantwoordelijkheid van Erfpachter zijn aangebracht.
De Taxateur geeft een beschrijving van de Staat van de Woning.
In het taxatierapport wordt expliciet aangegeven welke verbeteringen de Staat van de Woning heeft ondergaan ten opzichte van de hiervoor bedoelde Taxatie bij Uitgifte.
Onder verbeteringen worden in dit verband uitsluitend verstaan die veranderingen aan de Staat van de Woning die een waardeverhogend effect hebben.
Van die verbeteringen stelt de Taxateur expliciet vast welk effect dit heeft op de waarde van het Registergoed en legt dit vast in het taxatierapport.
4. Kosten taxatie
De kosten van bedoeld taxatierapport komen ten laste van de Woningcorporatie behoudens het bepaalde in hoofdstuk D sub 2 (bedenktijd). Indien de taxateur niet wordt benoemd door de Woningcorporatie, maar door beide partijen in overleg of door een onafhankelijk orgaan, dan komen de kosten van taxatie voor gezamenlijke rekening, ieder voor de helft.
5. Geschillenregeling naar aanleiding van taxatie bij terugkoop
Indien de Woningcorporatie of Erfpachter die het Registergoed aan de Woningcorporatie te koop heeft aangeboden, zich niet kan verenigen met de vastgestelde waarden in bedoeld taxatierapport moet hij daarvan binnen twee weken na ontvangst van dat rapport schriftelijk doen blijken aan de andere partij.
Indien partijen vervolgens geen overeenstemming bereiken over de te hanteren waarden zal het geschil worden beslecht door drie Taxateurs van wie één benoemd wordt door Erfpachter, één door de Woningcorporatie en de derde door deze twee Taxateurs gezamenlijk.
Deze drie Taxateurs dienen werkzaam te zijn in het betreffende woningmarktgebied en mogen niet eerder bij de betreffende terugkoop betrokken zijn geweest.
De waardevaststelling door bedoelde drie Taxateurs is voor beide partijen bindend.
Indien de drie Taxateurs niet tot een eensluidend oordeel komen, is een meerderheidsstandpunt voor beide partijen bindend.
De kosten van de drie Taxateurs worden door elk van beide partijen voor de helft gedragen.
Hoofdstuk F. Koopgarant-prijsvorming
1. Prijs bij Uitgifte door de Woningcorporatie
Alvorens de Woningcorporatie overgaat tot Uitgifte ter zake van het Registergoed, stelt zij de waarde van het Registergoed vast door middel van taxatie; omtrent de wijze van taxeren geldt het bepaalde in hoofdstuk E (Taxatie) sub 3a en b.
De Uitgifteprijs is gelijk aan bedoelde onderhandse verkoopwaarde, verminderd met de door de Woningcorporatie vast te stellen korting (de zogeheten koperskorting), berekend aan de hand van het percentage dat omschreven is in Hoofdstuk H.
Indien het Registergoed een nieuw te bouwen woning betreft – waartoe de Woningcorporatie en Erfpachter een koop-/aannemingsovereenkomst zijn aangegaan - is de in de vorige zin bedoelde Uitgifteprijs gelijk aan de totale koop-/aanneemsom inclusief omzetbelasting, doch exclusief meerwerk en renteverlies tijdens de bouw. Meerwerk zal bij terugkoop worden beoordeeld als verbetering zoals bedoeld in Hoofdstuk E.3.c. (Opname Staat van de Woning bij terugkoop). Minderwerk strekt tot verlaging van de Uitgifteprijs.
2. Vaststelling Koopgarant-prijs bij terugkoop door de Woningcorporatie
De koopprijs die de Woningcorporatie aan Erfpachter verschuldigd is bij terugkoop door de Woningcorporatie van het Registergoed – waaronder mede begrepen het geval van beëindiging van de Erfpacht - wordt als volgt berekend: de Uitgifteprijs, plus het waarde-effect van verbeteringen aan de Staat van de Woning, plus het aandeel van Erfpachter in de overige waardeontwikkeling. Nader aangeduid in de terugkoopformule:
U+S+(T2-S-T1)x X% .
Door middel van de terugkoopformule worden de navolgende waarden uitgedrukt:
- U: de Uitgifteprijs.
- S: het waarde-effect van verbeteringen aan de Staat van de Woning berekend volgens hoofdstuk E (Taxatie) sub 3c;
- T2: de onderhandse verkoopwaarde van het Registergoed bij de te koop aanbieding door Erfpachter volgens hoofdstuk D (Terugkoopprocedure) met inbegrip van de waarde van de Staat van de Woning;
- T1: de onderhandse verkoopwaarde van het Registergoed bij de Uitgifte;
- X: het percentage waarvoor Erfpachter deelt in de stijging of daling van de marktwaarde van het Registergoed volgens hoofdstuk I.
Hoofdstuk G. Bijzondere regeling bij en na executie door schuldeisers
1. Regeling bij executie
Het bepaalde in hoofdstuk C (Beperking bevoegdheid tot levering Registergoed) en in hoofdstuk D (Terugkoopprocedure) is niet van toepassing ingeval een hypotheekhouder gebruik maakt van het recht als bedoeld in artikel 3:268 lid 1 of lid 2 Burgerlijk Wetboek of indien executoriale verkoop van het Registergoed plaatsvindt.
2. Bijzondere regeling na executie
a. Goederenrechtelijke werking Koopgarant-bepalingen
Na verkoop als bedoeld in lid 1 (“executieverkoop”) van dit hoofdstuk G aan een ander dan de Woningcorporatie blijven de Koopgarantbepalingen geheel van toepassing op de koper bij de executieverkoop (“de veilingkoper”) en - zolang na te melden recht van voorkeur tot koop van de Woningcorporatie ongebruikt blijft – op alle rechtsopvolgers van die koper.
b. Wijziging van terugkoopplicht Woningcorporatie in voorkeursrecht tot koop
In afwijking van hoofdstuk D (terugkoopprocedure) wordt in alle gevallen van te koop aanbieding door de veilingkoper en zijn rechtsopvolgers de terugkoopplicht van de Woningcorporatie gewijzigd in een recht van voorkeur tot koop van de Woningcorporatie.
Indien daarbij de Woningcorporatie binnen een periode van één maand na de te koop aanbieding als bedoeld in hoofdstuk D schriftelijk aan de betreffende aanbieder verklaart van dat recht van voorkeur tot koop geen gebruik te willen maken dan wel die periode ongebruikt heeft laten verstrijken, vervalt dat recht van voorkeur tot koop jegens die betreffende aanbieder.
De betreffende aanbieder is in dat geval bevoegd om het Registergoed voor een alsdan overeen te komen tegenprestatie juridisch aan derden over te dragen; vindt bedoelde juridische overdracht evenwel niet plaats binnen een jaar na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde maand, dan herleeft het recht van voorkeur tot koop van de Woningcorporatie jegens die aanbieder.
c. Vaststelling koopsom bij gebruikmaking van voorkeursrecht tot koop
Indien de Woningcorporatie haar sub b bedoeld recht van voorkeur tot koop uitoefent jegens de veilingkoper wordt de koopprijs berekend op de voet van het in hoofdstuk F bepaalde; daarbij geldt de door de veilingkoper betaalde koopprijs (exclusief kosten) als Uitgifteprijs en wordt slechts het waarde-effect berekend van die verbeteringen aan de Staat van de Woning die na de executieverkoop zijn aangebracht; in verband daarmede is de veilingkoper verplicht gelegenheid te verlenen tot een opname van de Staat van de Woning zoals bedoeld in hoofdstuk E lid 3b.
Evenwel zal de veilingkoper daardoor nimmer een hogere koopsom ontvangen dan het bedrag van de onderhandse verkoopwaarde van het Registergoed; deze onderhandse verkoopwaarde wordt vastgesteld door een Taxateur die door de Woningcorporatie wordt benoemd; het bepaalde in hoofdstuk E lid 5 (''geschillenregeling'') is van overeenkomstige toepassing.
Indien de Woningcorporatie haar sub b bedoeld recht van voorkeur tot koop uitoefent jegens een rechtsopvolger van de veilingkoper is de betreffende koopsom gelijk aan het bedrag van de onderhandse verkoopwaarde van het Registergoed; deze onderhandse verkoopwaarde wordt vastgesteld door een Taxateur die door de Woningcorporatie wordt benoemd; het bepaalde in Hoofdstuk E lid 5 (''geschillenregeling'') is van overeenkomstige toepassing.
d. Afroming surplus
Indien de bij de executieverkoop betaalde koopsom (exclusief kosten) hoger is dan de terugkoopprijs die Erfpachter bij een reguliere terug-koop zou hebben verkregen, verbeurt Erfpachter aan de Woningcorporatie een terstond opeisbare boete die gelijk is aan bedoeld verschil. Indien de bij de executieverkoop betaalde koopprijs (exclusief kosten) hoger is dan de volgens hoofdstuk E vastgestelde onderhandse verkoopwaarde op het moment van executie, wordt bij de vaststelling van de reguliere terugkoopprijs, in afwijking van het bepaalde in Hoofdstuk F lid 2, als waarde T2 niet de onderhandse verkoopwaarde gebruikt maar de bij de executieverkoop betaalde koopsom (exclusief kosten).
Hoofdstuk H. Koperskorting
De onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik, wordt verminderd met een percentage, zoals is vastgelegd in de betreffende koopovereenkomst, en in de akte van vestiging erfpacht.
Hoofdstuk I. Aandeel Erfpachter in de waarde-ontwikkeling van het Registergoed
Het percentage waarvoor Erfpachter deelt in de stijging of daling van de onderhandse verkoopwaarde van het Registergoed wordt in de betreffende koopovereenkomst vastgesteld op 50% (minimaal 50%) en bovendien vastgelegd in de akte van vestiging erfpacht.
