Noordamlaan 2, ZEVENBERGEN

Omschrijving

het woonhuis met ondergrond, erf, tuin en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend 4761 JX Zevenbergen, Noordamlaan 2, kadastraal bekend gemeente Zevenbergen sectie L nummer 1285, groot twee are en zevenennegentig centiare (2 a en 97 ca).

Voor alle overige informatie wordt verwezen naar deze site, erwijl deze informatie tevens bij de notaris verkrijgbaar is.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken. Een ieder die een bieding (onderhands of ter veiling) doet wordt geacht van de inhoud van deze documenten kennis te hebben genomen.

Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de koper een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs, met een minumum bedrag van €.15.000,00.

Bieders en mijners dienen zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.

Bezichtiging

maandag 11 november 2019, van 13:00 tot 14:00 uur
dinsdag 26 november 2019, van 16:00 tot 17:00 uur

Kenmerken

Type registergoed
Woonhuis
Gebruik
Verhuurd zonder toestemming van schuldeiser
Soort eigendom
Vol eigendom
Bouwjaar
1954
Oppervlakte wonen
140 m2
Oppervlakte perceel
297 m2
Kadastrale omschrijving
Zevenbergen sectie L nummer 1285, groot twee are en zevenennegentig centiare (2 a en 97 ca).

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden zijn op de www.veilingbiljet gepubliceerd en op te vragen ten kantore van de executerende notaris.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden 6 weken na gunning.

Voor zover bekend is het registergoed in gebruik bij de eigenaar en/of onrechtmatig in gebruik bij casu quo verhuurd aan derden.
De hypotheekakte op grond waarvan deze veiling bij executie plaatsvindt, bevat het huurbeding bedoeld in artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek.
De benodigde toestemming voor het verkrijgen van verlof om het huurbeding conform 3:264 lid 5 Burgerlijk Wetboek juncto 549 lid 1 Rechtsvordering tegen de op het onderhavige adres ingeschreven bekende huurders en/of gebruikers casu quo onderhuurders van wie de namen niet kunnen worden achterhaald, in te roepen is bij de Voorzieningenrechter is verzocht.
De executant heeft de benodigde machtiging tot het in beheer en onder zich nemen van het registergoed conform 3:267 (1e volzin) BW bij de Voorzieningenrechter verzocht.
De gevraagde verloven zijn verleend bij beschikking van de voorzieningenrechter te Zeeland West Brabant de dato 11 november 2019, met dien verstande dat er geen ontruiming plaats mag vinden van dan 3 dagen na betekening van de beschikking. De betekening van de beschikking heeft plaatsgevonden op 3 december 2019.
Verkoper laat de bevoegdheid tot inroeping van het huurbeding verder aan koper over. De koper dient (zonodig) zelf, voor rekening en risico, de ontruiming te bewerkstelligen.
Er vindt geen verrekening van eventuele huren en/of eventuele waarborgsommen plaats.


De inzetpremie (1% van het hoogste bod bij inzet), komt voor rekening van de verkoper.

Voor rekening van koper:
- het honorarium van de notaris;
- de overdrachtsbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten waarvoor een koper krachtens de wet aansprakelijk is.

Bieders en mijners dienen zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.

Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de koper een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs, met een minimum van €.15.000,00.

De termijn van beraad als bedoeld in artikel 8 lid 2 AVVE eindigt op de zesde werkdag volgende op de afslag om vijf (5) uur in de middag of zoveel eerder als de verkoper al dan niet mocht hebben gegund.

De verkoper beschikt niet over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen. Koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de bank voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. Koper is zich ervan bewust, dat indien hij een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen;

Informatie terzake het milieu, de fundering, de bestemming en/of aanschrijvingen is geplaatst op www.veilingbiljet.nl en kan worden opgevraagd bij de notaris.
Van koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar het onderhavige registergoed, dan wel dat hij als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de verkoper/bank of de notaris.

Bezichtiging 11 november 2019 13:00 uur en 26 november 2019 16:00 uur

Milieuinfo
zie bijlage

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Gegund
Veilinglocatie
internet-only (veiling) Zuidelijk Nederland
Kantoor
De Randamie & Verstoep Notarissen
mr B.R. de Randamie
Posthoornstraat 13-15
3011 WD Rotterdam
T: 010 433 03 55
F: 010 414 92 16
E: notaris@drv-notarissen.nl
Opbrengst veiling
€ 235.000,00

Financieel

Inzetpremie:
1 % van het hoogste bod bij inzet tlv verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 6.204,00 (per 12‑12‑2019 om 15:56 uur)
OZB
€ 287,03 per jaar
waterschapslasten
€ 102,82 per jaar

Veiling

internet-only (veiling) Zuidelijk Nederland
Executieveiling hypotheek
Status: Gegund
Veilingdossiernummer: 44478

Makelaar

van der Sande Makelaars
T: 076 523 25 55

Notaris

mr B.R. de Randamie
Posthoornstraat 13-15
3011 WD Rotterdam
T: 010 433 03 55
F: 010 414 92 16

Inzetpremie

1 % van het hoogste bod bij inzet tlv verkoper

Onderhands bod

Tot en met 28 november 2019 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 28-11-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.