Naaldwijkseweg 228, 'S-GRAVENZANDE

Omschrijving

1.
het woonhuis en verder toebehoren, plaatselijk bekend Naaldwijkseweg 228 te 2691 RN 's-Gravenzande, met de grond waarop het is gebouwd en de grond welke daarbij behoort, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenzande, sectie K nummer 4327, groot drieënnegentig vierkante meter;
2.
het recht van opstal met betrekking tot het perceel grond, bestemd als pad, gelegen te 's-Gravenzande, nabij Naaldwijkseweg 228, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenzande, sectie K, nummer 4328, groot veertig vierkante meter (40 m²);

Bezichtiging

Geen bezichtiging mogelijk

Alleen met medewerking bewoner. De sleutels zijn niet in handen van de verkoper.

Kenmerken

Type registergoed
Hoekwoning
Gebruik
Overig
Soort eigendom
Vol eigendom
Bouwjaar
1935
Oppervlakte wonen
77 m2
Oppervlakte perceel
133 m2
Inhoud
260 m3
Aantal kamers
4
Aantal slaapkamers
3
Kadastrale omschrijving
1. het woonhuis en verder toebehoren, plaatselijk bekend Naaldwijkseweg 228 te 2691 RN 's-Gravenzande, met de grond waarop het is gebouwd en de grond welke daarbij behoort, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenzande, sectie K nummer 4327, groot drieënnegentig vierkante meter; 2. het recht van opstal met betrekking tot het perceel grond, bestemd als pad, gelegen te 's-Gravenzande, nabij Naaldwijkseweg 228, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenzande, sectie K, nummer 4328, groot veertig vierkante meter (40 m²);

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
Blijkens de akte van vestiging opstalrecht op 8 maart 1983 verleden voor C. Reijnierse, destijds notaris te 's-Gravenzande, bij afschrift ingeschreven ten hypotheekkantore, destijds te 's-Gravenhage, op 9 maart 1983 in deel 6348 nummer 24, is het opstalrecht onder de volgende bepalingen en bedingen gevestigd:

BEGIN CITAAT
''1. Het betreffende recht van opstal is verleend om niet, voor onbepaalde tijd
en uitsluitend ten behoeve van het hebben, houden, onderhouden,
vernieuwen, vervangen en weder wegnemen van leiding(en) voor de afvoer
van riool- en regenwater afkomstig van het aan de Heer enzovoorts,
respectievelijk het aan de heer W.A. van Hasenbroek in eigendom
verblijvende gedeelte van gemeld perceel sectie K, nummer 4228 (thans
nummer 4327), met de zich daarop bevindende opstallen;
2. na afloop van elke werkzaamheid betrekking hebbend op het onderhouden,
herstellen of vervangen van de leiding(en) zullen de grond en de verharding
door de opstallen weer in een zo goed mogelijke staat worden gebracht;
3. de Gemeente 's-Gravenzande, of andere zakelijk gerechtigden zullen zich
onthouden van elke handeling, waardoor het transporteren van riool- en
regenwater door middel van de gemaakte werken kan worden belet of
belemmerd, en zal in het bijzonder op het betreffende perceel grond geen
permanente bouwwerken oprichten, goederen opslaan, gesloten wegdek
aanbrengen, ontgrondingen verrichten, rioleringen en/of andere leidingen of
kabels aanleggen, dan wel voorwerpen de grond in drijven, noch aan een
derde toestemming tot zulk een handeling verlenen zonder toestemming
van de opstaller, die nimmer op onredelijke gronden door deze zal worden
geweigerd.”
EINDE CITAAT

AANVAARDING/GEBRUIKSSITUATIE/ONTRUIMING.
a. De schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het registergoed.
b. Blijkens Dienst Burgerzaken onderzoek de dato 25 oktober 2019 staat alleen de eigenaar/schuldenaar ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie.
De schuldeiseres heeft aan de schuldenaar geen toestemming gegeven het onderpand aan derden in gebruik en/of bewoning af te staan, huur mede daaronder begrepen.
c. De schuldenaar is verplicht op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte het registergoed voor de aanvang van de veiling geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen.
d. De koper aanvaardt het verkochte in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden zonder enig voorbehoud.
e. De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten.
f. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
g. Indien het registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen.
h. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.