Hoofdstuk J. Vrijwaringsregeling bij ernstige gebreken
Niet van toepassing.
Hoofdstuk K. Bepalingen in verband met hypotheek
1. Toestemming bij hypotheekverlening; beperking hypothecaire schuld Erfpachter mag het Registergoed niet met hypotheken bezwaren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Woningcorporatie.
Bedoelde toestemming van de Woningcorporatie is niet vereist indien de door Erfpachter ten laste van het Registergoed te vestigen hypothecaire inschrijvingen in totaal geen hogere hoofdsom hebben dan het bedrag van de Uitgifteprijs vermeerderd met:
- het bedrag van de kosten van verwerving en financiering van het Registergoed; dit bedrag wordt geacht twaalf procent (12%) uit te maken van de Uitgifteprijs in geval van een bestaande woning en acht procent (8%) van de Uitgifteprijs in geval van een nieuwbouwwoning, die vrij van overdrachtsbelasting wordt gekocht; en
- een bedrag gelijk aan tien procent (10%) van de Uitgifteprijs mits dit bedrag geheel wordt gebruikt voor investeringen ten behoeve van het Registergoed en mits dit bedrag voor zover dit een bedrag van 2500 euro te boven gaat, door Erfpachter in een zogeheten bouwdepot bij de betreffende financier wordt gestort.
2. Nationale Hypotheek Garantie
Voor hypothecaire financiering van het Registergoed is garantie vereist van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (zogeheten Nationale Hypotheek Garantie), tenzij de Woningcorporatie daarvan ontheffing verleent. Deze ontheffing kan bijvoorbeeld worden verleend als Erfpachter niet in aanmerking komt voor Nationale Hypotheek Garantie, maar de hypothecaire financiering naar oordeel van de Woningcorporatie wel verantwoord is.
3. Bepalingen in hypotheekakte
Ten behoeve van de Woningcorporatie, Erfpachter en hypotheekhouder is Erfpachter verplicht de navolgende bepalingen in de hypotheekakte te doen opnemen:
- de hypotheekhouder moet verklaren bekend te zijn met de inhoud van de Koopgarant-bepalingen;
- in geval van beëindiging van de Erfpacht wegens opzegging door de Woningcorporatie vindt die beëindiging niet eerder plaats dan zes maanden nadat de opzegging schriftelijk aan de hypotheekhouder is medegedeeld. Bij beëindiging van de Erfpacht zal de Woningcorporatie zich niet ten nadele van de hypotheekhouder op verrekening met de Erfpachter beroepen;
- de Woningcorporatie is te allen tijde bereid om het Registergoed via onderhandse gedwongen verkoop in de zin van artikel 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek aan te kopen voor dezelfde prijs als waartoe de Woningcorporatie zich jegens Erfpachter heeft verbonden en om de ter zake van die aankoop en levering verschuldigde kosten te voldoen;
de Woningcorporatie verbindt aan die bereidheid tot aankoop de voorwaarde dat de Woningcorporatie tijdig is geïnformeerd over de voorgenomen gedwongen verkoop en dat de Woningcorporatie ter zake van die aankoop en levering tot geen hogere kosten is gehouden dan die welke bij reguliere onderhandse aankoop verschuldigd zouden zijn geweest;
- de betreffende hypotheekhouder streeft er naar de Woningcorporatie terstond te informeren over het voornemen van de hypotheekhouder om tot gedwongen verkoop van het Registergoed over te gaan; in dat geval streeft de hypotheekhouder er tevens naar het Registergoed als eerste te koop aan te (doen) bieden aan de Woningcorporatie.
Hoofdstuk L. Huurgarantie
Niet van toepassing
Hoofdstuk M. Onderhoudswaarborg
Erfpachter is verplicht de opstallen die tot het Registergoed behoren, te onderhouden en in goede staat te houden.
De Woningcorporatie is bevoegd de onderhoudstoestand van de opstallen te controleren indien zij een redelijk vermoeden heeft dat Erfpachter in gebreke is met de nakoming van de onderhoudsverplichting en/of dat de veiligheid van de installaties of de constructie onvoldoende is.
Indien de opstallen worden beschadigd dan wel geheel of gedeeltelijk verloren gaan, is Erfpachter verplicht onverwijld voor herstel of herbouw zorg te dragen.
Hoofdstuk N. Boete- en kettingbeding
Boetebeding
Indien Erfpachter bij aangetekende brief met bericht van ontvangst door de Woningcorporatie in gebreke is gesteld en na die ingebrekestelling gedurende acht dagen nalatig blijft één of meer van zijn verplichtingen jegens de Woningcorporatie na te komen, is Erfpachter in verzuim en zal hij aan de Woningcorporatie een door de Woningcorporatie vast te stellen, voor matiging door de rechter vatbare, terstond opeisbare boete verschuldigd zijn van maximaal vijftig procent (50%) van de op het moment van ingebrekestelling geldende marktwaarde van het Registergoed. Bedoelde boete wordt vastgesteld in verhouding tot de ernst van het verzuim van Erfpachter en wordt gematigd met een eventuele afroming surplus conform Hoofdstuk G sub 2d.
Kettingbeding
De Woningcorporatie en Erfpachter beogen uitdrukkelijk een derdenwerking ten aanzien van hun rechten en verplichtingen uit hoofde van de Koopgarantbepalingen.
De hierna vermelde bedingen zijn gemaakt ter versterking van die derdenwerking.
Indien Erfpachter in geval van ontheffing door de Woningcorporatie tot gehele of gedeeltelijke vervreemding van het Registergoed overgaat aan anderen dan de Woningcorporatie is hij gehouden de Koopgarant-bepalingen – voor zoveel nodig - aan zijn rechtsopvolger op te leggen en voor de Woningcorporatie te bedingen; bij gebreke daarvan is Erfpachter een door de Woningcorporatie vast te stellen, voor matiging door de rechter vatbare, terstond opeisbare boete aan de Woningcorporatie verschuldigd van maximaal honderd procent (100%) van de op het moment van overtreding of niet-nakoming geldende marktwaarde van het Registergoed. Bedoelde boete wordt vastgesteld in verhouding tot de ernst van het verzuim van Erfpachter.''
Het in hoofdstuk H van de Koopgarantbepalingen bedoelde percentage waarmee Woningcorporatie korting verleent op de onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik bedraagt vijf en twintig procent (25%).
Het in hoofdstuk I van de Koopgarantbepalingen bedoelde percentage waarvoor Erfpachter deelt in de stijging of daling van de onderhandse verkoopwaarde van het Registergoed bedraagt vijftig procent (50%).
Voor zover in bedoelde bepalingen verplichtingen voorkomen welke de Woningcorporatie verplicht is aan Erfpachter op te leggen, doet de Woningcorporatie dat hierbij en wordt een en ander hierbij door Erfpachter aanvaard. Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden die rechten hierbij tevens door Erfpachter voor die derden aangenomen.
Partijen verklaren dat Stichting Allee Wonen zal fungeren als Woningcorporatie, welke blijkens de Koopgarant-bepalingen met de uitvoering van die bepalingen is belast en verplichten zich over en weer tot volledige naleving van die bepalingen.''
Genoemde verplichtingen zullen door Verkoopster aan koper bij de levering worden opgelegd en dienen door Verkoopster ten behoeve van de Rechthebbende bedoeld in de hiervoor aangehaalde bepalingen voor deze te worden aangenomen.
Artikel 15. Omschrijving erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar de hiervoor genoemde akte uitgifte erfpacht, waarin staat vermeld:
''Algemene verkoopvoorwaarden
In voormelde titel van aankomst zijn voor verkoper verbindend verklaard de ''Algemene Verkoopvoorwaarden voor bouwterrein van de gemeente Roosendaal en Nispen 1966'', vervat in een akte op drie en twintig mei negentienhonderd zes en zestig verleden voor J.C. Dekkers, destijds notaris te Roosendaal, bij afschrift overgeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers te Breda op vier en twintig mei daarna in register hypotheken 4 deel 2448 nummer 4.
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen.
Voorzover in bovengenoemde Algemene Verkoopvoorwaarden verplichtingen voorkomen welke verkoper verplicht is aan koper op te leggen, doet hij dat bij dezen en wordt een en ander bij dezen door koper uitdrukkelijk aanvaard.
Voorzover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden die rechten bij dezen tevens door verkoper voor die derden aangenomen.
D. Omschrijving erfdienstbaarheden en/of bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden en/of bijzondere verplichtingen, wordt ten deze verwezen naar het bepaalde, voorkomende in:
A. voormelde titel van aankomst (deel 3025 nummer 5), woordelijk luidende:
''1. de stichting verleent bij deze aan de gemeente en recht van opstal voor het leggen, hebben, houden, onderhouden en zonodig vernieuwen van leidingen voor gas, water en electriciteit, alsmede ten behoeve van het centrale antenne-inrichting (C.A.I.)-systeem, in de onder het verkochte begrepen stroken grond, bestemd voor de aanleg van voetpaden, als zodanig ter plaatse kennelijk aangeduid;
en wel onder de navolgende bepalingen en bedingen:
a. het opstalrecht wordt gevestigd voor onbepaalde tijd;
b. voor het opstalrecht is de gemeente aan de eigenaar geen vergoeding verschuldigd;
c. de eigenaar verplicht zich alles te dulden, wat de gemeente een rustig en vreedzaam genot van het opstalrecht waarborgt;
de stichting doet afstand van het recht, bedoeld in artikel 766 van het Burgerlijk Wetboek;
d. na aanleg van, onderhoud aan of vernieuwing van de leidingen is de gemeente gehouden op haar kosten zorg te dragen, voor herstel van de voetpaden in de staat, waarin deze zich bevonden vóór het uitvoeren van de werkzaamheden.
