Hadewychstraat 49, 'S-GRAVENHAGE

Attentie

A.G.H. Hansum

Omschrijving

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AC, complexaanduiding 2676-A, appartementsindex 1, omvattende:
a. het één derde (1/3e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap omvattende uit het recht van erfpacht van een perceel grond, gelegen aan de Hadewichstraat 49, 47 en 45 te 's-Gravenhage, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AC, nummer 2045, groot één are en drieënzestig centiare (1 a 63 ca);
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de parterrewoning met achtertuin en verder toebehoren, plaatselijk bekend Hadewichstraat 49 te 2531 XX 's-Gravenhage,

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Kenmerken

Type registergoed
Appartement
Gebruik
Overig
Bouwjaar
0
Oppervlakte wonen
0 m2
Inhoud
0 m3
Aantal kamers
0
Aantal slaapkamers
0

Fotogalerij

Informatie

Bijzondere veilingvoorwaarden
In de kadastrale registratie staan de volgende publiekrechtelijk beperkingen vermeld: ''Publiekrechtelijke beperking Landelijke Voorziening Bestuursdwang of dwangbesluit, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Betrokken gemeente 's-Gravenhage Afkomstig uit stuk 10812 ingeschreven op 19-07-2018''

De Vereniging van Eigenaars heeft ons, betreffende voormelde publiekrechtelijke beperking, het navolgende vermeld:
''De gemeente Den Haag heeft de last onder dwangsom nog niet opgelegd aan de VvE. Er is door de VvE uitstel aangevraagd tot na het passeren van het transport. Tot op heden zijn er nog geen kosten opgelegd aan de VvE door de gemeente Den Haag.
Doordat de eigenaar/huurder(s) van de Hadewychstraat 49 geen medewerking verlenen zijn deze werkzaamheden (nog) niet uitgevoerd.'' Verdere informatie betreffende de publiekrechtelijke beperking staat gepubliceerd op www.veilingbiljet.nl

Met betrekking tot onderhavig recht van erfpacht geldt het volgende:
- het erfpachtrecht is volgens opgave van de gemeente 's-Gravenhage de vierentwintig oktober tweeduizend negentien eeuwigdurend;
de erfpachtcanon is niet afgekocht. De erfpachtcanon bedraagt éénhonderd drieëndertig euro en vijfenzestig cent (€ 133,65) per half jaar, en de beheerkosten bedragen € 13,25 per half jaar, beiden bij achteraf betaling te voldoen. Eventuele achterstallige erfpachtcanon komt voor rekening van koper;
- vijf jaarlijkse canon herziening, waarvan de volgende herziening op één januari tweeduizend éénentwintig plaatsvindt;
- op het erfpachtrecht zijn van toepassing verklaard de ''Algemene
Bepalingen voor de uitgifte in erfpacht van gronden der gemeente 's-Gravenhage 1986 herziening 1993 (AB 1986 herz. 1993) en Aanvullende Algemene Regels voor de heruitgifte in erfpacht van aflopende rechten van erfpacht voor bepaalde tijd en voor de omzetting van voortdurende rechten van erfpacht op gronden der gemeente 's-Gravenhage 1986 herziening 1993''. Deze voorwaarden, alsmede overige gegevens met betrekking tot de erfpacht zullen -voor zover deze kunnen worden achterhaald - eveneens worden gepubliceerd;.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Er wordt in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. . Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend. Bij beschikking van 10 januari 2020 is verlof verleend om het huurbeding te mogen inroepen en de termijn als bedoeld in artikel 3:264 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek is daarbij bepaald op één (1) maand na de datum van betekening van de beschikking.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de eventuele achterstallige erfpachtcanon;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 560,00.
Bijdrage VvE per maand € 40,00. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 30 december 2019 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van De Stichting Notarieel Instituut Internetveilen (NIIV) en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 10 februari 2020.

