Forellendaal 120, 'S-GRAVENHAGE

Omschrijving

Woning met balkon en berging op de achtste verdieping en verder toebehoren.

Bouwjaar conform BAG viewer: 1975.
Oppervlakte conform BAG viewer: 52 m2.

Let op:
Blijkens een geveltaxatierapport is de woonoppervlakte in tegenstelling tot BAG viewer 55 m2 en heeft het registergoed 2 kamers en een eigen berging. Het is niet bekend of deze informatie actueel is. De verkoper is niet aansprakelijk voor de (on)juistheid en/of (on)volledigheid van de verkregen informatie.

Bezichtiging

Geen bezichtiging mogelijk

Kenmerken

Type registergoed
Galerijwoning
Gebruik
Overig
Soort eigendom
Vol eigendom
Bouwjaar
1975
Oppervlakte wonen
52 m2
Inhoud
182 m3
Aantal kamers
2
Aantal slaapkamers
1
Kadastrale omschrijving
Kadastraal bekend gemeente Loosduinen, sectie O nummer 618 A-52.

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
Op de veiling zijn van toepassing de AVVE2017, voor zover daarvan in de bijzondere veilingvoorwaarden niet wordt afgeweken. De algemene- en bijzondere veilingvoorwaarden zijn geüpload op de website van Velingbiljet. Een bieder die onderhands of ter veiling een bieding doet, wordt geacht van de inhoud van voormelde documenten kennis te hebben genomen.

VVE:
De VvE is actief.
De maandelijkse VvE-bijdrage bedraagt: € 244,45. In deze bijdrage is een gedeelte stookkosten € 60,00 inbegrepen.
Het boekjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar.
Voor rekening van koper komen de aan de vereniging van eigenaars verschuldigde bijdragen tot en met december 2019, bedragende € 6.566,04 alsmede mutatiekosten € 185,14 in verband met de overdracht.
Voor zover bekend is het registergoed collectief verzekerd.

Huurbeding:
Verkoper heeft het verlof tot het inroepen van het huurbeding aan de voorzieningenrechter gevraagd. Het gevraagde verlof is verleend, waarbij de ontruimingstermijn is vastgesteld op 1 maand na betekening van de beschikking.
Verkoper draagt hierbij voor zoveel nodig de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de door de voorzieningenrechter afgegeven beschikking over aan de koper. Het risico van de ontruiming en de daaraan verbonden kosten komen geheel voor rekening van de koper.

Let op:
Zoals bepaald in de bijzondere veilingvoorwaarden is een acte de command NIET mogelijk.

De verkoper en de notaris verlenen geen enkele garantie en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de informatie die zij omtrent het registergoed verstrekken in een akte dan wel elders hetzij mondeling, hetzij schriftelijk of waarvan informatie achterwege blijft.
Milieuinfo
Blijkens de door de gemeente ‘s Gravenhage verstrekte zijn geen gegevens geregistreerd omtrent de aanwezigheid van ondergrondse tanks. Dit wil niet zeggen dat er geen sprake is van een aanwezige tank of verwijderde tank. Op de locatie heeft bodemonderzoek plaatsgevonden. De informatie is echter verouderd. Bodemonderzoek zal moeten uitwijzen wat de huidige bodemkwaliteit is.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Gegund
Veilinglocatie
Venduehuis der Notarissen te 's-Gravenhage
Nobelstraat 5
2513 BC 's-Gravenhage
Kantoor
Buren
Mevrouw A. Chinnoe
Johan de Wittlaan 15
2517 JR 's-Gravenhage
T: 070 318 48 11
E: veilingen@burenlegal.com
Opbrengst veiling
€ 140.000,00

Financieel

Inzetpremie:
1% van de inzetsom en komt ten laste van verkoper.
Indicatie veilingkosten:
€ 12.200,00 (per 12‑11‑2019 om 11:39 uur)
bedrag is incl. kosten VVE, doch excl. overdrachtsbelasting en kosten ontruiming registergoed (per 11‑10‑2019 om 11:37 uur)

Veiling

Venduehuis der Notarissen te 's-Gravenhage
Nobelstraat 5
2513 BC 's-Gravenhage
Executieveiling hypotheek
Status: Gegund
Veilingdossiernummer: 44432

Notaris

Mevrouw A. Chinnoe
Johan de Wittlaan 15
2517 JR 's-Gravenhage
T: 070 318 48 11

Inzetpremie

1% van de inzetsom en komt ten laste van verkoper.

Onderhands bod

Tot en met 28 oktober 2019 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 28-10-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.