2. de stichting is verplicht de onder het verkochte begrepen stroken grond, die bestemd zijn voor de aanleg van voetpaden ten genoegen van de gemeente te verharden met tegels van dertig bij dertig bij vier met facet en die verharding steeds in een goede staat van onderhoud te houden.''
Voorzover in bovengenoemde bepalingen verplichtingen voorkomen welke verkoper verplicht is aan koper op te leggen, doet hij dat bij dezen en wordt een en ander bij dezen door koper uitdrukkelijk aanvaard.
Voorzover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden die rechten bij dezen tevens door verkoper voor die derden aangenomen.
B. een akte van uitgifte erfpacht op twintig juli tweeduizend tien verleden voor notaris Mr A.A.C.C. Rademakers te Roosendaal, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland diezelfde dag in register hypotheken 4 deel 58595 nummer 123, woordelijk luidende:
'' Onderlinge toestand
Ten behoeve en ten laste van het verkochte en ten behoeve en ten laste van het/de aangrenzende aan verkoper in eigendom blijvende perceelsgedeelte(n), alle deel uitmakende van het perceel kadastraal bekend gemeente Roosendaal en Nispen sectie C nummer 7150, worden – voorzover niet reeds eerder gevestigd - ter legalisering van eventueel met het buren - en/of eigendomsrecht strijdige situaties bij dezen over en weer gevestigd al zodanige erfdienstbaarheden, waardoor de toestand, waarin die bebouwingen zich na afbouw ten opzichte van elkaar zullen bevinden, blijft gehandhaafd, speciaal wat betreft de toevoer van licht, de afvoer van hemelen gootwater en de aanwezigheid van ondergrondse en bovengrondse leidingen en kabels, eventuele inbalking en inankering; wordende hieronder evenwel niet begrepen een verbod om te bouwen of te verbouwen.
Voorschreven erfdienstbaarheden worden ten aanzien van het verkochte bij deze gevestigd en ten aanzien van de genoemde percelen worden zij gevestigd onder de opschortende voorwaarde en naar de mate van levering van die percelen door verkoper aan de resterende kopers.
Voetpad
Ten behoeve en ten laste van de percelen Azurietdijk 2 tot en met 20 (even nummers) en Azurietdijk 131 tot en met 153 (oneven nummers), alle deel uitmakende van het kadastrale perceel gemeente Roosendaal en Nispen sectie C nummer 7150 wordt -voor zover niet reeds eerder gevestigd- bij dezen onderling (en over en weer) gevestigd de erfdienstbaarheid van voetpad om te komen van en te gaan naar de openbare straat, uit te oefenen op de bestaande wijze over de tot voetpad bestemde stroken grond, zulks onder de navolgende bepalingen:
a. het is de onderscheiden eigenaren verboden het voetpad te gebruiken als bergplaats of daarop iets te plaatsen dat het verder gebruik als voetpad zal kunnen belemmeren;
b voor zover niet anders bepaald, zullen van toepassing zijn de bepalingen van de zesde titel van het vijfde boek van het Burgerlijk Wetboek.
Voorschreven erfdienstbaarheden worden ten aanzien van het verkochte bij deze gevestigd en ten aanzien van de genoemde percelen worden zij gevestigd onder de opschortende voorwaarde en naar de mate van levering van die percelen door verkoper aan de resterende kopers.''
De comparanten onder 1 en 2 -handelend als gemeld- verklaren dat ten aanzien van het verkochte de hierboven bedoelde opschortende voorwaarden zijn vervuld.''
Genoemde verplichtingen zullen door Verkoopster aan koper bij de levering worden opgelegd en dienen door Verkoopster ten behoeve van rechthebbende bedoeld in de hiervoor aangehaalde bepalingen voor deze te worden aangenomen.
Artikel 16. Energielabel
De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper. Verkoopster verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. De koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de Verkoopster voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. De koper is zich ervan bewust dat indien hij een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
Artikel 17. Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde openbare registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.
Artikel 18. Bestemming en gebruik / bodeminformatie
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed / bodeminformatie wordt te dezen verwezen naar:
(a) de relevante voorschriften van het bestemmingsplan Kortendijk van de gemeente Roosendaal, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(b) het rapport van het Bodemloket de dato elf maart tweeduizend negentien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage).
(c) voormelde erfpachtvoorwaarden, waarin is vastgesteld dat de bestemming van het Registergoed is: woondoeleinden.
Artikel 19. Aanvaarding ''as is, where is''
De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het ''as is, where is'' principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het Registergoed – behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen in deze akte – geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens Verkoopster dan wel de Veilingnotaris.
In aanvulling op het vorenstaande geven de Verkoopster en de Veilingnotaris geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake juistheid van het Registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.
Artikel 20. Uitdrukkelijke aanvaarding lasten en beperkingen
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.

Documenten

Algemene voorwaarden

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Gegund
Veilinglocatie
De Raayberg, zalencentrum
Antwerpsestraatweg 267
4624 JH Bergen op Zoom
Kantoor
Van Eeten Notarissen
mr. M.A. Rosenbrand-Biesheuvel
Stationsweg 22
5211 TW 's-HERTOGENBOSCH
T: 073 613 67 26
F: 073 613 37 75
E: info@vaneetennotarissen.nl
Bijzondere voorwaarden

Artikel 2. Betaling koopsom
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 onder c AVVE dient de koopsom uiterlijk vier weken na veiling te worden betaald.
Artikel 3. Kosten
Conform het bepaalde in artikel 9 lid 1 van de AVVE komen voor rekening van koper:
a. de overdrachtsbelasting en de verschuldigde omzetbelasting;
b. het honorarium van de notaris;
c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
d. de kosten van ontruiming;
e. eventueel verschuldigde omzetbelasting over de hiervoor genoemde bedragen.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge deze bijzondere veilingvoorwaarden de koopsom moet worden betaald.
Voor een specificatie van het honorarium en de kosten wordt verwezen naar de na te vermelden veilingsite.
Artikel 4. Belastingen
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is ter zake van de levering van het Registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Artikel 5. Aanvaarding, gebruikssituatie, ontruiming/overgang risico
De Schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed.
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed in gebruik bij Rechthebbenden en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan.
Verkoper heeft niet het verlof tot het inroepen van het huurbeding verzocht aan de voorzieningenrechter, omdat in voldoende mate vast staat dat er geen sprake is van verhuur of onderhuur.
De Schuldenaar/Rechthebbenden, alsmede degenen die zich op het moment van de inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing zonder recht of titel in het Registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan koper, zijn op grond van het bepaalde in artikel 525 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering genoodzaakt tot ontruiming.
De Schuldenaar/Rechthebbenden zullen op vertoon van het voormelde proces verbaal tot ontruiming worden genoodzaakt op de wijze als bepaald in de artikelen 556 en 557 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
De Schuldenaar/Rechthebbenden zijn verplicht op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden het Registergoed voor de aanvang van de veiling geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen.
Voor het geval dat het Registergoed toch aan derden in huur of gebruik is afgestaan dan zal Schuldeiseres niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
Gelet op het bovenstaande is lid 2 van artikel 24 AVVE van toepassing, woordelijk luidend als volgt:
''2. Indien het Registergoed ten tijde van de levering:
- is verhuurd op basis van een huurovereenkomst die niet vermeld is in de Bijzondere Veilingvoorwaarden omdat de Verkoopster niet met deze huurovereenkomst bekend was; of
- op andere wijze is verhuurd dan vermeld in de Bijzondere Veilingvoorwaarden,
komt het risico van de betreffende huurovereenkomst desalniettemin voor rekening van de Koper en aanvaardt de Koper het Registergoed onder gestanddoening van de betreffende huurovereenkomst, onverminderd de eventuele mogelijkheid voor de Koper om de betreffende huurovereenkomst te vernietigen op grond van artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek.''
Conform het bepaalde in artikel 18 van de AVVE is vanaf het moment van de
inschrijving van het proces verbaal van toewijzing het risico van het Registergoed voor de koper.
Artikel 6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVE.
Conform het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVE eindigt de termijn van beraad de zesde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de Verkoopster al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.
Artikel 7. Voldoening kosten / informatieplicht / waarborgsom
In afwijking van artikel 10 AVVE dient de koper uiterlijk tien september tweeduizend negentien om veertien uur bij de notaris rekeningnummer NL90 RABO 0171921623 onder vermelding van ''aanbetaling kosten veiling Azurietdijk 137 te Roosendaal/61900217'' te storten een bedrag ter grootte van tien procent van de koopprijs ter voldoening van de kosten als vermeld onder artikel 9 lid 1 van de AVVE.
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVE dient door de koper uiterlijk vijf werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVE te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.
Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te vervallen indien Verkoopster schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Op grond van artikel 14 AVVE dienen bieders, kopers en vertegenwoordigden zich bij de openbare verkoop tegenover de notaris te legitimeren door een geldig identiteitsbewijs over te leggen. Bieders dienen hun financiële gegoedheid tijdens de openbare verkoop te kunnen aantonen door een verklaring van een geldverstrekkende instelling met een vergunning in de zin van de Wet op het financieel toezicht te overleggen, waaruit blijkt dat zij over voldoende financiële middelen beschikken om de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen. De bieder ''in de veilingzaal'' die zich geregistreerd heeft als bieder kan ook voorafgaande aan de veiling een internetborg storten, zoals hierna beschreven in artikel 11.15 van deze voorwaarden, in plaats van een financiële gegoedheidsverklaring van een geldverstrekkende instelling.
