Meerpaal 26, GRONINGEN

Omschrijving

het appartement op de vijfde woonlaag met afzonderlijke berging op de begane grond en verder toebehoren plaatselijk bekend Meerpaal 26 te 9732 AB Groningen

Informatie afkomstig van derden (verkoper geeft hierover geen garanties, koper kan hieraan geen rechten ontlenen):
“Voor zover aan taxateur bekend is er nog sprake van de originele indeling. Taxateur heeft de indeling die bij de verkoop in 2017 gebruikt is overgenomen.
Indeling
Entree/hal, meterkast en vast kastruimte, woonkamer met open keuken circa 25 m2, eetkamer van circa 9 m2, slaapkamer grenzend aan de woonkamer (circa 3 x 4 m), halletje naar 2 slaapkamers (resp. circa 14 m2 en 9 m2), stookruimte met cv-opstelling en aansluiting voor wasmachine, toilet en een moderne badkamer“
(bron: taxatierapport mei 2019)

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Kenmerken

Type registergoed
Galerijwoning
Gebruik
Onbewoond
Soort eigendom
Overige
Bouwjaar
1971
Oppervlakte wonen
90 m2
Inhoud
250 m3
Aantal kamers
5
Aantal slaapkamers
3
Kadastrale omschrijving
kadastraal bekend gemeente Groningen, sectie AC, complexaanduiding 4553A, appartementsindex 31, uitmakende het één/honderdnegentiende (1/119de) onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit het complex, bestaande uit twee gebouwen met daarin honderdnegentien flatwoningen en honderdnegentien afzonderlijke bergingen, plaatselijk bekend Meerpaal 9 tot en met 58 en 69 tot en met 137 te Groningen, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Groningen, sectie AC, nummers: - 613, groot twintig are zesentachtig centiare; - 614, groot vijfentwintig are vierenzestig centiare; - 4492, groot één are één centiare; - 4493, groot eenendertig centiare,

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
In de splitsingsakte staat het navolgende vermeld:
''Een privé gedeelte mag niet anders worden gebruikt dan door de eigenaar van het desbetreffende appartementsrecht.''

In de akte van levering staat het navolgende vermeld:
''Indien de koper of een hem opvolgende gerechtigde het bij deze akte gekochte wenst te vervreemden is hij verplicht dit bij aangetekend schrijven in koop aan te bieden aan de Woningstichting Volkshuisvesting, gevestigd te 9711 HG Groningen, Gedempte Zuiderdiep 22, hierna ook genoemd: de stichting.''

Van de koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar de feitelijke en juridische eigenschappen van het verkochte, dan wel dat hij, als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de Verkoper of de notaris.

Om een goed beeld van (de staat van) het registergoed te krijgen wordt u uitdrukkelijk geadviseerd om het registergoed te bezichtigen.
Wanneer georganiseerde bezichtiging mogelijk is, zullen de bezichtigingstijdstippen op de veilingsite worden gepubliceerd. Bij interesse kunt u ook contact opnemen met ons kantoor.

De koper aanvaardt niet alleen de in de bijzondere voorwaarden vermelde aan het verkochte verbonden erfdienstbaarheden, buurwegen en/of kwalitatieve verplichtingen, maar ook die, welke niet vermeld zouden zijn in de bijzondere veilingvoorwaarden en (achteraf) wel blijken te bestaan.

Koper aanvaardt zonder voorbehoud dat de verkoper en de notaris zich bij hun onderzoek naar de hiervoor bedoelde lasten en beperkingen beperken tot hetgeen voorkomt in de laatste titel van aankomst en hetgeen zij feitelijk uit andere bronnen van het verkochte weten met betrekking tot deze lasten en beperkingen.

Let op! Het is mogelijk dat gedurende het veilingtraject nadere informatie beschikbaar komt. Houdt u de veilingsite in de gaten voor mogelijke wijziging of aanvulling van de beschikbare informatie.

Voor nadere informatie aangaande het registergoed wordt ondermeer verwezen naar:
1. http://www.ruimtelijkeplannen.nl
2. http://www.bodemloket.nl/

Eveneens wordt verwezen naar de website van de gemeente (o.a. met betrekking tot de gemeentelijke regelgeving aangaande bestemming en huisvesting). Mocht u de door u gezochte informatie niet kunnen vinden, neemt u dan contact met de gemeente op.