Info: www.veilingbiljet.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 717, in behandeling bij Demi Hansum.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Veiling
Veilinglocatie
Venduehuis der Notarissen te 's-Gravenhage
Nobelstraat 5
2513 BC 's-Gravenhage
Kantoor
RoX Legal
D. Hansum/ demi.hansum@RoXlegal.nl
Weena 220
3012 NJ Rotterdam
T: 010 200 17 00
E: rogier.vanheeswijk@roxlegal.nl
Bijzondere voorwaarden

In de kadastrale registratie staan de volgende publiekrechtelijk beperkingen vermeld: ''Publiekrechtelijke beperking Landelijke Voorziening Bestuursdwang of dwangbesluit, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Betrokken gemeente 's-Gravenhage Afkomstig uit stuk 10812 ingeschreven op 19-07-2018''

De Vereniging van Eigenaars heeft ons, betreffende voormelde publiekrechtelijke beperking, het navolgende vermeld:
''De gemeente Den Haag heeft de last onder dwangsom nog niet opgelegd aan de VvE. Er is door de VvE uitstel aangevraagd tot na het passeren van het transport. Tot op heden zijn er nog geen kosten opgelegd aan de VvE door de gemeente Den Haag.
Doordat de eigenaar/huurder(s) van de Hadewychstraat 49 geen medewerking verlenen zijn deze werkzaamheden (nog) niet uitgevoerd.'' Verdere informatie betreffende de publiekrechtelijke beperking staat gepubliceerd op www.veilingbiljet.nl

Met betrekking tot onderhavig recht van erfpacht geldt het volgende:
- het erfpachtrecht is volgens opgave van de gemeente 's-Gravenhage de vierentwintig oktober tweeduizend negentien eeuwigdurend;
de erfpachtcanon is niet afgekocht. De erfpachtcanon bedraagt éénhonderd drieëndertig euro en vijfenzestig cent (€ 133,65) per half jaar, en de beheerkosten bedragen € 13,25 per half jaar, beiden bij achteraf betaling te voldoen. Eventuele achterstallige erfpachtcanon komt voor rekening van koper;
- vijf jaarlijkse canon herziening, waarvan de volgende herziening op één januari tweeduizend éénentwintig plaatsvindt;
- op het erfpachtrecht zijn van toepassing verklaard de ''Algemene
Bepalingen voor de uitgifte in erfpacht van gronden der gemeente 's-Gravenhage 1986 herziening 1993 (AB 1986 herz. 1993) en Aanvullende Algemene Regels voor de heruitgifte in erfpacht van aflopende rechten van erfpacht voor bepaalde tijd en voor de omzetting van voortdurende rechten van erfpacht op gronden der gemeente 's-Gravenhage 1986 herziening 1993''. Deze voorwaarden, alsmede overige gegevens met betrekking tot de erfpacht zullen -voor zover deze kunnen worden achterhaald - eveneens worden gepubliceerd;.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Er wordt in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. . Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend. Bij beschikking van 10 januari 2020 is verlof verleend om het huurbeding te mogen inroepen en de termijn als bedoeld in artikel 3:264 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek is daarbij bepaald op één (1) maand na de datum van betekening van de beschikking.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de eventuele achterstallige erfpachtcanon;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 560,00.
Bijdrage VvE per maand € 40,00. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 30 december 2019 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van De Stichting Notarieel Instituut Internetveilen (NIIV) en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 10 februari 2020.

Info: www.veilingbiljet.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 717, in behandeling bij Demi Hansum.

Financieel

Inzetpremie:
1% van de inzetsom
Indicatie veilingkosten:
€ 5.772,00 (per 14‑01‑2020 om 11:33 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 14‑01‑2020 om 11:33 uur)

Veiling

Venduehuis der Notarissen te 's-Gravenhage
Nobelstraat 5
2513 BC 's-Gravenhage
Executieveiling hypotheek
Status: Veiling
Veilingdossiernummer: 44550

Notaris

D. Hansum/ demi.hansum@RoXlegal.nl
Weena 220
3012 NJ Rotterdam
T: 010 200 17 00

Inzetpremie

1% van de inzetsom

Onderhands bod

Tot en met 30 december 2019 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 30-12-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.