Artikel 8. Onderhandse biedingen
Na ontvangst door de notaris van een schriftelijk bod door een bieder ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, zendt de notaris een ontvangstbevestiging aan de betreffende bieder. Indien de bieder geen ontvangstbevestiging ontvangt kan de reden daarvan zijn, dat het bod de notaris, door welke oorzaak dan ook, niet heeft bereikt. De bieder dient voor het geval hij geen ontvangstbevestiging ontvangt, zelf te informeren bij de notaris of zijn bod de notaris wel heeft bereikt. Indien de bieder nalaat te informeren draagt hij zelf het risico voor het geval het bod de notaris niet of niet tijdig heeft bereikt.
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
Artikel 9. Inzetpremie
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVE heeft de inzetter recht op inzetpremie. In afwijking van artikel 7 lid 3 AVVE wordt de inzetpremie uitbetaald aan de inzetter.
Deze inzetpremie wordt conform het bepaalde in artikel 9 lid 7 AVVE uit de koopprijs voldaan en komt derhalve voor rekening van Verkoopster.
Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
Artikel 10. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt nadrukkelijk gewezen op lid 3, lid 4 en lid 5 woordelijk luidend:
''3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopprijs door de Bieder aan de Notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring, bevestiging en de acceptatie bedoeld in lid 4 dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de Notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen van de Bieder treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, onverminderd het hierna in lid 5 bepaalde.
4. De Verkoopster heeft het recht de vertegenwoordigde te accepteren of niet te accepteren. Als de Verkoopster de vertegenwoordigde niet accepteert, wordt de Bieder geacht uitsluitend voor zichzelf te hebben geboden. Als de Verkoopster de vertegenwoordigde wel accepteert, wordt de vertegenwoordigde geacht zelf het Bod te hebben uitgebracht, behoudens het hierna in lid 5 van dit artikel bepaalde. In dat geval zal de Notaris een Akte de command passeren met vermelding van de vertegenwoordigde.
5. De Bieder is, naast de vertegenwoordigde, hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen die op de Koper rusten. Indien de Bieder, ingeval de vertegenwoordigde in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de Levering van het Registergoed aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend.
Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken. Dit lid laat onverlet de rechten die de Bieder eventueel jegens de vertegenwoordigde kan doen gelden.''
Artikel 11. Begrippen en voorwaarden in verband met internetbieden en internetborg
11.1 De onderhavige veiling is een zaal-/internetveiling. Het bieden tijdens de veiling kan ook via de website www.openbareverkoop.nl plaatsvinden.
11.2 In deze bijzondere veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:
(a) Openbareverkoop.nl: de algemeen toegankelijke website of een daaraan gelieerde website, bedoeld in begrip 27 van de AVVE, via welke website een bod via internet kan worden uitgebracht;
(b) NIIV: ''Stichting Openbare Verkoop'', statutair gevestigd in de gemeente Baarn, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52037098, rechthebbende van Openbareverkoop.nl;
(c) Handleiding: de ''handleiding online bieden'' vermeld op Openbareverkoop.nl;
(d) Registratienotaris: een notaris die de via Openbareverkoop.nl in te vullen registratieverklaring en het geldige identiteitsbewijs van een natuurlijke persoon die wil bieden via internet, in ontvangst neemt en controleert (i) ter vaststelling van diens identiteit, (ii) het opgegeven telefoonnummer en (iii) ter legalisatie van diens handtekening onder de registratieverklaring;
(e) Registratie: het geheel van de door NIIV voorgeschreven handelingen, ter identificatie van een natuurlijke persoon die via Openbareverkoop.nl wil bieden, bestaande uit de invoer via internet van diens persoonsgegevens en controle door de Registratienotaris van diens identiteit en het door die persoon opgegeven mobiele telefoonnummer;
(f) Deelnemer: een natuurlijk persoon die de procedure van Registratie heeft doorlopen, tijdig voor de veiling een Internetborg heeft gestort en tijdens de veiling van het Registergoed is ingelogd op Openbareverkoop.nl.;
(g) Internetborg: een bedrag dat door een Deelnemer is gestort, zoals beschreven in de Handleiding. De hoogte van de Internetborg bedraagt een procent (1%) van de biedlimiet zoals bedoeld in de Handleiding met een minimum van vijfduizend euro (EUR 5.000,00) per registergoed, en geldt als een afdoende ''gegoedheid'' in de zin van artikel 14 van de AVVE;
11.3 In aanvulling op de AVVE kan tijdens de veiling door een Deelnemer via internet worden geboden. Als ''bod'' in de zin van de AVVE wordt derhalve ook een bod via internet aangemerkt, mits dit bod is uitgebracht door een Deelnemer op de door NIIV in de Handleiding voorgeschreven wijze. De hoogte van het bod dat de Deelnemer uitbrengt wordt bepaald door het bedrag waarop hij klikt of drukt.
11.4 Als de Deelnemer een bod heeft uitgebracht en volgens de notaris de hoogste bieder is, kan de Internetborg op verzoek van de Deelnemer ook worden gebruikt als (deel)betaling voor de ingevolge artikel 12 AVVE na de veiling te betalen waarborgsom, waarbij de Deelnemer ermee instemt dat de notaris (dit deel van) de waarborgsom pas vrijgeeft indien de Deelnemer al zijn verplichtingen die uit het doen van een bod voortvloeien is nagekomen.
11.5 In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet, ofwel in de zaal, de notaris hebben bereikt, alsmede in geval van storing aan en/of het uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de notaris.
11.6 Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee wordt niet gegarandeerd dat de Deelnemer permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid van de internetverbinding(en), alsmede storingen en uitval van deze verbinding(en) komen geheel voor rekening en risico van de Deelnemer.
11.7 Tenzij de notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan tot de inzet en de afslag, dan nadat de notaris genoegzaam zal zijn gebleken dat via internet biedingen kunnen worden uitgebracht.
11.8 In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE kan de afmijning door de Deelnemer elektronisch geschieden door te klikken of te drukken op het woord ''bied''.
11.9 Als afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de Deelnemer tijdens de afslag wordt geklikt of gedrukt op het moment waarop een zaalbieder kan afmijnen.
11.10 Wanneer de Deelnemer tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een bod via internet en het bod de notaris heeft bereikt, heeft dit bod gelijke rechtsgevolgen als een bod dat vanuit de veilingzaal wordt uitgebracht.
11.11 De Deelnemer die tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een bod via internet dient gedurende het verdere verloop van de veiling voor de notaris telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, en wel op het mobiele telefoonnummer dat de Deelnemer heeft ingevuld op diens registratieformulier. Voor het geval de Deelnemer gedurende het verdere verloop van de veiling niet of slechts ten dele voor de notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de veiling op enig moment telefonisch overleg tussen de notaris en de Deelnemer noodzakelijk wordt geacht door de notaris, dan is de notaris bevoegd om het bod van de Deelnemer niet als zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
11.12 In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de Deelnemer die het hoogste bod heeft uitgebracht tot het moment van gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens een rechtspersoon of personenvennootschap, mits die Deelnemer vóór de gunning:
- naar het oordeel van de notaris genoegzaam aantoont volledig bevoegd te zijn tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenvennootschap; en
- de waarborgsom wordt gestort als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVVE.
Het bepaalde in artikel 5 lid 4 AVVE is in deze situatie ook van toepassing (acceptatie door de Verkoopster) tenzij dit elders in de bijzondere veilingvoorwaarden is uitgesloten.
Van een en ander dient uit de notariële akte van gunning te blijken.
Indien met inachtneming van het vorenstaande een rechtspersoon of personenvennootschap heeft te gelden als vertegenwoordigde van de Deelnemer, komt aan die rechtspersoon of personenvennootschap het recht toe vóór de betaling van de koopprijs te verklaren dat hij het bod heeft uitgebracht namens één of meer anderen als bedoeld in artikel 5 lid 2 AVVE.
11.13 De in lid 12 bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of personenvennootschap hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen ten gevolge van de gunning. Indien die Deelnemer, ingeval de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de levering aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken.
11.14. Door het uitbrengen van een bod via internet, op de wijze zoals door NIIV omschreven, verleent de Deelnemer, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 12, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van veiling en in en bij het proces-verbaal van veiling:
a. te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de notaris ter zake van de veiling.
11.15 Indien een Deelnemer niet via internet, maar vanuit de veilingzaal als zaalbieder een bod uitbrengt kan de Internetborg gebruikt worden ten bewijze van zijn gegoedheid als bedoeld in artikel 14 AVVE én als betaling van een door deze Deelnemer, of, indien van toepassing, de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap bedoeld in lid 10, verschuldigde waarborgsom of een gedeelte daarvan.
11.16 In geval van niet-nakoming van een of meer verplichtingen uit de tussen de Verkoopster en de Deelnemer tot stand gekomen koopovereenkomst, wordt (onverminderd het bepaalde in artikel 26 AVVE) de Internetborg door de notaris geïncasseerd bij NIIV en geheel of gedeeltelijk gebruikt ter betaling van (een deel van) de kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming.
Artikel 12. Afmijnen zonder afroepen
Indien de veilingorganisatie daartoe tijdens de veiling de mogelijkheid biedt, dan kan, in aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE, de Afmijning door een zaalbieder door het roepen van het woord ''mijn'' ook plaatsvinden zonder afroeping door de afslager, zodra (en gedurende de tijd dat) een bedrag waarop kan worden geboden voor zowel de zaalbieders als de notaris zichtbaar is op een scherm in de veilingzaal. Indien er wordt afgemijnd op het moment dat er sprake is van een wisseling van bedragen op het scherm, geldt als afmijnbedrag het laatste bedrag dat vóór die wisseling voor de notaris zichtbaar was.