FEITELIJK GEBRUIK
Verkoper is niet bekend met verhuur of gebruik door derden. Volgens de basisregistratie personen staan er geen andere personen op het adres ingeschreven dan de eigenaar.
Het registergoed is op last van de Gemeente Groningen voor een periode van 9 maanden gesloten. De sluiting eindigt op 14 november 2019 om 11:30 uur.
Voor zover aan de Verkoper bekend, was het registergoed tot het moment van sluiting in gebruik bij de eigenaar, al dan niet tezamen met de zijnen.


APPARTEMENTSRECHT
Het registergoed betreft een appartementsrecht.

De appartementseigenaren zijn gezamenlijk eigenaar van het gehele complex en hebben ieder het recht op het exclusief gebruik hun eigen privégedeelte. Het is verstandig om de bepalingen in de splitsingsakte goed te lezen. In de splitsingsakte staat omschreven welke kosten gemeenschappelijk en welke privé zijn. In de splitsingsakte is ook omschreven hoe de appartementen mogen worden gebruikt. De splitsingsakte is bepalend voor de onderlinge verhoudingen van de appartementseigenaren.

De koper van een appartementsrecht wordt van rechtswege lid van de Vereniging van Eigenaars (VvE). Bij een actieve VvE is een periodieke (meestal maandelijkse) bijdrage verschuldigd aan de VvE. Met de bijdragen van de appartementseigenaren behartigt de VvE de gemeenschappelijke belangen van de appartementseigenaren. Veelal valt hieronder de verzekering van het complex en het gemeenschappelijke onderhoud aan het complex.

De koper/verkrijger is op grond van artikel 122 lid 3 boek 5 BW naast zijn rechtsvoorganger hoofdelijk aansprakelijk jegens de vereniging van eigenaars voor de betaling van de achterstand in de bijdrage aan die vereniging van eigenaars die in het lopende boekjaar of het daaraan voorafgaande boekjaar opeisbaar zijn geworden of nog zullen worden.
Deze achterstand zal in overleg met de koper op het moment van eigendomsoverdracht in rekening kunnen worden gebracht.

De bijdrage aan de VvE bedraagt € 162,31 per maand (zie opgave VvE met toelichting te vinden op deze site).

Informatie opgevraagd:
De achterstand in de betaling van de maandelijkse bijdrage aan de VvE voor het lopende en voorafgaande boekjaar tot en met medio september 2019 bedraagt volgens opgave van de VvE een bedrag van € 1.028,52. Voor oudere achterstanden blijft de oude eigenaar jegens de vereniging aansprakelijk.

De (beheerder van de) vereniging van eigenaars wenst bij koper € 70,00 aan administratiekosten in rekening te brengen.

Het reservefonds per 27 augustus 2019 bedraagt € 659.678,37. Het aandeel in dit fonds bedraagt voor het registergoed € 5.543,52.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Gegund
Veilinglocatie
Van der Valk Hotel Drachten
Lavendelheide 4
9202 PD Drachten
Kantoor
Trip Advocaten & Notarissen
dhr. F. Roelink
Hereweg 93
9721 AA GRONINGEN
T: 050 599 79 99
F: 050 599 79 88
E: veilingen@triplaw.nl

Financieel

Inzetpremie:
1% van de inzetsom (t.l.v. verkoper)
Indicatie veilingkosten:
€ 4.100,00 (per 10‑09‑2019 om 14:06 uur)
Veilinghonorarium en kadastrale kosten inclusief btw (ook voor koper bij onderhandse executie) (per 10‑09‑2019 om 14:06 uur)
VvE (maandbijdrage)
€ 162,31 per jaar
ozb 2019
€ 204,00 per jaar
rioolrechten 2019
€ 151,00 per jaar
waterschapslasten 2019
€ 68,28 per jaar

Veiling

Van der Valk Hotel Drachten
Lavendelheide 4
9202 PD Drachten
Executieveiling hypotheek
Status: Gegund
Veilingdossiernummer: 44398

Notaris

dhr. F. Roelink
Hereweg 93
9721 AA GRONINGEN
T: 050 599 79 99
F: 050 599 79 88

Inzetpremie

1% van de inzetsom (t.l.v. verkoper)

Onderhands bod

Tot en met 15 oktober 2019 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 15-10-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.