BESTEMMING EN GEBRUIK.
a. Het registergoed heeft als bestemming wonen.
b. Nadere gegevens zijn ter inzage bij de Gemeente Westland.
c. Voor meer informatie over het bestemmingsplan wordt verwezen naar de website www.ruimtelijkeplannen.nl

IDENTIFICATIEPLICHT EN LEGITIMATIEPLICHT.
a. Bieders en afmijners - natuurlijke personen - dienen zich bij de openbare verkoop te legitimeren middels een geldig legitimatiebewijs.
b. Indien namens een rechtspersoon wordt geboden of afgemijnd dient de bestuurder van deze rechtspersoon in verband met de Richtlijn 2005/60/EG en 2006/70/EG en de wet ter voorkoming van witwassen en financieringen van terrorisme (WWFT) alsmede de overige Europese en Nederlandse wetgeving, met name gericht tegen het tegengaan van het witwassen van geld, belastingontwijking, omkoping van overheidsdienaren en andere personen, mensenhandel en terrorisme, te verklaren wie de (economische) aandeelhouder(s) en (feitelijke) bestuurders, de zogenaamde ''Ultimate Beneficial Owner'' (UBO) is of zijn van de betreffende rechtspersoon.
c. In het kader hiervan worden verwezen naar de navolgende sites:
1. WWW.RIJKSOVERHEID.NL; en
2. WWW.NOTARIS.NL; en
3. WWW.BUREAUFT.NL; en
4. WWW.FIU-NEDERLAND.NL.

VERKLARING VAN FINANCIËLE GEGOEDHEID
Bieders/kopers moeten hun financiële gegoedheid kunnen aantonen door een verklaring van een bank te overleggen, waaruit blijkt dat zij over voldoende financiële middelen beschikken om de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen.
De financiële gegoedheid van bieders is uitsluitend ter beoordeling van de notaris. Het staat de notaris vrij (tijdens de veiling) aanvullende zekerheden te verlangen.

INZETPREMIE
De inzetpremie bedoeld in artikel 7 van de AVVE bedraagt één procent (1%) van het hoogste bod bij de inzet van het te veilen registergoed inclusief omzetbelasting. De inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de bieder) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
In afwijking van het bepaalde in artikel 7 lid 3 van de AVVE vervalt het recht op inzetpremie indien de veiling na de inzet wordt ingetrokken, indien het registergoed door verkoper wordt gekocht, tenzij verkoper al dan niet blijkens akte de command het bod heeft uitgebracht namens één of meer anderen, indien verkoper niet tot gunning van het hoogste bod is overgegaan of indien de inzetter de koper is.

GUNNING
Verkoper zal, tenzij hij in een later stadium anders beslist, eerst tot gunning van het registergoed overgaan nadat de koper in de veiling de verschuldigde waarborgsom, met een minimum van 10.000 euro, in handen van de met de veiling belaste notaris heeft gestort, casu quo door de koper aan de notaris een bankgarantie is gesteld ter grootte van de waarborgsom.

ENERGIELABEL
De Eigenaar is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan de Koper. De verkoper beschikt niet over een energielabel als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen. De Koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de Verkoper voor alle (eventuele) aanspraken ter dier zake. De Koper is zich ervan bewust, dat indien hij een energielabel als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen wenst te krijgen, hij daartoe zelf zorg dient te dragen.

HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID.
Hierbij wordt er voor zoveel nodig nog uitdrukkelijk op gewezen dat indien een koper voor een rechtspersoon koopt, hij in privé te allen tijde, zonder enige beperking, naast de rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk blijft voor alle verplichtingen voortvloeiende uit de door hem uitgebrachte biedingen.

ONDERHOUD
Blijkens een taxatierapport de dato 20 augustus 2019 wordt het object slordig gebruikt.

INFORMATIEVERSTREKKING
De verkoper en de notaris verlenen geen enkele garantie en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de informatie die zij omtrent het registergoed verstrekken in een akte dan wel elders hetzij mondeling, hetzij schriftelijk of waarvan informatie achterwege blijft.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilinglocatie
Venduehuis der Notarissen te 's-Gravenhage
Nobelstraat 5
2513 BC 's-Gravenhage
Kantoor
Heemskerk & Feijen notarissen
dhr. mr. Th.K.R. Piekhaar
Loosduinse Hoofdstraat 62-64
2552 AJ 's-Gravenhage
T: 070 440 02 22
F: 070 397 87 79
E: info@heemskerkenfeijen.nl

Financieel

Inzetpremie:
1% van de inzetsom t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 5.500,00 (per 04‑12‑2019 om 11:43 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 04‑12‑2019 om 11:47 uur)
OZB (2019)
€ 242,88 per jaar
Waterschapslaten (2019)
€ 55,47 per jaar
Rioolheffing (2019)
€ 47,29 per jaar

Veiling

Venduehuis der Notarissen te 's-Gravenhage
Nobelstraat 5
2513 BC 's-Gravenhage
Executieveiling hypotheek
Status: Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilingdossiernummer: 44517

Notaris

dhr. mr. Th.K.R. Piekhaar
Loosduinse Hoofdstraat 62-64
2552 AJ 's-Gravenhage
T: 070 440 02 22
F: 070 397 87 79

Inzetpremie

1% van de inzetsom t.l.v. verkoper

Onderhands bod

Tot en met 30 december 2019 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 30-12-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.