Artikel 13. Erfpachtvoorwaarden
Op het Registergoed zijn van toepassing de voorwaarden zoals vastgesteld bij akte van uitgifte in erfpacht op twee september tweeduizend tien verleden voor mr. M.A.Ch.C. van Kreij, voornoemd, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op drie september tweeduizend tien in register Hypotheken 4, in deel 58801, nummer 39, welke voorwaarden voor zover toepasselijk worden geacht in deze akte te zijn opgenomen en daarmee een geheel uit te maken.
De canon is voor de gehele duur van de erfpacht afgekocht zodat thans geen canon verschuldigd is.
Artikel 14. Omschrijving koopgarant-bepalingen
Met betrekking tot bekende koopgarant-bepalingen ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar de hiervoor genoemde akte uitgifte erfpacht. De Verkoper wijst de koper uitdrukkelijk op nagenoemde hoofdstukken B, C, D, G en N. In de genoemde akte uitgifte erfpacht staat vermeld:
''Artikel 11
3. Koopgarant-bepalingen
De Erfpacht wordt tevens verleend onder de Koopgarant-bepalingen (Aramis AlleeWonen, één april tweeduizend negen op basis van modelversie een december tweeduizend zeven) zoals vastgesteld door de Woningcorporatie en tot nakoming waarvan koper zich verbindt, luidende:
''Hoofdstuk A. Definities en omschrijvingen
a. Koopgarant:
hieronder wordt verstaan een eigendoms- en beheervorm voor woningen waarbij:
- woningen aan natuurlijke personen voor zelfbewoning worden verkocht en geleverd;
- de kwaliteit en het onderhoud van de woningen op lange termijn worden gewaarborgd; en
- een terugkoopregeling wordt gehanteerd waarbij Erfpachter verplicht is het Registergoed bij voorgenomen vervreemding te koop aan te bieden aan de Woningcorporatie en de Woningcorporatie de terugkoop van het Registergoed ten behoeve van Erfpachter garandeert;
- het risico van stijging of daling van de onderhandse verkoopwaarde van het Registergoed tussen Erfpachter en de Woningcorporatie wordt gedeeld.
De bepalingen waarin Koopgarant is neergelegd, worden hierna aangeduid als: Koopgarant-bepalingen;
b. Erfpacht of Registergoed: de erfpacht of ondererfpacht van:
- een voor wonen bestemd appartementsrecht, ofwel
- een perceel grond met de daarop aanwezige eengezinswoning met toebehoren waarop de Koopgarant-bepalingen van toepassing zijn.
Een eventuele parkeervoorziening of stallingsruimte wordt mede tot de Erfpacht / het Registergoed gerekend.
c. Erfpachter: ieder die geheel of gedeeltelijk gerechtigd is tot de Erfpacht.
d. Woningcorporatie: een rechtspersoon, die krachtens artikel 70 van de Woningwet is toegelaten als instelling, die uitsluitend in het belang van de volkshuisvesting werkzaam is en die belast is met de vestiging van de Erfpacht;
f. Woning: de tot het Registergoed behorende opstallen, voor zover bestemd voor wonen en eventueel parkeren, met toebehoren;
g. Staat van de Woning: de algehele staat van de Woning waarbij zowel de als onroerend aan te merken voorzieningen als de staat van onderhoud van de Woning worden betrokken.
h. Taxateur: een als taxateur van registergoederen werkzaam persoon die is ingeschreven in het register van de Stichting VastgoedCert, kamer Wonen/MKB, of van de Stichting Certificering VBO-Makelaars (SCVM), of van een rechtsopvolger of een organisatie met een gelijkwaardige erkenning en status; bij de toepassing van deze Koopgarantbepalingen mag de Taxateur niet direct of indirect betrokken zijn bij de aan- of verkoop of bij de financiering van het Registergoed.
i. Uitgifte: de vestiging van de Erfpacht door de Woningcorporatie.
j. Uitgifteprijs: de tussen de Woningcorporatie en de Erfpachter ter zake van de Uitgifte overeengekomen prijs.
De in het vervolg van deze bepalingen met een hoofdletter aangeduide begrippen stemmen overeen met de in dit hoofdstuk A omschreven definities en omschrijvingen.
Hoofdstuk B. Zelfbewoningsplicht
Erfpachter is verplicht de Woning daadwerkelijk als hoofdbewoner te bewonen; hij is niet bevoegd de Woning of een gedeelte daarvan te verhuren of anderszins in gebruik af te staan. De Woningcorporatie kan Erfpachter in bijzondere gevallen schriftelijk toestaan dat van het in de vorige zin bepaalde wordt afgeweken
Hoofdstuk C. Beperking bevoegdheid tot levering Registergoed
Erfpachter is niet bevoegd het Registergoed geheel of gedeeltelijk te vervreemden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Woningcorporatie.
De Woningcorporatie zal bedoelde toestemming verlenen onder de opschortende voorwaarde dat Erfpachter het Registergoed in zijn geheel aan de Woningcorporatie te koop aanbiedt en levert overeenkomstig het in hoofdstuk D (Terugkoopprocedure) bepaalde.
Onder vervreemden wordt in de zin van de Koopgarant-bepalingen verstaan: juridisch en/of economisch overdragen, verdelen en vestigen van beperkte gebruiksrechten.
In afwijking van het hiervoor in dit hoofdstuk C bepaalde zal de Woningcorporatie Erfpachter in het algemeen toestemming verlenen tot vervreemding van het Registergoed aan één of meer personen die:
- wettelijk erfgenaam zijn van Erfpachter; ofwel
- het Registergoed oorspronkelijk mede hebben verkregen; ofwel
- voor medehuur van de Woning in aanmerking zouden komen indien Erfpachter huurder van de Woning zou zijn ofwel:
- kinderen zijn van degene die het Registergoed oorspronkelijk (mede) heeft verkregen;
Bovenstaande vier 4 punten tenzij de Woning voor een specifieke doelgroep is bestemd en de beoogde verkrijger niet aan de gestelde criteria voldoet.
Evenwel kan de betreffende verkrijger daardoor bij terugkoop aan de Woningcorporatie nimmer een hogere koopprijs verkrijgen dan waartoe de Woningcorporatie zich jegens Erfpachter bij de Uitgifte heeft verbonden.
Hoofdstuk D. Terugkoopprocedure
1. Aanbiedingsplicht van Erfpachter
Erfpachter is verplicht om het Registergoed onverwijld bij aangetekende brief te koop aan te bieden aan de Woningcorporatie zodra:
a. Erfpachter voornemens is het Registergoed geheel of gedeeltelijk te vervreemden; ofwel
b. Erfpachter niet (meer) voldoet aan de plicht tot zelfbewoning van de Woning overeenkomstig hoofdstuk B; ofwel
c. een hypotheekhouder schriftelijk heeft medegedeeld te willen overgaan tot gebruikmaking van het recht als bedoeld in artikel 3:268 lid 1 of lid 2 (gedwongen verkoop) van het Burgerlijk Wetboek; ofwel
d. op het Registergoed executoriaal beslag is gelegd; ofwel
e. op het Registergoed conservatoir beslag is gelegd en de daaropvolgende eis in de hoofdzaak heeft geleid tot een uitvoerbaar bij voorraad verklaarde beslissing of een niet uitvoerbaar verklaarde beslissing welke onherroepelijk is geworden, waarbij de eis in de hoofdzaak geheel of gedeeltelijk is toegewezen.
2. Bedenktijd
Tot drie dagen na ondertekening van de betreffende terugkoopovereenkomst door Erfpachter is Erfpachter in het sub 1a bedoelde geval bevoegd om bij aangetekende brief met bericht van ontvangst aan de Woningcorporatie mede te delen dat hij van de betreffende verkoop wenst af te zien; daarmee verklaart Erfpachter tevens voor zijn rekening te nemen alle kosten die de Woningcorporatie in verband met de voorgenomen terugkoop in redelijkheid heeft gemaakt.
De bevoegdheid van Erfpachter om van betreffende verkoop af te zien vervalt zodra zich één of meer van de in Hoofdstuk D sub 1 c, d of e bedoelde omstandigheden voordoet.
3. Bezichtiging
Vanaf het moment van de sub 1 bedoelde aanbieding tot het moment van levering door Erfpachter, is Erfpachter verplicht de Woningcorporatie en/of een aspirant-koper/-huurder uiterlijk één week na een daartoe gedaan verzoek van de Woningcorporatie in de gelegenheid te stellen de Woning te bezichtigen. De Woningcorporatie is tijdens bedoelde periode tevens bevoegd de technische staat van de Woning met bijbehorende voorzieningen zoals leidingen en bedradingen te controleren.
4. Terugkoopplicht van de Woningcorporatie, taxatie en teruglevering
Terugkoopplicht
De Woningcorporatie is verplicht onverwijld tot aankoop van het Registergoed over te gaan in alle gevallen waarin het Registergoed aan de Woningcorporatie schriftelijk te koop wordt aangeboden; de Woningcorporatie vergoedt aan Erfpachter een koopprijs overeenkomstig het in hoofdstuk F (Koopgarant-prijsvorming) bepaalde.
Taxatie
Terstond nadat het Registergoed schriftelijk aan de Woningcorporatie te koop is aangeboden, benoemt de Woningcorporatie een Taxateur voor de waardebepaling van het Registergoed overeenkomstig hoofdstuk E
(Taxatie).
Terugkoopovereenkomst
Binnen zes weken nadat het Registergoed schriftelijk aan de Woningcorporatie te koop is aangeboden, ontvangt Erfpachter van de Woningcorporatie een koopovereenkomst ter ondertekening; daarbij ontvangt Erfpachter tevens een kopie van het betreffende taxatierapport.
Teruglevering
De betreffende levering door Erfpachter aan de Woningcorporatie vindt plaats binnen drie maanden na de datum van de in lid 1 bedoelde aangetekende brief, doch niet eerder dan een maand nadat de Woningcorporatie de betreffende koopovereenkomst ondertekend heeft retour ontvangen van Erfpachter, of zoveel eerder of later dan partijen nader overeenkomen.
Indien bedoelde termijn wordt overschreden in verband met de in hoofdstuk E sub 5 omschreven geschillenregeling, vindt de betreffende levering plaats zo spoedig mogelijk nadat op grond van die geschillenregeling een bindende uitspraak is gedaan.
Indien bedoelde termijnen worden overschreden, zal de Woningcorporatie vergoedden de door Erfpachter geleden aantoonbare schade die een rechtstreeks gevolg is van de aan de Woningcorporatie te wijten vertraging.
De betreffende notariële akte van levering wordt verleden voor een door de Woningcorporatie aan te wijzen notaris.
Het Registergoed moet door Erfpachter worden geleverd vrij van hypotheek en/of beslag, leeg, ontruimd, vrij van roerende zaken, vrij van enig gebruiksrecht en in geen mindere staat dan die ten tijde van de betreffende taxatie.
De Woningcorporatie kan verlangen dat veranderingen, die onbevoegdelijk zijn aangebracht, bijvoorbeeld omdat een vereiste bouwvergunning of de vereiste toestemming van de Vereniging van Eigenaars ontbreekt, voor teruglevering ongedaan worden gemaakt.
De Woningcorporatie is uitdrukkelijk bevoegd om het Registergoed door te verkopen aan een derde en rechtstreekse levering aan die derde te verlangen mits de tussen Erfpachter en de Woningcorporatie overeengekomen leveringstermijn daardoor niet wordt overschreden.
Alle kosten en belastingen, hoe ook genaamd, die verbonden zijn aan de levering van het Registergoed, komen ten laste van de betreffende verkrijger.
Hoofdstuk E. Taxatie
1. Waardebepaling Registergoed door middel van taxatie
In alle gevallen waarin de waarde van het Registergoed tussen partijen moet worden bepaald, wordt die waarde door middel van taxatie vastgesteld.
2. Benoeming Taxateur
Ten behoeve van de sub 1 bedoelde taxatie benoemt de Woningcorporatie een Taxateur die binnen één maand na zijn benoeming een rapport opstelt van de waarde van het Registergoed.
De Taxateur mag niet direct of indirect financieel betrokken zijn bij de aan- of verkoop van het Registergoed.
3. Taxatieregels
a. Algemeen
Bij de taxatie neemt de Taxateur onder meer het navolgende in acht:
- de taxatie betreft de onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik;
- de aanwezigheid van de Koopgarant-bepalingen wordt bij de taxatie buiten beschouwing gelaten;
- het Registergoed wordt getaxeerd in onbewoonde, vrij opleverbare staat; bij de taxatie blijven eventueel aanwezige roerende zaken buiten beschouwing;
- bij terugkoop van het Registergoed door de Woningcorporatie hanteert de Taxateur dezelfde waarderingsgrondslagen als bij de Uitgifte;
- indien het Registergoed ten tijde van de taxatie nog in aanbouw is, stelt de Taxateur de waarde vast als ware het Registergoed reeds opgeleverd.
b. Opname Staat van de Woning bij Uitgifte van een Koopgarant woning door de Woningcorporatie
Bij Uitgifte door de Woningcorporatie gelden met betrekking tot de taxatie van het Registergoed de navolgende bijzondere bepalingen.
De Taxateur omschrijft in het taxatierapport de Staat van de Woning;
Indien sprake is van een nieuw te bouwen Woning vindt geen omschrijving plaats van de Staat van de Woning, maar wordt uitgegaan van de afwerkingsstaat die opgenomen is in de technische verkoopdocumentatie.
Bij Uitgifte aan de huurder van de Woning wordt bij bedoelde omschrijving door de Taxateur uitgegaan van de situatie ten tijde van de feitelijke beschikbaarstelling van de Woning aan de betreffende huurder.
c. Opname Staat van de Woning bij terugkoop door de Woningcorporatie van een Koopgarant-woning
Bij terugkoop door de Woningcorporatie van het Registergoed gelden met betrekking tot de taxatie de navolgende bijzondere bepalingen ten aanzien van verbeteringen die onder verantwoordelijkheid van Erfpachter zijn aangebracht.
De Taxateur geeft een beschrijving van de Staat van de Woning.
In het taxatierapport wordt expliciet aangegeven welke verbeteringen de Staat van de Woning heeft ondergaan ten opzichte van de hiervoor bedoelde Taxatie bij Uitgifte.
Onder verbeteringen worden in dit verband uitsluitend verstaan die veranderingen aan de Staat van de Woning die een waardeverhogend effect hebben.
Van die verbeteringen stelt de Taxateur expliciet vast welk effect dit heeft op de waarde van het Registergoed en legt dit vast in het taxatierapport.
4. Kosten taxatie
De kosten van bedoeld taxatierapport komen ten laste van de Woningcorporatie behoudens het bepaalde in hoofdstuk D sub 2 (bedenktijd). Indien de taxateur niet wordt benoemd door de Woningcorporatie, maar door beide partijen in overleg of door een onafhankelijk orgaan, dan komen de kosten van taxatie voor gezamenlijke rekening, ieder voor de helft.
5. Geschillenregeling naar aanleiding van taxatie bij terugkoop
Indien de Woningcorporatie of Erfpachter die het Registergoed aan de Woningcorporatie te koop heeft aangeboden, zich niet kan verenigen met de vastgestelde waarden in bedoeld taxatierapport moet hij daarvan binnen twee weken na ontvangst van dat rapport schriftelijk doen blijken aan de andere partij.
Indien partijen vervolgens geen overeenstemming bereiken over de te hanteren waarden zal het geschil worden beslecht door drie Taxateurs van wie één benoemd wordt door Erfpachter, één door de Woningcorporatie en de derde door deze twee Taxateurs gezamenlijk.
Deze drie Taxateurs dienen werkzaam te zijn in het betreffende woningmarktgebied en mogen niet eerder bij de betreffende terugkoop betrokken zijn geweest.
De waardevaststelling door bedoelde drie Taxateurs is voor beide partijen bindend.
Indien de drie Taxateurs niet tot een eensluidend oordeel komen, is een meerderheidsstandpunt voor beide partijen bindend.
De kosten van de drie Taxateurs worden door elk van beide partijen voor de helft gedragen.
Hoofdstuk F. Koopgarant-prijsvorming
1. Prijs bij Uitgifte door de Woningcorporatie
Alvorens de Woningcorporatie overgaat tot Uitgifte ter zake van het Registergoed, stelt zij de waarde van het Registergoed vast door middel van taxatie; omtrent de wijze van taxeren geldt het bepaalde in hoofdstuk E (Taxatie) sub 3a en b.
De Uitgifteprijs is gelijk aan bedoelde onderhandse verkoopwaarde, verminderd met de door de Woningcorporatie vast te stellen korting (de zogeheten koperskorting), berekend aan de hand van het percentage dat omschreven is in Hoofdstuk H.
Indien het Registergoed een nieuw te bouwen woning betreft – waartoe de Woningcorporatie en Erfpachter een koop-/aannemingsovereenkomst zijn aangegaan - is de in de vorige zin bedoelde Uitgifteprijs gelijk aan de totale koop-/aanneemsom inclusief omzetbelasting, doch exclusief meerwerk en renteverlies tijdens de bouw. Meerwerk zal bij terugkoop worden beoordeeld als verbetering zoals bedoeld in Hoofdstuk E.3.c. (Opname Staat van de Woning bij terugkoop). Minderwerk strekt tot verlaging van de Uitgifteprijs.
2. Vaststelling Koopgarant-prijs bij terugkoop door de Woningcorporatie
De koopprijs die de Woningcorporatie aan Erfpachter verschuldigd is bij terugkoop door de Woningcorporatie van het Registergoed – waaronder mede begrepen het geval van beëindiging van de Erfpacht - wordt als volgt berekend: de Uitgifteprijs, plus het waarde-effect van verbeteringen aan de Staat van de Woning, plus het aandeel van Erfpachter in de overige waardeontwikkeling. Nader aangeduid in de terugkoopformule:
U+S+(T2-S-T1)x X% .
Door middel van de terugkoopformule worden de navolgende waarden uitgedrukt:
- U: de Uitgifteprijs.
- S: het waarde-effect van verbeteringen aan de Staat van de Woning berekend volgens hoofdstuk E (Taxatie) sub 3c;
- T2: de onderhandse verkoopwaarde van het Registergoed bij de te koop aanbieding door Erfpachter volgens hoofdstuk D (Terugkoopprocedure) met inbegrip van de waarde van de Staat van de Woning;
- T1: de onderhandse verkoopwaarde van het Registergoed bij de Uitgifte;
- X: het percentage waarvoor Erfpachter deelt in de stijging of daling van de marktwaarde van het Registergoed volgens hoofdstuk I.
Hoofdstuk G. Bijzondere regeling bij en na executie door schuldeisers
1. Regeling bij executie
Het bepaalde in hoofdstuk C (Beperking bevoegdheid tot levering Registergoed) en in hoofdstuk D (Terugkoopprocedure) is niet van toepassing ingeval een hypotheekhouder gebruik maakt van het recht als bedoeld in artikel 3:268 lid 1 of lid 2 Burgerlijk Wetboek of indien executoriale verkoop van het Registergoed plaatsvindt.
2. Bijzondere regeling na executie
a. Goederenrechtelijke werking Koopgarant-bepalingen
Na verkoop als bedoeld in lid 1 (“executieverkoop”) van dit hoofdstuk G aan een ander dan de Woningcorporatie blijven de Koopgarantbepalingen geheel van toepassing op de koper bij de executieverkoop (“de veilingkoper”) en - zolang na te melden recht van voorkeur tot koop van de Woningcorporatie ongebruikt blijft – op alle rechtsopvolgers van die koper.
b. Wijziging van terugkoopplicht Woningcorporatie in voorkeursrecht tot koop
In afwijking van hoofdstuk D (terugkoopprocedure) wordt in alle gevallen van te koop aanbieding door de veilingkoper en zijn rechtsopvolgers de terugkoopplicht van de Woningcorporatie gewijzigd in een recht van voorkeur tot koop van de Woningcorporatie.
Indien daarbij de Woningcorporatie binnen een periode van één maand na de te koop aanbieding als bedoeld in hoofdstuk D schriftelijk aan de betreffende aanbieder verklaart van dat recht van voorkeur tot koop geen gebruik te willen maken dan wel die periode ongebruikt heeft laten verstrijken, vervalt dat recht van voorkeur tot koop jegens die betreffende aanbieder.
De betreffende aanbieder is in dat geval bevoegd om het Registergoed voor een alsdan overeen te komen tegenprestatie juridisch aan derden over te dragen; vindt bedoelde juridische overdracht evenwel niet plaats binnen een jaar na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde maand, dan herleeft het recht van voorkeur tot koop van de Woningcorporatie jegens die aanbieder.
c. Vaststelling koopsom bij gebruikmaking van voorkeursrecht tot koop
Indien de Woningcorporatie haar sub b bedoeld recht van voorkeur tot koop uitoefent jegens de veilingkoper wordt de koopprijs berekend op de voet van het in hoofdstuk F bepaalde; daarbij geldt de door de veilingkoper betaalde koopprijs (exclusief kosten) als Uitgifteprijs en wordt slechts het waarde-effect berekend van die verbeteringen aan de Staat van de Woning die na de executieverkoop zijn aangebracht; in verband daarmede is de veilingkoper verplicht gelegenheid te verlenen tot een opname van de Staat van de Woning zoals bedoeld in hoofdstuk E lid 3b.
Evenwel zal de veilingkoper daardoor nimmer een hogere koopsom ontvangen dan het bedrag van de onderhandse verkoopwaarde van het Registergoed; deze onderhandse verkoopwaarde wordt vastgesteld door een Taxateur die door de Woningcorporatie wordt benoemd; het bepaalde in hoofdstuk E lid 5 (''geschillenregeling'') is van overeenkomstige toepassing.
Indien de Woningcorporatie haar sub b bedoeld recht van voorkeur tot koop uitoefent jegens een rechtsopvolger van de veilingkoper is de betreffende koopsom gelijk aan het bedrag van de onderhandse verkoopwaarde van het Registergoed; deze onderhandse verkoopwaarde wordt vastgesteld door een Taxateur die door de Woningcorporatie wordt benoemd; het bepaalde in Hoofdstuk E lid 5 (''geschillenregeling'') is van overeenkomstige toepassing.
d. Afroming surplus
Indien de bij de executieverkoop betaalde koopsom (exclusief kosten) hoger is dan de terugkoopprijs die Erfpachter bij een reguliere terug-koop zou hebben verkregen, verbeurt Erfpachter aan de Woningcorporatie een terstond opeisbare boete die gelijk is aan bedoeld verschil. Indien de bij de executieverkoop betaalde koopprijs (exclusief kosten) hoger is dan de volgens hoofdstuk E vastgestelde onderhandse verkoopwaarde op het moment van executie, wordt bij de vaststelling van de reguliere terugkoopprijs, in afwijking van het bepaalde in Hoofdstuk F lid 2, als waarde T2 niet de onderhandse verkoopwaarde gebruikt maar de bij de executieverkoop betaalde koopsom (exclusief kosten).
Hoofdstuk H. Koperskorting
De onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik, wordt verminderd met een percentage, zoals is vastgelegd in de betreffende koopovereenkomst, en in de akte van vestiging erfpacht.
Hoofdstuk I. Aandeel Erfpachter in de waarde-ontwikkeling van het Registergoed
Het percentage waarvoor Erfpachter deelt in de stijging of daling van de onderhandse verkoopwaarde van het Registergoed wordt in de betreffende koopovereenkomst vastgesteld op 50% (minimaal 50%) en bovendien vastgelegd in de akte van vestiging erfpacht.
Hoofdstuk J. Vrijwaringsregeling bij ernstige gebreken
Niet van toepassing.
Hoofdstuk K. Bepalingen in verband met hypotheek
1. Toestemming bij hypotheekverlening; beperking hypothecaire schuld Erfpachter mag het Registergoed niet met hypotheken bezwaren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Woningcorporatie.
Bedoelde toestemming van de Woningcorporatie is niet vereist indien de door Erfpachter ten laste van het Registergoed te vestigen hypothecaire inschrijvingen in totaal geen hogere hoofdsom hebben dan het bedrag van de Uitgifteprijs vermeerderd met:
- het bedrag van de kosten van verwerving en financiering van het Registergoed; dit bedrag wordt geacht twaalf procent (12%) uit te maken van de Uitgifteprijs in geval van een bestaande woning en acht procent (8%) van de Uitgifteprijs in geval van een nieuwbouwwoning, die vrij van overdrachtsbelasting wordt gekocht; en
- een bedrag gelijk aan tien procent (10%) van de Uitgifteprijs mits dit bedrag geheel wordt gebruikt voor investeringen ten behoeve van het Registergoed en mits dit bedrag voor zover dit een bedrag van 2500 euro te boven gaat, door Erfpachter in een zogeheten bouwdepot bij de betreffende financier wordt gestort.
2. Nationale Hypotheek Garantie
Voor hypothecaire financiering van het Registergoed is garantie vereist van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (zogeheten Nationale Hypotheek Garantie), tenzij de Woningcorporatie daarvan ontheffing verleent. Deze ontheffing kan bijvoorbeeld worden verleend als Erfpachter niet in aanmerking komt voor Nationale Hypotheek Garantie, maar de hypothecaire financiering naar oordeel van de Woningcorporatie wel verantwoord is.
3. Bepalingen in hypotheekakte
Ten behoeve van de Woningcorporatie, Erfpachter en hypotheekhouder is Erfpachter verplicht de navolgende bepalingen in de hypotheekakte te doen opnemen:
- de hypotheekhouder moet verklaren bekend te zijn met de inhoud van de Koopgarant-bepalingen;
- in geval van beëindiging van de Erfpacht wegens opzegging door de Woningcorporatie vindt die beëindiging niet eerder plaats dan zes maanden nadat de opzegging schriftelijk aan de hypotheekhouder is medegedeeld. Bij beëindiging van de Erfpacht zal de Woningcorporatie zich niet ten nadele van de hypotheekhouder op verrekening met de Erfpachter beroepen;
- de Woningcorporatie is te allen tijde bereid om het Registergoed via onderhandse gedwongen verkoop in de zin van artikel 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek aan te kopen voor dezelfde prijs als waartoe de Woningcorporatie zich jegens Erfpachter heeft verbonden en om de ter zake van die aankoop en levering verschuldigde kosten te voldoen;
de Woningcorporatie verbindt aan die bereidheid tot aankoop de voorwaarde dat de Woningcorporatie tijdig is geïnformeerd over de voorgenomen gedwongen verkoop en dat de Woningcorporatie ter zake van die aankoop en levering tot geen hogere kosten is gehouden dan die welke bij reguliere onderhandse aankoop verschuldigd zouden zijn geweest;
- de betreffende hypotheekhouder streeft er naar de Woningcorporatie terstond te informeren over het voornemen van de hypotheekhouder om tot gedwongen verkoop van het Registergoed over te gaan; in dat geval streeft de hypotheekhouder er tevens naar het Registergoed als eerste te koop aan te (doen) bieden aan de Woningcorporatie.
Hoofdstuk L. Huurgarantie
Niet van toepassing
Hoofdstuk M. Onderhoudswaarborg
Erfpachter is verplicht de opstallen die tot het Registergoed behoren, te onderhouden en in goede staat te houden.
De Woningcorporatie is bevoegd de onderhoudstoestand van de opstallen te controleren indien zij een redelijk vermoeden heeft dat Erfpachter in gebreke is met de nakoming van de onderhoudsverplichting en/of dat de veiligheid van de installaties of de constructie onvoldoende is.
Indien de opstallen worden beschadigd dan wel geheel of gedeeltelijk verloren gaan, is Erfpachter verplicht onverwijld voor herstel of herbouw zorg te dragen.
Hoofdstuk N. Boete- en kettingbeding
Boetebeding
Indien Erfpachter bij aangetekende brief met bericht van ontvangst door de Woningcorporatie in gebreke is gesteld en na die ingebrekestelling gedurende acht dagen nalatig blijft één of meer van zijn verplichtingen jegens de Woningcorporatie na te komen, is Erfpachter in verzuim en zal hij aan de Woningcorporatie een door de Woningcorporatie vast te stellen, voor matiging door de rechter vatbare, terstond opeisbare boete verschuldigd zijn van maximaal vijftig procent (50%) van de op het moment van ingebrekestelling geldende marktwaarde van het Registergoed. Bedoelde boete wordt vastgesteld in verhouding tot de ernst van het verzuim van Erfpachter en wordt gematigd met een eventuele afroming surplus conform Hoofdstuk G sub 2d.
Kettingbeding
De Woningcorporatie en Erfpachter beogen uitdrukkelijk een derdenwerking ten aanzien van hun rechten en verplichtingen uit hoofde van de Koopgarantbepalingen.
De hierna vermelde bedingen zijn gemaakt ter versterking van die derdenwerking.
Indien Erfpachter in geval van ontheffing door de Woningcorporatie tot gehele of gedeeltelijke vervreemding van het Registergoed overgaat aan anderen dan de Woningcorporatie is hij gehouden de Koopgarant-bepalingen – voor zoveel nodig - aan zijn rechtsopvolger op te leggen en voor de Woningcorporatie te bedingen; bij gebreke daarvan is Erfpachter een door de Woningcorporatie vast te stellen, voor matiging door de rechter vatbare, terstond opeisbare boete aan de Woningcorporatie verschuldigd van maximaal honderd procent (100%) van de op het moment van overtreding of niet-nakoming geldende marktwaarde van het Registergoed. Bedoelde boete wordt vastgesteld in verhouding tot de ernst van het verzuim van Erfpachter.''
Het in hoofdstuk H van de Koopgarantbepalingen bedoelde percentage waarmee Woningcorporatie korting verleent op de onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik bedraagt vijf en twintig procent (25%).
Het in hoofdstuk I van de Koopgarantbepalingen bedoelde percentage waarvoor Erfpachter deelt in de stijging of daling van de onderhandse verkoopwaarde van het Registergoed bedraagt vijftig procent (50%).
Voor zover in bedoelde bepalingen verplichtingen voorkomen welke de Woningcorporatie verplicht is aan Erfpachter op te leggen, doet de Woningcorporatie dat hierbij en wordt een en ander hierbij door Erfpachter aanvaard. Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden die rechten hierbij tevens door Erfpachter voor die derden aangenomen.
Partijen verklaren dat Stichting Allee Wonen zal fungeren als Woningcorporatie, welke blijkens de Koopgarant-bepalingen met de uitvoering van die bepalingen is belast en verplichten zich over en weer tot volledige naleving van die bepalingen.''
Genoemde verplichtingen zullen door Verkoopster aan koper bij de levering worden opgelegd en dienen door Verkoopster ten behoeve van de Rechthebbende bedoeld in de hiervoor aangehaalde bepalingen voor deze te worden aangenomen.
Artikel 15. Omschrijving erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar de hiervoor genoemde akte uitgifte erfpacht, waarin staat vermeld:
''Algemene verkoopvoorwaarden
In voormelde titel van aankomst zijn voor verkoper verbindend verklaard de ''Algemene Verkoopvoorwaarden voor bouwterrein van de gemeente Roosendaal en Nispen 1966'', vervat in een akte op drie en twintig mei negentienhonderd zes en zestig verleden voor J.C. Dekkers, destijds notaris te Roosendaal, bij afschrift overgeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers te Breda op vier en twintig mei daarna in register hypotheken 4 deel 2448 nummer 4.
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen.
Voorzover in bovengenoemde Algemene Verkoopvoorwaarden verplichtingen voorkomen welke verkoper verplicht is aan koper op te leggen, doet hij dat bij dezen en wordt een en ander bij dezen door koper uitdrukkelijk aanvaard.
Voorzover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden die rechten bij dezen tevens door verkoper voor die derden aangenomen.
D. Omschrijving erfdienstbaarheden en/of bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden en/of bijzondere verplichtingen, wordt ten deze verwezen naar het bepaalde, voorkomende in:
A. voormelde titel van aankomst (deel 3025 nummer 5), woordelijk luidende:
''1. de stichting verleent bij deze aan de gemeente en recht van opstal voor het leggen, hebben, houden, onderhouden en zonodig vernieuwen van leidingen voor gas, water en electriciteit, alsmede ten behoeve van het centrale antenne-inrichting (C.A.I.)-systeem, in de onder het verkochte begrepen stroken grond, bestemd voor de aanleg van voetpaden, als zodanig ter plaatse kennelijk aangeduid;
en wel onder de navolgende bepalingen en bedingen:
a. het opstalrecht wordt gevestigd voor onbepaalde tijd;
b. voor het opstalrecht is de gemeente aan de eigenaar geen vergoeding verschuldigd;
c. de eigenaar verplicht zich alles te dulden, wat de gemeente een rustig en vreedzaam genot van het opstalrecht waarborgt;
de stichting doet afstand van het recht, bedoeld in artikel 766 van het Burgerlijk Wetboek;
d. na aanleg van, onderhoud aan of vernieuwing van de leidingen is de gemeente gehouden op haar kosten zorg te dragen, voor herstel van de voetpaden in de staat, waarin deze zich bevonden vóór het uitvoeren van de werkzaamheden.
2. de stichting is verplicht de onder het verkochte begrepen stroken grond, die bestemd zijn voor de aanleg van voetpaden ten genoegen van de gemeente te verharden met tegels van dertig bij dertig bij vier met facet en die verharding steeds in een goede staat van onderhoud te houden.''
Voorzover in bovengenoemde bepalingen verplichtingen voorkomen welke verkoper verplicht is aan koper op te leggen, doet hij dat bij dezen en wordt een en ander bij dezen door koper uitdrukkelijk aanvaard.
Voorzover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden die rechten bij dezen tevens door verkoper voor die derden aangenomen.
B. een akte van uitgifte erfpacht op twintig juli tweeduizend tien verleden voor notaris Mr A.A.C.C. Rademakers te Roosendaal, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland diezelfde dag in register hypotheken 4 deel 58595 nummer 123, woordelijk luidende:
'' Onderlinge toestand
Ten behoeve en ten laste van het verkochte en ten behoeve en ten laste van het/de aangrenzende aan verkoper in eigendom blijvende perceelsgedeelte(n), alle deel uitmakende van het perceel kadastraal bekend gemeente Roosendaal en Nispen sectie C nummer 7150, worden – voorzover niet reeds eerder gevestigd - ter legalisering van eventueel met het buren - en/of eigendomsrecht strijdige situaties bij dezen over en weer gevestigd al zodanige erfdienstbaarheden, waardoor de toestand, waarin die bebouwingen zich na afbouw ten opzichte van elkaar zullen bevinden, blijft gehandhaafd, speciaal wat betreft de toevoer van licht, de afvoer van hemelen gootwater en de aanwezigheid van ondergrondse en bovengrondse leidingen en kabels, eventuele inbalking en inankering; wordende hieronder evenwel niet begrepen een verbod om te bouwen of te verbouwen.
Voorschreven erfdienstbaarheden worden ten aanzien van het verkochte bij deze gevestigd en ten aanzien van de genoemde percelen worden zij gevestigd onder de opschortende voorwaarde en naar de mate van levering van die percelen door verkoper aan de resterende kopers.
Voetpad
Ten behoeve en ten laste van de percelen Azurietdijk 2 tot en met 20 (even nummers) en Azurietdijk 131 tot en met 153 (oneven nummers), alle deel uitmakende van het kadastrale perceel gemeente Roosendaal en Nispen sectie C nummer 7150 wordt -voor zover niet reeds eerder gevestigd- bij dezen onderling (en over en weer) gevestigd de erfdienstbaarheid van voetpad om te komen van en te gaan naar de openbare straat, uit te oefenen op de bestaande wijze over de tot voetpad bestemde stroken grond, zulks onder de navolgende bepalingen:
a. het is de onderscheiden eigenaren verboden het voetpad te gebruiken als bergplaats of daarop iets te plaatsen dat het verder gebruik als voetpad zal kunnen belemmeren;
b voor zover niet anders bepaald, zullen van toepassing zijn de bepalingen van de zesde titel van het vijfde boek van het Burgerlijk Wetboek.
Voorschreven erfdienstbaarheden worden ten aanzien van het verkochte bij deze gevestigd en ten aanzien van de genoemde percelen worden zij gevestigd onder de opschortende voorwaarde en naar de mate van levering van die percelen door verkoper aan de resterende kopers.''
De comparanten onder 1 en 2 -handelend als gemeld- verklaren dat ten aanzien van het verkochte de hierboven bedoelde opschortende voorwaarden zijn vervuld.''
Genoemde verplichtingen zullen door Verkoopster aan koper bij de levering worden opgelegd en dienen door Verkoopster ten behoeve van rechthebbende bedoeld in de hiervoor aangehaalde bepalingen voor deze te worden aangenomen.
Artikel 16. Energielabel
De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper. Verkoopster verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. De koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de Verkoopster voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. De koper is zich ervan bewust dat indien hij een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
Artikel 17. Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde openbare registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.
Artikel 18. Bestemming en gebruik / bodeminformatie
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed / bodeminformatie wordt te dezen verwezen naar:
(a) de relevante voorschriften van het bestemmingsplan Kortendijk van de gemeente Roosendaal, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(b) het rapport van het Bodemloket de dato elf maart tweeduizend negentien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage).
(c) voormelde erfpachtvoorwaarden, waarin is vastgesteld dat de bestemming van het Registergoed is: woondoeleinden.
Artikel 19. Aanvaarding ''as is, where is''
De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het ''as is, where is'' principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het Registergoed – behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen in deze akte – geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens Verkoopster dan wel de Veilingnotaris.
In aanvulling op het vorenstaande geven de Verkoopster en de Veilingnotaris geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake juistheid van het Registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.
Artikel 20. Uitdrukkelijke aanvaarding lasten en beperkingen
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.

Financieel

Inzetpremie:
1%
Indicatie veilingkosten:
€ 6.400,00 (per 09‑09‑2019 om 08:42 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 07‑08‑2019 om 10:58 uur)

Veiling

De Raayberg, zalencentrum
Antwerpsestraatweg 267
4624 JH Bergen op Zoom
Executieveiling hypotheek
Status: Gegund
Veilingdossiernummer: 44318

Notaris

mr. M.A. Rosenbrand-Biesheuvel
Stationsweg 22
5211 TW 's-HERTOGENBOSCH
T: 073 613 67 26
F: 073 613 37 75

Inzetpremie

1%

Onderhands bod

Tot en met 25 augustus 2019 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 25-08-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.